Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/07/2
EVROPSKÁ RADA V BRUSELU
21. A 22. ČERVNA 2007
ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

________________________
Zasedání Evropské rady předcházel projev předsedy Evropského parlamentu, Hanse-Gerta Pötteringa, po němž následovala výměna názorů.

o
o o

 1. Evropa je jednotná ve svém přesvědčení, že pouze společným úsilím můžeme v budoucím světě prosadit naše zájmy a cíle. Evropská unie je odhodlána přispět ke globálnímu procesu myšlenkou udržitelného, účinného a spravedlivého hospodářského a sociálního uspořádání.

 1. Evropská unie má dvojí odpovědnost. S cílem zajistit, abychom v budoucnu hráli aktivní úlohu v rychle se měnícím světě a tváří v tvář neustále rostoucím problémům, musíme zachovat a rozvíjet schopnost Evropské unie jednat a její odpovědnost vůči občanům. Proto je třeba zaměřit naše úsilí na proces nezbytných vnitřních reforem. Zároveň je úkolem Evropské unie utvářet nyní evropskou politiku ku prospěchu evropských občanů.

 1. Mezi nejnovější úspěchy patří nařízení o roamingu, jež snižuje cenu moderních komunikací v Evropě, vytvoření evropského platebního prostoru, jež usnadňuje cestování a společný život v EU, a neustálé posilování práv spotřebitele, které zaručuje občanům tentýž vysoký standard v celé Evropské unii.

 1. Rozhodnutí o integrované politice v oblasti klimatu a energetiky, které přijala Evropská rada na jarním zasedání v roce 2007, položilo důraz na součinnost dvou klíčových oblastí a připravilo půdu pro lepší ochranu klimatu a odpovědné hospodaření s energií.

 1. Užší přeshraniční policejní a justiční spolupráce představuje větší bezpečnost pro všechny. Zároveň EU usiluje na evropské úrovni o ochranu a posílení občanských svobod.

 1. Přispívat ke každodennímu životu občanů a zabezpečit v budoucnu schopnost Evropské unie jednat: se zřetelem na tento dvojí cíl přijímá dnes Evropská rada tyto závěry.

 1. Evropská rada zdůrazňuje zásadní význam posílení komunikace s evropskými občany, poskytování úplných a souhrnných informací o Evropské unii a zapojení občanů do trvalého dialogu. To bude obzvláště důležité během nadcházející mezivládní konference a ratifikačního procesu.


 1. PROCES REFORMY SMLUV

 1. Evropská rada se shoduje, že po dvou letech nejistoty v souvislosti s procesem reformy Smluv Unie nadešel čas, aby tato záležitost byla vyřešena a aby Unie pokročila vpřed. Období reflexe poskytlo příležitost pro širokou veřejnou rozpravu a pomohlo připravit půdu pro řešení.

 1. Na tomto základě Evropská rada vítá zprávu vypracovanou předsednictvím (dokument 10659/07) v souladu s mandátem, který mu byl svěřen v červnu roku 2006, a souhlasí s tím, že rychlé vyřešení této záležitosti má prioritu.

 1. Za tímto účelem Evropská rada souhlasí se svoláním mezivládní konference a vyzývá předsednictví, aby neprodleně učinilo nezbytné kroky v souladu s článkem 48 Smlouvy o EU s cílem zahájit mezivládní konferenci do konce července, jakmile budou splněny právní požadavky.

 1. Mezivládní konference bude pracovat v souladu s mandátem uvedeným v příloze I těchto závěrů. Evropská rada vyzývá nastupující předsednictví, aby vypracovalo návrh Smlouvy v souladu s obsahem mandátu a předložilo jej mezivládní konferenci ihned po jejím zahájení. Mezivládní konference dokončí svou práci co nejrychleji, v každém případě do konce roku 2007, aby byl dostatek času na ratifikaci výsledné Smlouvy před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009.

 1. Celková odpovědnost za řízení mezivládní konference bude přináležet hlavám států nebo předsedům vlád, kterým budou nápomocni členové Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy. Konference se bude účastnit zástupce Komise. Evropský parlament bude těsně spjat s prací konference a bude do ní zapojen prostřednictvím 3 zástupců. Generální sekretariát Rady poskytne konferenci podporu sekretariátu.

 1. Po konzultaci předsedy Evropského parlamentu vyzývá Evropská rada Evropský parlament, aby s cílem připravit cestu pro vyřešení otázky budoucího složení Evropského parlamentu v dostatečné době před volbami v roce 2009 předložil do října roku 2007 návrh iniciativy uvedené v protokolu 34, jak bylo dohodnuto na mezivládní konferenci v roce 2004.

 1. Nastupující předsednictví se vyzývá, aby zajistilo plnou a pravidelnou informovanost kandidátských zemí v průběhu mezivládní konference.


 1. SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

 1. Na základě programu z Tampere a Haagského programu bylo při rozvoji Unie jako oblasti svobody, bezpečnosti a práva dosaženo významného pokroku. Evropská rada zdůrazňuje, že je nutné pokračovat v provádění těchto programů a navázat na ně s cílem dalšího posílení vnitřní bezpečnosti v Evropě i základních svobod a práv občanů.

 1. Nedávné události opět prokázaly, že je nezbytné dosáhnout rychlého pokroku v rozvoji komplexní evropské migrační politiky založené na společných politických zásadách, v jejímž rámci bude možné zohlednit všechny aspekty migrace (migrace a rozvojový program, jakož i vnitřní aspekty, jako jsou legální migrace, integrace, ochrana uprchlíků, ochrana hranic, zpětné přebírání osob a boj proti nelegální migraci a obchodování s lidmi) a jež bude založena na skutečném partnerství se třetími zeměmi a plně začleněna do vnějších politik Unie. Evropská rada vítá pokrok, jehož již bylo při provádění prioritních opatření zaměřených na Afriku a Středomoří v rámci globálního přístupu k migraci dosaženo, včetně nedávných misí EU v Africe a konkrétní spolupráce s africkými partnery a partnery v procesu Euromed, a vyzývá k tomu, aby byla činnost v souvislosti s těmito prioritními opatřeními urychlena a posílena. Evropská rada vítá rovněž sdělení Komise ze dne 16. května 2007 o uplatňování globálního přístupu k migraci v regionech sousedících s EU na východě a jihovýchodě. Evropská rada uznává potřebu intenzivnější a koordinovanější spolupráce s těmito regiony a potvrzuje závěry Rady ze dne 18. června 2007, včetně seznamu prioritních opatření. Evropská rada vyzývá členské státy a Komisi, aby v rámci stávajícího finančního rámce zajistily přidělování odpovídajících personálních a finančních zdrojů s cílem zajistit včasné provádění komplexní migrační politiky.

 1. Evropská rada zdůrazňuje význam užší spolupráce se třetími zeměmi při řízení migračních toků. Konkrétní partnerství v oblasti migrace se třetími zeměmi by mohla přispět k soudržné migrační politice, jež spojuje opatření zaměřená na podporování řádně řízených možností legální migrace a výhod z toho plynoucích - při respektování pravomocí členských států a zvláštních potřeb jejich trhů práce - a opatření zaměřená na boj proti nelegální migraci, ochranu uprchlíků a boj proti základním příčinám migrace, která mají zároveň pozitivní dopad na vývoj v zemích původu. S ohledem na sdělení Komise ze dne 16. května 2007 by měly být důkladněji posouzeny možnosti partnerství v oblasti mobility i možnosti cirkulační migrace; v této souvislosti Evropská rada potvrzuje závěry Rady ze dne 18. června 2007. Evropská rada je přesvědčena o tom, že nelegální zaměstnávání je jedním z hlavních faktorů motivujících nelegální přistěhovalce. V souladu s tím zdůrazňuje význam návrhu směrnice stanovující pravidla pro zamezení nelegálního zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí.

 1. Evropská rada znovu potvrzuje, že je nezbytné, aby byla upevněna schopnost Unie přispívat ke správě vnějších hranic členských států, a zdůrazňuje, že za tímto účelem je důležité pokračovat v posilování kapacity agentury FRONTEX. Společné operace na vnějších hranicích členských států přispívají k boji proti nelegální migraci a záchraně životů, a musí proto být zachovány. Evropská rada proto vítá dosažení dohody o zřízení jednotek pro rychlý zásah na hranicích, uvedení sítě pobřežních hlídek do provozu a vytvoření centralizovaného „souboru nástrojů“ pro technické vybavení, jež bude dán členským státům k dispozici. Evropská rada vyzývá, aby všechny zúčastněné strany vyvinuly co největší úsilí s cílem co nejdříve zahájit činnost jednotek pro rychlý zásah na hranicích a plně využít nových možností poskytovaných sítí pobřežních hlídek a „souborem nástrojů“, včetně zintenzívnění a posílení společných hlídek. Evropská rada připomíná Haagský program a znovu potvrzuje, že evropská solidarita a spravedlivé rozdělení odpovědností patří mezi základní zásady, kterými se řídí Evropa při spravování vnějších hranic EU, v souladu s integrovaným systémem řízení.

 1. Evropská rada vítá dohodu, jíž bylo nedávno dosaženo ohledně nařízení o vízovém informačním systému a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy, a rozhodnutí Rady o konzultačním přístupu do VIS pro určené orgány členských států a pro Europol za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů. Spolu s rozvojem moderních kontrolních a identifikačních prostředků jde o další významné kroky při zlepšování výměny údajů mezi členskými státy, jež přispívají k lepšímu řízení společné vízové politiky a bezpečnosti občanů. Evropská vyzývá k urychlenému provedení nařízení o VIS a rozhodnutí Rady.

 1. Evropská rada vítá taktéž úsilí, jež bylo vynaloženo na zlepšení pokračující a prohloubené spolupráce na úrovni EU a mezi členskými státy v oblasti integrace a dialogu mezi kulturami. Evropská rada vítá zejména závěry Rady ze dne 12. června o posílení integračních politik v EU podporou jednoty v rozmanitosti. Zdůrazňuje význam dalších iniciativ, jež by umožnily výměnu zkušeností v oblasti integračních politik členských států.

 1. Evropská rada znovu potvrzuje své odhodlání zavést do konce roku 2010 společný evropský azylový systém, jako součást komplexní evropské politiky v oblasti migrace.

 1. Situaci v oblasti provádění komplexní migrační politiky zhodnotí Evropská rada na základě průběžné zprávy o pokroku předložené Komisí na svém příštím zasedání, jež se bude konat v prosinci roku 2007. Tato zpráva by se měla zabývat rovněž pokrokem při uplatňování globálního přístupu k migraci v Africe a Středomoří a prvním vývojem při uplatňování globálního přístupu k migraci v regionech sousedících s Evropskou unií na východě a jihovýchodě.

 1. Rozšíření schengenského prostoru zlepší každodenní život občanů, a proto je pro EU i nadále vysokou prioritou. Evropská rada vítá přípravné práce v rámci projektu SIS One4All a vyzývá členské státy, které se projektu účastní, aby pokračovaly v úsilí o splnění všech požadavků, jak byly uvedeny v závěrech Rady (spravedlnost a vnitřní věci) konané ve dnech 5. a 6. prosince 2006, pro zrušení kontrol na vnitřních pozemních i námořních hranicích na konci prosince roku 2007 a na vzdušných hranicích nejpozději do března roku 2008, budou-li všechny tyto požadavky splněny. Zároveň Evropská rada vyzývá Komisi, aby projekt SIS II dokončila nejpozději v prosinci roku 2008.

 1. Zvláštní úsilí musí být i nadále vynakládáno s cílem posílit policejní a justiční spolupráci a boj proti terorismu. Evropští občané očekávají, že EU a její členské státy přijmou rozhodné kroky k ochraně jejich svobody a bezpečnosti, zejména v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti.

 1. Nedávné rozhodnutí o začlenění základních ustanovení Prümské smlouvy do právního rámce Unie pomůže zintenzívnit přeshraniční policejní spolupráci. V tomtéž kontextu Evropská rada zdůrazňuje význam posílení dalších operativních kapacit Europolu a vítá rozhodnutí Rady změnit Úmluvu o Europolu v rozhodnutí Rady v souladu se závěry Rady (spravedlnost a vnitřní věci) konané ve dnech 12. a 13. června 2007.

 1. Dodržování práv občanů je pro vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva stejně zásadní jako zajištění ochrany evropských občanů. V tomto ohledu Evropská rada zejména požaduje, aby Rada dosáhla do konce roku dohody o rámcovém rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

 1. Evropská rada vyzývá, aby práce na určitých procesních právech při trestním řízení co nejdříve pokračovaly s cílem přispět ke zvýšení důvěry v právní systémy jiných členských států a usnadnit tak vzájemné uznávání soudních rozhodnutí. Nedávná obecná dohoda o rámcovém rozhodnutí o boji proti určitým formám rasismu a xenofobie jednoznačně signalizuje Evropu odhodlanou k boji proti netoleranci.

 1. V zájmu evropských občanů je nezbytné urychleně dosáhnout dohody o nařízeních o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), o příslušnosti a právu použitelném ve věcech manželských (Řím III) a o vyživovací povinnosti.

 1. Rada se žádá, aby pokračovala v posuzování souladu a soudržnosti ustanovení smluvního práva v právu Společenství, včetně spotřebitelského smluvního práva.

 1. Evropská rada uznává pokrok, jehož bylo dosaženo při vytváření právních předpisů pro výměnu informací na evropské úrovni o odsouzeních v trestním řízení, k nimž došlo v jednotlivých členských státech, a vyzývá Radu, aby zajistila, že vnitrostátní trestní rejstříky budou co nejdříve vzájemně propojené prostřednictvím evropské sítě. Rada by měla dále prosazovat elektronickou komunikaci v právních otázkách („e-justice“), a to v oblasti trestního i občanského práva.

 1. Evropská rada vítá sdělení Komise o boji proti počítačové trestné činnosti a vyzývá k rozvoji politického rámce v této oblasti.

 1. HOSPODÁŘSKÉ, SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ OTÁZKY

 1. Další posílení čtyř svobod vnitřního trhu (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) a zlepšení jeho fungování mají i nadále prvořadý význam pro růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost. Evropská rada očekává, že na podzim bude spolu s doplňujícími návrhy předložen přezkum jednotného trhu prováděný Komisí. Vyzývá Radu a Evropský parlament, aby dosáhly rychlého pokroku v souvislosti novým přístupem a v souvislosti s nařízeními o vzájemném uznávání, aniž je dotčena vhodná harmonizace vnitrostátních technických předpisů.

 1. Evropská rada bere na vědomí pokrok dosažený v rámci Rady, pokud jde o návrh směrnice o dosažení vnitřního trhu poštovních služeb, který bude muset zajistit financování efektivní a vysoce kvalitní univerzální služby, a vyzývá Evropský parlament, Radu a Komisi, aby urychleně zintenzívnily a uzavřely jednání o této otázce s cílem dosáhnout včas dohody o směrnici.

 1. Evropská rada vyzývá Radu, aby urychleně dosáhla dohody o prvních čtyřech návrzích společných technologických iniciativ (iniciativa ARTEMIS týkající se zabudovaných počítačových systémů; IMI, iniciativa pro inovativní léčiva; iniciativa Clean Sky v souvislosti s letectvím a leteckou dopravou; a iniciativa ENIAC týkající se technologií v oblasti nanoelektroniky), a vyzývá Komisi, aby co nejrychleji předložila zbývající společné technologické iniciativy stanovené v rámci zvláštního programu „Spolupráce“, jímž se provádí sedmý rámcový program pro výzkum. Připomíná význam otevřeného a transparentního řízení těchto iniciativ.

 1. Evropská rada vítá skutečnost, že jednání o nařízení o Evropském technologickém institutu značně pokročila, a vyzývá proto Radu, aby na svém zasedání, jež se bude konat dne 25. června, dosáhla obecného přístupu k tomuto nařízení, včetně odpovídajícího financování v souladu s rozpočtovým procesem Společenství. Evropská rada je přesvědčena, že konečné rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu bude přijato do konce tohoto roku.

 1. Evropská rada znovu potvrzuje hodnotu programu Galileo jako klíčového projektu Evropské unie a žádá Radu, aby na podzim roku 2007 přijala integrované rozhodnutí o provádění programu Galileo.

 1. Evropská rada vítá iniciativu týkající se Evropské charty využívání duševního vlastnictví veřejných výzkumných institucí a vysokých škol (charta o duševním vlastnictví), jejímž cílem je zlepšit předávání znalostí mezi odvětvím výzkumu a průmyslem, a její příspěvek k rozvoji evropského výzkumného prostoru. Evropská rada vyzývá Komisi, aby na počátku roku 2008 předložila iniciativy navazující na Zelenou knihu o Evropském výzkumném prostoru.

 1. V oblasti sociální politiky je nutné usilovně pracovat na koordinací systémů sociálního zabezpečení za účelem co nejrychlejšího vyřešení zbývajících neuzavřených kapitol. Evropská rada s nadějí očekává nadcházející sdělení Komise týkající se flexicurity, na základě něhož by mohly být do konce tohoto roku dohodnuty společné zásady, a vítá pokrok dosažený v oblasti strategie aktivního začlenění. Evropská rada očekává, že bude předložen pozměněný návrh směrnice o minimálních požadavcích na zvyšování mobility pracovníků zlepšením nabývání doplňkových důchodových práv a jejich zachování, který bude sloužit jako základ pro další práci v této oblasti. Členské státy se vyzývají, aby urychleně provedly nedávno přijatou strategii Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci na období let 2007-2012, která posílí celkový přístup k dobrým pracovním podmínkám a bude novým impulsem pro politiky v oblasti prevence a významná zlepšení pro pracovníky. Evropská rada vyzývá členské státy, Komisi a sociální partnery, aby při prosazování osvědčených postupů a inovačních přístupů k politikám založeným na vstřícném přístupu k rodině slučitelným s veřejnou politikou jednotlivých členských států a při prosazování rovnosti žen a mužů náležitě využívali alianci pro rodiny. Evropská rada s nadějí očekává nadcházející hodnotící zprávu Komise o aktuální sociální situaci.

 1. Problematika HIV/AIDS i nadále vzbuzuje vážné obavy. Opatření přijatá za účelem boje proti celosvětové pandemii HIV/AIDS by měla zahrnovat rozsáhlé programy prevence, odbornou přípravu zdravotnického personálu, zvyšování informovanosti všech společenských skupin a řešení otázky nákladů na léčbu. Evropská rada vyzývá Komisi, aby provedla svůj akční plán pro boj proti HIV/AIDS v rámci Evropské unie a v sousedních zemích na období let 2006-2009 a evropský akční program pro boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostřednictvím vnější činnosti na období let 2007-2011. Je na členských státech, aby zajistily politické vedení v zájmu boje proti této pandemii. Farmaceutický průmysl by měl usnadnit přístup k cenově dostupným lékům a spolu s vládními institucemi a nevládními organizacemi spolupracovat při zabezpečování distribučních řetězců léků proti HIV/AIDS.

 1. Evropská rada připomíná své závěry z března roku 2007 o integrované politice v oblasti klimatu a energetiky. Vítá důležitý podnět ze strany summitu G8 konaného v Heiligendammu. Jednoznačná zmínka o snížení emisí přinejmenším o polovinu do roku 2050, závazek v rámci procesu UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) a závazek dosáhnout do roku 2009 komplexní dohody o situaci po roce 2012 je povzbudivým východiskem pro nadcházející jednání v rámci UNFCCC, jež by měla být zahájena v prosinci roku 2007 na Bali. Evropská rada vyzývá všechny strany, aby se aktivně a konstruktivně zúčastnily naléhavého a globálního řešení otázky změn klimatu na základě zásady společných, avšak diferencovaných odpovědností, a na základě schopností jednotlivých stran. Evropská rada zdůrazňuje, že za účelem podpory energetické politiky pro Evropu je důležité účinně a rychle provést všechny aspekty komplexního akčního plánu pro energetiku. Co se týče ochrany klimatu, Evropská rada očekává, že Komise včas předloží návrh na změnu směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi, jenž bude vycházet z přezkumu a z doporučení Rady. Vybízí Komisi, aby v souvislosti s přezkumem systému EU pro obchodování s emisemi zvážila možné rozšíření oblasti působnosti tohoto systému na využití půdy, změny ve využití půdy a lesnictví. Zdůrazňuje, že záměrem Unie je začlenit letectví do tohoto systému tak, aby nedošlo k nepříznivému dopadu na konkurenceschopnost.

 1. Stále více se ukazuje, že změna klimatu bude mít velký dopad na otázky mezinárodní bezpečnosti. Evropská rada vyzývá vysokého představitele a Evropskou komisi, aby se v úzké spolupráci zabývali touto otázkou a na jaře roku 2008 předložili Evropské radě společnou zprávu.

 1. Evropská rada připomíná význam účinného a udržitelného evropského dopravního systému a bere na vědomí úmysl Komise předložit nejpozději v červnu roku 2008 model posuzování všech vnějších nákladů, jež bude sloužit jako základ pro budoucí výpočty zpoplatnění infrastruktury. Součástí tohoto modelu budou posouzení vlivů internalizace vnějších nákladů všech druhů dopravy a další kroky v souladu se směrnicí o „eurovignette“.

 1. Evropská rada vítá širokou diskusi o budoucí námořní politice, která v Evropě a především v rámci konference v Brémách v květnu roku 2007 proběhla, a vyzývá Komisi, aby v říjnu předložila evropský akční plán. S ohledem na zásadu subsidiarity by měl být tento akční plán zaměřen na využití plného potenciálu hospodářské činnosti spojené s mořem, a to způsobem udržitelným z hlediska životního prostředí.

 1. Evropská rada blahopřeje Kypru a Maltě ke konvergenci, jíž dosáhly od přistoupení k EU díky dobrým hospodářským a finančním politikám, a vítá, že obě země splnily všechna konvergenční kritéria stanovená ve Smlouvě. V této souvislosti Evropská rada vítá návrh Komise, aby Kypr a Malta přijaly euro ode dne 1. ledna 2008.

 1. VNĚJŠÍ VZTAHY


Evropská politika sousedství

 1. Evropská rada znovu potvrzuje prvořadý význam evropské politiky sousedství, jejímž cílem je konsolidace okruhu prosperity, stability a bezpečnosti založeného na lidských právech, demokracii a zásadách právního státu a podpora procesu reformy a modernizace partnerů v sousedství EU.

 1. Evropská rada potvrzuje závěry Rady o posilování evropské politiky sousedství a zprávu předsednictví o pokroku, která obsahuje soubor opatření za účelem dalšího posílení politiky sousedství. Povaha evropské politiky sousedství jakožto jediného a soudržného politického rámce by měla být zachována, v provádění politiky by však měly být řádně zohledněny konkrétní podmínky partnerských zemí. Evropská rada vyzývá budoucí předsednictví, aby pokračovala v činnosti na základě zprávy předsednictví a příslušných návrhů a sdělení Komise.


Střední Asie

 1. Evropská rada přijala strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií. Tato strategie bude sloužit jako celkový rámec pro vztahy EU se Střední Asií, včetně lidských práv, právního státu, řádné správy věcí veřejných a demokracie, vzdělávání, hospodářského rozvoje, obchodu a investic, energetiky a dopravy, politik v oblasti životního prostředí, migrace a dialogu mezi kulturami. Strategie stanovuje priority EU pro spolupráci s tímto regionem jako celkem, provádění však bude přizpůsobeno konkrétním požadavkům a výkonnosti jednotlivých států Střední Asie. Evropská rada žádá Radu a Komisi, aby prováděly pravidelný přezkum pokroku při provádění této strategie a aby do poloviny roku 2008 předložila Evropské radě první zprávu o pokroku.


Heiligendammský proces

 1. Evropská rada připomíná vývoj v oblasti nástrojů EU a fóra dialogů s rozvíjejícími se ekonomikami a vítá, že summit G8 konaný v červnu roku 2007 navázal novou formu dialogu, zejména s Brazílií, Čínou, Indií, Mexikem a Jihoafrickou republikou, a zahájil tak heilegendammský proces. Evropská rada uznává stále rostoucí význam těchto a dalších rozvíjejících se ekonomik. Heiligendammský proces by měl posílit politický dialog a podpořit spolupráci s těmito zeměmi, především v oblastech inovací a duševního vlastnictví, investičních podmínek včetně zodpovědného chování podnikatelských subjektů, energetické účinnosti a rozvojové spolupráce.EU-Afrika

 1. Druhý summit EU-Afrika, který se bude konat v prosinci roku 2007 v Lisabonu, bude významnou příležitostí k posílení vztahů mezi EU a Afrikou a k vybudování ambiciózního a strategického nového partnerství.

 1. Evropská rada připomíná své závěry z června roku 2005 a zdůrazňuje význam, který přikládá další úzké spolupráci s Africkou unií s cílem zajistit, aby v prosinci roku 2007 mohla být přijata společná strategie EU-Afrika. Evropská rada znovu potvrzuje závazek dále podporovat Africkou unii, mimo jiné za účelem posílení schopností Africké unie při zvládání a řešení konfliktů a předcházení jejich vzniku. Evropská rada vítá záměr zavést na summitu EU-Afrika partnerství v oblasti energetiky mezi Afrikou a EU.

 1. Evropská rada zdůrazňuje nutnost nových opatření umožňujících rychlé uvolnění finančních prostředků EU na podporu rychlého nasazení sil Africké unie, což by mělo být řešeno přednostně. Rada znovu potvrzuje závazky přijaté v rámci strategie EU s názvem „EU a Afrika: na cestě ke strategickému partnerství“ a vyzývá členské státy k vyvinutí veškerého úsilí o dosažení cílů stanovených v této strategii.

Evropská bezpečnostní a obranná politika

 1. Evropská rada potvrzuje zprávu předsednictví o EBOP, která zahrnuje mandát pro nadcházející předsednictví.

V. SEVERNÍ IRSKO

 1. Britský premiér a irský premiér (Taoiseach) informovali Evropskou radu o obnovení plně pluralitní vlády v Severním Irsku s dělbou moci a přenesenými pravomocemi. Evropská rada uvítala nedávné kontakty mezi předsedou Komise a novou výkonnou mocí v Severním Irsku a zdůraznila dlouhodobou a pokračující podporu mírového procesu ze strany Evropské unie.________________________

PŘÍLOHA I
NáVRH MANDáTU PRO MEZIVLáDNí KONFERENCITento mandát bude tvořit výhradní základ a rámec pro práci mezivládní konference, která bude svolána podle bodu 10 závěrů Evropské rady.

I. OBECNÉ POZNÁMKY

 1. Mezivládní konference se žádá, aby vypracovala smlouvu (dále jen „reformní smlouva“), kterou se mění stávající Smlouvy za účelem posílení účinnosti a demokratické legitimity rozšířené Unie, jakož i soudržnosti její vnější činnosti. Ústavní koncepce, která spočívala ve zrušení všech stávajících Smluv a jejich nahrazení jediným textem nazvaným „Ústava“, se opouští. Reformní smlouva vnese do stávajících Smluv, jež zůstávají v platnosti, nové prvky vyplývající z mezivládní konference z roku 2004, jak je podrobně popsáno níže.

 1. Reformní smlouva bude obsahovat dva věcné články pozměňující Smlouvu o Evropské unii (Smlouvu o EU) a Smlouvu o založení Evropského společenství (Smlouvu o ES). Smlouva o EU si ponechá svůj stávající název a Smlouva o ES bude nově nazvána Smlouvou o fungování Unie, přičemž Unie bude mít jednotnou právní subjektivitu. Slovo „Společenství“ bude v celém textu nahrazeno slovem „Unie“; bude stanoveno, že uvedené dvě Smlouvy představují Smlouvy, na nichž je Unie založena, a že Unie nahrazuje Společenství a je jeho nástupkyní. Další články budou obsahovat obvyklá ustanovení o ratifikaci a vstupu v platnost, jakož i přechodná ustanovení. Technické změny Smlouvy o Euratomu a stávajících protokolů, které byly dohodnuty mezivládní konferencí z roku 2004, budou provedeny prostřednictvím protokolů připojených k reformní smlouvě.
 2. Smlouva o EU a Smlouva o fungování Unie nebudou mít ústavní charakter. Terminologie používaná v celém textu těchto Smluv bude odrážet tuto změnu: nebude používán výraz „ústava“, funkce „ministra zahraničních věcí Unie“ se bude nazývat vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, označení „zákon“ a „rámcový zákon“ budou vypuštěna, stávající označení „nařízení“, „směrnice“ a „rozhodnutí“ budou zachována. Obdobně nebudou pozměněné Smlouvy obsahovat žádný článek zmiňující symboly EU, jako například vlajku, hymnu nebo heslo. Pokud jde o přednost práva EU, mezivládní konference přijme prohlášení, v němž připomene stávající judikaturu Soudního dvora Evropské unie[1].

 1. Pokud jde o obsah změn stávajících Smluv, nové prvky vyplývající z mezivládní konference z roku 2004 budou začleněny do Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování Unie, jak je uvedeno v tomto mandátu. Úpravy těchto nových prvků provedené na základě konzultací s členskými státy uskutečněných v průběhu uplynulých 6 měsíců jsou jasně uvedeny níže. Týkají se zejména příslušných pravomocí EU a členských států a jejich vymezení, zvláštní povahy společné zahraniční a bezpečnostní politiky, posílené úlohy vnitrostátních parlamentů, postavení Listiny základních práv a mechanismu v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, který členským státům umožní pokračovat v další práci na určitém aktu, zatímco jiným umožní neúčastnit se.


II. ZMĚNY SMLOUVY O EU

 1. Článek 1 reformní smlouvy bude obsahovat změny stávající Smlouvy o EU.


Není-li v tomto mandátu uvedeno jinak, zůstává znění stávající Smlouvy beze změn.

 1. Znění prvního bodu odůvodnění dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004 bude vloženo do preambule jako druhý bod odůvodnění.

 1. Smlouva o EU bude rozdělena do 6 hlav: Společná ustanovení (hlava I), Ustanovení o demokratických zásadách (hlava II), Ustanovení o orgánech (hlava III), Ustanovení o posílené spolupráci (hlava IV), Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice (hlava V) a Závěrečná ustanovení (hlava VI). Hlavy I, IV (stávající hlava VII), V a VI (stávající hlava VIII) se drží struktury stávající Smlouvy o EU, se změnami dohodnutými mezivládní konferencí z roku 2004.[2] Zbývající dvě hlavy (hlavy II a III) jsou nové a zavádějí nové prvky dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004.


Společná ustanovení (hlava I)

 1. Hlava I stávající Smlouvy o EU, obsahující mimo jiné články o hodnotách a cílech Unie, o vztazích mezi Unií a členskými státy a o pozastavení práv členských států, bude pozměněna v souladu s novými prvky dohodnutými mezivládní konferencí z roku 2004 (viz příloha 1 hlava I).

 1. Článek o základních právech bude obsahovat odkaz[3] na Listinu základních práv, dohodnutou mezivládní konferencí z roku 2004, který stanoví její právně závaznou hodnotu a vymezí její oblast působnosti.

 1. V článku o základních zásadách týkajících se pravomocí bude uvedeno, že Unie jedná pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými státy.


Ustanovení o demokratických zásadách (hlava II)

 1. Tato nová hlava II bude obsahovat ustanovení dohodnutá mezivládní konferencí z roku 2004, jež se týkají demokratické rovnosti, zastupitelské demokracie, participativní demokracie a občanské iniciativy. Pokud jde o vnitrostátní parlamenty, jejich úloha bude ve srovnání s ustanoveními dohodnutými mezivládní konferencí z roku 2004 dále posílena (viz příloha 1 hlava II):

 • Lhůta poskytovaná vnitrostátním parlamentům pro přezkum návrhů legislativních textů a pro zaslání odůvodněného stanoviska ohledně zásady subsidiarity bude prodloužena ze 6 na 8 týdnů (Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů a Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality budou odpovídajícím způsobem upraveny).
 • Bude zaveden posílený kontrolní mechanismus subsidiarity v tom smyslu, že pokud proti návrhu legislativního aktu vznese námitky prostá většina hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům, Komise návrh aktu znovu přezkoumá a může rozhodnout o jeho zachování, změně nebo stažení. Pokud Komise rozhodne o zachování návrhu, bude muset v odůvodněném stanovisku uvést, proč se domnívá, že daný návrh je v souladu se zásadou subsidiarity. Toto odůvodněné stanovisko, jakož i odůvodněná stanoviska vnitrostátních parlamentů budou muset být předána normotvornému orgánu EU ke zvážení v rámci legislativního postupu. To povede k zahájení zvláštního postupu:

- před ukončením prvního čtení podle řádného legislativního postupu zváží normotvorný orgán (Rada a Parlament) soulad legislativního postupu se zásadou subsidiarity, přičemž zohlední zejména odůvodnění předložená a sdílená většinou vnitrostátních parlamentů, jakož i odůvodněné stanovisko Komise;

- pokud normotvorný orgán zaujme většinou 55 % členů Rady nebo většinou odevzdaných hlasů v Evropském parlamentu stanovisko, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, nebude legislativní návrh dále zvažován. (Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality bude odpovídajícím způsobem upraven).

Úloha vnitrostátních parlamentů bude upravena v novém obecném článku.
Ustanovení o orgánech (hlava III)

 1. Institucionální změny dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004 budou začleněny částečně do Smlouvy o EU a částečně do Smlouvy o fungování Unie. Nová hlava III bude obsahovat přehled o institucionálním systému a stanoví následující institucionální změny stávajícího systému, tj. články o orgánech Unie, Evropském parlamentu (nové složení), Evropské radě (přeměna v orgán[4] a vytvoření úřadu předsedy), Radě (zavedení systému hlasování dvojí většinou a změny v systému šestiměsíčního předsednictví Rady, s možností jeho úpravy), Evropské komisi (nové složení a posílení úlohy jejího předsedy), ministrovi zahraničních věcí Unie (vytvoření nového úřadu, změna jeho označení na vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) a o Soudním dvoru Evropské unie.[5]

 1. Systém hlasování dvojí většinou dohodnutý mezivládní konferencí z roku 2004 nabude účinku dnem 1. listopadu 2014, přičemž do tohoto dne bude i nadále používán stávající systém kvalifikované většiny (čl. 205 odst. 2 Smlouvy o ES). Poté, během přechodného období do dne 31. března 2017, má-li být rozhodnutí přijato kvalifikovanou většinou, může člen Rady požádat, aby rozhodnutí bylo přijato kvalifikovanou většinou podle čl. 205 odst. 2 stávající Smlouvy o ES.

Pokud dále do dne 31. března 2017 členové Rady zastupující nejméně 75 % obyvatelstva nebo nejméně 75 % počtu členských států nutných k vytvoření blokační menšiny podle článku [I-25 odst. 2] oznámí Radě svůj nesouhlas s přijetím aktu kvalifikovanou většinou, použije se mechanismus stanovený v návrhu rozhodnutí obsaženém v prohlášení č. 5, které je připojeno k závěrečnému aktu mezivládní konference z roku 2004. Ode dne 1. dubna 2017 se použije tentýž mechanismus, přičemž příslušný procentní podíl bude nejméně 55 % obyvatelstva nebo nejméně 55 % počtu členských států nutných k vytvoření blokační menšiny podle článku [I-25 odst. 2].

Ustanovení o posílené spolupráci (hlava IV)

 1. Hlava IV (bývalá hlava VII stávající Smlouvy o EU) bude pozměněna způsobem dohodnutým mezivládní konferencí z roku 2004. Minimální počet členských států potřebný pro zahájení posílené spolupráce bude devět.


Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice (hlava V)

 1. V hlavě V stávající Smlouvy o EU bude vložena nová první kapitola týkající se obecných ustanovení o vnější činnosti Unie, která bude obsahovat dva články o zásadách a cílech vnější činnosti Unie a o úloze Evropské rady při určování strategických zájmů a cílů této činnosti, a to ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004. Druhá kapitola obsahuje ustanovení hlavy V[6] stávající Smlouvy o EU ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 (včetně evropského útvaru pro vnější činnost a stálé strukturované spolupráce v oblasti obrany). Do této kapitoly bude vložen nový první článek uvádějící, že činnost Unie na mezinárodní scéně bude spočívat na zásadách, bude sledovat cíle a bude prováděna v souladu s obecnými ustanoveními o vnější činnosti Unie, které jsou stanoveny v kapitole 1. V této kapitole bude jasně stanoveno, že SZBP podléhá zvláštním postupům a pravidlům. Bude rovněž uveden specifický právní základ pro ochranu osobních údajů v oblasti SZBP[7].


Závěrečná ustanovení (hlava VI)

 1. Hlava VI (bývalá hlava VIII stávající Smlouvy o EU) bude pozměněna způsobem dohodnutým mezivládní konferencí z roku 2004. Bude obsahovat zejména článek o právní subjektivitě Unie[8] a článek o dobrovolném vystoupení z Unie a článek 48 bude pozměněn za účelem spojení postupů pro přijímání změn Smluv (řádného postupu a dvou zjednodušených postupů). Tento článek, v odstavci o řádném postupu pro přijímání změn, jasně stanoví, že změny Smluv mohou být přijímány za účelem rozšíření nebo omezení pravomocí svěřených Unii. V článku 49 o kritériích a postupu pro přistoupení k Unii bude odkaz na zásady nahrazen odkazem na hodnoty Unie a bude doplněn závazek k podpoře těchto hodnot, povinnost informovat Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty o každé žádosti o přistoupení k Unii a odkaz na zohlednění kritérií pro přistoupení, která schválila Evropská rada (viz příloha 1 hlava VI). Obvyklá závěrečná ustanovení budou rovněž upravena (územní působnost, doba trvání, ratifikace a původní znění a překlady)[9].


III. ZMĚNY SMLOUVY O ES

 1. Článek 2 reformní smlouvy bude obsahovat změny stávající Smlouvy o ES, z níž se stane Smlouva o fungování Evropské unie.

 1. Nové prvky dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004 budou do Smlouvy vloženy obvyklým postupem formou konkrétních změn. Týkají se druhů a oblastí pravomocí, oblasti působnosti hlasování kvalifikovanou většinou a postupu spolurozhodování, rozlišování mezi legislativními a nelegislativními akty, ustanovení týkající se mimo jiné prostoru svobody, bezpečnosti a práva, doložky solidarity, zlepšení správy eurozóny, horizontálních ustanovení jako je sociální doložka, zvláštních ustanovení jako například veřejných služeb, vesmíru, energetiky, civilní ochrany, humanitární pomoci, veřejného zdraví, sportu, cestovního ruchu, nejvzdálenějších regionů, správní spolupráce, finančních ustanovení (vlastní zdroje, víceletý finanční rámec, nový rozpočtový proces).

 1. Ve srovnání s výsledky mezivládní konference z roku 2004 budou vloženy tyto změny (viz příloha 2):

 1. Nový článek 1 stanoví účel Smlouvy o fungování Unie a její vztah ke Smlouvě o EU. Stanoví, že tyto dvě Smlouvy mají stejnou právní hodnotu.
 2. V článku o druzích pravomocí, který se nachází v úvodní části Smlouvy o ES, bude jasně stanoveno, že členské státy budou opět vykonávat svoji pravomoc v rozsahu, v jakém se Unie rozhodla přestat vykonávat svoji pravomoc.[10]
 3. V článku o podpůrné, koordinační nebo doplňkové činnosti bude úvodní věta pozměněna tak, aby bylo zdůrazněno, že Unie vykonává činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států.
 4. V čl. 18 odst. 3 ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 bude věta o přijetí opatření týkajících se cestovních pasů, průkazů totožnosti, povolení k pobytu a obdobných dokladů vypuštěna a přesunuta do podobného právního základu týkajícího se této otázky, jež bude vložen do hlavy o prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a to do článku o kontrolách na hranicích.
 5. V článku 20 (diplomatická a konzulární ochrana) ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 bude změněn právní základ, aby tak byla stanovena možnost přijímat směrnice o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce.
 6. V článku 286 (ochrana osobních údajů) ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 bude doplněn pododstavec, který stanoví, že pravidly přijatými na základě tohoto článku nebudou dotčena pravidla přijatá podle specifického právního základu pro tuto oblast, a který bude vložen do hlavy o společné zahraniční a bezpečnostní politice (mezivládní konference také přijme prohlášení o ochraně osobních údajů v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, jakož i případná zvláštní ustanovení k začlenění do příslušných protokolů o postavení jednotlivých členských států, která upřesní jejich použitelnost v tomto ohledu).
 7. V článku 42 (započtení dob pojištění a převod dávek sociálního zabezpečení do jiného členského státu) bude doplněno ustanovení zdůrazňující, že postup se v rámci „brzdného systému“ zastaví, pokud Evropská rada do 4 měsíců nepřijme žádné opatření (viz bod 1) přílohy 2).[11]
 8. Článek 60 (zmrazení aktiv za účelem boje proti terorismu) ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 bude přesunut na konec kapitoly o obecných ustanoveních v hlavě týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
 9. Pokud jde o otázku služeb obecného hospodářského zájmu (viz článek 16 ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004) bude ke smlouvám připojen protokol[12].
 10. V kapitole o obecných ustanoveních týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva se vkládá ustanovení o spolupráci a koordinaci členských států v oblasti národní bezpečnosti (viz bod 2 písm. a) přílohy 2).
 11. V kapitole o soudní spolupráci v občanských věcech se změní odstavec 3 článku pojednávajícím o této spolupráci, dohodnutý mezivládní konferencí z roku 2004, aby národním parlamentům přidělil úlohu v tzv. překlenovacím ustanovení o rodinném právu (viz bod 2 písm. b) přílohy 2)
 12. V kapitolách o justiční spolupráci v trestních věcech a o policejní spolupráci, ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004, jakož i v článcích o vzájemném uznávání soudních rozhodnutí, minimálních pravidlech týkajících se vymezení trestných činů a sankcí, evropském veřejném žalobci a policejní spolupráci bude vložen nový mechanismus, který členským státům umožní pokračovat v přijímání opatření v této oblasti, zatímco jiným umožní neúčastnit se (viz bod 2 písm. c) a d) přílohy 2). Kromě toho bude rozšířena oblast působnosti protokolu o postavení Spojeného království a Irska (1997), aby ve vztahu ke Spojenému království a za stejných podmínek zahrnovala kapitoly o soudní spolupráci v trestních věcech a o policejní spolupráci. Tento mechanismus bude případně pojednávat i o použití protokolu ve vztahu k opatřením na budování schengenu a o změnách stávajících opatření. Toto rozšíření zohlední postoj Spojeného království podle dřívějšího acquis Společenství v těchto oblastech. Irsko v odpovídajícím termínu určí svůj postoj k tomuto rozšíření.
 13. V článku 100 (opatření v případě závažných obtíží v zásobování určitými výrobky) se vloží odkaz na duch solidarity mezi členskými státy a na konkrétní případ energie, pokud jde o obtíže v zásobování určitým výrobkem (viz bod 3 přílohy 2).
 14. V článku 152 (veřejné zdraví) ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 bude písmeno d) o opatřeních týkajících se sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, včasného varování před nimi a boje proti nim přesunuto do odstavce o přijetí pobídkových opatření (mezivládní konference rovněž přijme prohlášení upřesňující aspekt vnitřního trhu v souvislosti s opatřeními v oblasti kvalitativních a bezpečnostních norem pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky).
 15. V článku o evropské politice pro oblast vesmíru dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 bude uvedeno, že přijatá opatření nemusejí vyžadovat harmonizaci právních předpisů členských států.
 16. V článku 174 (životní prostředí) ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 bude upřesněna konkrétní potřeba bojovat proti změnám klimatu prostřednictvím opatření na mezinárodní úrovni (viz bod 4 přílohy 2).
 17. V článku o energetice, dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004, bude vložen odkaz na duch solidarity mezi členskými státy (viz bod 5 přílohy 2) a nové písmeno d) o podpoře propojení energetických sítí.
 18. V úvodu části o vnější činnosti Unie bude vložen článek, který stanoví, že činnost Unie na mezinárodní scéně bude spočívat na zásadách, bude sledovat cíle a bude prováděna v souladu s obecnými ustanoveními o vnější činnosti Unie, které jsou stanoveny v kapitole 1 hlavy V Smlouvy o EU.
 19. V článku o postupu pro uzavírání mezinárodních dohod bude doplněno, že dohodu o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod uzavře Rada jednomyslným rozhodnutím a ratifikují členské státy.
 20. Článek 229a (rozšířená pravomoc Evropského soudního dvora rozhodovat ve sporech týkajících se evropských práv duševního vlastnictví) zůstane beze změny.
 21. V článku 249 (vymezení aktů EU: nařízení, směrnice a rozhodnutí) bude vymezení rozhodnutí v novém oddílu 1 o právních aktech Unie uvedeno v soulad s vymezením dohodnutým mezivládní konferencí z roku 2004.
 22. V důsledku opuštění názvů „zákon“ a „rámcový zákon“ budou nové prvky dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004 upraveny, přičemž bude zachováno rozlišení mezi tím, co je legislativní a co není, jakož i jeho důsledky. Z tohoto důvodu se za článek 249 vloží tři články, z nichž první se bude týkat aktů přijímaných legislativním postupem, druhý delegovaných aktů a třetí prováděcích aktů. Článek o legislativních aktech stanoví, že akty (nařízení, směrnice nebo rozhodnutí) přijímané v rámci legislativního postupu (řádného nebo zvláštního) budou legislativními akty. Terminologie používaná v článcích o delegovaných a prováděcích aktech dohodnutá mezivládní konferencí z roku 2004 bude odpovídajícím způsobem pozměněna.
 23. V článku 308 (doložka flexibility) ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 bude doplněn odstavec stanovící, že tento článek nemůže sloužit jako základ pro dosažení cílů stanovených v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky a že všechny akty přijímané podle tohoto článku budou muset respektovat meze stanovené v čl. [III-308 druhém pododstavci][13].
 24. Za článek 308 se vloží článek, kterým budou z použití zjednodušeného postupu pro přijímání změn vyloučeny ty právní základy, na které se tento postup nevztahoval v dokumentech dohodnutých mezivládní konferencí z roku 2004.

 1. Řada ustanovení dohodnutých mezivládní konferencí z roku 2004 se umístí do Smlouvy o fungování Unie (viz seznam v části B přílohy 2).


IV. PROTOKOLY A SMLOUVA O EURATOMU

 1. Nové protokoly dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004[14] budou připojeny ke stávajícím Smlouvám (tj. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality, Protokol o Euroskupině, Protokol o stálé strukturované spolupráci v oblasti obrany a Protokol o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod).

 1. Protokol připojený k reformní smlouvě pozmění stávající protokoly způsobem dohodnutým mezivládní konferencí z roku 2004 (včetně vypuštění deseti z nich).

 1. Protokol připojený k reformní smlouvě provede nezbytné technické změny Smlouvy o Euratomu, které byly dohodnuty mezivládní konferencí z roku 2004.


V. PROHLÁŠENÍ

 1. Kromě prohlášení uvedených v tomto mandátu převezme současná mezivládní konference i prohlášení dohodnutá mezivládní konferencí z roku 2004, pokud se týkají ustanovení nebo protokolů, které budou během současné mezivládní konference přezkoumány.
_________

Změny Smlouvy o EU Příloha 1
Hlava I – Společná ustanovení Účelem této přílohy je objasnit v nezbytných případech přesné formulace

 1. Vložení tohoto druhého bodu odůvodnění do preambule Smlouvy o EU*[15];

„INSPIRUJÍCE se evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu,“

 1. V článku 1 vložení těchto vět:

Na konci prvního pododstavce: „... jíž členské státy svěřují pravomoci k dosažení společných cílů.“

Nahradit poslední pododstavec: „Unie je založena na této Smlouvě a na Smlouvě o fungování Evropské unie. Nahrazuje Evropské společenství a je jeho nástupkyní.“
2a) Vložení článku 2 o hodnotách Unie.*

 1. Nahrazení článku 2 o cílech Unie, nově označeného jako článek 3, tímto zněním[16]:

„1. Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel.

2. Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se kontroly na vnějších hranicích, práva azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti.

3. Unie vytvoří vnitřní trh. Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku, s vysokým stupněm ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok.

Bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte.

Podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.

Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou různorodost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví.

3a. Unie zavede hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro.

4. Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně svých občanů. Přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby a k ochraně lidských práv, především práv dítěte, a k přísnému dodržování a k rozvoji mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty Organizace spojených národů.

5. Unie sleduje své cíle vhodnými prostředky na základě pravomocí, které jsou jí Smlouvami svěřeny.“

 1. Nahrazení článku 3 článkem 4 o vztazích mezi Unií a členskými státy*, s doplněním těchto slov v úvodu článku a této věty na konci nynějšího odstavce 1, který se označuje jako odstavec 2:

„1. V souladu s článkem [I-11] pravomoci, které nejsou Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům.

2. Unie ctí rovnost členských států před Smlouvami a jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy. Respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu.

(nynější odstavec 2 se označuje jako odstavec 3)

 1. Nahrazení článku 6 o základních právech tímto zněním:[17][18][19][20]

„1. Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv ze dne 7. prosince 2000, ve znění ze dne [... 2007[21]], jež má stejnou právní hodnotu jako Smlouvy.

Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené ve Smlouvách.

Práva, svobody a zásady obsažené v Listině se vykládají v souladu s obecnými ustanoveními v hlavě VII Listiny, kterými se řídí její výklad a použití, a s náležitým přihlédnutím k vysvětlením uvedeným v Listině, jež stanovují zdroje těchto ustanovení“

2. Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Přistoupení k této úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami.

3. Základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie.

 1. Vložení článku 7a o Unii a jejích sousedních zemích*.


Hlava II – Ustanovení o demokratických zásadách

 1. Vložení nového článku o úloze vnitrostátních parlamentů v Unii, který zní:

„Vnitrostátní parlamenty aktivně přispívají k dobrému fungování Unie těmito způsoby:

a) jsou informovány orgány Unie a jsou jim předávány návrhy evropských legislativních aktů v souladu s Protokolem o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii;

b) zajišťují, že zásada subsidiarity je dodržována, a to v souladu s postupy stanovenými v Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

c) v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva se podílejí na mechanismech hodnocení provádění politik Unie v této oblasti podle článku [III-260] a jsou zapojeny do politické kontroly činnosti Europolu a do hodnocení činnosti Eurojustu podle článků [III-276 a III-273];

d) podílejí se na postupech pro přijímání změn Smluv podle článků [IV-443 a IV-444];

e) jsou informovány o žádostech o přistoupení k Unii podle článku [49];

f) podílejí se na meziparlamentní spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem v souladu s Protokolem o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.“


Hlava V – Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice

 1. V článku 11 vložení nového odstavce 1, který zní (současné znění odstavce 1 se vypouští):[22]

„1. Pravomoc Unie v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky se vztahuje na všechny oblasti zahraniční politiky a všechny otázky týkající se bezpečnosti Unie, včetně postupného vymezení společné obranné politiky, která by mohla vést ke společné obraně.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika podléhá zvláštním postupům. Je vymezována a prováděna Evropskou radou a Radou jednomyslně, nestanoví-li Smlouvy jinak. Přijímání legislativních aktů je vyloučeno. Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku vykonává v souladu se Smlouvami Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie a členské státy. Zvláštní úlohu Evropského parlamentu a Komise v této oblasti vymezují Smlouvy. Soudní dvůr Evropské unie nemá v souvislosti s těmito ustanoveními pravomoc, s výjimkou své pravomoci kontrolovat dodržování článku [III-308] a přezkoumávat legalitu některých rozhodnutí, jak stanoví čl. [III-376 druhý pododstavec].“

Hlava VI - Závěrečná ustanovení

9) V čl. 49 prvním pododstavci se vkládá nová poslední věta, druhý pododstavec zůstává nezměněn:

„Článek 49

Kritéria a postup pro přistoupení k Unii

Každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené v článku 2 a je zavázán k jejich podpoře, může požádat o členství v Unii. Tato žádost se oznámí Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům. Stát žádající o členství podává svou žádost Radě, která rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, vyjádřeného nadpoloviční většinou všech jeho členů. Kritéria pro přistoupení, na nichž se dohodne Evropská rada, budou zohledněna.“


____________

Změny Smlouvy o ES Příloha 2*[23]
A. Změny ve srovnání s výsledky dohodnutými Účelem této
mezivládní konferencí z roku 2004 přílohy je objasnit
v nezbytných případech přesné formulace (A) a objasnit umístění některých ustanovení (B)

 1. V článku 42 vložení změn dohodnutých mezivládní konferencí z roku 2004, doplněných o toto:

„Prohlásí-li člen Rady, že by se návrh legislativního aktu podle prvního pododstavce dotkl důležitých aspektů jeho systému sociálního zabezpečení, včetně oblasti působnosti, nákladů nebo finanční struktury, nebo by se výrazně dotkl finanční rovnováhy tohoto systému, může požádat, aby se záležitostí zabývala Evropská rada. V takovém případě se řádný legislativní postup pozastaví. Po projednání Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení:

a) vrátí návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení řádného legislativního postupu, nebo

b) nepřijme žádné opatření nebo požádá Komisi o předložení nového návrhu; v tom případě se původně navržený akt považuje za nepřijatý.“

 1. V souladu s dohodou mezivládní konference z roku 2004 nahrazení hlavy IV novou hlavou o prostoru svobody, bezpečnosti a práva*, která obsahuje kapitolu 1 (Obecná ustanovení), kapitolu 2 (Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví), kapitolu 3 (Soudní spolupráce v občanských věcech), kapitolu 4 (Justiční spolupráce v trestních věcech) a kapitolu 5 (Policejní spolupráce).

a) V kapitole 1 (Obecná ustanovení) vložení tohoto nového druhého pododstavce do [článku III-262]:

„Členské státy mohou mezi sebou a na vlastní odpovědnost organizovat formy spolupráce a koordinace, které považují za vhodné, mezi příslušnými útvary svých státních správ odpovědnými za ochranu národní bezpečnosti.“

b) V kapitole 3 (Soudní spolupráce v občanských věcech) nahrazení odstavce 3 [článku III-269] tímto:

3. Odchylně od odstavce 2 přijme Rada jednající v souladu s zvláštním legislativním postupem opatření týkající se rodinného práva s mezinárodním prvkem. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.

Rada může na návrh Komise přijmout rozhodnutí určující ta hlediska rodinného práva s mezinárodním prvkem, která mohou být předmětem aktů přijatých řádným legislativním postupem. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.

Návrh uvedený v druhém pododstavci se oznámí vnitrostátním parlamentům. Pokud dá vnitrostátní parlament během šesti měsíců ode dne takového oznámení na vědomí, že se staví proti návrhu, rozhodnutí uvedené v druhém pododstavci není přijato. Pokud se nikdo proti návrhu nestaví, může Rada rozhodnutí přijmout.“

c) V kapitole 4 (Justiční spolupráce v trestních věcech) nahrazení odstavců 3 a 4 [článku III-270] a [článku III-271] tímto:

„3. Pokud se člen Rady domnívá, že by se návrh směrnice podle [čl. III-270 odst. 2] [čl. III-271 odst. 1 nebo 2] dotkl základních aspektů jeho systému trestního soudnictví, může požádat, aby se záležitostí zabývala Evropská rada. V takovém případě se řádný legislativní postup pozastaví. Po projednání, a pokud bylo dosaženo konsensu, Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení vrátí návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení řádného legislativního postupu.

V případě nedohody, a pokud si alespoň jedna třetina členských států přeje navázat posílenou spolupráci na základě dotčeného návrhu směrnice, oznámí to ve stejné časové lhůtě Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. V takovém případě se povolení k zavedení posílené spolupráce podle [čl. I-44 odst. 2] a [čl. III-419 odst. 1] považuje za udělené a použijí se ustanovení o posílené spolupráci.“

d) V kapitole 4 (Justiční spolupráce v trestních věcech) a v kapitole 5 (Policejní spolupráce) vložení nového posledního pododstavce do [čl. III-274] odst. 1 a [čl. III-275] odst. 3, který zní takto:

„Není-li v Radě dosaženo jednomyslnosti, může skupina nejméně jedné třetiny členských států požádat, aby navrhované [nařízení/opatření] bylo předloženo Evropské radě. V takovém případě se postup v Radě pozastaví. Po projednání, a pokud bylo dosaženo konsensu, Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení vrátí návrh zpět Radě k přijetí.

V případě nedohody, a pokud si alespoň jedna třetina členských států přeje navázat posílenou spolupráci na základě dotčeného návrhu [nařízení/opatření], oznámí to ve stejné časové lhůtě Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. V takovém případě se povolení k zavedení posílené spolupráce podle [čl. I-44 odst. 2] a [čl. III-419 odst. 1] považuje za udělené a použijí se ustanovení o posílené spolupráci.“

[pouze v čl. III-275 odst. 3: „Specifický postup podle druhého a třetího pododstavce se nepoužije na akty, které představují rozvoj schengenského acquis.“]

3) V článku 100 nahrazení odstavce 1 tímto:

„1. Aniž jsou dotčeny jiné postupy stanovené ve Smlouvách, může Rada na návrh Komise rozhodnout v duchu solidarity mezi členskými státy o opatřeních přiměřených hospodářské situaci, zejména když vzniknou závažné obtíže v zásobování určitými výrobky, především v oblasti energetiky.“

4) V hlavě XIX (Životní prostředí) vložení změn dohodnutých mezivládní konferencí z roku 2004 a nahrazení poslední odrážky článku 174 tímto:

„- podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelících regionálním a celosvětovým problémům životního prostředí, a zejména boj proti změně klimatu.“

5) Vložení nové hlavy o energetice dohodnuté mezivládní konferencí z roku 2004 a nahrazení úvodní věty odstavce 1 článku [III-256] tímto:

„1. V rámci vytváření a fungování vnitřního trhu a s přihlédnutím k potřebě chránit a zlepšovat životní prostředí má politika Unie v oblasti energetiky v duchu solidarity mezi členskými státy za cíl: (...)“.
B. Objasnění umístění některých ustanovení*

6) Postavení církví a nekonfesních organizací (konec hlavy II týkající se obecně platných ustanovení);

7) Občanství Unie (druhá část);

8) Právní základ pro přijetí postupu pro předložení občanské iniciativy [čl. I-47 odst. 4] (v úvodu článku 27);

9) Transparentnost jednání orgánů, institucí a jiných subjektů Unie (článek 255, přesunut do druhé části);

10) Sociální partneři a sociální dialog (úvodní část kapitoly o sociální politice);

11) Doložka solidarity (nová hlava VII v části týkající se vnější činnosti);

12) Evropský veřejný ochránce práv (v článku 195);

13) Ustanovení, podle kterého pravidla hlasování kvalifikovanou většinou v Radě platí také pro Evropskou radu ([čl. I-25 odst. 3] v novém oddíle 1a týkajícím se Evropské rady);

14) Právní základy pro přijetí seznamu složení Rady [čl. I-24 odst.4] a rozhodnutí o předsednictví jednotlivých složení [čl. I-24 odst. 7] a nahrazení čl. 205 odst. 2 pravidlem hlasování kvalifikovanou většinou, které se použije, pokud Rada nerozhoduje na návrh Komise [čl. I-25 odst. 2] (v oddílu 2 týkajícím se Rady);

15) Právní základ pro přijetí systému rotace pro složení Komise [čl. I-26 odst. 6 písm. a) a b)] (oddíl 3 týkající se Komise);

16) Evropská centrální banka (v oddílu 4a páté části);

17) Účetní dvůr (v oddílu 5 páté části);

18) Poradní instituce Unie (v kapitolách 3 a 4 páté části);

19) Zvláštní hlava II o finančních ustanoveních (kapitoly týkající se vlastních zdrojů Unie, víceletého finančního rámce, ročního rozpočtu Unie, plnění rozpočtu a absolutoria, společných ustanovení a boje proti podvodům);

20) Hlava III a ustanovení o posílené spolupráci, včetně přesunu článků 27a až 27e a článků 40 až 40b Smlouvy o EU a podrobných ustanovení o pravidlech hlasování [čl. I-44 odst. 3];

21) Změna článku 309 s podrobnými ustanoveními o pravidlech hlasování v případě pozastavení určitých práv vyplývajících z členství v Unii [čl. I-59 odst. 5 a 6];

22) Vložení podrobných ustanovení o územní působnosti do obecných a závěrečných ustanovení [čl. IV-440 odst. 2 až 7].


________________________


PŘÍLOHA II

SEZNAM DOKUMENTŮ PŘEDLOŽENÝCH EVROPSKÉ RADĚ

Závěry Rady o rozšíření a posílení globálního přístupu k migraci
10746/07

Posilování evropské politiky sousedství - Zpráva předsednictví o pokroku a závěry Rady

10874/07

11016/07

EU a Střední Asie: Strategie pro nové partnerství

10113/07

EBOP - Zpráva předsednictví

10910/07

10910/07 COR 1 (fr,mt)

Severní dimenze - Výroční zpráva o pokroku v provádění akčního plánu pro severní dimenzi za rok 2006

10612/07

10610/07

Zpráva předsednictví o činnosti EU v rámci předcházení, včetně provádění programu EU pro předcházení násilným konfliktům

11013/07

11013/1/07 REV 1 (bg)[1] Vzhledem k tomu, že článek o přednosti práva Unie již nebude ve Smlouvě o EU obsažen, mezivládní konference schválí toto prohlášení: „Konference připomíná, že v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie mají Smlouvy a právo přijímané Unií na základě Smluv přednost před právem členských států, za podmínek stanovených touto judikaturou.“ K závěrečnému aktu konference bude připojeno stanovisko právní služby Rady (dokument 580/07).

[2] Obsah hlavy VI o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech bude vložen do hlavy týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve Smlouvě o fungování Unie (Smlouva o fungování EU), viz níže v oddíle s názvem „Změny Smlouvy o ES“.

[3] Znění Listiny základních práv proto nebude do smluv zahrnuto.

[4] Včetně způsobů hlasování.

[5] V důsledku sloučení některých ustanovení budou provedeny určité formulační úpravy.

[6] Mezivládní konference schválí toto prohlášení: „Konference zdůrazňuje, že ustanovení Smlouvy o Evropské unii týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně vytvoření úřadu vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vytvoření evropského útvaru pro vnější činnost, nemají vliv na povinnosti členských států ve stávající podobě, pokud jde o formulaci a provádění jejich zahraniční politiky, ani na jejich zastoupení ve třetích zemích a mezinárodních organizacích.

Konference rovněž připomíná, že ustanoveními upravujícími společnou bezpečnostní a obrannou politiku není dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky členských států.

Zdůrazňuje, že EU a její členské státy budou i nadále vázány ustanoveními Charty Spojených národů a zejména hlavní zodpovědností Rady bezpečnosti a jejích členů, pokud jde o zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.“

[7] Pokud jde o zpracovávání těchto údajů členskými státy při provádění činností, které spadají do SZBP a EBOP, a o pohyb těchto údajů.

[8] Mezivládní konference schválí toto prohlášení: „Konference potvrzuje, že skutečnost, že Evropská unie má právní subjektivitu, Unii v žádném případě neopravňuje k přijímání právních předpisů nebo k jednání v oblastech mimo pravomoci, které byly Unii svěřeny členskými státy ve Smlouvách.“

[9] Články 41, 42, 46 a 50 Smlouvy o EU budou zrušeny, přičemž článek 47 ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004 bude přesunut do kapitoly o SZBP.

[10] a) Mezivládní konference rovněž přijme prohlášení týkající se vymezení pravomocí: „Konference zdůrazňuje, že v souladu se systémem rozdělení pravomocí mezi Unii a členské státy podle Smlouvy o Evropské unii náležejí pravomoci, které nejsou Smlouvami svěřeny Unii, členským státům.

Svěřují-li v určité oblasti Smlouvy Unii pravomoc sdílenou s členskými státy, vykonávají členské státy svoji pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala nebo se ji rozhodla přestat vykonávat. Posledně uvedená situace nastává, když příslušné orgány EU rozhodnou o zrušení legislativního aktu, zejména aby lépe zajistily, že zásady subsidiarity a proporcionality budou trvale respektovány. Rada může na podnět jednoho nebo více svých členů (zástupců členských států) a v souladu s článkem 208 požádat Komisi, aby předložila návrhy na zrušení legislativního aktu.

Zástupci vlád členských států zasedající na mezivládní konferenci mohou v souladu s řádným postupem pro přijímání změn stanoveným v článku [IV-443] Smlouvy o Evropské unii také rozhodnout o změně Smluv, na nichž je Unie založena, mimo jiné za účelem rozšíření nebo omezení pravomocí svěřených Unii uvedenými Smlouvami.“

b) Ke smlouvám bude připojen protokol který zní:

„S odkazem na čl. [I-12 odst. 2] o sdílených pravomocích, přijala-li Unie v některé oblasti opatření, rozsah tohoto výkonu jejích pravomocí se vztahuje pouze na prvky, které jsou upraveny předmětným právním předpisem Unie a tudíž se nevztahuje na celou oblast.“

[11] Rovněž k tomuto článku přijme mezivládní konference prohlášení: „Konference připomíná, že v takovém případě Evropská rada v souladu s čl. [I-21 odst. 4] rozhoduje konsensem.“

[12] Ke smlouvám bude připojen tento protokol:

„Protokol o službách veřejného zájmu

Vysoké smluvní strany,

přejíce zdůraznit význam služeb obecného zájmu,

se dohodly na těchto výkladových ustanoveních, která budou připojena ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Unie:

Článek 1

Sdílené hodnoty Unie ve vztahu ke službám obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 16 Smlouvy o ES zahrnují zejména:

- zásadní úlohu a široké rozhodovací pravomoci vnitrostátních, regionálních a místních orgánů při poskytování, pořizování a organizování služeb obecného hospodářského zájmu, aby tyto služby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů;

- rozmanitost různých služeb obecného hospodářského zájmu a rozdíly mezi potřebami a preferencemi uživatelů, které mohou vzniknout v důsledku rozdílné zeměpisné, sociální nebo kulturní situace;

- vysoká úroveň kvality, bezpečnosti a cenové dostupnosti, rovné zacházení a podpora univerzálního přístupu a práv uživatelů.

Článek 2

Ustanovení smluv se nijak nedotýká pravomoci členských států poskytovat, pořizovat a organizovat nehospodářské služby obecného zájmu.“

[13] Mezivládní konference přijme v souvislosti s tímto článkem také dvě prohlášení:

1) „Konference prohlašuje, že odkaz na cíle Unie v článku 308 se týká cílů stanovených v čl. [I-3 odst. 2 a 3] a cílů čl. [I-3 odst. 4] souvisejících s vnější činností podle části III hlavy V Smlouvy. Je proto vyloučeno, že by činnost založená na článku 308 sledovala pouze cíle stanovené v čl. [I- 3 odst. 1].

V této souvislosti konference konstatuje, že v souladu s čl. [I-40 odst. 6] nemohou být v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky přijímány legislativní akty.“

2) „Konference zdůrazňuje, že v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie nemůže článek 308 jakožto nedílná součást institucionálního systému založeného na zásadě svěřených pravomocí sloužit jako základ pro rozšíření rozsahu pravomocí Unie nad obecný rámec vymezený ustanoveními Smluv jako celku, a zejména ustanoveními, která vymezují úkoly a činnosti Unie. Článek 308 nemůže být v žádném případě použit jako základ pro přijetí ustanovení, jejichž účinek by v podstatě znamenal změnu Smluv, aniž by se použil postup, které Smlouvy pro tento účel stanoví.“

[14] Vzhledem k tomu, že stávající Smlouvy se nezrušují, nejsou některé z těchto protokolů nezbytné, a nejsou proto uvedeny. Zdůrazňuje se, že všechny stávající Smlouvy, včetně aktů o přistoupení, zůstávají v platnosti.

[15] Symbol (*) uvedený v této příloze znamená, že nové prvky, jež mají být vloženy, jsou totožné s novými prvky dohodnutými mezivládní konferencí z roku 2004.

[16] Ke Smlouvám bude připojen tento protokol:

„Protokol o vnitřním trhu a hospodářské soutěži

Vysoké smluvní strany, berouce v úvahu, že vnitřní trh podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii zahrnuje systém zajišťující, aby hospodářská soutěž nebyla narušována,

se dohodly, že

za tímto účelem Unie v případě potřeby přijme opatření podle ustanovení Smluv, včetně článku 308 Smlouvy o fungování Unie.“

[17] Mezivládní konference přijme toto prohlášení: „Konference prohlašuje, že:

1. Listina základních práv, jež je právně závazná, potvrzuje základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a práva vyplývající z ústavních tradic společných členským státům.

2. Listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly vymezené Smlouvami."

Dvě delegace si vyhradily právo zvážit, zda se k tomuto protokolu připojí.

[18] Jednostranné prohlášení Polska:

Listina se nijak nedotýká práva členských států přijímat právní předpisy v oblasti veřejné morálky, rodinného práva, jakož i ochrany lidské důstojnosti a dodržování fyzické a mravní integrity člověka.“

[19] Ke Smlouvám bude připojen tento protokol:

„Vysoké smluvní strany

vzhledem k tomu, že v článku [xx] Smlouvy o Evropské unii Unie uznává práva, svobody a zásady vyhlášené v Listině základních práv;

vzhledem k tomu, že Listina bude uplatňována přísně v souladu s uvedeným článkem [xx] a hlavou VII Listiny;

vzhledem k tomu, že podle uvedeného článku [xx] musí být Listina uplatňována a vykládána soudy Spojeného království přísně v souladu s vysvětleními uvedenými ve zmíněném článku;

vzhledem k tomu, že Listina obsahuje práva i zásady;

vzhledem k tomu, že Listina obsahuje ustanovení občanské a politické povahy i ustanovení povahy hospodářské a sociální;

vzhledem k tomu, že Listina potvrzuje práva, svobody a zásady uznávané Unií a tato práva zviditelňuje, avšak netvoří nová práva nebo nové zásady;

připomínajíce závazky Spojeného království podle Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a podle práva Unie obecně;

berouce na vědomí přání Spojeného království vyjasnit některé aspekty uplatňování Listiny;

přejíce si proto vyjasnit uplatňování Listiny ve vztahu k právu a správním postupům Spojeného království a její justiciability ve Spojeném království;

potvrzujíce, že odkazy uvedené v tomto protokolu na fungování určitého ustanovení Listiny se v žádném případě nedotýkají fungování jiných ustanovení Listiny;

potvrzujíce, že tento protokol se nedotýká uplatňování Listiny na ostatní členské státy;

potvrzujíce, že tento protokol se nedotýká ostatních závazků Spojeného království podle Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a podle práva Unie obecně;

se dohodly na těchto ustanoveních, jež se připojují ke Smlouvě o Evropské unii:

Článek 1

1. Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora nebo jakéhokoliv soudu nebo tribunálu Spojeného království, shledat, že právní a správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Spojeného království nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, které Listina potvrzuje.

2. Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, nic v [hlavě IV] Listiny nevytváří justiciabilní práva platná ve Spojeném království, pokud tato práva nejsou stanovena ve vnitrostátním právu Spojeného království.

Článek 2

Tam, kde ustanovení Listiny odkazuje na vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti, vztahuje se tento odkaz na Spojené království v tom rozsahu, v jakém jsou práva nebo zásady v dotčeném odkazu obsažené uznávány v právu nebo zvyklostech Spojeného království.“

Dvě delegace si vyhradily právo připojit se k tomuto protokolu.

[20] Dvě delegace si vyhradily právo připojit se k tomuto protokolu.

[21] Listina ve znění dohodnutém mezivládní konferencí z roku 2004, která bude znovu přijata třemi orgány v roce [2007]. Bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

[22] Mezivládní konference schválí toto prohlášení: „Kromě zvláštních postupů uvedených [v čl. 11 odst. 1] konference zdůrazňuje, že ustanovení týkající se SZBP, včetně vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a evropského útvaru pro vnější činnost, neovlivní stávající právní základ, povinnosti ani pravomoci jednotlivých členských států, pokud jde o formulaci a provádění jejich zahraniční politiky, jejich diplomatických služeb, vztahů se třetími zeměmi, včetně členství členského státu v Radě bezpečnosti OSN.

Konference rovněž uvádí, že ustanovení týkající se SZBP neposkytují Komisi nové pravomoci v oblasti iniciace rozhodnutí nebo posílení úlohy Evropského parlamentu.

Konference rovněž připomíná, že ustanoveními upravujícími společnou bezpečnostní a obrannou politiku, není dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky členských států.“

[23] Symbol (*) uvedený v této příloze znamená, že nové prvky, jež mají být vloženy, jsou totožné s novými prvky dohodnutými mezivládní konferencí z roku 2004.


Side Bar