Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/08/4

[Graphic in PDF & Word format]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE CS

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
15 & 16 octobre 2008
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

[Graphic in PDF & Word format]


RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 16. října 2008
(OR. fr)


14368/08
CONCL 4


PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:
Předsednictví
Příjemce:
Delegace
Předmět:
ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY
VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2008 V BRUSELU

ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍDelegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (15. a 16. října 2008).

___________________Zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. října 2008 se uskutečnilo v situaci poznamenané mezinárodní hospodářskou a finanční krizí. Evropská rada vyjádřila odhodlání postupovat ve vzájemné shodě a komplexním způsobem s cílem chránit evropský finanční systém i jednotlivé vkladatele. Evropská rada znovu potvrdila cíl dosáhnout do konce tohoto roku celkové dohody o balíčku v oblasti energetiky a změny klimatu. Dohodla se na urychlení činnosti, pokud jde o energetickou bezpečnost. Přijala Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu. Pokud jde o vnější vztahy, zhodnotila provádění dohody ze dne 8. září ze strany Ruska, situaci v Gruzii a vztahy EU s jejími východními sousedy. Evropská rada si vyslechla analytickou zprávu irského předsedy vlády týkající se irského referenda o Lisabonské smlouvě; k této otázce se Evropská rada vrátí na prosincovém zasedání. Evropská rada potvrdila složení Reflexní skupiny pro diskusi o budoucnosti Unie.

o
o o


Zasedání Evropské rady předcházel projev předsedy Evropského parlamentu
Hanse-Gerta Pötteringa, po němž následovala výměna názorů.


o
o o


HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE

  1. S ohledem na finanční krizi Evropská rada potvrzuje své odhodlání jednat koordinovaně a globálně, aby obnovila řádné fungování finančního systému, a zajistila tak standardní a účinné financování ekonomiky a obnovila růst a zaměstnanost.

  1. Evropská rada vítá opatření, která od začátku finanční krize přijala Evropská centrální banka a dotčené národní centrální banky, jakož i dobrou koordinaci těchto opatření s centrálními bankami partnerských zemí. Likviditu finančního systému zajistí všechny orgány, aby byla zachována důvěryhodnost a stabilita.

  1. Evropská rada vítá společný akční plán zemí eurozóny ze dne 12. října, s jehož zásadami se ztotožňuje[1]. Dále vítá opatření členských států, ať již jsou součástí eurozóny či nikoli, která byla přijata v souladu se zásadami tohoto plánu a která dodržují ustanovení Smlouvy. Vnitrostátní opatření, která již schválila Komise, jsou i nadále použitelná. Evropská rada vyzývá členské státy, aby dbaly na dodržování těchto zásad rovněž ve svých budoucích vnitrostátních opatřeních a aby zohlednily možný dopad svých rozhodnutí na ostatní členské státy.

  1. Evropská rada znovu potvrzuje závazek přijmout za všech okolností nezbytná opatření umožňující zachování stability finančního systému, podporu významných finančních institucí, zabránění úpadkům a ochranu vkladů střadatelů. Cílem těchto opatření je zejména zajistit společně s centrálními bankami a orgány dohledu dostatečné peněžní prostředky pro finanční instituce, usnadnit jejich financování a poskytnout jim kapitálové zdroje, aby mohly i nadále standardně financovat ekonomiku. Evropská rada se domnívá, že opatření na podporu finančních institucí, které se ocitly v nesnázích, by měla být doplněna opatřeními, která umožní zajistit ochranu daňových poplatníků, odpovědnost manažerů a akcionářů a ochranu legitimních zájmů ostatních subjektů na trhu.

  1. Za současné mimořádné situace musí být evropské předpisy i nadále uplatňovány způsobem, který umožňuje jednat rychle a pružně. Evropská rada podporuje Komisi, která v tomto duchu provádí pravidla týkající se politiky hospodářské soutěže, zejména státních podpor, přičemž nadále uplatňuje zásady jednotného trhu a režimu státních podpor.

  1. Aby bylo možné v případě krize reagovat rychle a účinně, bude zaveden neformální mechanismus varování, výměny informací a hodnocení (finanční krizové centrum). Tento mechanismus bude sdružovat zástupce úřadujícího předsednictví, předsedy Komise, prezidenta ECB (ve spojení s ostatními evropskými centrálními bankami), předsedy euroskupiny a vlád členských států. Bude spočívat na stávajících správních strukturách, bude moci být kdykoli aktivován kterýmkoli členským státem, který se potýká s krizí, a bude zajišťovat okamžité a důvěrné informace orgánům i všem členským státům. Rovněž umožní dohled nad řádnou koordinací prováděných či připravovaných opatření. Evropská rada žádá Radu, aby se na způsobu zřízení a činnosti finančního krizového centra co nejrychleji dohodla.
  2. Pro zajištění důvěry ve finanční a bankovní systém a pro ochranu zájmů vkladatelů a investorů je v rovněž důležité, aby finanční instituce důsledně prováděly doporučení týkající se transparentnosti jejich závazků a rizik.

  1. Evropská rada zdůrazňuje, že je nutno posílit dohled nad evropským finančním odvětvím, zejména nad přeshraničními skupinami, a neodkladně provádět cestovní mapu Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci s cílem zlepšit kordinaci dohledu na evropské úrovni. Evropská rada v této souvislosti vítá skutečnost, že Komise vytvořila skupinu na vysoké úrovni. V počáteční fázi Evropská rada vyzývá orgány dohledu členských států, aby se nejméně jednou měsíčně scházely za účelem výměny informací.

Evropská rada podporuje urychlení probíhající činnosti v oblasti posílení pravidel týkajících se stability, včetně směrnice o kapitálových požadavcích týkajících se bank.

Evropská rada dále vyzývá k rychlému posouzení očekávaného legislativního návrhu Komise, jehož cílem je posílit rámec pro ratingové agentury a dohled nad nimi na evropské úrovni. V zájmu zajištění ochrany střadatelů vyzývá k urychlenému přijetí rozhodnutí ohledně vypracování evropských pravidel týkajících se zabezpečení vkladů. Evropská rada vítá přijaté rozhodnutí o účetních standardech platných pro finanční instituce a o jejich výkladu.

Evropská rada dále vyzývá k obecnějšímu zamyšlení společně s mezinárodními partnery nad účinky, jež by oceňování reálnou hodnotou a tržní hodnotou mělo na finanční instituce a na trh, včetně jeho procyklických dopadů.

  1. S cílem poučit se z této krize a obnovit důvěru veřejnosti Evropská rada důrazně vyzývá všechny subjekty ve finančním systému, zejména v odvětví bankovnictví, aby nesly svou odpovědnost. Evropská rada zdůrazňuje, že odměny vrcholových manažerů musí odpovídat jejich skutečnému výkonu, což platí i pro odstupné (tzv. „zlaté padáky“), jehož výše by měla odpovídat skutečnému přínosu daného manažera k úspěchu společnosti. Stejně tak je třeba dbát na to, aby výnosy z akciových opcí nebo systém odměňování, zejména ve finančním odvětví, nevedly k přijímání nadměrného rizika nebo přílišnému zaměření na krátkodobé cíle. Evropská rada vyzývá členské státy, aby usilovaly o uplatňování těchto zásad, a vyzývá Radu, aby ji informovala o rozhodnutích přijatých do konce tohoto roku.

10. Pokud jde o otázky přesahující rámec finančního odvětví, Evropská rada zdůrazňuje své odhodlání přijmout nezbytná opatření s cílem podpořit růst a zaměstnanost. Vyzývá Komisi, aby do konce tohoto roku vypracovala vhodné návrhy, zejména v zájmu zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu na mezinárodní úrovni. Evropská rada zdůrazňuje, že je více než kdy jindy důležité pokračovat v strukturálních reformách a přispět tak k obnovení růstu a zvýšení zaměstnanosti v Evropě. Pro podporu hospodářské činnosti je nutná dostatečná úroveň financování. Evropská rada vítá rozhodnutí Evropské investiční banky zmobilizovat 30 miliard EUR na podporu malých a středních podniků v EU a její odhodlání posílit svoji intervenční kapacitu, pokud jde o projekty týkající se infrastruktury. Vyzývá EIB k převzetí větší části rizika při financování malých a středních podniků.

11. Rozpočtové politiky se musí i nadále pohybovat v mezích revidovaného Paktu o stabilitě a růstu, při jehož uplatňování by měla být rovněž zohledněna mimořádná situace, ve které se nacházíme, jak ostatně stanoví pravidla tohoto paktu.

12. Evropská unie musí spolu se svými mezinárodními partnery usilovat o skutečnou a úplnou reformu mezinárodního finančního systému založenou na zásadách transparentnosti, stability bank, odpovědnosti, integrity a globálního řízení. Cílem je rychlé přijetí rozhodnutí o transparentnosti, globálních standardech pro regulaci, přeshraničním dohledu a řízení krizí, zamezení střetům zájmů a vytvoření systému včasného varování s cílem nastolit důvěru střadatelů a investorů ve všech zemích. Unie urychleně přijme náležité iniciativy ve vzájemné shodě se svými hlavními partnery a dotčenými mezinárodními finančními institucemi. Tyto iniciativy budou v rámci Evropské unie důkladně připraveny.

13. Evropská rada vyjadřuje solidaritu s úsilím Islandu, který je prostřednictvím dohody o EHP pevně integrován do jednotného trhu Evropské unie a který potřebuje podporu mezinárodního společenství; očekává od něj, že bude dodržovat své mezinárodní závazky.

14. Evropská rada vzala na vědomí zprávu o nestabilitě cen ropy, kterou vypracovalo předsednictví ve spolupráci s Komisí. Vyzývá Radu, aby urychleně pokračovala v projednávání této otázky, a žádá Komisi, aby neprodleně přijala nezbytná opatření na podporu transparentnosti v souvislosti s komerčními zásobami ropy, jakož i na podporu energetické účinnosti, zejména ve spolupráci s Evropskou investiční bankou.

LISABONSKÁ SMLOUVA

15. Připomínajíc své závěry z června roku 2008, Evropská rada vzala na vědomí analýzu výsledků referenda o Lisabonské smlouvě, kterou předložil předseda irské vlády Brian Cowen. Irská vláda bude pokračovat v konzultacích s cílem přispět k nalezení budoucího řešení této situace. Evropská rada se na tomto základě dohodla, že se k této otázce vrátí na svém zasedání v prosinci roku 2008, aby stanovila aspekty možného řešení a další společný postup.

ENERGETIKA A ZMĚNA KLIMATU

16. Evropská rada potvrzuje své odhodlání dostát svým ambiciózním závazkům v oblasti energetické politiky a politiky týkající se klimatu, které přijala v březnu roku 2007 a v březnu roku 2008. V této souvislosti vyzývá předsednictví a Komisi, aby v příštích týdnech zintenzívnily úsilí s cílem umožnit Evropské radě, aby v prosinci roku 2008 rozhodla o vhodných řešeních výzvy, kterou pro všechna odvětví evropského hospodářství a všechny členské státy představuje plnění těchto závazků, při současném zohlednění konkrétní situace každého z nich, a zároveň dbaly na rigorózně stanovenou nákladovou efektivitu.

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST

17. Bezpečnost dodávek energie je jednou z priorit Evropské unie. Závisí na odpovědnosti a solidaritě všech členských států. Za tímto účelem a s ohledem na zprávu předloženou předsednictvím[2] Evropská rada rozhodla posílit probíhající činnost tím, že přijala níže uvedené obecné pokyny a současně vyzvala Komisi, aby v případě potřeby předložila příslušné návrhy nebo iniciativy:

a) dokončení legislativního balíčku týkajícího se vnitřního trhu s elektřinou a plynem do konce legislativního období;

b) urychlení provádění evropského akčního plánu v oblasti energetické účinnosti a strategického plánu pro energetické technologie;

c) důsledné pokračování v diverzifikaci energetických zdrojů, ke které přímo přispívají opatření z balíčku „energetika/klima“;

d) podpora lepšího fungování trhu, zejména prostřednictvím větší transparentnosti ohledně toků a zásob a výměnou informací o dlouhodobých potřebách a zdrojích;

e) vytvoření krizových mechanismů, které umožní čelit dočasným přerušením dodávek;

f) posílení a dokončení kritických infrastruktur, zejména transevropských sítí pro dopravu energií a terminálů zkapalněného zemního plynu. Zvláštní pozornost bude věnována propojení a připojení nejvíce izolovaných evropských zemí, propojení evropských sítí se zásobovacími infrastrukturami a nutnosti diverzifikovat jak zdroje, tak zásobovací trasy. Evropská rada podporuje iniciativu Komise vypracovat akční plán s cílem urychlit propojení v pobaltském regionu. Do konce roku bude pro tyto účely stanoven pracovní harmonogram;

g) rozvoj vztahů Unie v oblasti energetiky se zeměmi, které tyto energie produkují, a s tranzitními zeměmi, a to za účelem zajištění stálého zásobování, jakož i za účelem diversifikace energetických zdrojů a zásobovacích tras. V této souvislosti Evropská rada vítá iniciativy několika členských států týkající se energetické bezpečnosti, zejména zasedání se zeměmi u Kaspického moře a s tranzitními zeměmi, které na jaře roku 2009 uspořádá české předsednictví.

18. Evropská rada se k tomuto tématu vrátí na svém zasedání v březnu roku 2009, aby zhodnotila dosažený pokrok, rovněž s ohledem na příští strategický přezkum týkající se energetiky, který provede Komise, a aby přijala nezbytná rozhodnutí.

EVROPSKÝ PAKT O PŘISTĚHOVALECTVÍ A AZYLU

19. Evropská rada přijala Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu[3], v němž je vyjádřeno odhodlání Evropské unie a jejích členských států provádět spravedlivou, účinnou a soudržnou politiku, která bude reagovat na výzvy a příležitosti, jež představuje migrace. Pakt nyní pro Unii a její členské státy představuje základ společné politiky v oblasti přistěhovalectví a azylu, vedené v duchu solidarity mezi členskými státy a v duchu spolupráce se třetími zeměmi. Tato společná politika musí být založena na řádném řízení migračních toků, a to v zájmu nejen přijímajících zemí, ale rovněž v zájmu zemí původu a migrujících osob samotných.

20. Základní zásady vyjádřené v paktu mají podobu řady opatření, která budou muset být neprodleně prováděna na úrovni Evropské unie i na úrovni jednotlivých členských států. Kromě toho budou uvedené zásady zohledněny v budoucím pracovním programu Evropské unie, jenž bude navržen Komisí v květnu roku 2009, aby mohl být finalizován během švédského předsednictví. Provádění paktu bude projednáváno v rámci výroční rozpravy, a to počínaje zasedáním Evropské rady v červnu roku 2010.

ČINNOSTI NAVAZUJÍCÍ NA ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY KONANÉ DNE 1. ZÁŘÍ 2008

21. Evropská rada bere s uspokojením na vědomí stažení ruských jednotek z oblastí sousedících s Jižní Osetií a Abcházií jako další významný krok v rámci provádění dohod ze dne 12. srpna a 8. září, jakož i skutečnost, že v Ženevě byla zahájena mezinárodní jednání stanovená těmito dohodami. Evropská rada vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly v komplexním a důkladném hodnocení vztahů EU-Rusko s ohledem na nadcházející summit, který se má konat v Nice dne 14. listopadu 2008. Toto hodnocení bude zohledněno při dalším jednání o nové dohodě o partnerství s Ruskem.

22. Evropská unie je odhodlána, zejména v rámci politiky sousedství, i nadále podporovat své východní sousedy v úsilí o modernizaci hospodářství a demokratizaci. Evropská rada v této souvislosti zdůrazňuje význam výsledků pařížského summitu EU-Ukrajina a vyzývá k posílení vztahů mezi Unií a Moldavskou republikou a Gruzií v souladu se závěry Rady ze dne 13. října. Pověřuje Radu, aby provedla první posouzení návrhů týkajících se budoucího „východního partnerství“ Evropské unie, které hodlá Komise předložit již v listopadu.

REFLEXNÍ SKUPINA

23. Evropská rada schválila návrh předsedy reflexní skupiny a jejích dvou místopředsedů ohledně složení skupiny, který je uveden v příloze těchto návrhů. Skupina zahájí činnost co nejdříve a své diskuse povede v souladu s mandátem přijatým na zasedání Evropské rady v prosinci roku 2007. Generální sekretariát Rady poskytne skupině materiální a logistickou podporu.


________________________

PŘÍLOHA 1


Složení reflexní skupinyPředseda
Felipe González Márquez


Místopředsedové
Vaira Vike-Freibergaová
Jorma Ollila


Členové
Lykke Friisová
Rem Koolhaas
Richard Lambert
Mario Monti
Rainer Münz
Kalypso Nicolaidisová
Nicole Notatová
Wolfgang Schuster
Lech Walesa


________________________

PŘÍLOHA 2


Seznam podkladových dokumentů předložených Evropské radě


– Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu (dokument 13440/08 schválený Radou ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci dne 25. září a přijatý Evropskou radou)

o
o o

– Prohlášení o společném evropském akčním plánu zemí eurozóny (dokument 14239/08)

– Hlavní směry předsednictví pro pokračování prací v souvislosti s balíčkem opatření v oblasti energetiky a klimatu (dokument 14240/08 + REV 1 (cs) + REV 2 (en, de, da, sv, lt, mt, pl, sk, sl)

– Zpráva předsednictví o energetické bezpečnosti (dokument 14090/08)

– Zpráva předsednictví o nestabilitě cen ropy (dokument 13266/2/08 REV 2)[1] Dokument 14239/08.
[2] Dokument 14090/08.
[3] Dokument 13440/08.


Side Bar