Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

D/08/4

[Graphic in PDF & Word format]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE RO

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
15 & 16 octobre 2008
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

[Graphic in PDF & Word format]


CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 16 octombrie 2008
(OR. fr)


14638/08
CONCL 4


NOTĂ DE ÎNSOŢIRE

Sursă:
Preşedinţia
Destinatar:
Delegaţiile
Subiect:
CONSILIUL EUROPEAN DE LA BRUXELLES
15 ŞI 16 OCTOMBRIE 2008
CONCLUZIILE PREŞEDINŢIEIÎn anexă, se pun la dispoziţia delegaţiilor Concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles (15 şi 16 octombrie 2008).

___________________
Consiliul European s-a reunit la 15 şi 16 octombrie 2008 într-un context marcat de criza economică şi financiară internaţională. Consiliul European şi-a exprimat hotărârea de a acţiona în mod concertat şi global pentru a proteja sistemul financiar european, precum şi pe deponenţi. Consiliul European a reafirmat obiectivul realizării unui acord de ansamblu asupra dosarului „energie/schimbări climatice” până la sfârşitul anului. Consiliul a ajuns la un acord cu privire la accelerarea lucrărilor privind securitatea energetică. Acesta a adoptat Pactul european privind imigraţia şi azilul. Pe plan extern, Consiliul a evaluat punerea în aplicare de către Rusia a acordului din 8 septembrie, situaţia din Georgia şi relaţiile UE cu vecinii săi estici. Consiliul European a audiat analiza premierului irlandez cu privire la referendumul din Irlanda privind Tratatul de la Lisabona; asupra acestei probleme, Consiliul va reveni în luna decembrie. Consiliul European a aprobat alcătuirea Grupului de reflecţie asupra viitorului Uniunii.

o
o o


Reuniunea Consiliului European a fost precedată de o prezentare a domnului Hans-Gert Pöttering, Preşedintele Parlamentului European, în urma căreia a avut loc un schimb de opinii.

o
o o

SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ

 1. În condiţiile crizei financiare, Consiliul European îşi afirmă voinţa fermă de a acţiona în mod coordonat şi complet pentru a restabili buna funcţionare a sistemului financiar, pentru a asigura astfel finanţarea normală şi eficientă a economiei şi a regăsi dinamica creşterii şi a ocupării forţei de muncă.

 1. Consiliul European salută măsurile adoptate de la începutul crizei financiare de către Banca Centrală Europeană şi de către băncile centrale naţionale implicate, precum şi buna coordonare a acestora cu băncile centrale din ţările partenere. Lichiditatea din sistemul financiar va fi asigurată de toate autorităţile în vederea menţinerii încrederii şi a stabilităţii.

 1. Consiliul European salută planul de acţiune concertată al ţărilor din zona euro din 12 octombrie, ale cărui principii şi le însuşeşte[1]. Acesta salută, de asemenea, măsurile luate de statele membre, fie că acestea aparţin sau nu zonei euro, în conformitate cu principiile acestui plan şi cu respectarea tratatului. Măsurile naţionale aprobate deja de Comisie sunt în continuare aplicabile. Consiliul European solicită statelor membre să se asigure că viitoarele lor măsuri naţionale respectă de asemenea aceste principii şi să ţină seama de eventuala incidenţă a deciziilor lor asupra celorlalte state membre.

 1. Consiliul European reiterează angajamentul de a adopta în orice împrejurări măsurile necesare pentru menţinerea stabilităţii sistemului financiar, pentru susţinerea instituţiilor financiare importante, pentru evitarea falimentelor şi pentru asigurarea protecţiei depozitelor de economii. Aceste măsuri vizează, în special, în relaţie cu băncile centrale şi autorităţile de supraveghere, asigurarea de lichidităţi suficiente pentru instituţiile financiare, facilitarea finanţării acestora şi furnizarea de resurse de capital pentru ca acestea să continue să finanţeze normal economia. Consiliul European consideră că măsurile de susţinere a instituţiilor financiare aflate în dificultate ar trebui însoţite de măsuri care să permită asigurarea protecţiei contribuabililor, responsabilizarea personalului din conducere şi a acţionarilor şi protejarea intereselor legitime ale celorlalţi actori de pe piaţă.

 1. În condiţiile excepţionale actuale, punerea în aplicare a normelor europene trebuie să corespundă în continuare cerinţei unei acţiuni rapide şi flexibile. Consiliul European susţine punerea în aplicare de către Comisie, în acest spirit, a normelor privind politica concurenţei, în special a celor privind ajutoarele de stat, continuând să aplice principiile pieţei unice şi cele ale regimului ajutoarelor de stat.

 1. Pentru a permite o reacţie rapidă şi eficace în situaţii de criză, va fi pus în practică un mecanism informal de alertă, de schimb de informaţii şi de evaluare (celula de criză financiară). Acest mecanism va asocia reprezentanţii Preşedinţiei în exerciţiu, ai preşedintelui Comisiei, ai preşedintelui BCE (împreună cu celelalte bănci centrale europene), ai preşedintelui Eurogrupului şi ai guvernelor statelor membre. Mecanismul se va sprijini pe structurile administrative existente, va putea fi activat în orice moment de un stat membru care se confruntă cu o criză şi va asigura informarea imediată şi confidenţială a instituţiilor şi a tuturor statelor membre. Acesta va permite de asemenea să se vegheze la buna coordonare a acţiunilor întreprinse sau care urmează să fie întreprinse. Consiliul European solicită Consiliului să finalizeze în cel mai scurt timp modalităţile de constituire şi de funcţionare ale celulei de criză financiară.

 1. Asigurarea încrederii în sistemul financiar şi bancar şi protejarea intereselor deponenţilor şi ale investitorilor presupune, de asemenea, ca organismele financiare să pună în aplicare în mod riguros recomandările în materie de transparenţă a angajamentelor şi a riscurilor lor.

 1. Consiliul European subliniază necesitatea consolidării supravegherii sectorului financiar european, în special a grupurilor transnaţionale, şi a punerii de urgenţă în aplicare a foii de parcurs a Consiliului ECOFIN, în vederea îmbunătăţirii coordonării supravegherii la nivel european. Consiliul European salută în acest context crearea de către Comisie a unui grup la nivel înalt. Într-o primă etapă, Consiliul European invită autorităţile naţionale de supraveghere să se reunească cel puţin o dată pe lună, în vederea unor schimburi de informaţii.

Consiliul European susţine accelerarea lucrărilor în curs privind consolidarea normelor în domeniul stabilităţii, inclusiv directiva privind cerinţele de capital ale băncilor.

În plus, Consiliul European solicită o examinare rapidă a viitoarei propuneri legislative a Comisiei pentru a consolida controlul agenţiilor de rating şi supravegherea acestora la nivel european. Consiliul solicită adoptarea de decizii rapide privind elaborarea unor norme europene referitoare la securitatea depozitelor, pentru a asigura protecţia titularilor conturilor de economii. Consiliul European salută decizia luată cu privire la standardele de contabilitate şi la interpretarea acestora aplicabilă instituţiilor financiare.

În plus, Consiliul European invită la o reflecţie mai generală, în concertare cu partenerii internaţionali, cu privire la efectele pe care contabilizarea la justa valoare şi contabilizarea la preţul pieţei le-ar avea la nivelul instituţiilor financiare şi al pieţei, inclusiv efectele prociclice ale acestora.

 1. Pentru a desprinde învăţăminte în urma crizei şi pentru a restabili încrederea publicului, Consiliul European solicită în mod ferm responsabilizarea tuturor actorilor sistemului financiar, în special ai sectorului bancar. Consiliul subliniază că performanţa reală a personalului de conducere a întreprinderilor trebuie să se reflecte în remuneraţia primită, inclusiv în pachetele de plăţi compensatorii la plecare („golden parachutes”), care ar trebui stabilite în funcţie de contribuţia efectivă a membrului personalului de conducere la reuşita societăţii. În acelaşi sens, trebuie să se aibă în vedere ca opţiunile pe acţiuni („stock options”) sau sistemul remuneraţiilor, mai ales în sectorul financiar, să nu determine nici o asumare a riscurilor excesivă, nici o concentrare excesivă asupra obiectivelor pe termen scurt. Consiliul European solicită statelor membre să acţioneze în direcţia aplicării acestor principii şi cere Consiliului să îi prezinte un raport cu privire la deciziile adoptate până la sfârşitul anului.
 2. În afara sectorului financiar, Consiliul European subliniază voinţa sa fermă de a lua măsurile necesare pentru a susţine creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Acesta invită Comisia să formuleze, până la sfârşitul anului, o serie de propuneri adaptate, în special pentru a menţine competitivitatea internaţională a industriei europene. Consiliul European subliniază faptul că continuarea reformelor structurale este mai importantă ca niciodată pentru a contribui la reluarea creşterii economice şi la îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă în Europa. Susţinerea activităţii economice trece printr-un nivel suficient de finanţare. Consiliul European salută decizia Băncii Europene de Investiţii de a mobiliza un ajutor de 30 de miliarde de euro în beneficiul IMM-urilor europene şi angajamentul său de a-şi consolida capacitatea de intervenţie în proiecte de infrastructură. Acesta solicită BEI să îşi asume o parte mai semnificativă a riscului în cadrul finanţării IMM-urilor.

 1. Politicile bugetare trebuie să continue să se înscrie în cadrul Pactului de stabilitate şi de creştere revizuit, a cărui punere în aplicare ar trebui să reflecte de asemenea împrejurările excepţionale pe care le traversăm, astfel cum prevăd normele sale.

 1. Uniunea Europeană trebuie să acţioneze împreună cu partenerii săi internaţionali în direcţia unei reforme reale şi complete a sistemului financiar internaţional, bazată pe principiile transparenţei, solidităţii bancare, responsabilităţii, integrităţii şi guvernanţei globale. Obiectivul este de a adopta rapid decizii privind transparenţa, normele internaţionale de reglementare, supravegherea transfrontalieră şi gestionarea crizelor, prevenirea conflictelor de interese şi crearea unui sistem de alertă timpurie, astfel încât să se instaureze încrederea în rândul titularilor conturilor de economii şi al investitorilor din toate ţările. Uniunea va lua rapid iniţiativele adecvate în concertare cu principalii săi parteneri şi cu instituţiile financiare internaţionale implicate. Aceste iniţiative vor face obiectul unei pregătiri aprofundate în cadrul UE.

 1. Consiliul European îşi exprimă solidaritatea faţă de eforturile Islandei, ţară strâns integrată în piaţa unică a UE prin intermediul Acordului SEE şi care necesită sprijinul comunităţii internaţionale; acesta aşteaptă de la Islanda respectarea angajamentelor sale internaţionale.

 1. Consiliul European a luat act de raportul elaborat de Preşedinţie, în cooperare cu Comisia, privind volatilitatea preţului petrolului. Acesta solicită Consiliului să îşi continue cât mai repede lucrările asupra acestei probleme şi invită Comisia, fără întârziere, să adopte acţiunile necesare în vederea promovării transparenţei stocurilor comerciale de petrol, precum şi a eficienţei energetice împreună, în special, cu Banca Europeană de Investiţii.

TRATATUL DE LA LISABONA

 1. Reamintind concluziile sale din iunie 2008, Consiliul European a luat notă de analiza prezentată de Prim-ministrul irlandez, domnul Brian Cowen, referitor la rezultatele referendumului privind Tratatul de la Lisabona. Guvernul irlandez îşi va continua consultările pentru a contribui la elaborarea unei perspective de soluţionare a situaţiei. Pe această bază, Consiliul European a convenit să revină asupra acestei chestiuni în cadrul reuniunii sale din decembrie 2008, pentru a defini elementele unei soluţii şi ale unei căi comune de urmat.

ENERGIA ŞI SCHIMBĂRILE CLIMATICE

 1. Consiliul European confirmă hotărârea de a-şi onora angajamentele ambiţioase în materie de politică climatică şi energetică, pe care le-a convenit în martie 2007 şi în martie 2008. În acest context, Consiliul European solicită Preşedinţiei şi Comisiei să îşi intensifice lucrările în următoarele săptămâni pentru a permite Consiliului European să decidă în decembrie 2008 asupra soluţiilor adecvate cu privire la mizele punerii în aplicare pentru toate sectoarele economiei europene şi pentru toate statele membre, ţinând seama de situaţia specifică a fiecăruia, vizând asigurarea unui raport satisfăcător cost-eficacitate stabilit în mod riguros.

SECURITATEA ENERGETICĂ

 1. Securitatea aprovizionării cu energie reprezintă o prioritate a Uniunii Europene. Aceasta se bazează pe responsabilitatea şi pe solidaritatea tuturor statelor membre. În acest scop şi ţinând seama de raportul înaintat de către Preşedinţie[2], Consiliul European decide să intensifice lucrările în curs, adoptând orientările următoare şi invitând Comisia să prezinte, după caz, propunerile sau iniţiativele corespunzătoare :

a) finalizarea pachetului legislativ privind piaţa internă a energiei electrice şi a gazelor până la sfârşitul legislaturii;

b) accelerarea punerii în practică a planului european de acţiune privind eficienţa energetică şi a planului strategic pentru tehnologiile energetice;

c) continuarea fermă a diversificării surselor de energie, la care contribuie în mod direct măsurile din pachetul energie/climă;

d) promovarea unei mai bune funcţionări a pieţei, în special printr-o transparenţă crescută privind fluxurile şi stocurile şi printr-un schimb de informaţii cu privire la nevoile şi resursele pe termen lung;

e) dezvoltarea unor mecanisme de criză care să permită să se facă faţă unor întreruperi temporare ale aprovizionării;

f) consolidarea şi completarea infrastructurilor critice, mai ales a reţelelor transeuropene de transport al energiei şi a terminalelor de gaz natural lichefiat. Se va acorda o atenţie deosebită atât interconectării, cât şi conectării ţărilor celor mai izolate de ansamblul european, articulării dintre reţelele europene şi infrastructurile de aprovizionare şi necesităţii diversificării atât a surselor, cât şi a căilor. Consiliul European susţine iniţiativa Comisiei de a stabili un plan de acţiune pentru a accelera interconexiunile în regiunea baltică. În acest scop, se va stabili un calendar de lucru până la sfârşitul anului;

g) dezvoltarea relaţiilor Uniunii în domeniul energetic cu ţările producătoare şi de tranzit în vederea stabilităţii aprovizionării, precum şi în vederea diversificării surselor de energie şi a căilor de aprovizionare. În acest sens, Consiliul European salută iniţiativele adoptate de mai multe state membre în domeniul securităţii energetice, în special reuniunea cu ţările cu ieşire la Marea Caspică şi cu ţările de tranzit, care va fi organiaztă de preşedinţia cehă în primăvara anului 2009..

 1. Consiliul European va reveni asupra acestei probleme cu ocazia reuniunii sale din martie 2009, pentru a evalua modul în care avansează lucrările, avându-se în vedere de asemenea viitoarea revizuire strategică a politicii energetice de către Comisie, precum şi pentru a adopta deciziile care se impun.

PACTUL EUROPEAN PRIVIND IMIGRAŢIA ŞI AZILUL

 1. Consiliul European a adoptat Pactul european privind imigraţia şi azilul[3], care exprimă angajamentul Uniunii Europene şi al statelor sale membre de a desfăşura o politică echitabilă, eficientă şi coerentă în condiţiile mizelor şi oportunităţilor pe care le reprezintă migraţiile. Pactul constituie pentru Uniune şi statele sale membre baza unei politici comune în materie de imigraţie şi azil, ghidată de un spirit de solidaritate între statele membre şi de cooperare cu ţările terţe. Această politică comună trebuie să se bazeze pe o bună gestionare a fluxurilor migratoare, în interesul atât al ţărilor de primire, cât şi al ţărilor de origine, precum şi al migrantului însuşi.

 1. Principiile fundamentale enunţate în cadrul pactului se concretizează într-o serie de măsuri care vor trebui puse în aplicare fără întârziere, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional. De altfel, aceste principii vor sta de asemenea la baza viitorului program de lucru al Uniunii Europene, care va fi propus de Comisie în mai 2009 în vederea finalizării acestuia sub preşedinţia suedeză. Punerea în practică a pactului va face obiectul unei dezbateri anuale începând cu Consiliul European din iunie 2010.

URMAREA CONSILIULUI EUROPEAN DE LA 1 SEPTEMBRIE 2008

 1. Consiliul European ia act cu satisfacţie de retragerea trupelor ruse din zonele adiacente Osetiei de Sud şi Abhaziei ca un pas suplimentar esenţial în punerea în aplicare a acordurilor din 12 august şi 8 septembrie, precum şi de începerea la Geneva a discuţiilor internaţionale prevăzute de aceste acorduri. Consiliul European solicită Comisiei şi Consiliului să realizeze o evaluare completă şi aprofundată a relaţiei UE-Rusia, în perspectiva următoarei reuniuni la nivel înalt, prevăzută la Nisa, la 14 noiembrie. Evaluarea va fi luată în considerare în continuarea negocierilor unui nou acord de parteneriat cu Rusia.

 1. Uniunea Europeană este hotărâtă să continue, mai ales prin intermediul politicii sale de vecinătate, susţinerea vecinilor săi estici în eforturile acestora de modernizare economică şi de democratizare. Consiliul European subliniază în acest sens importanţa rezultatelor reuniunii la nivel înalt UE-Ucraina de la Paris şi solicită o consolidare a relaţiilor dintre Uniune şi Republica Moldova şi Georgia, în conformitate cu concluziile Consiliului din 13 octombrie. Consiliului îi revine realizarea unei prime examinări a propunerilor privind un viitor „parteneriat estic” al Uniunii Europene, pe care Comisia intenţionează să îl prezinte începând cu luna noiembrie.

GRUPUL DE REFLECŢIE

 1. Consiliul European a aprobat propunerea preşedintelui Grupului de reflecţie şi a celor doi vicepreşedinţi ai acestuia privind alcătuirea grupului, prevăzută în anexa la prezentele concluzii. Grupul îşi va începe lucrările cât mai curând cu putinţă şi îşi va desfăşura activitatea de reflecţie în conformitate cu mandatul adoptat în cadrul Consiliului European din decembrie 2007. Secretariatul General al Consiliului îi va asigura grupului o susţinere materială şi logistică.________________________

ANEXA 1


Alcătuirea grupului de reflecţiePreşedinte
Felipe González Márquez


Vicepreşedinţi
Vaira Viķe-Freiberga
Jorma Ollila


Membri
Lykke Friis
Rem Koolhaas
Richard Lambert
Mario Monti
Rainer Münz
Kalypso Nicolaïdis
Nicole Notat
Wolfgang Schuster
Lech Walesa


________________________

ANEXA 2


Lista documentelor de referinţă prezentate Consiliului European


 • Pactul european privind imigraţia şi azilul (doc. 13440/08, aprobat de Consiliul JAI din 25 septembrie şi adoptat de Consiliul European)


o
o o

 • Declaraţie privind un plan de acţiune concertată al ţărilor din zona euro (doc. 14239/08)
 • Orientările Preşedinţiei în vederea continuării lucrărilor privind pachetul energie/climă

[doc. 14240/08 + REV 1 (cs) + REV 2 (en, de, da, sv, lt, mt, pl, sk, sl)]

 • Raportul Preşedinţiei privind securitatea energetică (doc. 14090/08)
 • Raportul Preşedinţiei privind volatilitatea preţului petrolului (doc. 13266/2/08 REV 2)
[1] doc. 14239/08
[2] doc. 14090/08
[3] Doc. 13440/08


Side Bar