Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/08/4

[Graphic in PDF & Word format]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE SV

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
15 & 16 octobre 2008
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

[Graphic in PDF & Word format]


EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 16 oktober 2008
(OR. fr)


14368/08
CONCL 4


FÖLJENOT

från:
Ordförandeskapet
till:
Delegationerna
Ärende:
EUROPEISKA RÅDET I BRYSSEL
DEN 15–16 OKTOBER 2008

ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSERFör delegationerna bifogas ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel (den 15-16 oktober 2008).

___________
Europeiska rådet samlades i Bryssel den 15–16 oktober 2008 i ett läge präglat av internationell ekonomisk och finansiell kris. Europeiska rådet framhöll sin fasta beslutsamhet att vidta samordnade och övergripande åtgärder för att skydda det europeiska finansiella systemet och insättarna. Europeiska rådet framhöll på nytt målet att före årets slut nå fram till en övergripande överenskommelse i energi- och klimatförändringsfrågan. Europeiska rådet enades om att påskynda arbetet med frågan om energitrygghet. Det antog den europeiska pakten för invandring och asyl. På det internationella planet gick rådet igenom Rysslands genomförande av avtalet av den 8 september, situationen i Georgien och EU:s förbindelser med sina östra grannländer. Europeiska rådet tog del av den analys som Irlands premiärminister gjorde av Irlands folkomröstning om Lissabonfördraget. Det kommer att ta upp denna fråga på nytt i december. Europeiska rådet godkände sammansättningen av reflektionsgruppen för unionens framtid.

°
° °


Före Europeiska rådets möte höll Europaparlamentets ordförande Hans-Gert Pöttering en föredragning med efterföljande diskussion.

°
° °


DET EKONOMISKA OCH FINANSIELLA LÄGET

1. Europeiska rådet bekräftar, när det gäller finanskrisen, sin fasta avsikt att agera samordnat och heltäckande för att återupprätta ett väl fungerande finansiellt system och på så sätt säkerställa normal och effektiv finansiering av ekonomin och åter bana väg för tillväxt och sysselsättning.

2. Europeiska rådet välkomnar de åtgärder som sedan finanskrisens början har vidtagits av Europeiska centralbanken och de berörda nationella centralbankerna samt den goda samordningen med partnerländernas centralbanker. Alla myndigheter kommer att säkerställa likviditeten i det finansiella systemet för att upprätthålla förtroende och stabilitet.

3. Europeiska rådet välkomnar den samordnade handlingsplan som länderna i eurozonen antog den 12 oktober och ansluter sig till dess principer[1]. Det välkomnar också de åtgärder som medlemsstaterna, oavsett om de tillhör eurozonen eller inte, vidtagit i överensstämmelse med principerna i denna plan och med iakttagande av fördraget. De nationella åtgärder som kommissionen redan har godkänt fortsätter att vara tillämpliga. Europeiska rådet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras kommande nationella åtgärder också vidtas med iakttagande av dessa principer och att beakta de möjliga återverkningar som deras beslut kan ha på andra medlemsstater.

4. Europeiska rådet bekräftar åtagandet att nödvändiga åtgärder under alla omständigheter kommer att vidtas för att vidmakthålla det finansiella systemets stabilitet, stödja viktiga finansinstitut, undvika konkurser och skydda spararnas insatta medel. Dessa åtgärder syftar bland annat till att i samverkan med centralbankerna och tillsynsmyndigheterna säkerställa tillräcklig likviditet för finansinstituten, underlätta deras finansiering och skjuta till kapital för att de ska kunna fortsätta att på normalt sätt finansiera ekonomin. Europeiska rådet anser att stödåtgärder för finansinstitut i svårighet bör åtföljas av åtgärder för att säkerställa skyddet för skattebetalare, ansvarsskyldighet för ledare och aktieägare samt skydd av övriga marknadsaktörers legitima intressen.

5. Under de exceptionella förhållanden som nu råder måste tillämpningen av gemenskapsbestämmelser även fortsättningsvis uppfylla kravet på snabba och flexibla åtgärder. Europeiska rådet stöder kommissionens genomförande av konkurrenspolitiska bestämmelser i denna anda, särskilt när det gäller statligt stöd, samtidigt som man fortsätter att tillämpa principerna för den inre marknaden och för systemet för statligt stöd.

6. För att snabbt och effektivt kunna reagera på en krissituation kommer en informell mekanism för tidig varning, informationsutbyte och utvärdering (finanskrisenheten) att inrättas. Denna mekanism ska bestå av företrädare för det sittande ordförandeskapet, kommissionens ordförande, Europeiska centralbankens ordförande (i samverkan med de övriga europeiska centralbankerna), eurogruppens ordförande och medlemsstaternas regeringar. Mekanismen, som ska grundas på befintliga administrativa strukturer och kunna aktiveras när som helst av en medlemsstat som ställs inför en kris, ska sörja för omedelbar och konfidentiell information mellan institutionerna och alla medlemsstater. Den kommer också att möjliggöra god samordning mellan de åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas. Europeiska rådet anmodar rådet att så snart som möjligt fastställa hur finanskrisenheten ska vara uppbyggd och fungera.

7. För att säkerställa förtroendet för bank- och finanssystemet och skyddet av insättares och investerares intressen krävs det även att finansinstituten strikt genomför rekommendationerna om insyn i fråga om sina åtaganden och risker.

8. Europeiska rådet framhåller nödvändigheten av att stärka tillsynen av den europeiska finanssektorn, särskilt av de gränsöverskridande grupperna samt av att snabbt genomföra Ekofinrådets färdplan för att förbättra samordningen av tillsynen på europeisk nivå. Europeiska rådet välkomnar att kommissionen inrättar en högnivågrupp. I ett första skede uppmanar Europeiska rådet de nationella tillsynsmyndigheterna att sammanträda minst en gång i månaden för att utbyta information.

Europeiska rådet stöder att det pågående arbetet med att förstärka reglerna för stabilitet, inbegripet direktivet om kapitalkrav för banker, påskyndas.

Europeiska rådet begär vidare en snabb behandling av kommissionens kommande lagstiftningsförslag för att stärka ramarna för kreditvärderingsinstituten och tillsynen av dessa på europeisk nivå. Det manar till snabba beslut i fråga om framtagande av gemenskapsbestämmelser för säkerheten när det gäller insättningar i syfte att säkerställa att spararna skyddas. Europeiska rådet välkomnar det beslut som fattades om redovisningsstandarder och den tolkning av dessa som gäller för finansinstituten.

Vidare uppmanar Europeiska rådet till en mer allmän diskussion i samråd med internationella partner av konsekvenserna för finansinstituten och marknaden av redovisning baserad på verkligt värde och redovisning baserad på marknadsvärdet, inbegripet deras procykliska effekter.

9. För att dra lärdom av krisen och återupprätta allmänhetens förtroende uppmanar Europeiska rådet med kraft alla aktörer inom det finansiella systemet, särskilt banksektorn, att ta sitt ansvar. Det framhäver att företagsledarnas faktiska prestationer bör återspeglas i deras löner, däribland avgångsvederlagen ("gyllene fallskärmar") vilka bör stå i förhållande till företagsledarens faktiska bidrag till företagets resultat. Det är samtidigt lämpligt att se till att aktieoptionsförmåner eller lönesystem, särskilt inom finanssektorn, varken medför överdrivet risktagande eller en extrem inriktning på kortsiktiga mål. Europeiska rådet uppmanar medlemsstaterna att arbeta för att dessa principer ska tillämpas och uppmanar rådet att före årets slut rapportera tillbaka om de beslut som har fattats.

10. Europeiska rådet betonar sin fasta beslutsamhet att även utanför finanssektorn vidta nödvändiga åtgärder för att stödja tillväxt och sysselsättning. Det uppmanar kommissionen att före årets slut utarbeta lämpliga förslag, bl.a. för att bibehålla den europeiska industrins internationella konkurrenskraft. Europeiska rådet framhåller att det är viktigare än någonsin att fortsätta strukturreformerna för att bidra till förnyad tillväxt och förbättrad sysselsättning i Europa. Stöd till den ekonomiska verksamheten förutsätter en tillräcklig finansieringsnivå. Europeiska rådet välkomnar Europeiska investeringsbankens beslut att använda 30 miljarder euro för att undsätta små och medelstora företag i Europa samt åtagandet att stärka sin förmåga att ingripa när det gäller infrastrukturprojekt. Europeiska rådet uppmanar Europeiska investeringsbanken att ta en större riskandel när det gäller de små och medelstora företagens finansiering.

11. Budgetpolitiken bör även fortsättningsvis omfattas av den reviderade stabilitets- och tillväxtpakten, vars tillämpning även bör återspegla de exceptionella omständigheter som för närvarande råder, enligt fastställda regler.

12. Europeiska unionen måste samarbeta med sina internationella partner för en verklig och grundlig reform av det internationella finanssystemet på grundval av principerna om insyn, sunt bankväsende, ansvarstagande, integritet och global styrning. Målet är att snabbt fatta beslut om insyn, universella regleringsstandarder, gränsöverskridande tillsyn och krishantering, förebyggande av intressekonflikter och inrättande av ett system för tidig varning, för att i alla länder vinna spararnas och investerarnas förtroende och tillit. Unionen kommer snabbt att ta lämpliga initiativ i samråd med unionens viktigaste partnerländer och berörda internationella finansinstitut. De kommer att bli föremål för en grundlig förberedelse inom EU.

13. Europeiska rådet uttrycker sin solidaritet med de ansträngningar som görs av Island, ett land som genom EES-avtalet är nära integrerat i EU:s inre marknad och behöver det internationella samfundets stöd. Europeiska rådet förväntar sig att Island fullgör sina internationella åtaganden.

14. Europeiska rådet noterade den rapport om de instabila oljepriserna som ordförandeskapet, i samarbete med kommissionen, har utarbetat. Det uppmanar rådet att utan dröjsmål fortsätta arbetet med denna fråga och uppmanar redan nu kommissionen att, i samverkan med bland annat Europeiska investeringsbanken, vidta de åtgärder som krävs för att främja insyn i kommersiella oljelager samt energieffektivitet.

LISSABONFöRDRAGET

15. Europeiska rådet, som erinrar om sina slutsatser från juni 2008, noterade den analys av resultaten från folkomröstningen om Lissabonfördraget som den irländske premiärministern Brian Cowen redogjorde för. Den irländska regeringen kommer att fortsätta sina samråd för att bidra till att utarbeta en strategi för att finna en lösning. Europeiska rådet är enigt om att återkomma till denna fråga vid sitt möte i december 2008 för att fastställa komponenterna i en lösning och den gemensamma väg som ska följas.

ENERGI OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR

16. Europeiska rådet bekräftar sin beslutsamhet att fullgöra sina ambitiösa åtaganden när det gäller klimat- och energipolitiken, som Europeiska rådet godkände i mars 2007 och i mars 2008. Europeiska rådet uppmanar ordförandeskapet och kommissionen att intensifiera arbetet under de närmaste veckorna så att Europeiska rådet kan fatta beslut i december 2008 om lämpliga lösningar på de utmaningar som genomförandet innebär för alla europeiska ekonomiska sektorer, och för alla medlemsstater, med hänsyn till det specifika läget i varje enskild medlemsstat, varvid en tillfredsställande och noga fastställd kostnadseffektivitet ska säkerställas.

ENERGITRYGGHET

17. En trygg energiförsörjning är en prioritering för Europeiska unionen. Den kan uppnås genom ansvarstagande och solidaritet i alla medlemsstater. I detta syfte och med beaktande av en rapport från ordförandeskapet[2] har Europeiska rådet beslutat att intensifiera arbetet, fastställa följande riktlinjer och uppmana kommissionen att vid behov lägga fram förslag eller initiativ i enlighet därmed:

a) Att färdigställa lagstiftningspaketet om den inre marknaden för el och gas före utgången av mandatperioden.

b) Att påskynda genomförandet av den europeiska handlingsplanen för energieffektivitet och den strategiska planen för energiteknik.

c) Att beslutsamt fortsätta att diversifiera energikällorna, till vilket åtgärderna i energi- och klimatpaketet direkt bidrar.

d) Att främja en bättre fungerande marknad, bland annat genom ökad öppenhet när det gäller flöden och lager och informationsutbyte om behov och resurser på lång sikt.

e) Att utveckla krismekanismer för att hantera tillfälliga försörjningsavbrott.

f) Att stärka och komplettera den kritiska infrastrukturen, särskilt de transeuropeiska energitransportnäten och mottagningsterminalerna för flytande naturgas. Särskild uppmärksamhet kommer att ges både åt sammankopplingar och åt inkoppling av de länder som är mest isolerade från de centrala europeiska näten, de europeiska nätens anslutning till försörjningsinfrastrukturerna och nödvändigheten av att diversifiera såväl källorna som vägarna. Europeiska rådet stöder kommissionens initiativ att fastställa en handlingsplan för att påskynda sammankopplingarna i Östersjöregionen. En tidsplan kommer att upprättas före årets slut.

g) Att utveckla unionens förbindelser på energiområdet med producent- och transitländer för att uppnå försörjningsstabilitet samt diversifiering av energikällorna och försörjningsvägarna. Europeiska rådet välkomnar de initiativ som tagits av flera medlemsstater i fråga om energitrygghet, särkskilt det möte med länderna vid Kaspiska havet och med transitländerna som kommer att anordnas av det tjeckiska ordförandeskapet under våren 2009.

18. Vid sitt möte i mars 2009 kommer Europeiska rådet att återkomma till denna fråga för en lägesbedömning, också mot bakgrund av kommissionens kommande strategiska översyn av energin, och därvid fatta nödvändiga beslut.

DEN EUROPEISKA PAKTEN FÖR INVANDRING OCH ASYL

19. Europeiska rådet antog den europeiska pakten för invandring och asyl[3], där Europeiska unionen och dess medlemsstater framför sitt åtagande att föra en rättvis, effektiv och enhetlig politik som svar på de utmaningar och möjligheter som migrationen innebär. Pakten utgör i fortsättningen grunden för en gemensam politik för invandring och asyl, vägledd av en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna och samarbete med tredjeland. Denna gemensamma politik måste bygga på en god hantering av migrationsströmmarna, inte enbart i mottagarlandets intresse utan också i ursprungslandets och migrantens eget.

20. De grundläggande principer som tas upp i pakten inbegriper en rad åtgärder som snarast bör genomföras både på EU-nivå och nationellt. Vidare kommer dessa principer också att inspirera Europeiska unionens kommande arbetsprogram, som kommer att föreslås av kommissionen i maj 2009 och färdigställas under det svenska ordförandeskapet. Genomförandet av pakten kommer att bli föremål för en årlig diskussion från och med Europeiska rådet i juni 2010.
UPPFÖLJNING AV EUROPEISKA RÅDETS MÖTE DEN 1 SEPTEMBER 2008

21. Europeiska rådet noterar med tillfredsställelse de ryska truppernas tillbakadragande från de områden som gränsar till Sydossetien och Abchazien, som ytterligare ett väsentligt steg i genomförandet av avtalen den 12 augusti och den 8 september, samt att de internationella diskussioner som föreskrivs i dessa avtal inletts i Genève. Europeiska rådet ber kommissionen och rådet att utföra en fullständig och fördjupad utvärdering av förbindelserna mellan EU och Ryssland inför nästa toppmöte som planeras att hållas i Nice den 14 november i år. Denna kommer att beaktas vid fullföljandet av förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med Ryssland.

22. Europeiska unionen är fast besluten att fortsätta att, bland annat genom sin grannskapspolitik, stödja sina östra grannländer i deras ansträngningar för ekonomisk modernisering och demokratisering. Europeiska rådet betonar i detta avseende betydelsen av resultaten från toppmötet mellan EU och Ukraina i Paris och uppmanar till ett stärkande av förbindelserna mellan unionen och Republiken Moldavien och Georgien i enlighet med rådets slutsatser av den 13 oktober. Det ger rådet i uppdrag att inleda en första behandling av förslagen om ett framtida "östligt partnerskap" för Europeiska unionen som kommissionen avser lägga fram i november.


REFLEKTIONSGRUPP

23. Europeiska rådet godkände förslaget enligt bilagan till dessa slutsatser från reflektionsgruppens ordförande och dess två vice ordförande när det gäller gruppens sammansättning. Gruppen kommer att inleda sitt arbete så snart som möjligt och utföra sitt uppdrag i enlighet med det mandat som antogs av Europeiska rådet i december 2007. Rådets generalsekretariat kommer att ge gruppen materiellt och logistiskt stöd.

___________

BILAGA 1

Reflektionsgruppens sammansättningOrdförande
Felipe González Márquez


Vice ordförande
Vaira Viķe-Freiberga
Jorma Ollila


Ledamöter
Lykke Friis
Rem Koolhaas
Richard Lambert
Mario Monti
Rainer Münz
Kalypso Nicolaïdis
Nicole Notat
Wolfgang Schuster
Lech Wałęsa

___________

BILAGA 2


Förteckning över referensdokument som lagts fram för Europeiska rådet


– Den europeiska pakten för invandring och asyl (dok. 13440/08, godkänt av RIF-rådet den 25 september och antaget av Europeiska rådet)

°
° °

– Uttalande om en samordnad handlingsplan för länderna i eurozonen (dok. 14239/08)

– Riktlinjer från ordförandeskapet inför det fortsatta arbetet med energi- och klimatpaketet (dok. 14240/08 REV 1 (cs) + REV 2 (en,de,da,sv,lt,mt,pl,sk,sl)

– Rapport från ordförandeskapet om energitrygghet (dok. 14090/08)

– Rapport från ordförandeskapet om de instabila oljepriserna (dok. 13266/2/08 REV 2)

________________________


[1] Dok. 14239/08.
[2] Dok. 14090/08.
[3] Dok. 13440/08.


Side Bar