Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4[Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE SV


EUROPEISKA RÅDET I BRYSSEL
DEN 15–16 DECEMBER 2005
ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER


1. Före Europeiska rådets möte höll Europaparlamentets ordförande Josep Borrell en presentation som åtföljdes av en diskussion.

2. Europeiska rådet erinrar om vikten av de gemensamma europeiska värderingarna solidaritet, social rättvisa och hållbarhet som utgångspunkt för utvecklingen av unionens politik. Dessa utgör den ram inom vilken de riktlinjer som fastställs i dessa slutsatser bör vidareutvecklas.

3. Europeiska rådet erinrar om EU:s stöd för ett effektivt multilateralt system som grundar sig på rättsstatsprincipen och om nödvändigheten av ett FN som är bättre rustat för att möta 2000-talets utmaningar. Europeiska rådet framhåller sitt engagemang för ett snabbt och fullt genomförande av de reformer och åtaganden som man enades om vid FN:s världstoppmöte 2005.

I. EUROPAS FRAMTID

4. Efter stats- och regeringschefernas informella möte på Hampton Court noterar Europeiska rådet rapporterna från kommissionens ordförande och generalsekreteraren/den höge representanten och är enigt om att återkomma till dessa frågor under det österrikiska ordförandeskapet.

5. Europeiska rådet uppmärksammar Storbritanniens och Österrikes gemensamma lägesrapport om de nationella debatter om Europas framtid som nu pågår i alla medlemsstater med anledning av stats- och regeringschefernas uttalande vid Europeiska rådets möte i juni 2005 om denna fråga. Europeiska rådet kommer på grundval av förberedande arbete i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) att återkomma till frågan under det österrikiska ordförandeskapet första halvåret 2006. Europeiska rådet noterar också den diskussion som hölls vid konferensen "Maktfördelning i Europa", som anordnades gemensamt av ordförandeskapet och Nederländerna i Haag den 17 november 2005, och noterar det österrikiska ordförandeskapets avsikt att återkomma till denna fråga.

II. BUDGETPLAN

6. Europeiska rådet nådde en överenskommelse om budgetplanen för 2007-2013 enligt dok. 15915/05.


III. AFRIKA

7. Europeiska rådet antar EU:s strategi "EU och Afrika: Mot ett strategiskt partnerskap" i enlighet med uppmaningen vid sitt möte i juni 2005 (dok. 15702/1/05 REV 1). Med toppmötet i Kairo som utgångspunkt framhåller Europeiska rådet vikten av en förstärkt politisk dialog mellan EU och Afrika, inbegripet ett andra toppmöte mellan EU och Afrika i Lissabon så snart som möjligt, och beslutar, med beaktande av rådets slutsatser av den 21 november 2005, att från och med 2006 regelbundet se över de framsteg som gjorts i genomförandet av strategin.

IV. ÖVERGRIPANDE STRATEGI FÖR MIGRATION

8. Europeiska rådet noterar den allt större betydelse som migrationsfrågor fått i EU och dess medlemsstater och det faktum att den senaste utvecklingen har lett till allt större allmän oro i ett antal medlemsstater. Europeiska rådet framhåller nödvändigheten av en balanserad, övergripande och konsekvent strategi i fråga om politiken för bekämpning av olaglig invandring och av att, i samarbete med tredjeländer, dra nytta av fördelarna med laglig migration. Det erinrar om att migrationsfrågor utgör en central del av EU:s förbindelser med ett stort antal tredjeländer, inbegripet i synnerhet de regioner som gränsar till unionen, nämligen regionerna i öst och sydost samt Medelhavsområdet och noterar vikten av att garantera att lämpliga finansiella medel tilldelas dessa politikområden. I en anda av partnerskap kommer EU att med alla dessa länder och med beaktande av förhållandena i varje berört land stärka sin dialog och sitt samarbete i migrationsfrågor, inbegripet hantering av återvändande.

9. Europeiska rådet framhåller att Europeiska unionens åtagande att stödja ursprungs- och transiteringsländernas utvecklingsansträngningar är en del av en långsiktig process i fråga om de möjligheter och utmaningar som migration innebär, i likhet med vad som sägs i Haagprogrammet. I detta avseende erkänner Europeiska rådet vikten av att gripa sig an de underliggande orsakerna till migration, t.ex. genom att skapa möjligheter till utkomst och undanröja fattigdom i ursprungsländer och ursprungsregioner, öppna marknader samt främja ekonomisk tillväxt, gott styre och skyddet av de mänskliga rättigheterna.

10. Som en del av denna övergripande process välkomnar Europeiska rådet kommissionens meddelande av den 30 november 2005 om prioriterade åtgärder för att lösa migrationsutmaningarna och antar dokumentet "Övergripande strategi för migration: Prioriterade åtgärder med inriktning på Afrika och Medelhavsområdet", som bifogas dessa slutsatser och omfattar områdena

• förstärkning av samarbetet och åtgärderna medlemsstaterna emellan,

• fördjupning av dialogen och samarbetet med afrikanska stater,

• fördjupning av dialogen och samarbetet med grannländer i hela Medelhavsområdet,

• samt frågorna om finansiering och genomförande.

Europeiska rådet uppmanar kommissionen att före slutet av 2006 lämna rapport om de framsteg som har gjorts.

V. KAMP MOT TERRORISM

11. Europeiska rådet betonar vikten av en övergripande och proportionell reaktion på hotet från terrorism. Europeiska rådet antar EU:s strategi mot terrorism (dok. 14469/4/05 REV 4), i vilken en ram fastställs för arbetet med att förhindra radikalisering och rekrytering till terrorism, skydda medborgare och infrastruktur, förfölja terrorister och göra utredningar om dem samt förbättra reaktionen på konsekvenserna av attacker. Europeiska rådet noterar att EU:s handlingsplan mot terrorism, instrumentet för att följa strategins genomförande, är på väg att omarbetas för att full överensstämmelse med denna nya strategi skall nås.

12. Europeiska rådet välkomnar också de framsteg som har gjorts med de prioriterade ärenden som anges i halvårsrapporten från samordnaren för kampen mot terrorism och begär att takten upprätthålls. Europeiska rådet kommer vid sitt möte i juni 2006 att se över framstegen med genomförandet av strategin mot terrorism.

VI. HÅLLBAR UTVECKLING

13. Europeiska rådet noterar framläggandet av kommissionens meddelande om en förnyad EU-strategi för hållbar utveckling för de kommande fem åren. Europeiska rådet ser fram mot att i juni 2006 anta en ambitiös och övergripande strategi som innehåller mål, indikatorer och ett effektivt övervakningsförfarande, vilken bör integrera den interna och den externa dimensionen och grunda sig på en positiv och långfristig vision, där gemenskapens prioriteringar och mål för hållbar utveckling sammanförs i en tydlig och konsekvent strategi som på ett enkelt och effektivt sätt kan förmedlas till medborgarna.

VII. KLIMATFÖRÄNDRING OCH HÅLLBAR ENERGI

14. Europeiska rådet välkomnar de framsteg som gjorts under 2005 för att utveckla en EU-strategi på medellång och lång sikt samt för att ge ny kraft åt de internationella förhandlingarna om klimatförändring och erinrar om sina slutsatser från mars 2005. I detta sammanhang välkomnar Europeiska rådet det positiva resultatet av FN:s klimatförändringskonferens i Montreal, som påskyndar det arbete som utförs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, inbegripet genomförandet av Kyotoprotokollet och dess flexibla mekanismer, och uppmuntrar till diskussioner om långsiktigt samarbete för att hantera klimatförändring, vilket kommer att bidra till att säkerställa största möjliga samarbete med alla länder liksom deras deltagande i effektiva och lämpliga internationella insatser. Europeiska rådet ser fram emot att ytterligare utveckla EU:s strategi på medellång och lång sikt för att bidra till dessa diskussioner och för att vid behov överväga denna strategi under andra halvåret 2006.

15. Europeiska rådet understryker också vikten av att till stöd för detta arbete genomföra handlingsplanen från Gleneagles med dess starka betoning på tekniköverföring och hantering av klimatförändringseffekter samt att, bland annat vid framtida toppmöten, fördjupa dialogen och det tekniska samarbete som man enats om med Indien, Kina och Ryssland, samtidigt som man bör arbeta med att utveckla partnerskap med alla länder som är storkonsumenter av energi.

16. Europeiska rådet välkomnar också kommissionens meddelande "Att minska luftfartens påverkan på klimatförändringen", och inser att införandet av luftfartssektorn i EU:s system för utsläppshandel tycks vara det bästa sättet att gå vidare samt välkomnar kommissionens avsikt att före slutet av 2006 lägga fram ett lagstiftningsförslag tillsammans med en konsekvensanalys, som innehåller den särskilda analys som begärdes i rådets slutsatser av den 2 december 2005.

17. Europeiska rådet betonar betydelsen av ett integrerat tillvägagångssätt i fråga om målen avseende klimatförändring, energi och konkurrenskraft, och understryker att strategier för att investera i renare och mer hållbar energi både inom EU och i ett vidare sammanhang kan främja ett antal politiska mål, inbegripet energisäkerhet, konkurrenskraft, sysselsättning, luftkvalitet och minskade utsläpp av växthusgaser. I samband med detta välkomnar Europeiska rådet inledningen av den andra etappen av Europeiska klimatförändringsprogrammet och kommissionens avsikt att utforma en handlingsplan för energieffektivitet.

VIII. TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING

18. Europeiska rådet erinrar om Ekofinrådets slutsatser av den 6 december 2005 och noterar att världsekonomin genomgår en period av snabb och betydande ekonomisk förändring samt är enigt om att Europa behöver ekonomiska reformer, social modernisering och hållbar miljöpolitik för att värna sina värderingar och effektivt möta de utmaningar och möjligheter som globalisering och demografisk förändring medför. Europeiska rådet understryker betydelsen av innovation, informations- och kommunikationsteknik, forskning och mänskligt kapital, särskilt när det gäller små och medelstora företag, för att inom ramen för sund makroekonomisk politik uppnå högre sysselsättning, produktivitet och hållbar tillväxt i hela Europeiska unionen.

19. Europeiska rådet välkomnar medlemsstaternas nationella reformprogram och kommissionens Lissabonprogram för gemenskapen och ser fram emot kommissionens lägesrapport i januari. Det betonar betydelsen av de nationella reformprogrammen för att stärka den övergripande styrningen av Lissabonstrategin och uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och rådet att övervaka och utvärdera genomförandet av dessa i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet i mars 2005.

20. Med vederbörlig hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt betydelsen av att iaktta gemenskapens regelverk betonar Europeiska rådet att en förbättrad rättslig ram i Europeiska unionen, på gemenskaps- och medlemsstatsnivå, är avgörande för att uppnå tillväxt och sysselsättning. Tyngdpunkten bör läggas på att uppfylla de åtaganden som redan gjorts av alla institutioner, inbegripet bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet "Bättre lagstiftning" av den 16 december 2003. På den grunden välkomnar Europeiska rådet de avsevärda framsteg som gjorts sedan dess senaste möte och är enigt om betydelsen av framtida arbete enligt vad som anges i bilagan och som omfattar i) minskning av bördor för näringslivet och medborgarna genom förenkling och genomgång av regelverket, ii) det reviderade konsekvensanalyssystemet och iii) en gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftningen.

21. Europeiska rådet framhåller vikten av att, i enlighet med sina slutsatser från mars 2005, säkerställa en väl fungerande inre marknad, inbegripet tjänster. Europeiska rådet noterar de framsteg som har gjorts med tjänstedirektivet och ser, med tanke på den fortsatta drivkraften, fram mot kommissionens ändrade förslag.


IX. SÄNKTA MOMSSATSER

22. Europeiska rådet uppmanar Ekofinrådet att ta upp frågan om sänkta momsskatter vid sitt möte i januari 2006 i syfte att komma fram till en överenskommelse i frågan.

X. F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

23. Europeiska rådet välkomnar kommissionens yttrande om f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen. Det välkomnar de betydande framsteg som f.d. jugoslaviska republiken Makedonien gjort när det gäller att uppfylla de politiska kriterier som fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 och de krav inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen som fastställdes av rådet 1997.

24. På grundval av kommissionens analys beslutar Europeiska rådet att bevilja f.d. jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland, med särskilt beaktande av de betydande framsteg som gjorts när det gäller att slutföra lagstiftningsprogrammet med anknytning till ramavtalet från Ohrid liksom landets resultat sedan 2001 när det gäller genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet (inklusive de bestämmelser som avser handel).

25. Europeiska rådet gör klart att ytterligare steg måste betraktas mot bakgrund av diskussionen om strategin för utvidgningen enligt rådets slutsatser av den 12 december 2005, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens förmåga att uppfylla de politiska kriterierna från Köpenhamn, kraven inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen och det faktiska genomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet samt behovet av ytterligare betydande framsteg när det gäller övriga frågor kring och kriterier för medlemskap i kommissionens yttrande och genomförandet av prioriteringarna enligt det europeiska partnerskapet, på grundval av specifika riktmärken. Unionens förmåga att ta in ytterligare medlemmar måste också beaktas. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att rapportera om utvecklingen i framtida lägesrapporter.

XI. INTERNATIONELLA FONDEN FÖR IRLAND

26. Europeiska rådet noterade det viktiga arbetet i Internationella fonden för Irland för att främja fred och försoning. Det uppmanade kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att EU skall fortsätta stödja fonden när den påbörjar den avgörande slutetappen av sitt arbete fram till 2010.


XII. YTTRE FÖRBINDELSER

27. Europeiska rådet antar ett uttalande om Medelhavsområdet och Mellanöstern som bifogas dessa slutsatser.

28. Europeiska rådet godkänner ordförandeskapets rapport om ESFP (dok. 15678/05), inbegripet mandatet för det tillträdande ordförandeskapet.

29. Europeiska rådet antar EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa (dok. 13066/05).

30. Europeiska rådet välkomnar att rådet, medlemsstaterna, kommissionen och Europaparlamentet har antagit "Europeiskt samförstånd om utveckling", som ger unionen en gemensam vision om värderingar, mål, principer och metoder för utveckling (dok. 14820/05). Europeiska rådet välkomnar att rådet, på grundval av en övervakningsrapport från kommissionen, regelbundet kommer att utvärdera de mål för stödvolymer som rådet enades om i sina slutsatser från maj 2005.

31. Europeiska rådet uppmanar det kommande österrikiska ordförandeskapet att fortsätta arbetet med att förbättra samarbetet i konsulära frågor och viseringsfrågor.
BILAGA I


ÖVERGRIPANDE STRATEGI FÖR MIGRATION:
PRIORITERADE ÅTGÄRDER MED INRIKTNING PÅ AFRIKA OCH MEDELHAVSOMRÅDET

Europeiska rådet välkomnar kommissionens meddelande av den 30 november 2005, Prioriterade åtgärder för att lösa migrationsutmaningarna: Första uppföljningen av mötet på Hampton Court.

Europeiska rådet samtycker, mot bakgrund av EU:s strategi avseende Afrika och strategin för den yttre dimensionen av rättsliga och inrikes frågor samt nyligen inträffade händelser i Medelhavsområdet, till att inleda prioriterade åtgärder med inriktning på länder i Afrika och Medelhavsområdet.

Europeiska rådet är överens om att det på kort sikt finns ett trängande behov av att vidta konkreta åtgärder med stor räckvidd, som skall utgöra en del av det arbete som pågår för att se till att migrationen får positiva effekter för alla berörda länder. Åtgärder måste vidtas för att minska de olagliga migrationsströmmarna och förlusten av människoliv, se till att olagliga migranter kan återvända på ett säkert sätt, förstärka hållbara lösningar för flyktingar och bygga ut kapaciteten för att kunna hantera migrationen på ett bättre sätt, bland annat genom att maximera den lagliga migrationens fördelar för alla partner, med fullständig respekt för mänskliga rättigheter och den enskildes rätt att söka asyl. De omedelbara åtgärder som anges nedan utgör en del av en bredare agenda för att utveckla EU:s förbindelser med länderna i Afrika och Medelhavsområdet genom verkliga partnerskap. Europeiska rådet välkomnar också den dialog och det samarbete som förs av medlemsstaterna som en komplettering på detta område.

Europeiska rådet understryker vidare nödvändigheten av en integrerad och övergripande strategi när det gäller några av de föreslagna prioriterade åtgärderna, exempelvis de åtgärder som avser migrationsvägarna och säkerheten till havs, som berör både Medelhavsländerna och vissa länder i Afrika.

Europeiska rådet tillstyrker med beaktande av kommissionens meddelande följande åtgärder och uppmanar rådet och medlemsstaterna att nära samarbeta med kommissionen för att genomföra dessa åtgärder under 2006.

Ett ökat operativt samarbete mellan medlemsstaterna

• Uppmana den europeiska gränsförvaltningsbyrån att

o att så tidigt som möjligt under 2006 genomföra åtgärder som avser gränsförvaltning i Medelhavsområdet, särskilt gemensamma operationer och pilotprojekt,

o senast i maj 2006 lägga fram en rapport med en riskanalys om Afrika, som bygger på nyligen genomförda undersökningar,

o så snart som möjligt under 2006 påbörja en genomförbarhetsstudie om förstärkt patrullering och övervakning vid EU:s södra sjögräns, dvs. i Medelhavet, och om ett nätverk för kustbevakning i Medelhavet med deltagande av EU:s medlemsstater och nordafrikanska länder.

• Undersöka de tekniska möjligheterna att i slutet av 2006 upprätta ett bevakningssystem som täcker hela EU:s södra sjögräns och Medelhavet. Ett sådant system skulle utnyttja modern teknologi i syfte att rädda liv till havs och motverka olaglig invandring.

• Så snart som möjligt under 2006 inrätta regionala nätverk med sambandsmän för invandring som omfattar prioriterade länder eller regioner och senast i maj 2006 lägga fram rapporter om olaglig invandring och människohandel med hjälp av sambandsmännen för invandring i de viktigaste länderna när så är lämpligt.

• Senast under våren 2006 lägga fram ett förslag om att skapa snabbinsatsgrupper bestående av nationella experter, som i enlighet med Haagprogrammet skall kunna ge snabb teknisk och operativ hjälp under perioder med en hög tillströmning av migranter.

• Se till att det görs en omfattande uppföljning av rapporten från Globala kommissionen för internationell migration och vidta förberedelser inför FN:s högnivådialog om migration och utveckling som kommer att inledas i september 2006.

• Senast i mars 2006 lägga fram en analys av nuvarande internationella instrument inom sjörätten inklusive relevanta aspekter avseende flyktinglagstiftningen.

Dialog och samarbete med Afrika

• Arbeta för att göra migrationen till en gemensam prioritet inom ramen för den politiska dialogen mellan EU och Afrikanska unionen, vilket innefattar regelbundna möten med höga tjänstemän för att förbereda diskussioner inom ministertrojkan EU–Afrika.

• Arbeta i partnerskap med länder i Afrika och med regionala organisationer, som Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, genom en rad olika forum, initiativ och regionala möten, inklusive ministerkonferensen EU–Afrika i Marocko under 2006 och en konferens om migration och utveckling i Bryssel i mars 2006.

• Undersöka genomförbarheten av ett initiativ om migrationsvägarna för ett operativt samarbete mellan ursprungs-, transiterings- och destinationsländer för att utforma ett konkret initiativ under 2006.

• Senast under våren 2006 med de viktigaste länderna i Afrika söder om Sahara inleda en förstärkt dialog på grundval av artikel 13 i Cotonouavtalet om ett brett spektrum av frågor från att bygga upp institutioner och resurser och en effektiv integrering av lagliga migranter till återvändande och faktiskt genomförande av skyldigheter i samband med återtagande, för att skapa ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete på detta område.

• Inrätta och genomföra ett regionalt skyddsprogram av pilotkaraktär med Tanzania så snart som möjligt under 2006 och med en styrgrupp som skall övervaka programmet. På grundval av erfarenheter från pilotprogrammet ta fram planer för ytterligare program i Afrika.

• Genomföra en undersökning för att förbättra förståelsen av de grundläggande orsakerna till migration för att få underlag till en långsiktig strategi.

• Så snart som möjligt under 2006 utveckla en regelbunden dialog med FN:s flyktingkommissariat för ett utbyte av erfarenheter och expertis när det gäller att arbete med länder i Afrika.

• Inleda initiativ i början av 2006 för att främja billigare och mer lättillgängliga överföringstjänster och stödja ansträngningar som görs av internationella organisationer för att förbättra uppgifterna om penningöverföringar. Överväga stöd till de ansträngningar som görs av afrikanska stater för att göra det lättare för utflyttade att lämna bidrag till sina hemländer, bland annat genom åtgärder för gemensam utveckling, samt utforska möjligheterna att lindra verkan av kompetensförluster inom känsliga sektorer.

• Genomföra informationskampanjer som riktas mot potentiella migranter för att belysa riskerna med olaglig migration och höja medvetenheten om de kanaler för laglig migration som finns.

Samarbete med grannländer

• Hålla en ministerkonferens inom Euromed om migration under 2006.

• Förmå tredjeländer kring Medelhavet när så är lämpligt att delta i en genomförbarhetsstudie angående ett nätverk för kustbevakning i Medelhavet, ett övervakningssystem för Medelhavet och liknande pilotprojekt.

• När så är lämpligt ge tillgång till erfarenheter och bästa metoder från andra regionala samarbetsstrukturer, inbegripet sådana som har anknytning till Östersjön.

• Använda alla tillgängliga samarbetsramar med Medelhavspartner, inbegripet de som nämns nedan, för att förebygga och bekämpa olaglig migration och människohandel, bygga upp kapacitet för att hantera migrationen på ett bättre sätt samt undersöka hur man bäst kan sprida information om laglig migration och om arbetsmarknadens möjligheter, exempelvis genom att utforma migrationsprofiler och stärka subregionala forum.

• Inleda prioriterat arbete i följande tre länder:

o Marocko – genomföra projekt för att bekämpa olaglig handel och snarast möjligt slutföra förhandlingarna om avtalet mellan EG och Marocko om återtagande.

o Algeriet – hålla ett första möte i början av 2006 för att föra samarbetet vidare på grundval av bestämmelserna om migration i associeringsavtalet EG–Algeriet och inleda förhandlingarna om avtalet om återtagande så snart som möjligt på grundval av kommissionens mandat.

o Libyen – slutföra arbetet med handlingsplanen EU–Libyen om migration så tidigt som möjligt under 2006 i enlighet med rådets slutsatser av den 3 juni 2005 om att inleda en dialog och ett samarbete med Libyen i migrationsfrågor, samt genomföra projekt så snart som möjligt därefter.

• Intensifiera forskningen för att förbättra förståelsen och hanteringen av migrationsströmmarna på grundval av migrationskomponenten i det regionala programmet RIF I MEDA.

• Bidra till att stärka banden mellan nordafrikanska och subsahariska länder inom ramen för det eventuella initiativet om migrationsvägarna.

• Fortsätta dialogen och samarbetet med UNHCR för att hjälpa tredjeländer att utveckla sin kapacitet att skydda flyktingar.

• Hålla en konferens om den inre säkerhetens roll i förbindelserna mellan EU och dess grannar i Wien i maj 2006.

Finansiering

Europeiska rådet välkomnar den högre prioritet som nu ges migrationsfrågorna liksom kommissionens avsikt att i sina förbindelser med tredjeländer intensifiera sitt ekonomiska bistånd på områden som rör eller har anknytning till migration, bland annat genom ett anslag på upp till 3 % av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, och jämförbara ansträngningar när det gäller andra berörda finansiella instrument. Motsvarande ansträngningar kommer särskilt att övervägas i Afrika söder om Sahara i syfte att angripa de bakomliggande orsakerna till migrationen.

Europeiska rådet betonar också vikten av att se till att insatser för Afrika och Medelhavsländerna som skall finansieras under 2006 inom ramen för Aeneas ges lämplig prioritet, inbegripet insatser för att främja synergieffekter mellan migration och utveckling. Tillräckliga resurser bör också säkerställas för det temainriktade programmet för samarbete med tredjeländer i fråga om migration och asyl i den kommande budgetplanen med tillräckligt flexibla möjligheter till snabb utbetalning vid allvarliga och brådskande behov.

Genomförande och rapportering

Europeiska rådet betonar vikten av att de prioriterade åtgärder som fastställts genomförs snabbt och uppmanar kommissionen att anordna samordningsmöten mellan medlemsstaterna, den europeiska gränsförvaltningsbyrån, UNHCR samt vid behov andra berörda organisationer.

Europeiska rådet uppmanar kommissionen att avlämna en lägesrapport senast i slutet av 2006.


BILAGA II


BÄTTRE LAGSTIFTNING

Minskning av bördor för näringsliv och medborgare genom förenkling och genomgång av regelverket

Europeiska rådet bekräftar på nytt betydelsen av att minska onödiga bördor för näringslivet och medborgarna. I detta avseende välkomnar det kommissionen nya program för förenkling av EU:s lagstiftning[1], och uppmanar rådet och Europaparlamentet att ge hög prioritet åt att föra förenklingsförslag vidare i lagstiftningssystemet. Det välkomnar kommissionens granskningsinitiativ, noterar resultatet och uppmanar kommissionen att även fortsättningsvis övervaka de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av aktuella förslag så att dessa kan ändras, ersättas eller återkallas, om detta är lämpligt.

Reviderat konsekvensanalyssystem

Europeiska rådet välkomnar kommissionens reviderade konsekvensanalyssystem[2], inbegripet åtagandet att i sitt arbetsprogram utarbeta integrerade konsekvensanalyser för alla viktigare lagförslag och policydokument. Dessa konsekvensanalyser bör inbegripa undersökning av en rad alternativ, med utnyttjande av sektorsanalyser om sådana finns tillgängliga, vilka eventuellt kan uppfylla de mål som fastställs i ett förslag, inklusive andra alternativ än lagstiftning och ytterligare harmonisering, vid behov. Det uppmanar rådet och Europaparlamentet att till fullo utnyttja kommissionens konsekvensanalyser som ett verktyg för politiskt beslutsfattande och för genomförande av den gemensamma interinstitutionella strategin för konsekvensanalys. Det bekräftar vikten av öppenhet vid beslutsfattande och av effektivt samråd med berörda aktörer i rätt tid och ser fram emot den övergripande oberoende utvärdering av kommissionens konsekvensanalyssystem som skall inledas i början av 2006.

Gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftning

Europeiska rådet välkomnar kommissionens meddelande om en gemensam EU-metod för att bedöma administrativa kostnader till följd av lagstiftning[3], och uppmanar kommissionen att konsekvent och med tydliga kriterier börja bedöma administrativa bördor som en del av den integrerade konsekvensanalys som inleds i januari 2006. I detta sammanhang framhåller Europeiska rådet det viktiga bidrag denna metod kan ge för att urskilja lagstiftning som behöver förenklas och uppmanar kommissionen att undersöka möjligheter för att inom specifika sektorer fastställa mätbara mål för att minska administrativa bördor. Europeiska rådet erkänner betydelsen av att medlemsstaterna, på begäran och i rimlig mån, tillhandahåller den information som behövs för att bedöma administrativa kostnader till följd av EU-lagstiftning.
BILAGA III


UTTALANDE FRÅN EUROPEISKA RÅDET

1. Europeiska rådet förnyar sitt engagemang för ett säkert, välmående och fredligt Mellanöstern och Medelhavsområde, som grundar sig på respekten för rättsstatsprincipen, demokrati och mänskliga rättigheter.

2. Europeiska rådet är medvetet om de utmaningar som länderna i Mellanöstern och Medelhavsområdet står inför. Det vädjar till alla sina partner att fredligt lösa sina tvister, avstå från hot och tillgripande av våld, sluta med uppvigling och främja regional säkerhet. Det uppmanar dem att ansluta sig till och respektera internationella avtal om icke-spridning, vapenkontroll och nedrustning samt att arbeta för ett Mellanöstern som är fritt från massförstörelsevapen och deras bärare. Europeiska rådet uppmanar dessa länder att ta itu med terrorism och terroristnätverk. EU har åtagit sig att samarbeta med alla länder för att gripa sig an dessa utmaningar.

Iran

3. Europeiska rådet fördömer förbehållslöst president Mahmoud Ahmadinejads uppmaning till utplåning av Israel och hans förnekande av förintelsen. Dessa yttranden är fullständigt oacceptabla och passar inte i en civiliserad politisk debatt. Europeiska rådet erinrar om att FN:s generalförsamling i november i år med konsensus, inbegripet Iran, antog en resolution som avvisade varje förnekande - helt eller delvis - av förintelsen som historisk händelse, och uppmanade alla medlemsstater att informera sina medborgare om förintelsen. Europeiska rådet bekräftar staten Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Europeiska rådet erinrar om att samtliga medlemmar av Förenta nationerna har åtagit sig att avstå från hot och våld mot en stats territoriella integritet eller politiska oberoende. EU uppmanar det iranska ledarskapet att ansluta sig till den internationella konsensus som råder om nödvändigheten av en tvåstatslösning på den palestinsk-israeliska konflikten och att stödja försöken att uppnå fred mellan Israel och dess grannar samt att upphöra att stödja grupper som förespråkar eller medverkar i terroristdåd.

4. Europeiska rådet är allvarligt oroat över att Iran inte lyckas inge förtroende för att dess kärnenergiprogram endast är fredligt. Irans återupptagande av verksamheten vid anläggningen för konvertering av uran i Esfahan, landets fortsatta brist på öppenhet och dess vägran att vidta de åtgärder som krävts i en rad resolutioner från IAEA:s styrelse endast ökar EU:s allvarliga oro över Irans avsikter. Trots att EU fortsätter att eftersträva en diplomatisk lösning kommer emellertid inte denna möjlighet att kvarstå hur länge som helst, och Europeiska rådet vädjar till Iran att reagera konstruktivt, bland annat genom att genomföra alla de förtroendeskapande åtgärder som IAEA:s styrelse har begärt och att avstå från varje ytterligare unilateral åtgärd som kan förvärra situationen.

5. Europeiska rådet framhåller att det är avhängigt av att framsteg görs i alla angelägna frågor om EU:s långsiktiga förbindelser med Iran kommer att förbättras eller försämras. Med tanke på Irans provokativa politiska utspel sedan maj är rådet enigt om nödvändigheten av att noga se över EU:s diplomatiska möjligheter och att fortsätta att finslipa EU:s förhållningssätt mot bakgrund av iranska uttalanden och åtgärder. Europeiska rådet upprepar sin djupa oro över bristen på respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande politiska friheter i Iran, och uppmanar Iran att visa respekt för dessa principer genom att vidta konkreta åtgärder, t.ex. att permanent frige Akbar Ganji och andra samvetsfångar. I en anda av EU-solidaritet uppmanar Europeiska rådet Iran att upphäva alla diskriminerande restriktioner mot enskilda medlemsstater.

Irak

6. Europeiska rådet bekräftar EU:s fortsatta stöd för den politiska övergången i Irak i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1546 och 1637 och EU:s åtagande att bistå det irakiska folket med att bygga upp ett säkert, stabilt, enat och välmående Irak. Europeiska rådet välkomnar varmt valet den 15 december som ett ytterligare steg på vägen mot demokrati och stabilitet i Irak och hoppas att en ny regering därefter snabbt skall kunna bildas. Europeiska rådet erkänner den splittring som fortfarande råder i landet. Det uppmanar alla parter i Irak att endast ägna sig åt fredlig verksamhet och att aktivt verka för försoning. Europeiska rådet fördömer kraftfullt terroristdåden. Europeiska unionen är beredd att stödja det irakiska folket med att ytterligare bredda den konsensus som finns om landets framtid, bland annat genom översynen av konstitutionen, och att fortsätta att bygga upp ett nytt politiskt system efter Saddam Hussein i vilket alla är delaktiga. Europeiska rådet välkomnar det möte om Irak som Arabförbundet anordnade den 19–21 november och stöder sammankallandet av en konferens i början av 2006 om nationell enighet. Europeiska rådet uppmanar med kraft staterna i regionen, särskilt Syrien och Iran, att stödja den politiska processen i Irak och att utveckla goda grannförbindelser, bland annat genom att samarbeta med Irak för att förhindra transitering av och stöd för terrorister.

7. Europeiska rådet upprepar sitt åtagande att stödja återuppbyggnaden av Irak, bland annat genom EU:s rättsstatsuppdrag. Europeiska rådet uttrycker sin oro över de senaste rapporterna om brott mot de mänskliga rättigheterna i Irak och vädjar till de irakiska myndigheterna om att snabbt och öppet ta itu med dessa. Europeiska rådet betonar EU:s starka motstånd mot användningen av dödsstraff. Det har åtagit sig att föra en regelbunden politisk dialog med Irak inom ramen för det gemensamma politiska uttalandet från EU och Irak. EU hoppas, så snart den konstitutionellt valda regeringen har bildats, att ytterligare fördjupa och stärka sina förbindelser med Irak, inbegripet genom upprättandet av avtalsförbindelser.

Libanon

8. Europeiska rådet upprepar sitt stöd till Libanons enhet, stabilitet och oberoende samt påminner landets grannar om deras skyldighet att respektera Libanons suveränitet. Europeiska rådet fördömer med kraft mordet på Gibran Tueni och på de följeslagare som färdades tillsammans med honom. Detta mord är det senaste i en illasinnad kampanj mot Libanons medborgare, journalister, politiska ledare och deras rätt till yttrandefrihet. Europeiska rådet noterar också med djup oro slutsatserna i den andra rapporten från FN:s internationella oberoende undersökningskommission under ledning av Detlev Mehlis. Det noterar bekräftelsen på att starka indicier tyder på att libanesiska och syriska säkerhetstjänster var inblandade i mordet på Rafiq Hariri och uttrycker sina farhågor över de syriska myndigheternas bristfälliga samarbete med kommissionen. Europeiska rådet uppmanar Syrien att samarbeta villkorslöst med FN:s internationella oberoende undersökningskommission (UNIIC) i dess fortsatta arbete med att ställa dem som är ansvariga för mordet på Rafiq Hariri inför rätta. Europeiska rådet välkomnar det enhälliga antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1644 av den 15 december, i vilken den internationella undersökningskommissionens mandat utvidgas till att ge de libanesiska myndigheterna tekniskt bistånd i utredningen av andra terroristdåd som begåtts i Libanon sedan den 1 oktober 2004 och förstår den libanesiska regeringens begäran om att de som åtalats för inblandning i mordet på Rafiq Hariri bör ställas till svars inför en domstol av internationell karaktär.

9. Europeiska rådet bekräftar att det till fullo stöder Libanons regering och uppmanar regeringen att utvidga sina befogenheter till hela landet och att snarast gripa sig an ekonomiska och politiska reformer i enlighet med den överenskommelse som nåddes vid kärngruppens möte i New York i september. Europeiska rådet välkomnar den internationella konferens som skall hållas i början av 2006 och påminner alla berörda parter om deras skyldighet att genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1559 i dess helhet, inbegripet upplösning och avväpning av all milis.

Fredsprocessen i Mellanöstern

10. Europeiska rådet bekräftar sitt stöd för ett fullständigt genomförande av kvartettens färdplan. Det välkomnar Israels tillbakadragande från Gaza och delar av Västbanken som ett viktigt steg på vägen mot färdplanens genomförande. Inledandet av EU:s gränsövervakningsuppdrag för gränsövergången i Rafah liksom EU:s bistånd till förstärkning av den palestinska gränsförvaltningskapaciteten visar EU:s starka engagemang för att stödja parterna i deras arbete för en varaktig förhandlingslösning. Det uppmanar till ett snabbt genomförande av alla delar av överenskommelsen av den 15 november om förflyttningar och tillträde. Europeiska rådet lovordar de insatser som gjorts av kvartettens särskilda sändebud och framhåller vikten av fortsatt internationellt engagemang för fredsprocessen.

11. Europeiska rådet betonar att alla palestinska falanger, inklusive Hamas, bör avstå från våld, erkänna Israels existensberättigande och avväpna sina anhängare. De som vill delta i den politiska processen bör inte inlåta sig i väpnad verksamhet, eftersom det finns en grundläggande motsättning mellan sådan verksamhet och skapandet av en demokratisk stat. I detta avseende välkomnar Europeiska rådet den palestinska myndighetens uttalanden, i vilka den fördömer våld och uppmanar grupper som inlåtit sig i terrorism att avstå från sådan verksamhet och i stället engagera sig i den demokratiska processen. Europeiska rådet uppmanar den palestinska myndigheten att vidta kraftfulla åtgärder mot dem som utövar våld eller hot samt att ta full kontroll över säkerheten i de områden som den förvaltar. EU står fast vid sitt åtagande att stödja palestinska reformer samt stärka de palestinska säkerhetsstyrkorna och den civila poliskapaciteten, bland annat genom EU:s civila polisuppdrag och samarbete med USA:s samordnare av säkerhetsfrågor.

12. Europeiska rådet betonar vikten av de val till det palestinska lagstiftande rådet som skall hållas i januari 2006. Det uppmanar Israel att fullt ut samarbeta med den palestinska myndigheten vid förberedandet och genomförandet av dessa val, särskilt när det gäller rörelsefriheten för alla kandidater, valarbetare och väljare, i synnerhet i östra Jerusalem, och välkomnar att EU:s valobservatörsuppdrag har inletts.

13. Europeiska rådet vädjar till den israeliska regeringen att upphöra med all mot internationell rätt stridande verksamhet på de palestinska territorierna, inbegripet byggandet av bosättningar, rivningen av palestinska hem och uppförandet av separationsbarriären på ockuperad mark. Sådan verksamhet hotar att göra varje lösning som bygger på samexistens av två livskraftiga stater fysiskt omöjlig. Israelisk verksamhet i och runt östra Jerusalem är särskilt oroande, särskilt när det gäller att nå fram till en slutgiltig överenskommelse om Jerusalem.

Regional stabilitet

14. Europeiska rådet uppmanar alla berörda stater att omedelbart vidta konkreta åtgärder till stöd för regional stabilitet. Detta inbegriper stöd till försöken att uppnå fred mellan Israel och dess grannar, den politiska processen i Irak med plats för alla och genomförandet i Libanon av FN:s säkerhetsråds resolution 1559 och andra relevanta resolutioner samt upphörande med stöd till grupper som tillgriper våld, genom att deras rörelsefrihet, organisation och uppbyggande av vapenlager förhindras och genom att de påverkas att avstå från terrorism.

Politiska, sociala och ekonomiska reformer

15. Europeiska rådet understryker sitt åtagande att stödja politiska, sociala och ekonomiska reformer. Det betonar den vikt det fäster vid ett fullständigt genomförande av EU:s strategiska partnerskap med Medelhavsområdet och Mellanöstern och sitt åtagande att arbeta med samtliga länder i regionen, inbegripet de länder som tillhör Gulfstaternas samarbetsråd, Jemen, Iran och Irak.

Barcelonaprocessen

16. Europeiska rådet erinrar om att Barcelonaprocessen, som förstärks genom den europeiska grannskapspolitiken, ger en central ram för förbindelserna med Medelhavsländerna. Europeiska rådet välkomnar framstegen med genomförandet av de handlingsplaner för den europeiska grannskapspolitiken som har ingåtts med Israel, Jordanien, Marocko, den palestinska myndigheten och Tunisien, och det noterar att förhandlingar har inletts med Egypten och att förberedande samråd har inletts med Libanon. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att utarbeta en nationell rapport om Algeriet i syfte att inleda förhandlingar om en handlingsplan.

17. Europeiska rådet välkomnar tioårsdagen av Europa-Medelhavstoppmötet i Barcelona den 27-28 november, då ett gemensamt överenskommet femårigt arbetsprogram antogs liksom en uppförandekod för kampen mot terrorism. Det femåriga arbetsprogrammet innehåller mål på medellång sikt när det gäller politiska partnerskap och säkerhetspartnerskap, hållbar ekonomisk tillväxt och reform, utbildning och sociokulturella utbyten samt migration, social integrering, rättvisa och säkerhet. Det förordar att varje ordförandeskap, efter samråd med kommissionen och medlemsstaterna, förelägger rådet en rapport om sina planer för arbetsprogrammets genomförande och uppmanar kommissionen att regelbundet uppdatera rådet om genomförandet. Uppförandekoden för kampen mot terrorism utgör ett viktigt framsteg i vårt politiska samarbete och säkerhetssamarbete med Medelhavspartnerna.

Libyen

18. Europeiska rådet noterar framstegen i utvecklingen av EU:s förbindelser med Libyen, samtidigt som det vädjar om fortsatta insatser för att lösa frågor av intresse för EU, och övriga kvarstående bilaterala problem. Det erinrar om EU:s önskan att Libyen skall bli fullvärdig medlem i Barcelonaprocessen, i vilken Libyen kunde spela en värdefull roll. Deltagande i processen och den fortsatta vägen mot ingåendet av ett associeringsavtal skulle kräva att Libyen till fullo godtar Barcelonaförklaringen och Barcelonaregelverket.

________________________


[1] Dok. 13976/05.

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] Dok. 13629/05.


Side Bar