Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/09/6

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE EL

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
10 & 11 décembre 2009
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCEΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2009

(OR. en)

EUCO 6/09

CO EUR 6

CONCL 4

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

της :

Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

προς :

τις αντιπροσωπείες

Θέμα :

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10/11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009-12-11

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπείες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (10/11 Δεκεμβρίου 2009).

________________________

Η νέα Συνθήκη της Λισσαβώνας θα επιτρέψει στην Ένωση να επικεντρώσει εξ ολοκλήρου τις προσπάθειές της στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Κατά τους επόμενους μήνες, θα συνεχιστούν οι εργασίες για να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της Συνθήκης, ιδίως όσον αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι η οικονομική κατάσταση αρχίζει να παρουσιάζει ενδείξεις σταθεροποίησης, υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της ανάπτυξης αξιόπιστων και συντονισμένων στρατηγικών για την έξοδο από τις γενικευμένες πολιτικές τόνωσης μόλις διασφαλισθεί πλήρως η ανάκαμψη. Κατά τους προηγούμενους μήνες, η ΕΕ σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο ως προς την ενίσχυση του κανονιστικού της πλαισίου, ιδίως με τη συμφωνία που επετεύχθη από το Συμβούλιο για μια εξ ολοκλήρου νέα δομή για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη. Με δεδομένες τις σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της στρατηγικής της Λισσαβώνας και να αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική η ο ποία ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο πολυετές πρόγραμμα για τα έτη 2010-2014, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή κατάληξη της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την αλλαγή του κλίματος. Επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη θέση η οποία είχε συμφωνηθεί κατά τη σύνοδό του του Οκτωβρίου, τόνισε την ετοιμότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να συμβάλουν με χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τα έτη 2010 έως 2012. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε δηλώσεις για το Ιράν και το Αφγανιστάν.

ο

ο ο

Της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προηγήθηκε ομιλία του κ. Jerzy Buzek, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο τέλος της οποίας διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων.

o

o o

I. Θεσμικά ζητήματα

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου . Η Συνθήκη εξοπλίζει την Ένωση με ένα σταθερό και διαρκές θεσμικό πλαίσιο που της επιτρέπει να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων .

 • Οι εντατικές προπαρασκευαστικές εργασίες που διεξήγαγε η σουηδική Προεδρία , και οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην έκθεση της Προεδρίας (EUCO 5/09), κατέστησαν δυνατή την ομαλή έναρξη ισχύος της Συνθήκης . Την 1η  Δεκεμβρίου , ο Herman Van Rompuy ανέλαβε καθήκοντα ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Catherine Ashton ως Ύπατη Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ένωσης .

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει δίχως χρονοτριβή, με βάση την έκθεση της Προεδρίας την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Οκτωβρίου του 2009, την πρόταση για την οργάνωση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προκειμένου η πρόταση αυτή να εκδοθεί, μαζί με τις συναφείς νομοθετικές πράξεις, έως τα τέλη Απριλίου του 2010. Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν τη συμβολή τους στον τομέα αυτόν.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί τη δρομολόγηση δημόσιας διαβούλευσης από την Επιτροπή σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση το συντομότερο δυνατόν, με σκοπό να εκδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010.

 • Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2008 και του Ιουνίου του 2009, η ισπανική κυβέρνηση υπέβαλε πρόταση τροποποίησης των συνθηκών όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για ταχεία εξέταση της εν λόγω πρότασης.

ΙΙ. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση και η κατάσταση της απασχόλησης

 • Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έθεσε σε μεγάλη δοκιμασία την παγκόσμια οικονομία και οδήγησε στη χειρότερη οικονομική επιβράδυνση από τη δεκαετία του ‘30. Για να αντιμετωπίσουν την κρίση, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εφάρμοσαν από το Δεκέμβριο του 2008 ευρύ φάσμα έκτακτων μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας του Δεκεμβρίου του 2008. Τα μέτρα στήριξης είχαν ζωτική σημασία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματαγορές και για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους καθώς και για την άμβλυνση του αντικτύπου της κρίσης επί της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης.

 • Η οικονομική κατάσταση αρχίζει να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, η δε εμπιστοσύνη αυξάνεται. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα υπάρξει ελαφρά ανάκαμψη το 2010, ενώ το 2011 θα επιστρέψουμε σε ισχυρότερη οικονομική μεγέθυνση. Ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται αβεβαιότητες και αδυναμίες, η δε κατάσταση της απασχόλησης και η κοινωνική κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο το 2010. Ως εκ τούτου, οι πολιτικές προς στήριξη της οικονομίας θα πρέπει να διατηρηθούν και να αρθούν μόνον όταν θα έχει διασφαλισθεί πλήρως η ανάκαμψη. Για να δοθεί έρεισμα στις προσδοκίες και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει ότι είναι σημαντικό να καταρτισθούν και να δημοσιοποιηθούν αξιόπιστες και συντονισμένες στρατηγικές εξόδου από τις γενικευμένες πολιτικές τόνωσης.

Στρατηγικές εξόδου

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η δημοσιονομική στρατηγική εξόδου θα εφαρμοσθεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ. Οι συστάσεις προς τις χώρες σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ιδίως εκείνες που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου, συνιστούν σημαντικό μέσο για την αποκατάσταση υγιών δημόσιων οικονομικών. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τα συμπεράσματά του της 20ής Οκτωβρίου σχετικά με τη δημοσιονομική στρατηγική εξόδου και υπενθυμίζει ότι η στρατηγική θα περιλαμβάνει εξυγίανση που θα υπερβαίνει κατά πολύ το σημείο αναφοράς των 0,5% του ΑΕγχΠ ετησίως σε συνδυασμό με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική διατηρησιμότητα. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να αρχίσει το αργότερο το 2011, και νωρίτερα σε ορισμένα κράτη μέλη όπου οι οικονομικές περιστάσεις είναι πρόσφορες προς τούτο, με την προϋπόθεση ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής εξακολουθούν να καταδεικνύουν ότι η ανάκαμψη ενισχύεται και γίνεται αυτοτροφοδοτούμενη.

 • Απαιτούνται γενικευμένες στρατηγικές εξόδου, που θα λαμβάνουν επίσης υπόψη την ανάγκη κατάργησης των σχεδίων δημοσιονομικής στήριξης. Οι αρχές για την απόσυρση της στήριξης προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως διατυπώθηκαν από το Συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου 2009, πρέπει να καθοδηγούν τις περαιτέρω εργασίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει μια συντονισμένη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις συγκεκριμένες συνθήκες των κρατών μελών και θα παρέχει επαρκή κίνητρα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να πάψουν να εξαρτώνται από τη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι η σταδιακή κατάργηση των μέτρων δημόσιας στήριξης να πρέπει τύχει του κατάλληλου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών ώστε να αποφευχθούν αρνητικές παράπλευρες συνέπειες, ότι ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εξόδου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ευρύ φάσμα στοιχείων σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2009 και ότι η σταδιακή εξάλειψη της στήριξης, συναρτήσει των συγκεκριμένων συνθηκών στα κράτη μέλη, θα πρέπει να αρχίσει με την παροχή κρατικών εγγυήσεων.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του όσον αφορά τις στρατηγικές εξόδου και να υποβάλει έκθεση μέχρι τον Ιούνιο του 2010, όσον αφορά τον δημοσιονομικό καθώς και το χρηματοπιστωτικό τομέα.

Χρηματαγορές και εποπτεία

 • Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε σαφώς τις αδυναμίες του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των εποπτικών ρυθμίσεων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί την ταχεία και αποφασιστική δράση που ανέλαβε το Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε μια εξ ολοκλήρου νέα δομή για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρώπη. Η νέα αυτή δομή θα καθιερωθεί για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επενδυτών στις χρηματαγορές, να παράσχει μεγαλύτερη προστασία από μελλοντικές κερδοσκοπικές εκρήξεις («φούσκες») και κρίσεις στην οικονομία, να ενισχύσει τη σταθερότητα και να προσαρμόσει την επιτήρηση στην πραγματικότητα της ενοποίησης των αγορών.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γενική προσέγγιση στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο σχετικά με πλήρη δέσμη μέτρων για ένα νέο εποπτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια νέα ευρωπαϊκή επιτροπή συστημικών κινδύνων θα παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύστημα για την παρακολούθηση των συναφών με την προληπτική μακροεποπτεία κινδύνων και την έκδοση προειδοποιήσεων και συστάσεων για τη λήψη διορθωτικών μέτρων εάν οι κίνδυνοι είναι σοβαροί. Οι τρεις νέες εποπτικές αρχές για τις τράπεζες, την ασφαλιστική αγορά και την αγορά κινητών αξιών θα καταρτίσουν κοινά τεχνικά πρότυπα, θα έχουν ισχυρό συντονιστικό ρόλο στα εποπτικά όργανα, θα μπορούν να ενεργούν αποτελεσματικά σε περιπτώσεις εκτάκτων χρηματοπιστωτικών αναγκών και θα μεριμνούν για τη συνεπή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας μέσω, μεταξύ άλλων, δεσμευτικών διαμεσολαβήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει σε διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ταχεία έγκριση, ούτως ώστε το νέο σύστημα να μπορέσει να λειτουργήσει εντός του 2010.

 • Η έγκριση από το Συμβούλιο μιας γενικής προσέγγισης όσον αφορά τροποποιήσεις της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των κανονιστικών ρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα υπό το πρίσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ενισχύει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για ορισμένες τραπεζικές δραστηριότητες και εισάγει σαφείς και δεσμευτικούς κανόνες όσον αφορά τις αποδοχές που θα είναι συνεπείς προς τους κανόνες που ενέκριναν οι ηγέτες της G20. Οι μισθολογικές πολιτικές στο χρηματοπιστωτικό τομέα πρέπει να προάγουν την υγιή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και θα πρέπει να συμβάλουν στην πρόληψη μελλοντικών κρίσεων στην οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στρέφεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το οποίο αναμένει ταχεία επίτευξη τελικής συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τον χρηματοπιστωτικό τομέα να εφαρμόσει αμέσως υγιείς πρακτικές για τις αμοιβές και, στη συνάρτηση αυτή, παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν ταχέως τις διαθέσιμες βραχυπρόθεσμες επιλογές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των υγιών αρχών σε αυτόν τον τομέα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί επίσης να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην αντιμετώπιση της φιλοκυκλικότητας στον τραπεζικό τομέα και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόσθετες προτάσεις το 2010, στις οποίες θα λαμβάνει υπόψη τις υπό εξέλιξη εργασίες της Επιτροπής της Βασιλείας.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ανανεωθεί το οικονομικό και κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και της κοινωνίας την οποία υπηρετούν και να εξασφαλισθεί ότι το κοινό αποκομίζει οφέλη όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και προστατεύεται από τους κινδύνους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει το ΔΝΤ να εξετάσει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες , μεταξύ άλλων όσον αφορά τα ασφάλιστρα, τα εξυγιαντικά ταμεία, ρυθμίσεις για κεφάλαια έκτακτης ανάγκης και παγκόσμια εισφορά επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2009, ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καθορίσει τις βασικές αρχές τις οποίες πρέπει να σέβονται οι νέοι παγκόσμιοι διακανονισμοί.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει επίσης την ανάγκη να επιταχυνθούν οι εργασίες για το σχέδιο οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, όπου θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται το ζήτημα των ενδεδειγμένων για τις απολαβές πολιτικών. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις το 2010 για τη βελτίωση της σταθερότητας και της διαφάνειας στις αγορές παραγώγων προϊόντων.

Μια νέα στρατηγική της ΕΕ για το 2020

 • Η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προωθήθηκε η στρατηγική της Λισσαβώνας πριν από δέκα χρόνια. Η στρατηγική αυτή υπήρξε χρήσιμη για τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την ενθάρρυνση της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. Έχει έρθει πλέον η ώρα να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της στρατηγικής της Λισσαβώνας και, προ πάντων, να κοιτάξουμε μπροστά. Με δεδομένες τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και ενόψει επίσης των προκλήσεων λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, των αυξανόμενων ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής, τώρα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, χρειάζεται μια νέα προσέγγιση. Για να βελτιωθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθεί το δυναμικό της ΕΕ για αειφόρο οικονομική μεγέθυνση, οι πολιτικές πρέπει να επανεστιαστούν σε μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις, σε μια φιλόδοξη και αποτελεσματικότερη νέα στρατηγική.

  • Με βάση τις μέχρι τώρα εργασίες, το διάστημα μέχρι το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αξιοποιηθεί για τον καθορισμό των στοιχείων μιας τέτοιας στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και για την αναζήτηση τρόπων για την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών με παράλληλη διατήρηση των επενδύσεων και της κοινωνικής ευημερίας, για τη δημιουργία αποδοτικών αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, για την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της Εσωτερικής Αγοράς και για την πλήρη αξιοποίηση τ ων αμοιβαίων κερδών του εξωτερικού εμπορίου και της ανοικτής οικονομίας. Άλλα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να εξετασθούν αφορούν τα οφέλη από μια πιο πράσινη οικονομία, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος ιδίως για τις ΜΜΕ και τη βιομηχανική βάση και την αύξηση της βάσης γνώσεων των οικονομιών μας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της ισότητας των φύλων.

  • Συγχρόνως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για την ανάπτυξη νέου προβληματισμού όσον αφορά τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί· χρειάζεται μια αποδοτικότερη και διαφανέστερη δομή διακυβέρνησης που θα έχει σαν κεντρικό άξονα την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει κεφαλαιώδη σημασία η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των μέτρων πολιτικής. Απαιτείται επίσης περαιτέρω προβληματισμός όσον αφορά τρόπους βελτίωσης του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανά χώρα συστάσεων, την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εθνικών και ενωσιακών μέτρων και την ενίσχυση της ιδίας εθνικής ευθύνης μέσω της ενεργότερης συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τις διαβουλεύσεις που ξεκίνησε η Επιτροπή για τη μελλοντική στρατηγική και προσβλέπει στη συζήτηση μιας φιλόδοξης πρότασης όσο το δυνατό συντομότερα μέσα στο 2010, εν όψει της διεξαγωγής εμπεριστατωμένης συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της εαρινής συνόδου του 2010.

  Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη

  • Η αειφόρος ανάπτυξη παραμένει θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Όπως τονίζει η έκθεση της Προεδρίας με θέμα την επανεξέταση 2009 της στρατηγικής της Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη (έγγρ. 16818/09), η στρατηγική αυτή θα συνεχίσει να αποτελεί μακροπρόθεσμο όραμα και πρωταρχικό πλαίσιο πολιτικής για όλες τις πολιτικές και στρατηγικές της Ένωσης.

  • Υπάρχουν μη βιώσιμες τάσεις που απαιτούν άμεση δράση. Χρειάζονται πολλές επί πλέον προσπάθειες για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, για τη μείωση της υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης στον τομέα των μεταφορών και για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας και φυσικών πόρων. Η μεταστροφή προς ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και χαμηλών εισροών θα απαιτήσει μεγαλύτερη συγκέντρωση προσπαθειών στο μέλλον. Στις μελλοντικές επισκοπήσεις θα πρέπει να οριοθετούνται σαφέστερα οι δράσεις προτεραιότητας. Η διαχείριση, που περιλαμβάνει μηχανισμούς υλοποίησης, παρακολούθησης και εξασφάλισης της συνέχειας, θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω φερ’ειπείν σαφέστερων διασυνδέσεων με τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για το 2020 και με άλλες οριζόντιες στρατηγικές.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής, που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση που υπέβαλε στις 17 Οκτωβρίου 2008, να καθιερώσει το φόρουμ για την «Εξόχως απόκεντρη Ευρώπη», το οποίο θα είναι ανοικτό σε όλα τα κράτη μέλη και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Το εναρκτήριο φόρουμ θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες στις 27 και 28 Μαΐου 2010 και στη συνέχεια θα συνέρχεται ανά διετία.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τον στόχο να πραγματοποιήσει συνολική επανεξέταση του προϋπολογισμού που να καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών και εσόδων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να καταθέσει έκθεση ούτως ώστε να δώσει κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες το 2010. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2011.

  ΙΙΙ. Πρόγραμμα της Στοκχόλμης - Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη για την εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη βούλησή του να συνεχίσει την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για την εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών της ΕΕ και όσων ζουν στο χώρο αυτόν. Πέντε χρόνια μετά το Πρόγραμμα της Χάγης, ήλθε για την Ένωση ο καιρός να επανεξετάσει την πολιτική της για αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που π ροσφέρει η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Για αυτόν τον σκοπό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέο πολυετές πρόγραμμα για τα έτη 2010-2014, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κρίνει ότι προτεραιότητα για τα χρόνια που έρχονται θα είναι η επικέντρωση της προσοχής στα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών και άλλων προσώπων για τα οποία έχει ευθύνη η ΕΕ. Το ζητούμενο θα είναι να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και η ακεραιότητα, και παράλληλα να κατοχυρωθεί η ασφάλεια στην Ευρώπη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα μέτρα επιβολής του νόμου αφενός και τα μέτρα διαφύλαξης των ατομικών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των κανόνων διεθνούς προστασίας αφετέρου, να οδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση και να αλληλοενισχύονται. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης επικεντρώνεται στις εξής βασικές προτεραιότητες:

  • Προαγωγή της ιθαγένειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων: Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να γίνει απτή πραγματικότητα. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πρέπει να αποτελεί πρώτα από όλα έναν ενιαίο χώρο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η διεύρυνση του χώρου του Σένγκεν πρέπει να συνεχιστεί. Ο σεβασμός του ατόμου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και των άλλων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί ουσιώδη αξία. Η άσκηση φερ’ειπείν αυτών των ελευθεριών και η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του πολίτη πέρα από τα εθνικά σύνορα πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδίως μέσω της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων ατόμων, και οι ευρωπαίοι και άλλοι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν πλήρως τα συγκεκριμένα δικαιώματά τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ακόμα, αν χρειάζεται, εκτός αυτής.

  • Μια Ευρώπη του δικαίου και της δικαιοσύνης: Το επίτευγμα του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης πρέπει να παγιωθεί ώστε να ξεπεραστεί ο σημερινός κατακερματισμός. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ώστε να μπορεί ο καθένας να διεκδικεί τα δικαιώματά του σε όλη την Ένωση. Η συνεργασία μεταξύ των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στον δημόσιο τομέα και η κατάρτισή τους πρέπει επίσης να βελτιωθούν, να κινητοποιηθούν δε μέσα για την κατάργηση των εμποδίων στην αναγνώριση των νομικών αποφάσεων σε άλλα κράτη μέλη.

  • Μια Ευρώπη που προστατεύει: Πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας στο εσωτερικό της Ένωσης και την επακόλουθη προστασία της ζωής και της ακεραιότητας των ευρωπαίων πολιτών, η οποία θα πρέπει να επιλαμβάνεται των ζητημάτων του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων απειλών. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει επίσης να επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα επιβολής του νόμου, διαχείρισης των συνόρων, πολιτικής προστασίας, διαχείρισης καταστροφών καθώς και στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις ώστε να καταστεί ασφαλέστερη η Ευρώπη. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργάζεται υπό πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και να αξιοποιεί πλήρως το άρθρο 222 ΣΛΕΕ.

  • Πρόσβαση στην Ευρώπη εντός μιας παγκοσμιοποιημένης υφηλίου: Η πρόσβαση στην Ευρώπη για τα πρόσωπα τα οποία έχουν αναγνωρισμένα νόμιμο συμφέρον να εισέλθουν στο έδαφος της ΕΕ πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη. Ταυτοχρόνως η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια των πολιτών τους. Θα πρέπει να καθιερωθούν ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και πολιτικές θεωρήσεων που να εξυπηρετούν τους σκοπούς αυτούς.

  • Μια Ευρώπη ευθύνης, αλληλεγγύης και σύμπραξης σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου: Η διαμόρφωση μιας προνοητικής και συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης, με βάση την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα, παραμένει βασικός πολιτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά όλες οι σχετικές νομικές πράξεις και να αξιοποιηθούν πλήρως οι συναφείς οργανισμοί και υπηρεσίες που δρουν στον τομέα αυτό. Η μετανάστευση με καλή διαχείριση μπορεί να ωφελήσει όλους τους ενδιαφερομένους. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί σαφή βάση για περαιτέρω πρόοδο στον τομέα αυτόν. Η Ευρώπη θα χρειασθεί μια ευέλικτη μεταναστευτική πολιτική που να προσαρμόζεται στις προτεραιότητες και ανάγκες των κρατών μελών και να επιτρέπει στους μετανάστες να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό τους. Ο στόχος για θέσπιση κοινού συστήματος ασύλου το 2012 παραμένει ενεργός και τα πρόσωπα που χρειάζονται προστασία πρέπει να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε νομικά ασφαλείς και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου. Επιπλέον, προκειμένου να διατηρηθούν αξιόπιστα και βιώσιμα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου στην ΕΕ, επιβάλλεται να προλαμβάνεται, να ελέγχεται και να καταπολεμάται η παράνομη μετανάστευση, δεδομένου ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει διαρκώς αυξανόμενη πίεση από παράνομες μεταναστευτικές ροές, κυρίως στα κράτη μέλη που ευρίσκονται στα εξωτερικά της σύνορα, ιδίως δε τα νότια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2009.

  • Ο ρόλος της Ευρώπης σε μια παγκοσμιοποιημένη υφήλιο – η εξωτερική διάσταση: Η σημασία της εξωτερικής διάστασης της πολιτικής της ΕΕ στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης καθιστά σαφή την ανάγκη περαιτέρω ενσωμάτωσης των εν λόγω πολιτικών στις γενικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωτερική διάσταση είναι ουσιώδης για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και την παροχή μεγαλύτερων ευκαιριών στους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να εργάζονται και να έχουν συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εξωτερική διάσταση της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης είναι κρίσιμη για την επιτυχία των στόχων του παρόντος προγράμματος και θα πρέπει ιδίως να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις άλλες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να συνάδει πλήρως με αυτές.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί τον Ιούνιο του 2010 το αργότερο, και να υποβάλει ενδιάμεση επανεξέταση πριν από τον Ιούνιο του 2012.

  IV . Η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή

  • Η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης αποτελεί ιστορική ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να συμπράξει για να αντιμετωπίσει την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τη διαπραγματευτική θέση που ενέκρινε στις 30 Οκτωβρίου 2009. Όλα τα Μέρη θα πρέπει να επιδείξουν απόλυτη προσήλωση στην επίτευξη παγκόσμιας, συνολικής, φιλόδοξης και πολιτικά δεσμευτικής συμφωνίας της Κοπεγχάγης η οποία θα καλύπτει όλα τα συστατικά στοιχεία του σχεδίου δράσης του Μπαλί και θα στηρίζεται στα ουσιαστικά στοιχεία του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η συμφωνία της Κοπεγχάγης οφείλει επιτακτικά να χρησιμοποιεί κοινώς συμπεφωνημένα, διαφανή, διεθνή πρότυπα μέτρησης, αναφοράς και επαλήθευσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και τήρηση των δεσμεύσεων, ενεργειών και στήριξης. Σε αυτή τη συνάρτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Η συμφωνία θα πρέπει να οδηγήσει στην οριστικοποίηση μιας νομικά δεσμευτικής πράξης, κατά προτίμηση εντός έξι μηνών μετά τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, για την περίοδο που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου του 2013.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαινεί στη συνάρτηση αυτή τις πρόσφατες δεσμεύσεις ορισμένων χωρών για μείωση των εκπομπών. Κοινός μας στόχος είναι να παραμείνουμε κάτω του επιστημονικά καθορισμένου ορίου των δύο βαθμών πλανητικής υπερθέρμανσης. Ορισμένα Μέρη δεν έχουν ακόμα παρουσιάσει προσφορές που να ανταποκρίνονται σε αυτόν τον στόχο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει τις ανεπτυγμένες χώρες να το πράξουν δίχως άλλη αναβολή και τις αναπτυσσόμενες χώρες και δη τις πλέον προηγμένες εξ αυτών να συμμετάσχουν σε κατάλληλες δράσεις μετριασμού.

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ως μέρος μιας παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2012, η ΕΕ επαναλαμβάνει την υπό όρους προσφορά της να προχωρήσει έως το 2020 σε μείωση των εκπομπών κατά 30% έναντι των επιπέδων του 1990, αρκεί και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να δεσμευθούν για συγκρίσιμες μειώσεις των εκπομπών και οι αναπτυσσόμενες χώρες να συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητες που τους αναλογούν.

  • Η συμφωνία της Κοπεγχάγης θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με άμεση δράση που θα αρχίζει το 2010. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί κλιμακούμενη χρηματοδοτική στήριξη. Η διεθνής δημόσια ενίσχυση ταχείας εκκίνησης θα πρέπει να συνεπάγεται ειδική και αυτοτελή ενίσχυση για την προσαρμογή, το μετριασμό , συμπεριλαμβανομένων των δασοκομικών δραστηριοτήτων, και τη δημιουργία δυνατοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η ΕΕ καλεί όλες τις ανεπτυγμένες χώρες να δηλώσουν ποιά θα είναι η συνεισφορά τους στην ενίσχυση αυτή, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι θα συγκεντρωθεί συνολικό ποσό ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι έτοιμα να συμβάλουν με χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τα έτη 2010 έως 2012.

  • Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη για σημαντική αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών ροών έως το 2020 και επαναλαμβάνει τα συμπεράσματά του τού Οκτωβρίου 2009. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεισφέρει το μερίδιο που του αναλογεί στη διεθνή δημόσια ενίσχυση.

  V. Διεύρυνση

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2009 για τη Διεύρυνση και τη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

  VI. Εξωτερικές σχέσεις

  Ανάπτυξη

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει τη συνεχιζόμενη επίπτωση της οικονομικής κρίσης στους φτωχότερους, επαναβεβαιώνει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια και θα επανέλθει στο ζήτημα κατά τη σύνοδό του τον Ιούνιο του 2010, πριν από την Διάσκεψη Κορυφής των ΗΕ.

  Η Ανατολική Εταιρική Σχέση και η Ένωση για τη Μεσόγειο

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη εφαρμογής της Ανατολικής εταιρικής σχέσης, μετά τη δρομολόγησή της κατά τη Διάσκεψη κορυφής της Πράγας στις 7 Μαΐου 2009 και σημειώνει με ικανοποίηση όλες τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν πρόσφατα για ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και συμβαλλομένων μερών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και για προαγωγή των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων των εταίρων, διευκολύνοντας την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σπουδαιότητα της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των συμβαλλομένων χωρών της Μεσογείου και εκφράζει ικανοποίηση αφενός για τη διαδικασία ενίσχυσης των σχέσεων και της προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου και, αφετέρου, για την καθιέρωση των δομών της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

  Ιράν

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη συνημμένη δήλωση σχετικά με το Ιράν.

  Αφγανιστάν

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη συνημμένη δήλωση σχετικά με το Αφγανιστάν.

  _______________________

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

  ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται από το 2004 για μια διπλωματική λύση στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το Ιράν δεν έπραξε τίποτε μέχρι στιγμής για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας ως προς τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος. Το γεγονός ότι το Ιράν έχει κατασκευάσει μια παράνομη εγκατάσταση εμπλουτισμού κοντά στην πόλη Κουμ, κατά παράβαση των υποχρεώσεών του, καθώς και η δήλωση προθέσεων να κατασκευάσει επιπλέον εγκαταστάσεις, ενέτεινε περαιτέρω τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παροτρύνει και πάλι το Ιράν να συμμορφωθεί πλήρως και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με τις υποχρεώσεις του δυνάμει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΑΕ, ιδίως δε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ της 27ης Νοεμβρίου 2009.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το ότι το Ιράν δεν συμφώνησε με τον ΔΟΑΕ ως προς το σύστημα εφοδιασμού πυρηνικών καυσίμων για τον ερευνητικό αντιδραστήρα της Τεχεράνης, πράγμα που θα συνέβαλε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες του Ιράν σε ραδιοϊσότοπα για ιατρική χρήση.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι το Ιράν απέτυχε να ανταποκριθεί στις επαναλαμβανόμενες προσφορές της Κίνας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ Javier Solana να συζητήσει περαιτέρω το πυρηνικό του πρόγραμμα και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εμμένει στη δέσμευση που ανέλαβε να εργαστεί για μια διπλωματική λύση του θέματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η προσφορά για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εξακολουθεί να ισχύει.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί όλες τις πτυχές του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος και θα αποφασίσει σύντομα σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες στα πλαίσια της διττής προσέγγισης. Εν προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει διατεθειμένη να αναλάβει δεσμεύσεις έναντι του Ιράν προκειμένου να καταλήξει σε λύση επί του θέματος, κατόπιν διαπραγματεύσεων, στην περίπτωση που το Ιράν λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις για το σκοπό αυτόν. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αδυναμία του Ιράν να ανταποκριθεί στις διεθνείς του υποχρεώσεις και η εμφανής έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους του να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, απαιτούν σαφή απάντηση, συνοδεία κατάλληλων μέτρων. Συνεπής με τη διττή προσέγγιση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τις ενέργειες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εφόσον το Ιράν εξακολουθήσει να μην συνεργάζεται με τη διεθνή κοινότητα όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συνοδεύσει αυτή τη διαδικασία του ΣΑΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις για τα επόμενα προς το σκοπό αυτό βήματα κατά το επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να εκφράζει τις ανησυχίες της στην ιρανική κυβέρνηση και να υπενθυμίζει στο Ιράν τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του δυνάμει του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την αυξανόμενη ανησυχία του και για την κατάσταση των μελών του προσωπικού των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαίων πολιτών στο Ιράν που πρόσφατα δικάστηκαν και εξακολουθεί να καλεί για την ταχεία και χωρίς όρους απελευθέρωσή τους. Κάθε πράξη που στρέφεται εναντίον ενός κράτους μέλους της ΕΕ θεωρείται πράξη εναντίον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  ____________________

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

  ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τις σθεναρές δεσμεύσεις της ΕΕ για την προαγωγή της σταθερότητας και της ανάπτυξης στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν.

  Εν προκειμένω, το Συμβούλιο τονίζει την προθυμία της ΕΕ να στηρίξει τον Πρόεδρο Hamid Karzai στην υλοποίηση των δεσμεύσεών του στους πέντε τομείς προτεραιότητας τους οποίους ανέφερε στο λόγο που εκφώνησε επί τη αναλήψει των καθηκόντων του: ασφάλεια, διακυβέρνηση και καταπολέμηση της διαφθοράς, οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, ειρήνη και συμφιλίωση καθώς και περιφερειακή συνεργασία. Αυτό απαιτεί στενό και στρατηγικό συντονισμό των διεθνών προσπαθειών υπό την καθοδήγηση της Αποστολής Βοηθείας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν ( UNAMA ).

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει αποφασιστικά βήματα για την ενίσχυση και την επίτευξη πιο συνεκτικής και συντονισμένης προσέγγισης της δράσης της ΕΕ στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, μέσω του Σχεδίου Δράσης της για την περιοχή.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση του Προέδρου Obama για την ενίσχυση της δέσμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Η   ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος και την ανανέωση της δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς με το Αφγανιστάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακούς και άλλους εταίρους της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο Αφγανιστάν.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί σφαιρική προσέγγιση των προκλήσεων στο Αφγανιστάν, αξιοποιώντας το συνδυασμό πολιτικών, μη στρατιωτικών/αναπτυξιακών και στρατιωτικών μέσων, με στόχο να μπορέσει η κυβέρνηση του Αφγανιστάν σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο να αναλάβει σταδιακά την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, τη σταθεροποίηση και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και να επιτύχει απτά αποτελέσματα. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει με έμφαση την ανάγκη οικοδόμησης δυνατοτήτων στο Αφγανιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δαπανούν ήδη περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως για διάφορες μη στρατιωτικές, πολιτικές και αναπτυξιακές δράσεις στο Αφγανιστάν, πέραν των γενναιόδωρων συνεισφορών στην ασφάλεια μέσω της Διεθνούς Δύναμης για την προαγωγή της ασφάλειας ( ISAF ). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ στον αστυνομικό και δικαστικό τομέα του Αφγανιστάν, συν τοις άλλοις μέσω της Αστυνομικής Αποστολής της ΕΕ στο Αφγανιστάν.

  Στις 28 Ιανουαρίου 2010, θα διεξαχθεί διεθνής διάσκεψη στο Λονδίνο. Με αυτή την ευκαιρία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει σαφείς δεσμεύσεις από την αφγανική κυβέρνηση στους τομείς της διακυβέρνησης, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της καταπολέμησης των ναρκωτικών, της επανένταξης και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με τους γείτονες και στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, αναμένεται πολιτική υποστήριξη από τη ν διεθνή κοινότητα για την ασφάλεια, την διακυβέρνηση και την οικονομική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση του διεθνούς συντονιστικού μηχανισμού. Η διάσκεψη αυτή θα αποτελέσει, συνεπώς, βήμα προς την ανάληψη ευθυνών από τις αφγανικές αρχές.

  ________________

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Έκθεση προόδου της Προεδρίας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας (έγγρ. EUCO 5/09)

  • Επισκόπηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2009 - Έκθεση της Προεδρίας (έγγρ. 16818/09)

  - Υπουργική Δήλωση: Δέκα χρόνια ΕΠΑΑ – Προκλήσεις και ευκαιρίες (έγγρ. 15649/09 + COR1 + COR2)

  - Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τη Διεύρυνση / τη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (έγγρ. 17169/1/09 REV1)

  - Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου σχετικά με τις στρατηγικές εξόδου για τον χρηματοοικονομικό τομέα (έγγρ. 17066/09)

  - Επιστολή του Προέδρου του Συμβουλίου ECOFIN για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική εποπτεία (έγγρ. 17398/09)

  - Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες ( έγγρ . 17024/09)

  - Συμπεράσματα που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 16 Νοεμβρίου 2009 για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ( έγγρ . 15175/1/09 REV1)

  ______________________


  Side Bar