Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/08/4

[Graphic in PDF & Word format]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE LT

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
15 & 16 octobre 2008
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

[Graphic in PDF & Word format]


EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

Briuselis, 2008 m. spalio 16 d.
(OR. fr)


14368/08
CONCL 4


PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:
Pirmininkaujančios valstybės narės
kam:
Delegacijoms
Dalykas:
BRIUSELIO EUROPOS VADOVŲ TARYBA
2008 m. SPALIO 15–16 d.
PIRMININKAUJANČIOS VALSTYBĖS NARĖS IŠVADOSDelegacijoms pateikiamos Briuselio Europos Vadovų Tarybai (2008 m. spalio 15–16 d.) pirmininkaujančios valstybės narės išvados.

___________________


2008 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimas įvyko esant tarptautinei ekonomikos ir finansų krizei. Europos Vadovų Taryba pareiškė esanti pasiryžusi imtis suderintų visuotinių veiksmų, kad būtų apsaugota Europos finansų sistema ir indėlininkai. Europos Vadovų Taryba pakartojo, kad iki šių metų pabaigos reikia pasiekti bendrą sutarimą dėl energetikos / klimato kaitos dokumentų. Ji pritarė tam, kad būtų paspartinta veikla energetinio saugumo srityje. Ji priėmė Europos imigracijos ir prieglobsčio paktą. Vertindama išorės veiksmų sritį, ji atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija pradėjo įgyvendinti rugsėjo 8 d. susitarimą, apžvelgė padėtį Gruzijoje bei ES santykius su rytinėmis kaimyninėmis šalimis. Europos Vadovų Taryba išklausė Airijos Ministro Pirmininko perskaitytą Airijoje įvykusio referendumo dėl Lisabonos sutarties rezultatų analizę; šis klausimas bus pakartotinai svarstomas gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino Sąjungos ateities svarstymų grupės sudėtį.

o
o o


Europos Vadovų Tarybos susitikimas prasidėjo Europos Parlamento pirmininko Hans-Gert Pöttering pranešimu, po kurio pasikeista nuomonėmis.

o
o o


EKONOMINĖ IR FINANSŲ PADĖTIS

 1. Atsižvelgdama į finansų krizę Europos Vadovų Taryba patvirtina, jog yra pasiryžusi imtis suderintų ir visapusiškų veiksmų, kad būtų atkurtas geras finansų sistemos veikimas, taip užtikrintas normalus bei veiksmingas ekonomikos finansavimas, ir būtų toliau vykdomi veiksmai siekiant ekonomikos augimo ir didesnio užimtumo.

 1. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina priemones, kurių prasidėjus finansų krizei ėmėsi Europos centrinis bankas ir atitinkami nacionaliniai centriniai bankai, taip pat tai, kad pastarieji gerai koordinuoja veiklą su šalių partnerių centriniais bankais. Kad būtų išsaugotas pasitikėjimas ir stabilumas, visos institucijos užtikrins finansų sistemos likvidumą.

 1. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina spalio 12 d. parengtą euro zonos šalių suderintų veiksmų planą, kurio principams ji pritaria [1]. Be to, ji palankiai vertina priemones, kurių imasi valstybės narės, nepaisant to, ar jos priklauso euro zonai ar ne, vadovaudamosi šio plano principais ir laikydamosi Sutarties. Toliau taikomos Komisijos jau patvirtintos nacionalinės priemonės. Europos Vadovų Taryba ragina valstybes nares užtikrinti, kad taikant būsimas nacionalines priemones taip pat būtų vadovaujamasi šiais principais, ir atsižvelgti į galimą jų sprendimų poveikį kitoms valstybėms narėms.

 1. Europos Vadovų Taryba pakartoja sieksianti, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų imtasi būtinų priemonių siekiant išsaugoti finansų sistemos stabilumą, suteikti paramą svarbioms finansų įstaigoms, išvengti bankrotų ir užtikrinti indėlių apsaugą. Bendradarbiaujant su centriniais bankais ir priežiūros institucijomis, šiomis priemonėmis pirmiausia siekiama užtikrinti, kad finansų įstaigos turėtų pakankamai likvidžių lėšų, sudaryti palankesnes sąlygas jų finansavimui ir joms suteikti kapitalo išteklių, kad jos galėtų įprastai finansuoti ekonomiką. Europos Vadovų Taryba mano, kad paramos su sunkumais susidūrusioms finansų įstaigoms priemonės turėtų būti papildomos priemonėmis, kurios padėtų užtikrinti mokesčių mokėtojų apsaugą, vadovaujančių asmenų bei akcininkų atsakingą elgesį ir kitų rinkos subjektų teisėtų interesų apsaugą.

 1. Esant dabartinėms išimtinėms aplinkybėms, taikant europines taisykles turi būti ir toliau tenkinamas poreikis imtis skubių ir lanksčių veiksmų. Europos Vadovų Taryba pritaria tam, kad Komisija šiuo tikslu įgyvendintų konkurencijos politikai, visų pirma valstybės pagalbai, taikomas taisykles, kartu toliau taikydama vienos bendros rinkos ir valstybės pagalbos principus.
 2. Siekdama sudaryti galimybę greitai ir veiksmingai reaguoti esant krizei, bus įdiegtas neoficialus perspėjimo, keitimosi informacija ir vertinimo mechanizmas (finansų krizės grupė). Taikant šį mechanizmą dalyvaus pirmininkaujančios valstybės narės, Komisijos pirmininko, ECB pirmininko (palaikant ryšius su kitais Europos centriniais bankais), Euro grupės pirmininko ir valstybių narių vyriausybių atstovai. Jis bus grindžiamas esamomis administracinėmis struktūromis; ištikus krizei valstybės narės galės bet kuriuo metu pradėti juo naudotis ir juo bus užtikrinta, kad laikantis konfidencialumo institucijos ir visos valstybės narės būtų nedelsiant informuojamos. Jis taip pat padės stebėti, kad būtų tinkamai derinami veiksmai, kurių buvo imtasi ar ketinama imtis. Europos Vadovų Taryba prašo Tarybos kuo greičiau baigti rengti finansų krizės grupės įsteigimo ir veiklos sąlygas.

 1. Siekiant užtikrinti pasitikėjimą finansų ir bankų sistema bei indėlininkų ir investuotojų interesų apsaugą taip pat reikia, kad finansų įstaigos griežtai įgyvendintų rekomendacijas dėl jų įsipareigojimų bei rizikos skaidrumo.

 1. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, jog siekiant Europos lygiu pagerinti priežiūros sistemos koordinavimą, būtina stiprinti Europos finansų sektoriaus, visų pirma transnacionalinių grupių, priežiūrą ir skubiai įgyvendinti ECOFIN tarybos parengtą veiksmų planą. Todėl Europos Vadovų Taryba palankiai vertina tai, kad Komisija įsteigė aukšto lygio grupę. Visų pirma Europos Vadovų Taryba prašo nacionalinių priežiūros institucijų bent kartą per mėnesį rengti susitikimus, kuriuose būtų keičiamasi informacija.

Europos Vadovų Taryba ragina paspartinti darbą, vykdomą griežtinant taisykles dėl stabilumo, be kita ko, direktyvą dėl bankų nuosavo kapitalo reikalavimų.

Be to, Europos Vadovų Taryba ragina, kad būtų skubiai išnagrinėtas būsimas Komisijos pasiūlymas dėl teisės akto, kuriuo būtų sugriežtinta kreditingumo vertinimo įstaigų kontrolė ir jų priežiūra Europos lygiu. Ji ragina kuo greičiau priimti sprendimus dėl europinių taisyklių dėl indėlių saugumo rengimo siekiant užtikrinti santaupų turinčių asmenų apsaugą. Europos Vadovų Taryba palankai vertina priimtą sprendimą dėl finansų įstaigoms taikomų apskaitos standartų ir jų aiškinimo.

Be to, Europos Vadovų Taryba ragina kartu su tarptautiniais partneriais plačiau apsvarstyti teisinga verte grindžiamos apskaitos ir apskaitos pagal rinkos vertę poveikį finansų įstaigoms ir rinkai, įskaitant jų prociklinį poveikį.

 1. Siekiant pasimokyti iš krizės ir atkurti visuomenės pasitikėjimą, Europos Vadovų Taryba tvirtai ragina užtikrinti visų finansų sistemos, visų pirma bankų sektoriaus subjektų, atsakingą elgesį. Ji pabrėžia, kad įmonių vadovaujančių asmenų realūs veiklos rezultatai turi atsispindėti nustatant jų darbo užmokestį, įskaitant išeitines kompensacijas („auksinius parašiutus“), kurių dydis turi priklausyti nuo to, ar jų indėlis užtikrinant įmonės veiklos sėkmę yra veiksmingas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad pajamos iš akcijų opcionų ar darbo užmokesčio sistema, visų pirma finansų sektoriuje, netaptų veiksniu, verčiančiu imtis pernelyg didelės rizikos ir skirti pernelyg daug dėmesio trumpalaikiams tikslams. Europos Vadovų Taryba ragina valstybes nares stengtis taikyti šiuos principus ir prašo Tarybos iki šių metų pabaigos pranešti apie priimtus sprendimus.

 1. Ne finansų sektoriaus atžvilgiu Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad ji pasiryžusi imtis būtinų priemonių siekdama remti ekonomikos augimą ir užimtumą. Ji prašo Komisijos iki metų pabaigos parengti atitinkamus pasiūlymus, visų pirma siekiant išsaugoti tarptautinį Europos pramonės konkurencingumą. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad dabar kaip niekad svarbu tęsti struktūrines reformas siekiant padėti atkurti ekonomikos augimą ir pagerinti užimtumą Europoje. Ekonominei veiklai remti reikia pakankamo finansavimo. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Europos investicijų banko sprendimą skirti 30 mlrd. EUR paramą Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir Banko įsipareigojimą stiprinti savo gebėjimus dalyvauti infrastruktūros projektuose. Ji ragina Europos investicijų banką prisiimti didesnę MVĮ finansavimo rizikos dalį.

 1. Biudžeto politika turi ir toliau atitikti patikslintą Stabilumo ir augimo paktą, kurį įgyvendinant taip pat turi būti atsižvelgta į vyraujančias išimtines aplinkybes, kaip numatyta jo taisyklėse.

 1. Europos Sąjunga turi bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais, kad remiantis skaidrumo, bankų stabilumo, atsakomybės, sąžiningumo ir pasaulinio valdymo principais būtų įgyvendinta reali ir visapusiška tarptautinės finansų sistemos reforma. Siekiama kuo greičiau priimti sprendimus dėl skaidrumo, pasaulinių reguliavimo standartų, tarpvalstybinės priežiūros ir krizių valdymo, interesų konfliktų išvengimo ir išankstinio perspėjimo sistemos sukūrimo, taip užtikrinant santaupų turinčių asmenų ir investuotojų pasitikėjimą kiekvienoje šalyje. Pasikonsultavusi su pagrindiniais partneriais ir atitinkamomis tarptautinėmis finansų įstaigomis Sąjunga nedelsdama imsis atitinkamų iniciatyvų. Šios iniciatyvos bus atidžiai parengtos Europos Sąjungoje.

 1. Europos Vadovų Taryba reiškia solidarumą Islandijai, kuri pagal EEE susitarimą glaudžiai integravosi į ES vieną bendrą rinką ir kuriai reikia tarptautinės bendruomenės paramos; ji tikisi, kad Islandija laikysis savo tarptautinių įsipareigojimų.

 1. Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į pirmininkaujančios valstybės narės bendradarbiaujant su Komisija parengtą ataskaitą dėl naftos kainų nepastovumo. Ji prašo Tarybos nedelsiant tęsti darbą šiuo klausimu ir prašo Komisijos, be kita ko, bendradarbiaujant su Europos investicijų banku, nedelsiant imtis būtinų priemonių, skirtų informacijos apie naftos komercines atsargas skaidrumui, taip pat energijos vartojimo efektyvumui skatinti.


LISABONOS SUTARTIS

 1. Primindama 2008 m. birželio mėn. išvadas Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į Airijos Ministro Pirmininko Brian Cowen pateiktą referendumo dėl Lisabonos sutarties rezultatų analizę. Airijos Vyriausybė tęs konsultacijas siekdama rasti būdą, kaip išspręsti šį klausimą. Remdamasi tuo, Europos Vadovų Taryba susitarė vėl svarstyti šį klausimą 2008 m. gruodžio mėn. susitikime siekiant nustatyti šio klausimo sprendimo principus ir bendrus veiksmus, kurių reikia imtis.


ENERGETIKA IR KLIMATO KAITA

 1. Europos Vadovų Taryba patvirtina esanti pasiryžusi vykdyti plataus užmojo įsipareigojimus klimato kaitos ir energetikos politikos srityje, dėl kurių ji susitarė 2007 m. kovo mėn. ir 2008 m. kovo mėn. Todėl ji prašo pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos artimiausiomis savaitėmis intensyviau dirbti, kad Europos Vadovų Taryba 2008 m. gruodžio mėn. galėtų rasti tinkamą problemų, susijusių su jų įgyvendinimu visuose Europos ekonomikos sektoriuose ir visose valstybėse narėse, atsižvelgiant į jų atitinkamą padėtį, sprendimą, užtikrinant griežtai nustatytą tinkamą ekonominį efektyvumą.


ENERGETINIS SAUGUMAS

 1. Energijos tiekimo saugumas yra vienas iš Europos Sąjungos prioritetų. Jis susijęs su visų valstybių narių atsakomybe ir solidarumu. Šiuo tikslu ir atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės pateiktą ataskaitą [2], Europos Vadovų Taryba nusprendžia suintensyvinti vykdomą darbą priimdama toliau pateikiamas gaires ir prašydama Komisijos prireikus pateikti atitinkamus pasiūlymus:

a) parengti elektros energijos ir dujų vidaus rinkos teisės aktų paketo galutinę redakciją iki Parlamento kadencijos pabaigos;

b) paspartinti Europos veiksmų plano energijos vartojimo efektyvumo srityje ir strateginio energetikos technologijų plano įgyvendinimą;

c) ryžtingai tęsti energijos šaltinių įvairinimo veiklą, prie kurios tiesiogiai prisidedama energetikos ir klimato kaitos dokumentų pakete numatytomis priemonėmis;

d) skatinti geresnį rinkos veikimą, visų pirma užtikrinant didesnį informacijos apie srautus bei atsargas skaidrumą ir keičiantis informacija apie ilgalaikius poreikius bei išteklius;

e) sukurti krizių atveju taikomus mechanizmus, sudarančius sąlygas išspręsti problemas, susijusias su laikinais tiekimo sutrikimais;

f) stiprinti ir tobulinti svarbius infrastruktūros objektus, visų pirma energijos transportavimo transeuropinius tinklus ir suskystintų gamtinių dujų terminalus. Ypatingas dėmesys taip pat bus skirtas tarpusavio sujungimui ir labiausiai nuo visos Europos izoliuotų šalių prijungimui, Europos tinklų sujungimui su tiekimo infrastruktūromis ir būtinybei įvairinti šaltinius bei trasas. Europos Vadovų Taryba pritaria Komisijos iniciatyvai nustatyti veiksmų planą, skirtą tinklų sujungimui Baltijos šalių regione paspartinti. Šiuo tikslu iki metų pabaigos bus nustatytas darbo tvarkaraštis;

g) plėtoti Sąjungos santykius energetikos srityje su šalimis gamintojomis ir tranzito šalimis siekiant užtikrinti stabilų tiekimą ir įvairinti energijos šaltinius bei tiekimo trasas. Todėl Europos Vadovų taryba palankiai vertina iniciatyvas, kurių ėmėsi nemažai valstybių narių energetinio saugumo srityje, visų pirma susitikimą su Kaspijos jūros regiono šalimis ir tranzito šalimis, kuris bus surengtas 2009 m. pavasarį pirmininkaujant Čekijai.

 1. Europos Vadovų Taryba pakartotinai svarstys šį klausimą 2009 m. kovo mėn. susitikime, kad apibendrintų padarytą pažangą, be kita ko, atsižvelgdama į energetikos strateginę peržiūrą, kurią netrukus turi atlikti Komisija, bei priimtų būtinus sprendimus.


EUROPOS IMIGRACIJOS IR PRIEGLOBSČIO PAKTAS

 1. Europos Vadovų Taryba priėmė Europos imigracijos ir prieglobsčio paktą [3], kuriame išreiškiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių įsipareigojimas vykdyti teisingą, veiksmingą ir darnią politiką atsižvelgiant į migracijos suteikiamas galimybes. Šiuo paktu nuo šiol bus grindžiama Sąjungos ir valstybių narių bendra politika imigracijos ir prieglobsčio srityje, kurią vykdant bus vadovaujamasi valstybių narių solidarumo ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis principais. Ši bendra politika turi būti grindžiama tinkamu migracijos srautų valdymu, vadovaujantis ne tik priimančiųjų šalių interesais, bet ir kilmės šalies bei paties migranto interesais.

 1. Pakte įtvirtintus pagrindinius principus atspindi daugelis priemonių, kurios turės būti nedelsiant įgyvendintos Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu. Be to, šiais principais taip pat bus grindžiama būsima Europos Sąjungos darbo programa, kurią Komisija pasiūlys 2009 m. gegužės mėn., siekiant patvirtinti galutinę redakciją pirmininkaujant Švedijai. Nuo 2010 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo bus kasmet rengiami debatai dėl Pakto įgyvendinimo.

TOLESNĖ VEIKLA, SUSIJUSI SU 2008 M. RUGSĖJO 1 D. EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SUSITIKIMU

 1. Europos Vadovų Taryba su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Rusijos pajėgos buvo išvestos iš Pietų Osetiją ir Abchaziją juosiančių teritorijų ir taip buvo žengtas svarbus papildomas žingsnis įgyvendinant rugpjūčio 12 d. ir rugsėjo 8 d. susitarimus, taip pat į tai, kad Ženevoje prasidėjo šiuose susitarimuose numatytos tarptautinės diskusijos. Europos Vadovų Taryba prašo Komisijos ir Tarybos toliau išsamiai bei nuodugniai vertinti ES ir Rusijos santykius rengiantis artimiausiam aukščiausiojo lygio susitikimui, kurį numatyta surengti šių metų lapkričio 14 d. Nicoje. Į šio vertinimo rezultatus bus atsižvelgta tęsiant derybas dėl naujo partnerystės susitarimo su Rusija.

 1. Europos Sąjunga yra pasiryžusi toliau remti rytinių kaimyninių šalių ekonomikos modernizavimo ir demokratizacijos pastangas, visų pirma vykdydama kaimynystės politiką. Todėl Europos Vadovų Taryba pabrėžia Paryžiuje įvykusio ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų svarbą ir ragina stiprinti Sąjungos ir Moldovos Respublikos bei Gruzijos santykius remiantis spalio 13 d. Tarybos išvadomis. Ji paveda Tarybai atlikti pasiūlymų dėl būsimos Europos Sąjungos Rytų partnerystės, kuriuos Komisija ketina pateikti lapkričio mėn., pirminį nagrinėjimą.


SVARSTYMŲ GRUPĖ

 1. Europos Vadovų Taryba patvirtino svarstymų grupės pirmininko ir dviejų jo pavaduotojų pasiūlymą dėl grupės sudėties, kuri pateikta šių išvadų priede. Grupė nedelsiant pradės darbą ir svarstys jai pateiktus klausimus laikydamasi 2007 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintų įgaliojimų. Tarybos generalinis sekretoriatas teiks grupei materialinę ir logistinę paramą.________________________

1 PRIEDAS

Svarstymų grupės sudėtisPirmininkas
Felipe González Márquez


Pirmininko pavaduotojai
Vaira Viķe-Freiberga
Jorma Ollila


Nariai
Lykke Friis
Rem Koolhaas
Richard Lambert
Mario Monti
Rainer Münz
Kalypso Nicolaïdis
Nicole Notat
Wolfgang Schuster
Lech Walesa

________________________

2 PRIEDAS


Europos Vadovų Tarybai pateiktų susijusių dokumentų sąrašas


 • Europos imigracijos ir prieglobsčio paktas (dok. 13440/08, rugsėjo 25 d. patvirtintas TVR tarybos ir priimtas Europos Vadovų Tarybos)

o
o o

 • Deklaracija dėl euro zonos šalių bendro europinio veiksmų plano (dok. 14239/08)
 • Pirmininkaujančios valstybės narės gairės siekiant tęsti energetikos / klimato kaitos dokumentų paketo nagrinėjimą (dok. 14240/08 + REV 1 (cs) + REV 2 (en, de, da, sv, lt, mt, pl, sk, sl))
 • Pirmininkaujančios valstybės narės ataskaita dėl energetinio saugumo (dok. 14090/08)
 • Pirmininkaujančios valstybės narės ataskaita dėl naftos kainų nepastovumo (dok. 13266/2/08 REV 2)[1] Dok. 14239/08.
[2] Dok. 14090/08.
[3] Dok. 13440/08.


Side Bar