Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/08/4

[Graphic in PDF & Word format]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE HU

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
15 & 16 octobre 2008
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

[Graphic in PDF & Word format]


AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA

Brüsszel, 2008. október 16.
(OR. fr)


14368/08
CONCL 4


FEDŐLAP

Küldi:
az elnökség
Címzett:
a delegációk
Tárgy:
BRÜSSZELI EURÓPAI TANÁCS
2008. OKTÓBER 15–16.
ELNÖKSÉGI KÖVETKEZTETÉSEKA delegációk mellékelten kézhez kapják a brüsszeli Európai Tanács (2008. október 15–16.) elnökségi következetéseit.


________________________
Az Európai Tanács 2008. október 15–16-i ülésére a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság jellemezte kontextusban került sor. Az Európai Tanács kifejezte, hogy elkötelezett az európai pénzügyi rendszer és a betétesek védelmét szolgáló, összehangolt és globális fellépés iránt. Az Európai Tanács megerősítette azt a célkitűzést, hogy az év vége előtt általános megállapodást kell elérni az „energia/éghajlatváltozás” ügyében. Megállapodott arról, hogy fel kell gyorsítani az energiabiztonsággal kapcsolatos munkálatokat. Elfogadta az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktumot. Külpolitikai téren áttekintette a szeptember 8-i megállapodásnak az Oroszország általi végrehajtását, a grúziai helyzetet és a keleti szomszédokkal való uniós kapcsolatokat. Az Európai Tanács meghallgatta az ír miniszterelnök elemzését a lisszaboni szerződésre vonatkozó írországi népszavazásról; a kérdésre decemberben tér majd vissza. Az Európai Tanács jóváhagyta az Unió jövőjével foglalkozó vitacsoport összetételét.

o
o o


Az Európai Tanács ülését Hans-Gert Pötteringnek, az Európai Parlament elnökének beszéde előzte meg, amelyet követően eszmecserére került sor.

o
o o

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

1. A pénzügyi válsághelyzetben a Tanács megerősíti, hogy eltökélt szándéka, hogy összehangolt módon, teljes körűen lépjen fel a pénzügyi rendszer megfelelő működésének helyreállítása, ezzel a gazdaság normális és hatékony finanszírozásának biztosítása, valamint a növekedés és a foglalkoztatás útjára való visszatérés érdekében.

2. Az Európai Tanács üdvözli azokat az intézkedéseket, amelyeket az Európai Központi Bank és az érintett nemzeti központi bankok a pénzügyi válság kezdete óta tettek, valamint az e bankok és a partnerországok központi bankjai közötti jó koordinációt. Valamennyi hatóság biztosítani fogja a pénzügyi rendszer likviditását a bizalom és a stabilitás megőrzése érdekében.

3. Az Európai Tanács üdvözli az euroövezet országainak október 12-i összehangolt cselekvési tervét, és támogatja annak elveit[1]. Üdvözli azokat az intézkedéseket is, amelyeket az – akár az euroövezetbe tartozó, akár azon kívüli – tagállamok hoztak a terv elveivel összhangban és a Szerződés tiszteletben tartásával. A Bizottság által már jóváhagyott nemzeti intézkedések továbbra is alkalmazandók. Az Európai Tanács felszólítja a tagállamokat, hogy ügyeljenek arra, hogy a jövőbeli nemzeti intézkedéseik is tartsák tiszteletben ezeket az elveket, és vegyék figyelembe döntéseiknek más tagállamokra gyakorolt esetleges hatását.

4. Az Európai Tanács ismételten megerősíti vállalását, hogy minden körülmények között megteszi a szükséges lépéseket a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése, a jelentős pénzintézetek támogatása, a csődök elkerülése, valamint a megtakarítók betétei védelmének biztosítása érdekében. Ezen intézkedések célja többek között azt, hogy – a központi bankokkal és a felügyeleti hatóságokkal együtt – elegendő likviditást biztosítsanak a pénzintézeteknek, elősegítsék a finanszírozásukat, és tőkét biztosítsanak számukra annak érdekében, hogy továbbra is a szokott módon finanszírozhassák a gazdaságot. Az Európai Tanács úgy ítéli meg, hogy a nehéz helyzetű pénzintézetekre irányuló támogatási intézkedésekhez olyan intézkedéseknek kell járulniuk, amelyek lehetővé teszik az adófizetők védelmét, a vezetők és a részvényesek felelősségrevonhatóságát, valamint a piac más szereplői jogos érdekeinek védelmét.

5. A jelenlegi kivételes helyzetben az európai szabályok alkalmazásának továbbra is eleget kell tennie a gyors fellépés és a rugalmasság követelményének. Az Európai Tanács támogatja a versenyképességi politikára, többek között az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak az ebben a szellemben való, Bizottság általi végrehajtását, az egységes piac és az állami támogatási rendszer elveinek további alkalmazása mellett.

6. A válsághelyzetben való gyors és hatékony reagálás érdekében egy figyelmeztetésre, információcserére és értékelésre szolgáló informális mechanizmust (pénzügyi válságcsoportot) hoznak létre. E mechanizmusban részt vesznek a soros elnökségnek, a Bizottság elnökének, az EKB elnökének (kapcsolatot tartva a többi európai központi bankkal), az eurocsoport elnökének és a tagállamok kormányainak a képviselői. A mechanizmus már meglévő igazgatási struktúrákra épül, a válsággal szembesülő tagállamok bármikor beindíthatják, és bizalmas módon, azonnal tájékoztatja az intézményeket és valamennyi tagállamot. Ezenfelül segítségével ügyelni lehet a megtett és megteendő fellépések megfelelő összehangolására. Az Európai Tanács felkéri a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb végezze el a pénzügyi válságcsoport összetételi és működési módozatainak kidolgozását.

7. A pénzügyi rendszer és a bankrendszer iránti bizalomnak, valamint a betétesek és a befektetők érdekvédelmének a biztosítása azt is feltételezi, hogy a pénzintézeteknek szigorúan végre kell hajtaniuk a kötelezettségeiknek és a kockázataiknak az átláthatóságára vonatkozó ajánlásokat.

8. Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy a felügyelet európai szintű összehangolásának javítása érdekében meg kell erősíteni az európai pénzügyi szektor, különösen a transznacionális csoportok felügyeletét, és sürgősen végre kell hajtani az ECOFIN-Tanács ütemtervét. Az Európai Tanács ezzel kapcsolatban üdvözli, hogy a Bizottság magas szintű csoportot hoz létre. Az Európai Tanács első lépésként felkéri a nemzeti felügyeleti hatóságokat, hogy információcsere céljából legalább havonta egyszer üljenek össze.

Az Európai Tanács támogatja azoknak a folyamatban lévő munkálatoknak a felgyorsítását, amelyek a stabilitási szabályoknak – többek között a bankokra vonatkozó tőkekövetelményekről szóló irányelveknek – a megerősítésére irányulnak.

Az Európai Tanács továbbá felszólít arra, hogy a hitelminősítő intézetekre vonatkozó jogi kereteknek és európai szintű felügyeletüknek a megerősítését célzó, jövőbeli bizottsági jogalkotási javaslat vizsgálatát gyorsan kell lefolytatni. Felszólít a gyors döntéshozatalra a megtakarítók védelmét célzó európai betétbiztonsági szabályok kidolgozásával kapcsolatban. Az Európai Tanács üdvözli a számviteli standardokról és a standardok pénzintézetekre alkalmazandó értelmezéséről hozott határozatot.

Az Európai Tanács ezenfelül a valós érték alapján és a piaci ár alapján számított értéknek a pénzügyi intézetekre és a piacokra tett hatásáról – így ezek prociklikus hatásairól is – szóló, a nemzetközi partnerekkel együttműködésben folytatandó általános vitára szólít fel.

9. Az Európai Tanács a válság tanulságainak levonása és a nyilvánosság bizalmának helyreállítása céljából határozottan felszólít a pénzügyi rendszer – különösen a bankszektor – valamennyi szereplőjének felelőssé tételére. Hangsúlyozza, hogy a vállalatvezetők tényleges teljesítményének kell tükröződnie a javadalmazásukban, ideértve az (angolul „golden handshake”-nek nevezett) végkielégítéseket is, amelyeket a vezetőnek a vállalat sikeréhez való tényleges hozzájárulása függvényében kellene meghatározni. Ugyanígy ügyelni kell arra is, hogy a részvényopció formájában adott juttatás és a javadalmazások rendszere – többek között a pénzügyi ágazatban – ne vezessen se mértéktelen kockázatvállaláshoz, se a rövid távú célokra való túlzott összpontosításhoz. Az Európai Tanács felszólítja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ezeknek az elveknek az alkalmazásán, és kéri a Tanácsot, hogy az év vége előtt tegyen jelentést a hozott döntésekről.

10. A pénzügyi szektoron túlmutatóan, az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy feltett szándéka, hogy meghozza a növekedés és a foglalkoztatás támogatásához szükséges intézkedéseket. A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy az év végéig terjesszen elő megfelelő javaslatokat, különösen az európai ipar nemzetközi versenyképességének megőrzése érdekében. Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy a strukturális reformok folytatása továbbra is minden eddiginél fontosabb a növekedés helyreállításának, valamint az európai foglalkoztatás fejlesztésének elősegítése érdekében. A gazdasági tevékenység támogatásához megfelelő szintű finanszírozásra van szükség. Az Európai Tanács üdvözli az Európai Beruházási Bnak döntését, amely szerint 30 milliárd EUR támogatást mozgósít az európai kis- és középvállalkozások részére, valamint vállalását, hogy az infrastrukturális projektek tekintetében megerősíti reagálási képességét. Felkéri az EBB-t, hogy vállaljon nagyobb részt a kkv-k finanszírozási kockázatából.

11. A költségvetési politikáknak továbbra is a felülvizsgált növekedési és stabilitási paktum keretébe kell ágyazódniuk, amely paktum alkalmazásának – rendelkezéseivel összhangban – tükröznie kell a jelenlegi kivételes körülményeket.

12. Az Európai Uniónak nemzetközi partnereivel a nemzetközi pénzügyi rendszer olyan valódi és teljes körű megreformálásán kell munkálkodnia, amely az átláthatóság, a banki stabilitás, a felelősségvállalás, az integritás és a globális kormányzás elvén alapul. A cél az átláthatóságra, az általános szabályozási előírásokra, a határokon átnyúló felügyeletre és válságkezelésre vonatkozó döntések gyors meghozatala, az érdekellentétek elkerülése és egy korai figyelmeztető rendszer létrehozása annak érdekében, hogy valamennyi országban bizalom alakuljon ki a megtakarítók és a befektetők körében. Az Európai Unió főbb partnereivel és az érintett nemzetközi pénzügyi intézményekkel egyeztetve haladéktalanul meghozza a megfelelő kezdeményezéseket. Az EU-n belül sor kerül ezen kezdeményezések részletes kidolgozására.

13. Az Európai Tanács szolidaritását fejezi ki az Izland által tett erőfeszítésekkel kapcsolatosan, amely az EGT-megállapodás révén az EU egységes piacába szorosan integrálódott ország, és amelynek szüksége van a nemzetközi közösség támogatására; a Tanács elvárja tőle nemzetközi kötelezettségeinek betartását.

14. Az Európai Tanács tudomásul vette az elnökség által a Bizottsággal együttműködésben készített, az olaj árának ingadozásáról szóló jelentést. Felszólítja a Tanácsot, hogy mihamarabb folytassa az ezzel a kérdéssel kapcsolatos munkálatait, továbbá felszólítja a Bizottságot, hogy – többek között az Európai Beruházási Bankkal együtt – haladéktalanul tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek a kereskedelmi célú olajkészletek átláthatóságának, valamint az energiahatékonyságnak az előmozdításához szükségesek.

LISSZABONI SZERZŐDÉS

15. Az Európai Tanács – emlékeztetve 2008. júniusi következtetéseire – tudomásul vette a Brian Cowen ír miniszterelnök által a Lisszaboni Szerződés vonatkozásában tartott népszavazás eredményéről adott elemzést. Az ír kormány folytatja konzultációit annak érdekében, hogy hozzájáruljon a helyzet megoldási lehetőségének kidolgozásához. Az Európai Tanács ennek alapján megállapodott abban, hogy 2008. decemberi ülésén visszatér erre a kérdésre a megoldás elemeinek és a követendő közös útnak a meghatározása céljából.

ENERGIA ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

16. Az Európai Tanács megerősíti, hogy eltökélt szándéka eleget tenni azoknak a nagyra törő kötelezettségeknek, amelyeket az éghajlat-változási és energiaügyi politika terén 2007 márciusában és 2008 márciusában vállalt. Ezzel összefüggésben az Európai Tanács felkéri az elnökséget és a Bizottságot, hogy az elkövetkező hetekben intenzív munkát szervezzen annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az Európai Tanács számára, hogy 2008 decemberében döntést hozzon az ezek végrehajtásából következően az európai gazdaság valamennyi ágazata és – sajátos helyzetét figyelembe véve – valamennyi tagállam számára jelentkező kihívások megfelelő megoldásáról, figyelemmel a szigorúan meghatározott, megfelelő költséghatékonyságra.

ENERGIABIZTONSÁG

17. Az Európai Unió számára az energiaellátás biztonsága kiemelt jelentőségű. Ennek biztosításához valamennyi tagállam felelősségvállalása és szolidaritása szükséges. Ennek érdekében és az elnökség által benyújtott jelentés[2] figyelembevételével az Európai Tanács úgy határoz, hogy megerősíti a folyamatban lévő munkálatokat azáltal, hogy elfogadja az alábbi iránymutatásokat, és felkéri a Bizottságot, hogy adott esetben nyújtsa be az ennek megfelelő javaslatokat vagy kezdeményezéseket:

a) a villamos energia és a gáz belső piacára vonatkozó jogalkotási csomag véglegesítése a parlamenti ciklus vége előtt;

b) az európai energiahatékonysági cselekvési terv és a stratégiai energiatechnológiai terv végrehajtásának felgyorsítása;

c) az energiaforrások diverzifikálásának eltökélt folytatása, amelyhez az éghajlattal/energiával kapcsolatos csomag intézkedései közvetlenül hozzájárulnak;

d) a piac jobb működésének előmozdítása, többek között a szállítás és a készletek nagyobb mértékű átláthatósága és a hosszú távú szükségletekre és erőforrásokra vonatkozó információk cseréje révén;

e) olyan válságmechanizmusok kidolgozása, amelyek segítségével kezelni lehet az ellátás átmeneti zavarait;

f) a kritikus infrastruktúrák, különösen a transzeurópai energiaszállító hálózatok és a cseppfolyósítottföldgáz-terminálok megerősítése és kiegészítése. Különös figyelmet kell fordítani az összeköttetésekre, az európai hálózatoktól leginkább elszigetelt országok csatlakozására, az európai hálózatoknak az ellátási infrastruktúrához való illeszkedésére, és mind a források, mind az útvonalak diverzifikálásának szükségességére. Az Európai Tanács támogatja a Bizottságnak a balti térség összeköttetései kialakításának felgyorsítását célzó cselekvési terv létrehozására irányuló kezdeményezését. Ennek érdekében munkaprogramot fognak kidolgozni az év vége előtt;

g) az Európai Unió és a termelői és tranzitországok közötti energiaügyi kapcsolatok fejlesztése egyrészt az ellátás stabilitása, másrészt az energiaforrások és az ellátási útvonalak diverzifikálása érdekében. Az Európai Tanács e tekintetben üdvözli a több tagállam részéről az energiabiztonság területén tett kezdeményezéseket, különösen a cseh elnökség által 2009 tavaszán szervezendő, a kaszpi-tengeri országok és a tranzitországok képviselőivel tartandó találkozót.

18. Az Európai Tanács 2009. márciusi ülésén visszatér majd erre a kérdésre, hogy áttekintse – többek között a Bizottság következő energiaügyi stratégiai felülvizsgálata fényében – a munkában elért előrehaladást, valamint elfogadja a szükséges határozatokat.

EURÓPAI BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI PAKTUM

19. Az Európai Tanács elfogadta az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktumot[3], amely kifejezi az Európai Uniónak és tagállamainak arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a bevándorlás jelentette kihívásoknak és lehetőségeknek megfelelő, igazságos, hatékony és koherens politikát folytassanak. Ez a paktum mostantól egy olyan közös bevándorlási és menekültügyi politika alapját képezi az Unió és a tagállamok számára, amelyet a tagállamok közötti szolidaritásnak és a harmadik országokkal való együttműködésnek a szelleme vezérel. E közös politikának a migrációs áramlások megfelelő kezelésén kell alapulnia, nem csupán a fogadó országnak, hanem a származási országnak és magának a migránsnak az érdekében is.

20. A paktumban meghatározott alapelvek intézkedések sorával valósulnak meg, amelyeket az Európai Unió szintjén és nemzeti szinten egyaránt, haladéktalanul végre kell hajtani. Ezenkívül ezen elveken alapul majd az Európai Unió jövőbeli munkaprogramja is, amelyet a Bizottság a svéd elnökség alatti véglegesítés céljából, 2009 májusában terjeszt majd elő. A paktum végrehajtása az Európai Tanács 2010. júniusi ülésétől kezdődően éves vita tárgyát fogja képezni.

INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI TANÁCS 2008. SZEPTEMBER 1-JEI ÜLÉSÉT KÖVETŐEN

21. Az Európai Tanács elégedetten veszi tudomásul, hogy az orosz csapatok az augusztus 12-i és szeptember 8-i megállapodások végrehajtásának alapvető kiegészítő lépéseként kivonultak a Dél-Oszétiával és Abháziával szomszédos területekről, valamint hogy Genfben megkezdődtek az e megállapodások által előírt nemzetközi tárgyalások. Az Európai Tanács kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy – tekintettel a november 14-én Nizzában megrendezendő következő csúcstalálkozóra – folytassa az EU és Oroszország közötti kapcsolat teljes és alapos értékelését. Ezt az értékelést figyelembe veszik majd az Oroszországgal kötendő új partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások során.

22. Az Európai Unió – többek között szomszédságpolitikája révén – továbbra is eltökélten támogatja keleti szomszédait gazdasági modernizálási, valamint demokratizálódási törekvéseikben. Az Európai Tanács e tekintetben hangsúlyozza a párizsi EU–Ukrajna csúcstalálkozó eredményeinek fontosságát, és felszólít arra, hogy – a Tanács október 13-i következtetéseivel összhangban – meg kell erősíteni az Unió, valamint a Moldovai Köztársaság és a Grúz Köztársaság közötti kapcsolatokat. Megbízza a Tanácsot, hogy végezze el az Európai Unió jövőbeli „keleti partnerségéről” szóló javaslatok első vizsgálatát, amelyeket a Bizottság már novemberben be kíván nyújtani.

VITACSOPORT

23. Az Európai Tanács jóváhagyta a vitacsoport elnökének és két alelnökének a csoport összetételére vonatkozó, e következtetések mellékletében szereplő javaslatát. A csoport a lehető leghamarabb megkezdi munkálatait, és vitáját az Európai Tanács 2007. decemberi ülésén elfogadott megbízásnak megfelelően folytatja majd le. A Tanács Főtitkársága biztosítja a tárgyi és logisztikai támogatást a csoport részére.

________________________

1. MELLÉKLET


A vitacsoport összetételeElnök
Felipe González Márquez

Alelnökök
Vaira Viķe-Freiberga
Jorma Ollila

Tagok
Lykke Friis
Rem Koolhaas
Richard Lambert
Mario Monti
Rainer Münz
Kalypso Nicolaïdis
Nicole Notat
Wolfgang Schuster
Lech Walesa


________________________

2. MELLÉKLET


Az Európai Tanácsnak benyújtott referenciadokumentumok listája


- Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum (az IB-Tanács által szeptember 25-én jóváhagyott és az Európai Tanács által elfogadott 13440/08 dokumentum)

o
o o

- Nyilatkozat az euroövezet országainak összehangolt európai cselekvési tervéről (14239/08)

- Elnökségi iránymutatások az energia/éghajlat csomaggal kapcsolatos munkálatok folytatására vonatkozóan (14240/08 + REV 1 (cs) + REV 2 (en, de, da, sv, lt, mt, pl, sk, sl)

- Elnökségi jelentés az energiabiztonságról (14090/1)

- Elnökségi jelentés az olajárak ingadozásáról (13266/2/08 REV 2)[1] 14239/08.
[2] 14090/08.
[3] 13440/08.


Side Bar