Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4[ ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES


TEXTE SL
EVROPSKI SVET V BRUSLJU
15. IN 16. DECEMBRA 2005
SKLEPI PREDSEDSTVA 1. Pred zasedanjem Evropskega sveta je imel predsednik Evropskega parlamenta, g. Josep Borrell, uvodno predstavitev, nato je sledila izmenjava mnenj.

 1. Evropski svet se sklicuje na pomen skupnih evropskih vrednot - solidarnosti, socialne pravičnosti in trajnosti - kot osnove za razvoj politik Unije. Te oblikujejo okvir, znotraj katerega se morajo izvajati smernice, določene v teh sklepih.

 1. Evropski svet se sklicuje na podporo EU učinkovitemu večstranskemu sistemu, ki temelji na pravni državi, in potrebo po boljši pripravljenosti Združenih narodov na soočanje z izzivi 21. stoletja. Poudarja svojo zavezanost skorajšnjemu in popolnemu izvajanju reform in obveznosti, dogovorjenih na svetovnem vrhu ZN v letu 2005.

 1. PRIHODNOST EVROPE

 1. Po neformalnem srečanju voditeljev vlad ali držav v Hampton Courtu se je Evropski svet seznanil s poročili predsednika Komisije in generalnega sekretarja/visokega predstavnika ter se strinja, da bodo ta vprašanja ponovno obravnavana pod avstrijskim predsedstvom.

 1. Evropski svet se je seznanil z vmesnim poročilom, ki sta ga skupaj pripravila Združeno kraljestvo in Avstrija, glede nacionalnih razprav o prihodnosti Evrope v vseh državah članicah, ki jih je sprožila izjava o tej zadevi, ki so jo podali voditelji držav ali vlad, na zasedanju Evropskega sveta junija 2005. Evropski svet bo na podlagi pripravljalnih del v Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose to vprašanje ponovno obravnaval pod avstrijskim predsedstvom v prvi polovici leta 2006. Evropski svet se je prav tako seznanil z razpravo, ki je potekala na konferenci "Delitev moči v Evropi", ki jo je pripravilo predsedstvo v sodelovanju z Nizozemsko in je potekala 17. novembra 2005 v Haagu; seznanil pa se je tudi z namero avstrijskega predsedstva glede ponovne obravnave tega vprašanja.

 1. FINANČNA PERSPEKTIVA
 2. Evropski svet je dosegel soglasje glede finančne perspektive 2007–2013, kot je navedeno v dokumentu 15915/05.

 1. AFRIKA

 1. Evropski svet je sprejel strategijo EU "EU in Afrika: na poti k strateškemu partnerstvu," po kateri je bila izražena zahteva na seji junija 2005 (dok. 15702/1/05 REV 1). Na podlagi srečanja na vrhu v Kairu je poudaril pomen okrepljenega političnega dialoga med EU in Afriko, vključno s čimprejšnjo izvedbo drugega srečanja na vrhu med EU in Afriko v Lizboni, in se je dogovoril, da se napredek pri izvajanju strategije od leta 2006 redno pregleduje ob upoštevanju sklepov, ki jih je sprejel Svet 21. novembra 2005.

 1. GLOBALNI PRISTOP K VPRAŠANJU MIGRACIJ

 1. Evropski svet je seznanjen z vse večjim pomenom vprašanja migracij za EU in njene države članice ter dejstvom, da se je zaskrbljenost javnosti v luči nedavnega razvoja dogodkov v nekaterih državah članicah povečala. Poudarja pomen uravnoteženega, globalnega in usklajenega pristopa, ki zajema politike boja proti nezakonitemu priseljevanju in v sodelovanju s tretjimi državami izkorišča prednosti zakonitih migracij. Opozarja, da so vprašanja migracij osrednji element odnosov EU s številnimi tretjimi državami, vključno s sosednjimi regijami Unije, zlasti vzhodnimi, jugovzhodnimi in sredozemskimi regijami , in opozarja na pomen zagotavljanja primerne ravni finančnih sredstev, ki so dodeljena tem politikam. EU bo v duhu partnerstva okrepila dialog in sodelovanje o vprašanjih migracije, vključno z upravljanjem vračanja, z vsemi državami ter upoštevala okoliščine vsake zadevne države.

 1. Evropski svet poudarja, da je zaveza Evropske unije k podpori razvojnim naporom držav izvora in tranzita del dolgoročnega procesa, ki se odziva na priložnosti in izzive migracij, kot je začrtano v Haaškem programu. V zvezi s tem Evropski svet priznava pomen odpravljanja osnovnih vzrokov migracij, na primer z oblikovanjem priložnosti za preživljanje in zmanjševanjem revščine v državah in regijah izvora, z odpiranjem trgov in pospeševanjem gospodarske rasti, dobrim vodenjem ter varstvom človekovih pravic.

 1. Evropski svet kot del tega splošnega procesa pozdravlja sporočilo Komisije z dne 30. novembra 2005: prednostni ukrepi za odzivanje na izzive migracij in sprejema "Globalni pristop k migracijam: prednostne naloge, osredotočene na Afriko in Sredozemlje," ki je priložen k tem sklepom in pokriva naslednja področja:

 • krepitev sodelovanja in ukrepanja med državami članicami;
 • krepitev dialoga in sodelovanja z afriškimi državami;
 • krepitev dialoga in sodelovanja s sosednjimi državami v celotni sredozemski regiji;
 • in vprašanja financiranja ter izvajanja.

Evropski svet poziva Komisijo, naj do konca leta 2006 poroča o napredku.

 1. BOJ PROTI TERORIZMU

 1. Evropski svet poudarja pomen celovitega in sorazmernega odziva na grožnjo terorizma. Evropski svet sprejema Strategijo EU za boj proti terorizmu (dok. 14469/4/05 REV 4), ki določa okvir delovanja za preprečevanje radikalizacije in novačenja za terorizem, zaščito državljanov in infrastrukture, preganjanje in preiskovanje teroristov ter za izboljšanje odzivanja na posledice napadov. Evropski svet ugotavlja, da poteka revizija Akcijskega načrta EU za boj proti terorizmu, ki predstavlja instrument za spremljanje izvajanja, da bi zagotovili popolno usklajenost z novo Strategijo.

 1. Evropski svet pozdravlja tudi napredek, ki je bil dosežen na področju prednostnih dokumentov, kot navaja šestmesečno poročilo koordinatorja za boj proti terorizmu, ter zahteva, da se ta zagon ohrani. Evropski svet bo na zasedanju v juniju 2006 spremljal napredek pri izvajanju Strategije za boj proti terorizmu.

 1. TRAJNOSTNI RAZVOJ

 1. Evropski svet se je seznanil s predstavitvijo sporočila Komisije o prenovljeni strategiji trajnostnega razvoja EU za naslednjih 5 let. Evropski svet se v juniju 2006 veseli sprejetja ambiciozne in celovite strategije, ki bo vključevala cilje, kazalnike in učinkovit postopek spremljanja, in ki bi morala strniti notranje in zunanje razsežnosti in temeljiti na pozitivni dolgoročni viziji; povezala naj bi prednostne naloge in cilje trajnostnega razvoja Skupnosti v razumljivo, usklajeno strategijo, ki jo bo mogoče enostavno in učinkovito posredovati državljanom.

 1. PODNEBNE SPREMEMBE IN TRAJNOSTNA ENERGIJA

 1. Evropski svet pozdravlja napredek, dosežen v letu 2005 na področju razvoja srednje- in dolgoročne strategije EU ter ponovne oživitve mednarodnih pogajanj o podnebnih spremembah in opozarja na svoje sklepe iz marca 2005. V zvezi s tem Evropski svet pozdravlja pozitiven dosežek Konference ZN o podnebnih spremembah v Montrealu, ki nadaljuje delo Okvirne konvencije ZN o spremembah podnebja, vključno z izvajanjem Kjotskega protokola in njegovih prilagodljivih mehanizmov ter sproža razpravo o dolgoročnih skupnih ukrepih pri obravnavanju podnebnih sprememb, ki bodo pomagali zagotoviti najširšo možno podporo vseh držav in njihovo sodelovanje pri učinkovitem in primernem mednarodnem odzivu. Evropski svet pričakuje nadaljnji razvoj srednje- in dolgoročne strategije EU, ki bi prispevala k tej razpravi, ter obravnavanje te strategije v drugi polovici leta 2006, če bo to potrebno.

 1. V podporo temu delovanju Evropski svet prav tako poudarja, kako pomembno je izvajanje Akcijskega načrta iz Gleneaglesa, ki daje močan poudarek prenosu tehnologije in spopadanju z učinki podnebnih sprememb, ter nadaljevanje dialoga in tehnološkega sodelovanja z Indijo, Kitajsko in Rusijo, tudi na prihodnjih vrhih, ob prizadevanju za razvoj partnerstev z vsemi državami, ki so večje porabnice energije.

 1. Evropski svet prav tako pozdravlja sporočilo Komisije "Zmanjševanje vpliva letalstva na podnebje" in priznava, da je, kot kaže, vključitev letalskega sektorja v sistem EU za trgovanje z emisijami najboljša možnost za prihodnost, ter pozdravlja namero Komisije, da do konca leta 2006 predloži zakonodajni predlog, skupaj s presojo vplivov, ki vključuje posebno analizo, zahtevano v sklepih Sveta z 2. decembra 2005.

 1. Evropski svet poudarja pomen celostnega pristopa k podnebnim spremembam, ciljem na področju energije in konkurenčnosti in poudarja, da lahko strategije za vlaganje v čistejšo in bolj trajnostno obliko energije v EU in na širšem področju prispevajo k celi vrsti političnih ciljev, vključno z varno oskrbo z energijo, konkurenčnostjo, zaposlovanjem, kakovostjo zraka in zmanjšanimi emisijami toplogrednih plinov. V okviru tega Evropski svet pozdravlja začetek druge faze Evropskega programa o podnebnih spremembah in namero Komisije za razvoj akcijskega načrta o energetski učinkovitosti.

 1. RAST IN ZAPOSLOVANJE

 1. Ob sklicevanju na sklepe Sveta (ECOFIN) z dne 6. decembra 2005 se je Evropski svet seznanil z dejstvom, da svetovno gospodarstvo doživlja obdobje hitrih in znatnih gospodarskih sprememb ter soglaša, da Evropa potrebuje gospodarske reforme, posodobitev socialnega sistema in trajnostne okoljske politike za zaščito svojih vrednot in učinkovito odzivanje na izzive in priložnosti globalizacije ter demografske spremembe. Evropski svet poudarja pomen inovacij, informacijske in komunikacijske tehnologije, raziskav in človeškega kapitala zlasti z upoštevanjem MSP pri doseganju višje stopnje zaposlenosti, delovne storilnosti in trajnostne rasti povsod v Evropski uniji v okviru trdnih makroekonomskih politik.

 1. Evropski svet pozdravlja nacionalne programe reform držav članic in program Skupnosti iz Lizbone, ki ga je pripravila Komisija, ter se veseli januarskega poročila Komisije o napredku. Poudarja pomen nacionalnih programov reform za krepitev splošnega upravljanja Lizbonske strategije ter poziva države članice, Komisijo in Svet, naj skladno s sklepi Evropskega sveta iz marca 2005 spremljajo in ocenjujejo izvajanje teh programov.

 1. Ob upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter pomena spoštovanja pravnega reda Skupnosti Evropski svet poudarja, da je izboljšanje ureditvenega okvira v Evropski uniji, na ravni Skupnosti in na ravni držav članic, ključnega pomena za zagotavljanje rasti in novih delovnih mest. Poudariti je treba izvajanje obstoječih obveznosti vseh institucij, vključno z določbami iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 16. decembra 2003. Evropski svet na osnovi tega pozdravlja znaten napredek, dosežen po zadnjem srečanju, in soglaša s pomenom nadaljnjega delovanja, kakor je določeno v priloženi prilogi o i) zmanjševanju bremen za podjetja in državljane s poenostavitvami in pregledovanjem usklajenosti; ii) revidiranem sistemu presoje vplivov in iii) skupni metodologiji EU za ocenjevanje administrativnih stroškov zakonodaje.

 1. Evropski svet v skladu s svojimi sklepi iz marca 2005 poudarja pomen zagotavljanja ustreznega delovanja notranjega trga, vključno z notranjim trgom storitev. Evropski svet se je seznanil z napredkom glede direktive o storitvah in se v pričakovanju enakega zagona veseli spremenjenega predloga Komisije.

 1. ZNIŽANE STOPNJE DDV

 1. Evropski svet poziva Svet ECOFIN, naj na svoji seji januarja 2006 obravnava vprašanje znižanih stopenj DDV, da bi se o tem dosegel končni dogovor.

 1. NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

 1. Evropski svet pozdravlja mnenje Komisije o prošnji Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za članstvo v EU. Pozdravlja pomemben napredek Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije na področju izpolnjevanja političnih meril, določenih na zasedanju Evropskega sveta v Kopenhagnu leta 1993, in na področju pogojev stabilizacijskega in pridružitvenega procesa, določenih na zasedanju Sveta leta 1997.

 1. V luči analize Komisije se je Evropski svet odločil, da Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji dodeli status kandidatke, pri tem pa predvsem upošteva njen znaten napredek pri zaključevanju zakonodajnega okvira v zvezi z Ohridskim okvirnim sporazumom, ter njene dosežke pri izvajanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma (vključno z določbami o trgovini) od leta 2001 dalje.

 1. Evropski svet pojasnjuje, da bo treba upoštevati nadaljnje ukrepe ob upoštevanju razprav o strategiji širitve, predvidenih v sklepih Sveta z dne 12. decembra 2005; izpolnjevanja kopenhagenskih političnih meril s strani Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije; zahtev Stabilizacijsko-pridružitvenega procesa in učinkovitega izvajanja Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma ter ob upoštevanju potrebe po dodatnem znatnem napredku pri odzivanju na druga vprašanja in merila za članstvo, ki so vključena v mnenje Komisije, ter izvajanju prednostnih nalog Evropskega partnerstva na podlagi posebnih meril. Poleg tega je treba upoštevati tudi absorpcijsko sposobnost Unije. Evropski svet poziva Komisijo, naj v prihodnjih poročilih o napredku predstavi razvoj dogodkov.

 1. MEDNARODNI SKLAD ZA IRSKO

 1. Evropski svet se je seznanil s pomembnim delom, ki ga je Mednarodni sklad za Irsko opravil na področju spodbujanja miru in sprave. Komisijo je zaprosil, da sprejme potrebne ukrepe za nadaljnjo podporo EU Skladu do leta 2010, ker vstopa v zadnjo odločilno fazo svojega dela.

 1. ZUNANJI ODNOSI

 1. Evropski svet je sprejel izjavo o Sredozemlju in Bližnjem vzhodu, ki je priložena k tem sklepom.

 1. Evropski svet potrjuje poročilo predsedstva o EVOP (dok. 15678/05), vključno z mandatom za prihodnje predsedstvo.

 1. Evropski svet je sprejel strategijo EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom (dok. 13066/05).

 1. Evropski svet pozdravlja sprejetje "evropskega soglasja o razvoju" s strani Sveta, držav članic, Komisije in Evropskega parlamenta, ki Uniji omogoča skupen pogled na vrednote, cilje, načela in sredstva za razvoj (dok. 14820/05). Evropski svet pozdravlja dejstvo, da bo Svet na podlagi poročila Komisije o spremljanju napredka redno ocenjeval cilje glede višine pomoči, o katerih se je Svet v svojih sklepih dogovoril maja 2005.

 1. Evropski svet poziva prihodnje avstrijsko predsedstvo, naj nadaljuje z delom pri izboljšanju sodelovanja na področju vizumov in konzularnih zadev.


PRILOGA I


GLOBALNI PRISTOP K VPRAŠANJU MIGRACIJ:
PREDNOSTNI UKREPI V ZVEZI Z AFRIKO IN SREDOZEMLJEM


Evropski svet pozdravlja sporočilo Komisije z dne 30. novembra 2005: Prednostni ukrepi za reševanje izzivov, ki jih prinašajo migracije: prvi nadaljnji ukrepi po Hampton Courtu.

Na podlagi Strategije EU za Afriko in Strategije za zunanjo razsežnost pravosodja in notranjih zadev ter zadnjih dogodkov v sredozemski regiji se Evropski svet strinja, da uvede prednostne ukrepe v zvezi z afriškimi in sredozemskimi državami.

Evropski svet soglaša, da je kratkoročno nujno sprejeti obsežne konkretne ukrepe, ki so del tekočih prizadevanj za zagotovitev, da bi bile migracije v korist vsem zadevnim državam. Uvesti je treba ukrepe, ki bodo zmanjšali nezakonite migracijske tokove in smrtne primere, zagotovili varno vrnitev nezakonitih migrantov, našli trajne rešitve za begunce in okrepili zmogljivosti za boljše obvladovanje migracij, tudi z maksimalnim povečanjem koristi zakonitih migracij za vse partnerje, pri čemer je treba v celoti spoštovati človekove pravice in pravico posameznika, da zaprosi za azil. Takojšnji ukrepi, ki so navedeni spodaj, tvorijo del obširnega načrta za razvoj odnosov EU z državami Afrike in Sredozemlja v okviru resničnega partnerstva. Evropski svet pozdravlja tudi prizadevanja za dodatni dialog in sodelovanje med državami članicami na tem področju.

Poleg tega Evropski svet poudarja potrebo integriranega in globalnega pristopa za nekatere predlagane prednostne ukrepe, kot so pobude za migracijske poti in varnost na morju, ki zadevajo tako države Sredozemlja kot določene afriške države.

Glede na sporočilo Komisije je Evropski svet odobril naslednje ukrepe in poziva Svet ter države članice k tesnemu sodelovanju s Komisijo, da bi te ukrepe izvedli v letu 2006.

Povečanje operativnega sodelovanja med državami članicami

 • Pozvati FRONTEX, naj:

o izvaja ukrepe mejnega nadzora v sredozemski regiji, zlasti skupne operacije in pilotne projekte (kolikor hitro je to mogoče v letu 2006);

o predloži analizo tveganja za Afriko, ki temelji na preteklih študijah (do maja 2006);

o opravi študijo izvedljivosti o okrepljenem spremljanju in nadzorovanju južne morske meje EU, predvsem v Sredozemskem morju, in mreži obalnih patrulj za Sredozemsko morje, ki vključuje države članice EU in severnoafriške države (kolikor hitro je to mogoče v letu 2006).

 • Preveriti tehnično izvedljivost sistema za nadzor celotne južne morske meje EU in Sredozemskega morja (do konca leta 2006). Za takšen sistem bi se uporabila moderna tehnologija z namenom, da bi reševali življenja na morju in preprečevali nezakonito priseljevanje.

 • Ustanoviti regionalne mreže uradnikov za zvezo na področju priseljevanja (ILO), ki vključuje države ali regije, ki se jih obravnava prednostno (kolikor hitro je to mogoče v letu 2006), in predložiti poročila o nezakonitem priseljevanju in trgovini z ljudmi, če je potrebno, s pomočjo uradnikov za zvezo na področju priseljevanja v ključnih državah (do maja 2006).

 • Predložiti predlog za ustanovitev skupin za hitro ukrepanje, ki jih sestavljajo nacionalni strokovnjaki in ki lahko nemudoma nudijo tehnično in operativno pomoč v primeru množičnega priseljevanja v skladu s Haaškim programom (do pomladi 2006).

 • Zagotoviti ustrezne nadaljnje korake k poročilu Svetovne komisije o mednarodnih migracijah (GCIM) in se pripraviti na dialog ZN na visoki ravni o migracijah in razvoju, ki se bo začel v septembru 2006.

 • Predstaviti analizo obstoječih mednarodnih instrumentov o pomorskem pravu, vključno z ustreznimi vidiki begunskega prava (do marca 2006).


Dialog in sodelovanje z Afriko

 • Prizadevati si, da bi priseljevanje postalo skupna prednostna naloga v političnem dialogu med EU in Afriško unijo, tudi z rednimi srečanji visokih uradnikov, da bi se pripravili za razpravo v okviru ministrske trojke EU-Afrika.

 • Sodelovati kot partnerji z afriškimi državami in regionalnimi organizacijami, kot je ECOWAS, v okviru forumov, pobud in regionalnih srečanj, vključno z ministrsko konferenco EU-Afrika v Maroku v letu 2006 in konferenco o migracijah in razvoju v Bruslju marca 2006.

 • Preveriti izvedljivost pobude glede migracijskih poti za razvoj operativnega sodelovanja med državami izvora, tranzitnimi in namembnimi državami, da bi leta 2006 izdelali konkretno pobudo.

 • Poglobiti dialog s ključnimi podsaharskimi afriškimi državami na podlagi člena 13 Sporazuma iz Cotonouja, ki zajema vrsto vprašanj, od oblikovanja institucij in povečanja zmogljivosti ter učinkovite vključitve zakonitih migrantov do vrnitve in učinkovitega izvajanja obveznosti ponovnega sprejema, da bi na tem področju vzpostavili vzajemno koristno sodelovanje (do pomladi 2006).

 • Vzpostaviti in izvesti pilotni regionalni program zaščite (RPP), ki vključuje Tanzanijo (kolikor hitro je to mogoče v letu 2006) z usmerjevalno skupino, ki bo program nadzorovala. Oblikovati načrte za nadaljnje programe v Afriki na podlagi ugotovitev iz pilotnega programa.

 • Izvesti študijo za boljše razumevanje dejanskih vzrokov za migracije, da bi podkrepili dolgotrajnejši pristop.

 • Razviti reden dialog z UNHCR, da bi si izmenjali izkušnje in strokovno znanje glede sodelovanja z afriškimi državami (kakor hitro je to mogoče v letu 2006).

 • V začetku leta 2006 sprožiti pobude za spodbuditev cenejših in lažje dostopnih storitev nakazovanja in podpreti tekoča prizadevanja mednarodnih organizacij za izboljšanje podatkov o pošiljanju nakazil; preučiti možnost za podporo afriškim državam pri njihovih prizadevanjih, da bi člani diaspor lažje podpirali matične države, vključno s sorazvojnimi dejavnostmi, in preveriti možnosti za ublažitev posledic zaradi primanjkljaja v strokovnem znanju v občutljivih sektorjih.

 • Vzpostaviti informativne kampanje, ki nagovarjajo potencialne migrante, da bi poudarile tveganja, povezana z nezakonitimi migracijami, in povečale ozaveščenost o razpoložljivih pravnih poteh za migracije.


Sodelovanje s sosednjimi državami

 • Izvesti evro-sredozemski ministrski sestanek o migracijah v letu 2006.

 • Kjer je potrebno, vključiti sredozemske tretje države v študijo izvedljivosti mreže obalnih patrulj za Sredozemsko morje, v nadzorni sistem za Sredozemlje in sorodne pilotne projekte.

 • Kjer je potrebno, posredovati izkušnje in najboljše prakse iz drugih regionalnih struktur sodelovanja, vključno s tistimi, ki se nanašajo na Baltsko morje.

 • Uporabiti vse razpoložljive okvire, vključno s spodaj omenjenimi, za sodelovanje s sredozemskimi partnerji, da bi preprečili nezakonite migracije in trgovino z ljudmi ter se proti temu bojevali, razvili zmogljivosti za boljši nadzor nad migracijami in preučili najboljše načine za izmenjavo informacij o zakonitih migracijah in priložnosti na trgu dela, na primer z razvojem migracijskih profilov in krepitvijo subregionalnih forumov.

 • Izvajati prednostne naloge z naslednjimi tremi državami:

o Maroko – izvajati projekte za boj proti trgovini z ljudmi in, kakor hitro je mogoče, zaključiti pogajanja o sporazumih o ponovnem sprejemu med EU in Marokom;

o Alžirija – v začetku leta 2006 organizirati prvo srečanje, da bi nadaljevali sodelovanje na podlagi določb o migracijah iz pridružitvenega sporazuma med EU in Alžirijo in kar najhitreje odprli pogajanja glede sporazuma o ponovnem sprejemu na podlagi mandata, ki ga je dodelila Komisija;

o Libija – zaključiti razprave o akcijskem načrtu o migracijah med EU in Libijo (kakor hitro je mogoče v letu 2006) v skladu s Sklepi Sveta z dne 3. junija 2005 o začetku dialoga in sodelovanju z Libijo glede vprašanja migracij ter izvajati projekte (kakor hitro je mogoče po zaključku razprav ).

 • Okrepiti raziskave za izboljšanje razumevanja in obvladovanja migracijskih tokov, ki temelji na migracijskem delu programa PNZ I MEDA.

 • Poglobiti stike med severnimi in podsaharskimi afriškimi državami v okviru potencialne pobude o migracijskih poteh.

 • Nadaljevati dialog in sodelovanje z UNHCR glede podpore tretjim državam pri razvoju zmogljivosti za zaščito beguncev.

 • Organizirati konferenco o Vlogi notranje varnosti v odnosih med EU in njenimi sosedami, ki bo leta 2006 potekala na Dunaju.


Financiranje

Evropski svet pozdravlja dejstvo, da se migracijam posveča več pozornosti, in namen Komisije – če bo prišlo do dogovora o finančni perspektivi – da za odnose s tretjimi državami poveča finančno pomoč na področjih, ki zadevajo migracije ali so z njimi povezane, med drugim z zagotovitvijo do 3 % ENPI in primerljivimi prizadevanji v okviru drugih ustreznih finančnih instrumentov. Podobna prizadevanja bodo obravnavana zlasti za podsaharsko Afriko, da bi se odpravili glavni vzroki migracij.

Evropski svet prav tako poudarja pomen tega, da imata Afrika in Sredozemlje v okviru AENEAS pri ukrepih, ki bodo financirani leta 2006, ustrezno prednost, vključno z ukrepi za spodbujanje sinergije med migracijami in razvojem. Poleg tega bi bilo treba poskrbeti, da se v okviru prihodnje finančne perspektive zagotovijo ustrezna sredstva za tematske programe za sodelovanje s tretjimi državami na področju migracij in azila z zadostno prožnostjo, da se v primeru resnih in nujnih potreb sredstva hitro zagotovijo.

Izvajanje in poročanje

Evropski svet poudarja pomen hitrega izvajanja navedenih prednostnih ukrepov in poziva Komisijo, naj organizira usklajevalne sestanke med državami članicami, FRONTEX-om, UNCHR-om in drugimi organizacijami.

Evropski svet poziva Komisijo, naj do konca leta 2006 poroča o napredku.


PRILOGA IIBOLJŠA ZAKONODAJA


Zmanjševanje bremen za podjetja in državljane s poenostavitvami in pregledovanjem usklajenosti

Evropski svet ponovno potrjuje pomen zmanjšanja nepotrebnih bremen za podjetja in državljane. V tem pogledu pozdravlja novi program Komisije za poenostavitev zakonodaje EU[1] in poziva Svet in Evropski parlament, naj se nadaljnjemu razvoju predlogov za poenostavitev prek zakonodajnega sistema prednostno posvečata. Pozdravlja pobudo Komisije glede pregleda, prav tako je seznanjen z izidi in poziva Komisijo, naj nadaljuje s spremljanjem predlogov v obravnavi, in sicer glede njihovega učinka, tudi na ekonomski, socialni in okoljski ravni, z namenom spremembe, nadomestitve ali umika predlogov, če bi bilo to potrebno.

Revidirani sistem presoje vplivov

Evropski svet pozdravlja revidirani sistem Komisije na področju presoje vplivov[2], vključno z zavezo, da v svojem delovnem programu pripravi celostno presojo vplivov za vse glavne zakonodajne predloge in dokumente, ki opredeljujejo politiko. V ti dve presoji mora biti vključeno preučevanje vrste možnosti, ki temeljijo na sektorskih analizah, če so te na voljo, kar bi morda lahko pripomoglo k izpolnitvi ciljev predloga, vključno z nezakonodajnimi možnostmi in po potrebi nadaljnjo uskladitvijo. Svet in Evropski parlament poziva, da v celoti izkoristita presojo vplivov kot instrumenta za obveščanje pri sprejemanju političnih odločitev in da izvajata medinstitucionalni skupni pristop k presoji vplivov. Ponovno poudarja, kako pomembna je preglednost pri oblikovanju politike ter pravočasnem in učinkovitem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, ter pričakuje obsežno in neodvisno ocenjevanje sistema Komisije za presojo vplivov, ki se bo pričelo v začetku leta 2006.

Skupna metodologija EU za presojo administrativnih stroškov, ki izhajajo iz zakonodaje

Evropski svet pozdravlja Sporočilo Komisije o skupni metodologiji EU za oceno administrativnih stroškov, ki izhajajo iz zakonodaje[3], in poziva Komisijo, naj prične z merjenjem administrativnih bremen, dosledno in v skladu s preglednimi merili ter kot del celostne presoje vplivov, ki se bo pričela v januarju 2006. V okviru tega poudarja pomemben prispevek, ki bi ga ta metodologija lahko imela pri določitvi zakonodaje, ki jo je treba poenostaviti, in poziva Komisijo, naj razišče možnosti za vzpostavitev merljivih ciljev za zmanjšanje administrativnega bremena v določenih sektorjih. Evropski svet priznava, kako pomembno je, da države članice na zahtevo in na sorazmeren način zagotovijo informacije, potrebne za oceno administrativnih stroškov, ki izhajajo iz zakonodaje EU.

PRILOGA IIIIZJAVA EVROPSKEGA SVETA

1. Evropski svet obnavlja svojo zavezo k varni, uspešni in mirni bližnjevzhodni in sredozemski regiji, ki temelji na spoštovanju pravne države, demokracije in človekovih pravic.

2. Evropski svet se zaveda izzivov, s katerimi se soočajo države Bližnjega vzhoda in Sredozemlja. Vse partnerje poziva, da na miren način rešijo spore, se odrečejo grožnjam ali uporabi sile, prenehajo s podžiganjem ter spodbujajo regionalno varnost. Poziva jih, naj upoštevajo mednarodne sporazume o neširjenju orožja, nadzoru orožja in razoroževanju in ravnajo v skladu z njimi ter se zavzemajo za območje Bližnjega vzhoda, ki bo brez orožja za množično uničenje in njegovih nosilcev. Poziva jih k boju proti terorizmu in terorističnim mrežam. EU se zavezuje k sodelovanju z vsemi državami pri soočanju s temi izzivi.

Iran

3. Evropski svet odkrito obsoja poziv predsednika Ahmadinedžada, naj se Izrael zbriše z zemljevida sveta, ter njegovo zanikanje holokavsta. Te pripombe so povsem nesprejemljive in ne sodijo v civilizirano politično razpravo. Evropski svet opozarja, da je Generalna skupščina ZN novembra letos soglasno sprejela resolucijo, za katero je glasoval tudi Iran, in ki "zavrača vsako zanikanje holokavsta kot zgodovinskega dogodka, bodisi deloma bodisi v celoti" in vse države članice poziva, naj svoje prebivalstvo poučijo o holokavstu. Evropski svet zagotavlja pravico države Izrael do obstoja v okviru zagotovljenih in priznanih meja. Evropski svet opozarja, da so se vse članice Združenih narodov zavzele proti uporabi grožnje ali sile proti ozemeljski celovitosti ali politični neodvisnosti katere koli države. EU poziva iransko vodstvo, naj se pridruži soglasnemu mednarodnemu mnenju o potrebi po rešitvi palestinsko-izraelskega spora s soobstojem dveh držav, naj podpre prizadevanja za mir med Izraelom in njegovimi sosedi ter preneha podpirati skupine, ki zagovarjajo ali uporabljajo teroristična dejanja.

4. Evropski svet je globoko zaskrbljen zaradi neuspeha Irana pri dokazovanju, da je njegov jedrski program izključno miroljubnega značaja. Ponovna dejavnost obrata za predelovanje urana v Esfahanu, njegova nadaljnja nepreglednost in njegova zavrnitev sprejetja ukrepov, ki se od njega zahtevajo v več resolucijah sveta MAAE, le še poglabljajo globoko zaskrbljenost EU glede namenov Irana. Medtem ko si EU sicer še naprej prizadeva za diplomatsko rešitev, priložnosti ne bo na voljo v nedogled, zato Evropski svet poziva Iran h konstruktivnemu odzivu, vključno z izvajanjem vseh ukrepov sveta MAAE za krepitev zaupanja ter opustitvijo vsakršnih nadaljnjih enostranskih potez, ki bi lahko poslabšale položaj.

5. Evropski svet poudarja, da bo izboljšanje ali poslabšanje dolgoročnega odnosa EU z Iranom odvisno od napredka pri vseh problematičnih vprašanjih. Svet se glede na izzivalne politične poteze Irana od maja dalje strinja, da je treba ohraniti podroben pregled nad diplomatskimi možnostmi EU in nadaljevati z usklajevanjem pristopa EU v luči iranskih izjav in ukrepov. Evropski svet ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi pomanjkljivega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih političnih svoboščin v Iranu ter Iran poziva, naj s konkretnimi ukrepi, tudi z dokončno izpustitvijo Akbarja Gandžija in ostalih zapornikov vesti, dokaže svoje spoštovanje teh načel. Iran v duhu solidarnosti EU poziva, naj odpravi vse diskriminacijske omejitve za posamezne države članice.

Irak

6. Evropski svet ponovno potrjuje nadaljnjo podporo EU politični tranziciji v Iraku v skladu z resolucijama VS ZN 1546 in 1637 ter njeno nadaljnjo zavezo glede pomoči iraškemu ljudstvu pri izgradnji varnega, stabilnega in uspešnega Iraka. Toplo pozdravlja volitve 15. decembra kot korak naprej k demokraciji in stabilnosti v Iraku ter po volitvah spodbuja hitro oblikovanje nove vlade. Evropski svet priznava, da v Iraku ostajajo nesoglasja. Vse strani v Iraku poziva, naj se zavežejo k izključno miroljubnim dejavnostim ter se aktivno zavzemajo za spravo. Prav tako najostreje obsoja teroristične zločine. Evropska unija je pripravljena podpirati iraško ljudstvo pri nadaljnji širitvi soglasja glede prihodnosti njihove države, vključno z revizijo ustave, ter nadaljnji izgradnji novega in vključujočega političnega sistema po Sadamu. Evropski svet pozdravlja sejo o Iraku, ki jo je organizirala Arabska liga 19.–21. novembra, ter podpira sklic konference o nacionalnem soglasju v začetku leta 2006. Odločno poziva države v regiji, zlasti Sirijo in Iran, k podpori političnega procesa v Iraku in razvoju dobrih sosedskih odnosov, vključno s sodelovanjem z Irakom, da bi tako teroristom preprečili prehajanje čez mejo in prejemanje pomoči.

7. Evropski svet ponovno poudarja svojo zavezo podpiranju obnove Iraka, tudi z misijo EU za krepitev pravne države. Evropski svet je zaskrbljen zaradi nedavnih poročil o kršitvah človekovih pravic v Iraku ter poziva iraške oblasti, naj jih obravnavajo prednostno in na pregleden način. Poudarja, da EU odločno nasprotuje uporabi smrtne kazni. Zavezan ostaja rednemu političnemu dialogu z Irakom na podlagi skupne politične izjave EU in Iraka. EU upa, da se bo po oblikovanju vlade, izvoljene v skladu z ustavo, njen odnos z Irakom še razširil in okrepil, in sicer tudi z vzpostavitvijo pogodbenih odnosov.

Libanon

8. Evropski svet ponovno izraža svojo podporo enotnosti, stabilnosti ter neodvisnosti Libanona ter njegove sosede opozarja na njihove obveznosti glede spoštovanja libanonske suverenosti. Evropski svet odločno obsoja umor Gibran Tuenija in njegovih sopotnikov. Ta atentat je zadnji izmed hudih napadov na libanonske državljane, novinarje, politične voditelje in njihovo pravico do svobode izražanja. Evropski svet z veliko zaskrbljenostjo opaža zaključke drugega poročila neodvisne mednarodne preiskovalne komisije ZN pod vodstvom g. Detleva Mehlisa. Opaža, da so bila resni namigi glede udeležbe libanonskih in sirskih varnostnih služb pri umoru Rafika Haririja potrjeni, ter izraža svojo zaskrbljenost nad nepopolnim sodelovanjem sirskih oblasti s Komisijo. Sirijo poziva k brezpogojnemu sodelovanju z Neodvisno preiskovalno komisijo ZN (UNIIIC) pri njenih nadaljnjih prizadevanjih, da pred sodišče privede odgovorne za umor Rafika Haririja. Pozdravlja soglasno sprejetje resolucije VS ZN 1644 z dne 15. decembra, s katero se podaljša mandat UNIIIC; pooblašča UNIIIC, da zagotovi tehnično podporo libanonskim organom pri njihovi preiskavi drugih terorističnih napadov, ki so bili izvedeni v Libanonu od 1. oktobra 2004; ter priznava zahtevo libanonske vlade, naj se obdolženim za sodelovanje pri umoru Rafika Haririja sodi na mednarodnem sodišču.

9. Evropski svet ponovno potrjuje svojo polno podporo libanonski vladi ter jo poziva, naj svojo pristojnost razširi po vsej državi in se loti nujno potrebne gospodarske in politične reforme, kakor je bilo dogovorjeno na zasedanju osrednje skupine v New Yorku septembra lani. Pozdravlja mednarodno konferenco, ki naj bi potekala v začetku leta 2006. Vse zadevne strani opominja na njihove obveznosti glede polnega izvajanja resolucije VS ZN 1559, vključno z razpustitvijo in razorožitvijo vseh milic.

Mirovni proces na Bližnjem vzhodu

10. Evropski svet ponovno poudarja svojo zavezo polnemu izvajanju časovnega načrta četverice. Pozdravlja izraelski umik iz Gaze in delov Zahodnega brega kot pomemben korak pri izvajanju časovnega načrta. Uvedba misije pomoči EU za spremljanje delovanja mejnega prehoda Rafa in pomoč EU za okrepitev palestinskih zmogljivosti za upravljanje mej odražata močno zavezo EU podpori strani pri njihovem sodelovanju za dosego trajnih rešitev, doseženih s pogajanji. Poziva k hitremu izvajanju vseh vidikov sporazuma o gibanju in dostopu z dne 15. novembra. Izraža pohvalo prizadevanjem posebnega odposlanca četverice in poudarja pomen nadaljnjega mednarodnega sodelovanja v mirovnem procesu.

11. Evropski svet poudarja, da bi se morale vse palestinske frakcije, tudi Hamas, odreči nasilju, priznati pravico Izraela do obstoja in se razorožiti. Tisti, ki želijo biti del političnega procesa, ne bi smeli sodelovati pri oboroženih dejavnostih, saj obstaja temeljno nasprotje med takšnimi dejavnostmi in oblikovanjem demokratične države. Glede tega Evropski svet pozdravlja izjave Palestinske uprave, v katerih ta obsoja nasilje, in v terorizem vpletene skupine poziva, naj opustijo to usmeritev in se vključijo v demokratični proces. Palestinsko upravo poziva, naj odločno ukrepa proti tistim, ki povzročajo nasilna dejanja in ustrahovanje ter prevzame polno odgovornost glede varnosti na območjih pod njenim nadzorom. EU ostaja zavezana podpori palestinskim reformam in krepitvi palestinskih varnostnih sil in civilnih policijskih zmogljivosti, vključno s pomočjo civilne policijske misije EU, ter sodelovanju z varnostnim koordinatorjem ZDA.

12. Evropski svet poudarja pomen volitev v palestinski zakonodajni svet, ki so predvidene za januar 2006. Izrael poziva k polnem sodelovanju s Palestinsko upravo pri pripravi in izvedbi volitev, posebej glede prostega gibanja za vse kandidate, volilne delavce in volivce, zlasti v vzhodnem Jeruzalemu, ter pozdravlja začetek misije EU za opazovanje volitev.

13. Evropski svet poziva izraelsko vlado, naj preneha z vsemi dejavnostmi na palestinskih ozemljih, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom, vključno z gradnjo naselij, rušenjem palestinskih domov in gradnjo ločitvenih pregrad na zasedenih ozemljih. Te grozijo, da bodo kakršne koli rešitve na podlagi sožitja dveh obstoja sposobnih držav fizično nemogoče. Izraelske dejavnosti v vzhodnem Jeruzalemu in njegovi okolici so posebej zaskrbljujoče, posebej glede dosege dokončnega dogovora o naseljevanju v zvezi z Jeruzalemom.


Regionalna stabilnost

14. Evropski svet poziva vse zadevne države, da sprejmejo takojšnje praktične ukrepe v podporo stabilnosti regije. To vključuje podpiranje prizadevanj za mir med Izraelom in njegovimi sosedi, vključujočih političnih procesov v Iraku ter izvajanja resolucije VSZN 1559 in drugih ustreznih resolucij v Libanonu ter prenehanje podpiranja skupin, ki uporabljajo nasilje, in sicer s preprečitvijo njihovega gibanja, organiziranja in dobave orožja ter pozivanjem, naj se vzdržijo terorizma.

Politična, socialna in gospodarska reforma

15. Evropski svet poudarja svojo zavezo podpori politične, socialne in gospodarske reforme. Poudarja pomen, ki ga pripisuje popolnemu izvajanju strateškega partnerstva EU s Sredozemljem in Bližnjim vzhodom, ter svojo zavezanost sodelovanju z vsemi državami v regiji, vključno z državami, ki so članice Sveta za sodelovanje v Zalivu (GCC), Jemnom, Iranom in Irakom.

Barcelonski proces

16. Evropski svet opozarja, da Barcelonski proces, okrepljen z evropsko sosedsko politiko, določa osrednji okvir za odnose s sredozemskimi državami. Evropski svet pozdravlja napredek pri izvajanju akcijskih načrtov evropske sosedske politike, ki so bili sklenjeni z Izraelom, Jordanijo, Marokom, Palestinsko upravo in Tunizijo, beleži začetek pogajanj z Egiptom in predhodna posvetovanja z Libanonom ter poziva Komisijo, naj pripravi nacionalno poročilo o Alžiriji v zvezi s pogajanji o akcijskem načrtu.

17. Evropski svet pozdravlja deseto obletnico zasedanja prvega vrha Euromed v Barceloni 27. in 28. novembra, kjer sta bila soglasno sprejeta petletni delovni program ter kodeks ravnanja na področju boja proti terorizmu. Petletni delovni program vključuje srednjeročne cilje na področju političnega in varnostnega partnerstva, trajnostne gospodarske rasti in reforme, izobraževanja in socialno-kulturnih izmenjav ter migracij, socialne vključenosti, pravice in varnosti. Priporoča, da vsako predsedstvo po posvetovanju s Komisijo in državami članicami pripravi za Svet poročilo, v katerem podrobno predstavi svoje načrte za izvajanje delovnega programa, ter Komisijo poziva, naj Svet redno obvešča o njegovem izvajanju. Kodeks ravnanja na področju boja proti terorizmu predstavlja pomemben napredek v našem političnem in varnostnem sodelovanju s sredozemskimi partnerji.

Libija

18. Evropski svet se je seznanil z napredkom v razvoju odnosov EU z Libijo, hkrati pa poziva k stalnim prizadevanjem za razrešitev vprašanj, ki v EU povzročajo zaskrbljenost, ter drugih nerešenih dvostranskih vprašanj. Opozarja na željo EU, da bi Libija postala polnopravna udeleženka Barcelonskega procesa, v katerem bi lahko imela koristno vlogo. Sodelovanje v tem procesu in kasnejše napredovanje do sklenitve pridružitvenega sporazuma bi od Libije zahtevala brezpogojno sprejetje Deklaracije in barcelonskega pravnega reda v celoti.


[1] Dok. 13976/05.

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] Dok. 13629/05.


Side Bar