Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/08/4

[Graphic in PDF & Word format]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE DA

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
15 & 16 octobre 2008
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________[Graphic in PDF & Word format]


RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 16. oktober 2008
(OR. fr)


14368/08
CONCL 4


FØLGESKRIVELSE

fra:
formandskabet
til:
delegationerne
Vedr.:
DET EUROPÆISKE RÅDS MØDE I BRUXELLES
DEN 15.-16. OKTOBER 2008
FORMANDSKABETS KONKLUSIONERHermed følger til delegationerne formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 15.-16. oktober 2008.


________________________Det Europæiske Råd holdt møde den 15.-16. oktober 2008 i en situation præget af den internationale økonomiske og finansielle krise. Det Europæiske Råd gav udtryk for, at det er fast besluttet på at handle koordineret og globalt for at beskytte det europæiske finansielle system og indskyderne. Det Europæiske Råd bekræftede på ny målet om en samlet aftale om energi- og klimapakken inden årets udgang. Det var enigt om at fremskynde arbejdet med energisikkerheden. Det vedtog den europæiske pagt om indvandring og asyl. Med hensyn til forbindelserne udadtil gjorde det status over Ruslands gennemførelse af aftalen af 8. september, situationen i Georgien og Den Europæiske Unions forbindelser med sine østlige naboer. Det Europæiske Råd påhørte den irske Taoiseachs analyse af folkeafstemningen i Irland om Lissabontraktaten; det vil vende tilbage til dette spørgsmål i december. Det Europæiske Råd bekræftede sammensætningen af Refleksionsgruppen vedrørende Den Europæiske Unions Fremtid.

o
o o


Forud for Det Europæiske Råds møde gav formanden for Europa-Parlamentet, Hans-Gert Pöttering, en redegørelse, hvorefter der fandt en udveksling af synspunkter sted.

o
o o


DEN ØKONOMISKE OG FINANSIELLE SITUATION

1. Stillet over for den finansielle krise bekræfter Det Europæiske Råd, at det er fast besluttet på at handle koordineret og omfattende med henblik på at få det finansielle system til at fungere tilfredsstillende igen og således sikre en normal og effektiv finansiering af økonomien og igen komme ind i en udvikling med vækst og beskæftigelse.

2. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med de foranstaltninger, som Den Europæiske Centralbank og de berørte nationale centralbanker har truffet siden begyndelsen af den finansielle krise, og deres vellykkede koordination med centralbankerne i partnerlandene. Alle myndigheder sikrer likviditeten i det finansielle system med henblik på at opretholde tilliden og stabiliteten.

3. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med den samordnede handlingsplan, som landene i euroområdet vedtog den 12. oktober, og hvis principper det tilslutter sig[1]. Det hilser ligeledes de foranstaltninger velkommen, som medlemsstaterne såvel inden for som uden for euro-området har truffet i overensstemmelse med principperne i denne plan og under overholdelse af traktaten. De nationale foranstaltninger, som Kommissionen allerede har godkendt, er fortsat gældende. Det Europæiske Råd opfordrer medlemsstaterne til at drage omsorg for, at deres kommende nationale foranstaltninger også overholder disse principper, og tage højde for de konsekvenser, deres beslutninger kan få for de øvrige medlemsstater.

4. Det Europæiske Råd gentager sit tilsagn om, at der under alle omstændigheder vil blive truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at bevare det finansielle systems stabilitet, støtte de vigtige finansielle institutioner, undgå konkurser og sikre, at sparernes indskud er beskyttede. Disse foranstaltninger skal navnlig sammen med centralbankerne og tilsynsmyndighederne sikre, at de finansielle institutioner har tilstrækkelige likvide midler, lette deres finansiering og bibringe dem kapital, så de fortsat kan finansiere økonomien på normal vis. Det Europæiske Råd mener, at foranstaltninger til støtte for de finansielle institutioner, der er i vanskeligheder, bør ledsages af foranstaltninger, der sikrer, at skatteyderne beskyttes, at topchefer og aktionærer ansvarliggøres, og at andre markedsaktørers legitime interesser beskyttes.

5. Under de nuværende exceptionelle omstændigheder skal de europæiske regler anvendes på en måde, der fortsat imødekommer behovet for en hurtig og fleksibel indsats. Det Europæiske Råd støtter Kommissionens gennemførelse i denne ånd af reglerne for konkurrencepolitikken, navnlig statsstøtte, samtidig med at principperne for det indre marked og statsstøtteordningen fortsat finder anvendelse.

6. For at gøre det muligt at handle hurtigt og effektivt i en krisesituation oprettes der en uformel mekanisme til varsling, informationsudveksling og evaluering (den finansielle krisestab). Denne mekanisme omfatter repræsentanter for formandskabet, formanden for Kommissionen, formanden for ECB (i forbindelse med de andre europæiske centralbanker), formanden for Eurogruppen og medlemsstaternes regeringer. Den skal bygge på de eksisterende administrative strukturer, kan aktiveres til enhver tid af en medlemsstat, som står over for en krise, og skal sikre øjeblikkelig og fortrolig underretning af institutionerne og samtlige medlemsstater. Den vil også gøre det muligt at sørge for hensigtsmæssig koordinering af de tiltag, der er iværksat, eller som skal iværksættes. Det Europæiske Råd anmoder Rådet om snarest muligt at træffe nærmere bestemmelser om den finansielle krisestabs oprettelse og funktion.

7. Hvis tilliden til finans- og banksystemet og beskyttelsen af indskydernes og investorernes interesser skal sikres, forudsætter det ligeledes, at de finansielle institutioner strengt gennemfører henstillingerne om gennemsigtighed med hensyn til deres forpligtelser og risici.

8. Det Europæiske Råd understreger, at det er nødvendigt at styrke tilsynet med den europæiske finansielle sektor, navnlig med de multinationale koncerner, og hurtigt at iværksætte Økofinrådets køreplan for at forbedre koordineringen af tilsynet på europæisk plan. Det Europæiske Råd hilser i denne forbindelse Kommissionens nedsættelse af en gruppe på højt plan velkommen. I første omgang opfordrer Det Europæiske Råd de nationale tilsynsmyndigheder til at mødes mindst en gang om måneden for at udveksle oplysninger.

Det Europæiske Råd støtter en fremskyndelse af det igangværende arbejde med en styrkelse af reglerne vedrørende stabilitet, herunder direktivet om kapitalkrav til banker.

Desuden opfordrer Det Europæiske Råd til en hurtig behandling af Kommissionens kommende lovgivningsforslag til styrkelse af rammerne for kreditvurderingsinstitutter og tilsynet med dem på europæisk plan. Det opfordrer til, at der hurtigt træffes afgørelser med hensyn til udarbejdelse af europæiske regler for sikkerhed for indskud for at sikre beskyttelsen af sparerne. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med den afgørelse, der er truffet om de regnskabsstandarder, der gælder for finansielle institutioner, og fortolkningen heraf.

Desuden opfordrer Det Europæiske Råd til en mere generel overvejelse i samråd med de internationale partnere vedrørende de virkninger, som regnskabsføring på grundlag af dagsværdi og værdiansættelse til markedsværdi vil få for de finansielle institutioner og markedet, herunder de procykliske virkninger.

9. Med henblik på at drage lære af krisen og genoprette offentlighedens tillid opfordrer Det Europæiske Råd indtrængende til ansvarliggørelse af alle aktører i det finansielle system, navnlig i banksektoren. Det understreger, at topchefernes faktiske præstationer skal være afspejlet i deres løn, herunder fratrædelsesgodtgørelser ("gyldne faldskærme"), der bør stå i forhold til den pågældende chefs faktiske bidrag til selskabets succes. På samme måde bør der sørges for, at provenuet fra aktieoptioner eller aflønningssystemet, navnlig i den finansielle sektor, ikke fører til, at der løbes en overdreven risiko, eller at der i ekstrem grad fokuseres på kortsigtede mål. Det Europæiske Råd opfordrer medlemsstaterne til at arbejde for, at disse principper anvendes, og anmoder Rådet om at aflægge rapport om de afgørelser, der træffes, inden årets udgang.

10. Ud over den finansielle sektor understreger Det Europæiske Råd, at det er fast besluttet på at træffe de nødvendige foranstaltninger til at støtte væksten og beskæftigelsen. Det opfordrer Kommissionen til at udarbejde passende forslag inden årets udgang, navnlig for at bevare det europæiske erhvervslivs internationale konkurrenceevne. Det Europæiske Råd understreger, at videreførelsen af strukturelle reformer er vigtigere end nogensinde, da de skal bidrage til at genoprette væksten og forbedre beskæftigelsen i Europa. Støtte til den økonomiske aktivitet indebærer et tilstrækkeligt finansieringsniveau. Det Europæiske Råd hilser Den Europæiske Investeringsbanks afgørelse om at mobilisere 30 mia. EUR i støtte til fordel for europæiske SMV'er og dens tilsagn om at styrke sin interventionskapacitet i forbindelse med infrastrukturprojekter velkommen. Det opfordrer EIB til at påtage sig en større del af risikoen i forbindelse med finansieringen af SMV'er.

11. Budgetpolitikkerne skal fortsat indgå som led i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, hvis anvendelse ligeledes bør afspejle de exceptionelle omstændigheder, som vi oplever, sådan som reglerne heri foreskriver det.

12. Den Europæiske Union skal sammen med sine internationale partnere arbejde for en reel og fuldstændig reform af det internationale finansielle system, som bygger på principperne om gennemsigtighed, bankmæssig soliditet, ansvarlighed, integritet og global styring. Formålet er hurtigt at få truffet afgørelser om gennemsigtighed, globale reguleringsstandarder, grænseoverskridende tilsyn og krisestyring, undgåelse af interessekonflikter og etablering af et system til hurtig varsling med henblik på at skabe tillid og tiltro hos sparere og investorer i alle lande. Den Europæiske Union vil hurtigt tage passende initiativer i samråd med sine vigtigste partnere og de berørte internationale finansielle institutioner. Disse initiativer vil nøje blive forberedt i EU-regi.

13. Det Europæiske Råd udtrykker sin solidaritet med de bestræbelser, der udfoldes af Island, som i kraft af EØS-aftalen er tæt integreret i EU's indre marked, og som har behov for det internationale samfunds støtte; det forventer, at Island overholder sine internationale forpligtelser.

14. Det Europæiske Råd har noteret sig den rapport, som formandskabet i samarbejde med Kommissionen har udarbejdet om de stærkt svingende oliepriser. Det anmoder Rådet om hurtigt at fortsætte arbejdet med dette spørgsmål og opfordrer her og nu Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til fremme af åbenheden om både de kommercielle olielagre og energieffektiviteten i samarbejde med navnlig Den Europæiske Investeringsbank.


LISSABONTRAKTATEN

15. Det Europæiske Råd har under henvisning til sine konklusioner fra juni 2008 noteret sig den irske Taoiseach, Brian Cowens, analyse af resultaterne af folkeafstemningen om Lissabontraktaten. Den irske regering vil fortsætte sine konsultationer med henblik på at bidrage til at udarbejde et perspektiv for en løsning af situationen. På denne baggrund besluttede Det Europæiske Råd at vende tilbage til spørgsmålet på mødet i december 2008 med henblik på at definere elementer til en løsning og en fælles vej frem.

ENERGI OG KLIMAÆNDRINGER

16. Det Europæiske Råd bekræfter, at det er fast besluttet på at opfylde de ambitiøse tilsagn med hensyn til klima- og energipolitikken, som det blev enigt om i marts 2007 og i marts 2008. I denne forbindelse anmoder det formandskabet og Kommissionen om at tilrettelægge et intensivt arbejde i de kommende uger for at give Det Europæiske Råd mulighed for at træffe afgørelse i december 2008 om passende svar på den udfordring, der ligger i at få den gennemført i alle sektorer af den europæiske økonomi og i alle medlemsstater, under hensyn til de enkelte landes specifikke situation, og samtidig sikre en stringent og tilfredsstillende omkostningseffektivitet.

ENERGISIKKERHED

17. Energiforsyningssikkerheden er en prioritet for Den Europæiske Union. En sådan sikkerhed forudsætter ansvarlighed og solidaritet fra alle medlemsstaters side. Derfor og under hensyn til rapporten fra formandskabet[2] har Det Europæiske Råd besluttet at intensivere det igangværende arbejde ved at fastlægge følgende retningslinjer og opfordre Kommissionen til efter behov at fremlægge relevante forslag eller initiativer med henblik på:

a) at færdiggøre lovgivningspakken om det indre marked for elektricitet og gas inden udløbet af valgperioden

b) at fremskynde gennemførelsen af den europæiske handlingsplan for energieffektivitet og den strategiske energiteknologiplan

c) med beslutsomhed at fortsætte diversificeringen af energikilderne, som foranstaltningerne i energi- og klimapakken bidrager direkte til

d) at forbedre markedets funktionsmåde, navnlig ved en større åbenhed om strømme og lagre og ved udveksling af oplysninger om behovene og ressourcerne på lang sigt

e) at udforme krisemekanismer, der giver mulighed for at klare midlertidige afbrydelser af forsyningerne

f) at styrke og udbygge den kritiske infrastruktur, især de transeuropæiske energitransportnet og terminalerne for flydende naturgas. Der vil sideløbende blive lagt særlig vægt på samkøringslinjerne, tilslutning af de mest isolerede europæiske lande, de europæiske nets sammenkobling med forsyningsinfrastrukturerne og nødvendigheden af at diversificere både kilder og ruter. Det Europæiske Råd støtter Kommissionens initiativ om at udarbejde en handlingsplan for at fremskynde sammensamkøringslinjerne i den baltiske region. Der vil blive fastlagt en arbejdsplan med henblik herpå inden årets udgang

g) at udvikle Den Europæiske Unions forbindelser på energiområdet med producent- og transitlandene med henblik på forsyningsstabilitet samt på en diversificering af energikilder og forsyningsruter. I denne forbindelse udtrykker Det Europæiske Råd tilfredshed med de initiativer, som flere medlemsstater har taget vedrørende energisikkerhed, navnlig det møde, som det tjekkiske formandskab vil afholde i foråret 2009 med landene omkring Det Kaspiske Hav og med transitlandene.

18. Det Europæiske Råd vil vende tilbage til dette spørgsmål på mødet i marts 2009 for at gøre status over, hvordan arbejdet skrider frem, også på baggrund af Kommissionens kommende strategiske revision af energipolitikken, og for at vedtage de nødvendige afgørelser.

DEN EUROPÆISKE PAGT OM INDVANDRING OG ASYL

19. Det Europæiske Råd vedtog den europæiske pagt om indvandring og asyl[3], der er et udtryk for Den Europæiske Unions og medlemsstaternes vilje til at føre en retfærdig, effektiv og sammenhængende politik i forhold til de udfordringer og de muligheder, som migration indebærer. For Den Europæiske Union og dens medlemsstater vil pagten fremover være grundlaget for en fælles indvandrings- og asylpolitik, der styres af en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne og af samarbejde med tredjelandene. Denne fælles politik skal bygge på en god styring af migrationsstrømmene, og det ikke kun i modtagerlandenes interesse, men også i oprindelseslandenes og migranternes egen interesse.

20. De grundlæggende principper i pagten er formuleret i en række foranstaltninger, der straks skal gennemføres både på EU-plan og på nationalt plan. Disse principper vil i øvrigt også komme til at give input til Den Europæiske Unions kommende arbejdsprogram, der vil blive foreslået af Kommissionen i maj 2009 med henblik på færdiggørelse under det svenske formandskab. Gennemførelsen af pagten vil blive gjort til genstand for en årlig drøftelse fra og med Det Europæiske Råds møde i juni 2010.

OPFØLGNING AF MØDET I DET EUROPÆISKE RÅD DEN 1. SEPTEMBER 2008

21. Det Europæiske Råd noterer sig med tilfredshed tilbagetrækningen af de russiske tropper fra de områder, der grænser op til Sydossetien og Abkhasien, som et yderligere væsentligt skridt i gennemførelsen af aftalerne af 12. august og 8. september, og indledningen i Genève af de internationale drøftelser, der er omhandlet i disse aftaler. Det Europæiske Råd anmoder Kommissionen og Rådet om at fortsætte arbejdet med en komplet og grundig evaluering af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Rusland med henblik på det næste topmøde, der er berammet til den 14. november i Nice. Der vil blive taget hensyn hertil i de videre forhandlinger om en ny partnerskabsaftale med Rusland.

22. Den Europæiske Union er fast besluttet på navnlig gennem sin naboskabspolitik at fortsætte sin støtte til de østlige naboer i deres indsats for økonomisk modernisering og demokratisering. Det Europæiske Råd understreger i denne forbindelse vigtigheden af resultaterne af topmødet i Paris mellem Den Europæiske Union og Ukraine og opfordrer til en styrkelse af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova og Georgien i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 13. oktober. Det pålægger Rådet at foretage en første gennemgang af de forslag om et fremtidigt "østligt partnerskab" for Den Europæiske Union, som Kommissionen agter at fremlægge i november.

REFLEKSIONSGRUPPEN

23. Det Europæiske Råd godkendte forslaget fra formanden for refleksionsgruppen og dens to næstformænd om gruppens sammensætning, der findes i bilaget til disse konklusioner. Gruppen indleder sit arbejde så hurtigt som muligt og foretager sine overvejelser i overensstemmelse med det mandat, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i december 2007. Generalsekretariatet for Rådet yder gruppen materiel og logistisk støtte.

________________________

BILAG 1


Sammensætning af refleksionsgruppen


Formand
Felipe González Márquez


Næstformænd
Vaira Viķe-Freiberga
Jorma Ollila


Medlemmer
Lykke Friis
Rem Koolhaas
Richard Lambert
Mario Monti
Rainer Münz
Kalypso Nicolaïdis
Nicole Notat
Wolfgang Schuster
Lech Walesa

________________________

BILAG 2


Liste over referencedokumenter, der er forelagt for Det Europæiske Råd


– Den europæiske pagt om indvandring og asyl (dok. 13440/08, godkendt af RIA-Rådet den 25. september og vedtaget af Det Europæiske Råd)

o

o o

– Erklæring om en samordnet handlingsplan for landene i euroområdet (dok. 14239/08)

– Retningslinjer fra formandskabet med henblik på det videre arbejde med energi- og klimapakken (dok. 14240/08 + REV 1 (cs) + REV 2 (en, de, da, sv, lt, mt, pl, sk, sl))

– Rapport fra formandskabet om energisikkerhed (dok. 14090/08)

– Formandskabets rapport om de stærkt svingende oliepriser (dok. 13266/2/08 REV 2)

________________________


[1] dok. 14239/08.

[2] dok. 14090/08.
[3] dok. 13440/08.


Side Bar