Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4[ ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE SKZASADNUTIE EURÓPSKEJ RADY V BRUSELI
15. – 16. DECEMBRA 2005
ZÁVERY PREDSEDNÍCTVA
 1. Zasadnutiu Európskej rady predchádzal prejav predsedu Európskeho parlamentu, Josepa Borrella, po ktorom nasledovala výmena názorov.

 1. Európska rada pripomína význam spoločných európskych hodnôt solidarity, sociálnej spravodlivosti a trvalej udržateľnosti ako základu tvorby a rozvoja politík Únie. Tvoria rámec, v ktorom by sa mali plniť usmernenia uvedené v týchto záveroch.

 1. Európska rada pripomína, že EÚ podporuje účinný multilaterálny systém založený na právnom štáte a že Organizácia Spojených národov musí byť lepšie vybavená na výzvy 21. storočia. Zdôrazňuje, že sa usiluje o rýchle a úplné uskutočnenie reforiem a splnenie záväzkov dohodnutých na Svetovom samite OSN v roku 2005.

 1. BUDÚCNOSŤ EURÓPY

 1. Po neformálnom stretnutí hláv štátov alebo predsedov vlád v Hampton Courte berie Európska rada na vedomie správy predsedu Komisie a generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca a dohodla sa, že sa k týmto otázkam vráti počas rakúskeho predsedníctva.

 1. Európska rada berie na vedomie spoločnú predbežnú správu Spojeného kráľovstva a Rakúska o národných diskusiách o budúcnosti Európy, ktoré prebiehajú vo všetkých členských štátoch, nadväzujúcu na vyhlásenie hláv štátov alebo predsedov vlád k tejto otázke zo zasadnutia Európskej rady v júni 2005. Európska rada sa k tejto otázke vráti v prvej polovici roka 2006 počas rakúskeho predsedníctva na základe prípravných prác Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy. Európska rada tiež berie na vedomie diskusiu, ktorá prebehla počas konferencie na tému Deľba moci v Európe, usporiadanej predsedníctvom a Holandskom 17. novembra 2005 v Haagu, a berie na vedomie zámer rakúskeho predsedníctva ešte sa k tejto téme vrátiť.

 1. FINANČNÝ VÝHĽAD

 1. Európska rada dosiahla dohodu o finančnom výhľade na roky 2007 – 2013, ako sa uvádza v dokumente 15915/05.

 1. AFRIKA

 1. Európska rada prijíma stratégiu EÚ EÚ a Afrika: na ceste k strategickému partnerstvu, o ktorého vypracovanie požiadala na svojom zasadnutí v júni 2005 (15702/1/05 REV 1). V nadväznosti na samit v Káhire zdôrazňuje význam rozšíreného politického dialógu medzi EÚ a Afrikou, ako aj čo najrýchlejšieho usporiadania druhého samitu medzi EÚ a Afrikou v Lisabone a dohodla sa, že od roku 2006 bude pravidelne skúmať pokrok vo vykonávaní tejto stratégie, pričom zohľadní závery, ktoré Rada prijala 21. novembra 2005.

 1. GLOBÁLNY PRÍSTUP K MIGRÁCII

 1. Európska rada berie na vedomie, že otázky migrácie majú pre EÚ a jej členské štáty čoraz väčší význam a že nedávny vývoj vyvoláva vo verejnosti v niektorých členských štátoch čoraz väčšie obavy. Vyzdvihuje potrebu vyváženého globálneho a uceleného prístupu, zahŕňajúceho opatrenia na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, ktorý by v spolupráci s tretími krajinami využil výhody legálnej migrácie. Pripomína, že otázky migrácie sú kľúčovým prvkom vo vzťahoch EÚ a mnohých tretích krajín vrátane regiónov, ktoré s Úniou susedia, menovite východných, juhovýchodných a stredozemných oblastí, a poznamenáva, že je dôležité, aby sa na tieto politiky vyčlenili dostatočné finančné zdroje. EÚ v duchu partnerstva a s ohľadom na situáciu každej dotknutej krajiny posilní svoj dialóg a spoluprácu s týmito krajinami v otázkach migrácie vrátane riadenia návratu.

 1. Európska rada zdôrazňuje, že záväzok Európskej únie podporovať rozvojové úsilie krajín pôvodu a tranzitu je súčasťou dlhodobého procesu, ktorého cieľom je reagovať na príležitosti a výzvy, ktoré prináša migrácia, ako sa uvádza v Haagskom programe. Z tohto hľadiska Európska rada uznáva dôležitosť riešenia základných príčin migrácie napríklad vytvorením možností obživy a odstránením chudoby v krajinách a regiónoch pôvodu, otvorením trhov a podporou hospodárskeho rastu, dobrou správou vecí verejných a ochranou ľudských práv.

 1. V rámci tohto procesu Európska rada víta oznámenie Komisie z 30. novembra 2005 Prioritné akcie ako reakcia na problémy migrácie a prijíma Globálny prístup k migrácii: prioritné činnosti so zameraním na Afriku a Stredozemie, pripojené k týmto záverom, ktoré sa vzťahujú na tieto oblasti:

 • posilnenie spolupráce a činnosti členských štátov,
 • rozšírenie dialógu a spolupráce s africkými štátmi,
 • rozšírenie dialógu a spolupráce so susednými krajinami v celej stredozemskej oblasti,
 • ako aj otázky financovania a vykonávania.

Európska rada vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2006 podala správy o dosiahnutom pokroku.

 1. BOJ PROTI TERORIZMU

 1. Európska rada zdôrazňuje význam komplexnej a primeranej reakcie na hrozbu terorizmu. Prijíma stratégiu EÚ na boj proti terorizmu (dokument 14469/4/05 REV 4), ktorá stanovuje rámec úsilia o predchádzanie radikalizácii a náborom na teroristické ciele, o ochranu občanov a infraštruktúry, stíhanie a vyšetrovanie teroristov a zlepšenie reakcie na následky útokov. Európska rada berie na vedomie, že akčný plán EÚ na boj proti terorizmu, nástroj na sledovanie vykonávania, sa v súčasnosti reviduje, aby sa zaručil úplný súlad s novou stratégiou.

 1. Európska rada tiež víta pokrok, ktorý sa podľa polročnej správy koordinátora boja proti terorizmu dosiahol v prioritných spisoch, a žiada, aby sa toto tempo udržalo. Európska rada preskúma pokrok dosiahnutý vo vykonávaní stratégie boja proti terorizmu na svojom zasadnutí v júni 2006.

 1. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

 1. Európska rada berie na vedomie prezentáciu oznámenia Komisie o obnovenej stratégii EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj na nasledujúcich päť rokov. Očakáva, že sa v júni 2006 prijme ambiciózna komplexná stratégia obsahujúca krátkodobé ciele, ukazovatele a účinný postup monitorovania, ktorá by mala zahŕňať vnútorný aj vonkajší rozmer, vychádzať z pozitívnej, dlhodobej vízie a zároveň spájať priority a dlhodobé ciele Spoločenstva pre trvalo udržateľný rozvoj do jasnej a ucelenej stratégie, ktorú možno jednoducho a účinne sprostredkovať občanom.

 1. ZMENA KLÍMY A TRVALO UDRŽATEĽNÁ ENERGIA

 1. Európska rada víta pokrok, ktorý sa v roku 2005 dosiahol pri vypracovávaní strednodobej a dlhodobej stratégie EÚ a oživovaní medzinárodných rokovaní o zmene klímy, pričom pripomína svoje závery z marca 2005. V tejto súvislosti Európska rada víta pozitívny výsledok montrealskej konferencie OSN o zmene klímy, ktorá predstavuje pokrok v úsilí vyplývajúcom z Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy vrátane vykonávania Kjótskeho protokolu a jeho flexibilných mechanizmov, a otvára diskusiu o dlhodobom spoločnom úsilí o riešenie zmeny klímy, ktoré pomôže zabezpečiť čo najširšiu spoluprácu všetkých krajín a ich účasť na účinnej a primeranej medzinárodnej reakcii. Európska rada so záujmom očakáva ďalšie rozvinutie tejto strednodobej a dlhodobej stratégie EÚ tak, aby prispela k tejto diskusii, a prípadné zváženie tejto stratégie v druhej polovici roku 2006.

 1. Na podporu tohto úsilia Európska rada ďalej zdôrazňuje význam plnenia akčného plánu z Gleneagles, ktorý kladie silný dôraz na transfer technológií a zvládanie dôsledkov zmeny klímy, a význam ďalšieho dialógu a dohodnutej technologickej spolupráce s Indiou, Čínou a Ruskom, a to aj na budúcich samitoch, ako aj úsilia vytvoriť partnerstvá so všetkými krajinami, ktoré sú najväčšími spotrebiteľmi energie.

 1. Európska rada tiež víta oznámenie Komisie Obmedzenie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny, uznáva, že zaradenie odvetvia leteckej dopravy do systému EÚ pre obchodovanie s emisiami je asi najlepším riešením, a víta zámer Komisie predložiť do konca roka 2006 legislatívny návrh spolu s posudzovaním vplyvov, ktoré obsahuje osobitnú analýzu, vyžiadanú v záveroch Rady z 2. decembra 2005.

 1. Európska rada zdôrazňuje význam integrovaného prístupu k plneniu cieľov v oblasti zmeny klímy, energie a konkurencieschopnosti a vyzdvihuje, že stratégie investovania do čistejšej a lepšie udržateľnej energie nielen v EÚ môžu prispieť k splneniu mnohých politických cieľov vrátane bezpečnosti energie, konkurencieschopnosti, zamestnanosti, kvality ovzdušia a znižovania emisií skleníkových plynov. V tejto súvislosti Európska rada víta spustenie druhej fázy európskeho programu pre zmenu klímy a zámer Komisie vypracovať akčný plán pre energetickú účinnosť.

 1. RAST A ZAMESTNANOSŤ

 1. Európska rada pripomína závery Rady (ECOFIN) zo 6. decembra 2005 a poznamenáva, že svetové hospodárstvo prežíva obdobie rýchlej a významnej hospodárskej zmeny, a súhlasí s tým, že Európa potrebuje hospodárske reformy, sociálnu modernizáciu a trvalo udržateľné politiky v oblasti životného prostredia, aby si zachovala svoje hodnoty a účinne reagovala na výzvy a príležitosti globalizácie a demografických zmien. Európska rada zdôrazňuje význam, aký pre dosiahnutie lepšej zamestnanosti, produktivity a trvalo udržateľného rastu v celej Európskej únii najmä v súvislosti s MSP majú inovácie, informačné a komunikačné technológie, výskum a ľudský kapitál v rámci zdravých makroekonomických politík.

 1. Európska rada víta národné reformné programy členských štátov a lisabonský program Spoločenstva, vypracovaný Komisiou, a so záujmom očakáva januárovú správu Komisie o pokroku. Zdôrazňuje význam národných reformných programov pre posilnenie celkového riadenia lisabonskej stratégie a vyzýva členské štáty, Komisiu a Radu, aby sledovali a hodnotili ich vykonávanie v súlade so závermi Európskej rady z marca 2005.

 1. So zreteľom na zásadu subsidiarity a proporcionality a dôležitosť dodržiavania acquis communautaire Európska rada zdôrazňuje, že nevyhnutným predpokladom rastu a zamestnanosti je lepší regulačný rámec v Európskej únii, t. j. na úrovni Spoločenstva a členských štátov. Dôraz by mal spočívať na plnení záväzkov, ktoré prijali všetky inštitúcie, vrátane ustanovení medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva zo 16. decembra 2003. Na základe toho Európska rada víta významný pokrok, aký sa dosiahol od jej posledného zasadnutia, a zhoduje sa na dôležitosti ďalšieho úsilia, ktoré opisuje pripojená príloha, v oblasti i) znižovania zaťaženia podnikov a občanov zjednodušením a skríningom; ii) revidovaného systému posudzovania vplyvov a iii) spoločnej metodiky EÚ na hodnotenie administratívnych nákladov vyplývajúcich z právnych predpisov.

 1. Európska rada v súlade so svojimi závermi z marca 2005 zdôrazňuje význam zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu vrátane trhu služieb. Európska rada pripomína pokrok dosiahnutý pri práci na smernici o službách a s ohľadom na zachovanie tempa prác so záujmom očakáva zmenený a doplnený návrh Komisie.

 1. ZNÍŽENÉ SADZBY DPH

 1. Európska rada vyzýva Radu ECOFIN, aby sa na svojom zasadnutí v januári 2006 zaoberala otázkou znížených sadzieb DPH s cieľom finalizovať dohodu v tejto otázke.

 1. BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

 1. Európska rada víta stanovisko Komisie k žiadosti Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko o členstvo v EÚ. Víta významný pokrok, ktorý Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko urobila smerom k splneniu politických kritérií, ktoré určila Európska rada na svojom zasadnutí v roku 1993 v Kodani, a požiadaviek procesu stabilizácie a pridruženia, ktoré Rada stanovila v roku 1997.

 1. Európska rada sa vzhľadom na analýzu Komisie rozhodla priznať Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko štatút kandidátskej krajiny, zohľadňujúc predovšetkým značný pokrok dosiahnutý pri napĺňaní legislatívneho rámca súvisiaceho s Ochridskou rámcovou dohodou, ako aj výsledky pri vykonávaní dohody o stabilizácii a pridružení (vrátane ustanovení, ktoré súvisia s obchodom) od roku 2001.

 1. Európska rada jednoznačne konštatuje, že bude nutné zvážiť ďalšie kroky, ako sa to stanovuje v záveroch Rady z 12. decembra 2005, vzhľadom na diskusiu o stratégii rozširovania; plnenie kodanských politických kritérií Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko; požiadavky procesu stabilizácie a pridruženia a účinného vykonávania dohody o stabilizácii a pridružení; a potrebu ďalšieho výrazného pokroku pri riešení iných záležitostí a plnení kritérií pre členstvo obsiahnutých v stanovisku Komisie a vykonávaní priorít európskeho partnerstva na základe osobitných ukazovateľov. Taktiež je potrebné vziať do úvahy absorpčnú kapacitu Únie. Európska rada vyzýva Komisiu, aby informovala o vývoji v budúcich správach o pokroku.

 1. MEDZINÁRODNÝ FOND PRE ÍRSKO

 1. Európska rada poznamenáva, že Medzinárodný fond pre Írsko zohral významnú úlohu pri presadzovaní mieru a zmierenia. Požiadala Komisiu, aby podnikla nevyhnutné kroky, aby EÚ naďalej podporovala tento fond, ktorý práve v tomto období vstupuje do rozhodujúcej etapy svojej činnosti trvajúcej až do roku 2010.
 2. VONKAJŠIE VZŤAHY

 1. Európska rada prijíma vyhlásenie o Stredozemí a Blízkom východe pripojené k týmto záverom.

 1. Európska rada schvaľuje správu predsedníctva o EBOP (dokument 15678/05) vrátane mandátu pre nadchádzajúce predsedníctvo.

 1. Európska rada prijíma stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ľahkých a ručných zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi (dokument 13066/05).

 1. Európska rada víta spoločné vyhlásenie o rozvojovej politike s názvom Európsky konsenzus o rozvoji, ktoré prijala Rada, členské štáty, Komisia a Európsky parlament, ktorý Únii poskytuje spoločnú víziu hodnôt, cieľov, zásad a prostriedkov rozvoja (dokument 14820/05). Európska rada víta skutočnosť, že Rada bude na základe monitorovacej správy Komisie pravidelne posudzovať ciele objemov pomoci dohodnuté v záveroch Rady z mája 2005.

 1. Európska rada vyzýva budúce rakúske predsedníctvo, aby pokračovalo v úsilí o zlepšenie spolupráce v konzulárnej a vízovej oblasti.
________________________

PRÍLOHA I


GLOBÁLNY PRÍSTUP K MIGRÁCII:
PRIORITNÉ ČINNOSTI ZAMERANÉ NA AFRIKU A STREDOZEMIE


Európska rada víta oznámenie Komisie z 30. novembra 2005 Prioritné akcie ako reakcia na problémy migrácie: prvá etapa opatrení po stretnutí v Hampton Courte.

Európska rada na základe Stratégie EÚ pre Afriku a Stratégie pre vonkajšie vzťahy v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ako aj na základe nedávnych udalostí v stredozemskom regióne súhlasí so začatím prioritných činností zameraných na Afriku a stredozemské krajiny.

Európska rada sa zhoduje na naliehavej potrebe prijať v krátkodobom horizonte konkrétne činnosti so širokým rozsahom pôsobnosti, ktoré sa stanú súčasťou prebiehajúceho úsilia o to, aby sa migrácia uskutočňovala v prospech všetkých dotknutých krajín. Musia sa prijať kroky na zmenšenie tokov nelegálnej migrácie a zníženie strát na životoch, zaistenie bezpečného návratu nelegálnych migrantov, posilnenie trvalých riešení problémov utečencov a budovanie kapacít na lepšie riadenie migrácie, a to aj prostredníctvom čo najväčšieho zvýšenia prínosov pre všetkých partnerov v oblasti legálnej migrácie, a zároveň plne dodržiavať ľudské práva a právo jednotlivca žiadať o azyl. Bezprostredné kroky uvedené nižšie tvoria súčasť širšieho programu rozvoja vzťahov EÚ s Afrikou a stredozemskými krajinami formou skutočného partnerstva. Európska rada tiež víta sprievodný dialóg a spoluprácu členských štátov v tejto oblasti.

Európska rada ďalej zdôrazňuje potrebu jednotného a globálneho prístupu k niektorým navrhovaným prioritným činnostiam, ako napríklad iniciatívam v oblasti migračných trás a bezpečnosti na mori, ktoré sa týkajú stredozemských aj niektorých afrických krajín.

Európska rada na základe oznámenia Komisie tieto činnosti podporuje a vyzýva Radu a členské štáty, aby v priebehu roka 2006 pri vykonávaní týchto činností úzko spolupracovali s Komisiou.

Zvýšenie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi

 • vyzvať FRONTEX, aby:

o v roku 2006 čo najskôr vykonal opatrenia týkajúce sa riadenia hraníc v stredozemskom regióne, najmä spoločné operácie a pilotné projekty,

o do mája 2006 predložil správu o analýze rizík v Afrike nadväzujúcu na nedávne štúdie,

o v roku 2006 začal čo najskôr realizovať štúdiu uskutočniteľnosti o posilnení monitorovania a dozoru na južnej pobrežnej hranici EÚ, najmä v Stredozemnom mori, a o sieti stredozemských pobrežných hliadok, do ktorej sú zapojené členské štáty EÚ a krajiny severnej Afriky,

 • do konca roku 2006 preskúmať technickú uskutočniteľnosť dozorného systému, ktorý zahrnie celú južnú pobrežnú hranicu EÚ a Stredozemné more. Takýto systém by využíval modernú technológiu na záchranu životov na mori a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

 • v roku 2006 čo najskôr zriadiť regionálne siete imigračných styčných dôstojníkov (ILO), do ktorých budú zapojené prioritné krajiny alebo regióny, a do mája 2006 predložiť správy o nelegálnom prisťahovalectve a obchodovaní s ľuďmi, v prípade potreby v spolupráci s ILO v kľúčových krajinách,

 • do jari 2006 predložiť v súlade s Haagskym programom návrh na vytvorenie tímov rýchlej reakcie zložených z národných expertov schopných poskytnúť rýchlu technickú a operačnú pomoc v období veľkého prílivu migrantov,

 • zabezpečiť, aby sa zásadným spôsobom nadviazalo na správu Globálnej komisie pre medzinárodnú migráciu (GCIM) a pripraviť sa na dialóg OSN na vysokej úrovni o migrácii a rozvoji, ktorý sa začne v septembri 2006,

 • do marca 2006 predložiť analýzu súčasných medzinárodných nástrojov v oblasti námorného práva vrátane príslušných aspektov utečeneckého práva.


Dialóg a spolupráca s Afrikou

 • pracovať na tom, aby sa migrácia stala spoločnou prioritou politického dialógu medzi EÚ a Africkou úniou, a to aj prostredníctvom pravidelných zasadnutí vysokých predstaviteľov na účely prípravy rokovaní ministerskej trojky EÚ a Afriky,

 • partnersky spolupracovať s africkými krajinami a regionálnymi organizáciami, ako napríklad ECOWAS, prostredníctvom rôznych fór, iniciatív a regionálnych stretnutí vrátane ministerskej konferencie EÚ a Afriky, ktorá sa uskutoční v roku 2006 v Maroku, a konferencie o migrácii a rozvoji, ktorá sa uskutoční v marci 2006 v Bruseli,

 • preskúmať uskutočniteľnosť iniciatívy o migračných trasách v rámci operačnej spolupráce medzi krajinami pôvodu, tranzitu a určenia s cieľom vypracovať v roku 2006 konkrétnu iniciatívu,

 • do jari 2006 posilniť dialóg s kľúčovými subsaharskými štátmi na základe článku 13 dohody z Cotonou, ktorý sa týka širokého rozsahu otázok od budovania inštitúcií a kapacít a účinnej integrácie legálnych migrantov až po návrat a účinné vykonávanie readmisných záväzkov s cieľom nadviazať vzájomne prospešnú spoluprácu v tejto oblasti,

 • v roku 2006 čo najskôr zriadiť a začať vykonávať pilotný program regionálnej ochrany (RPP), ktorý by zahŕňal Tanzániu a na ktorý by dohliadala riadiaca skupina. Na základe zistení z tohto programu vypracovať plány pre ďalšie programy v Afrike,

 • uskutočniť štúdiu na zlepšenie pochopenia príčin migrácie, ktorá by mala podoprieť dlhodobý prístup,

 • v roku 2006 čo najskôr rozvinúť dialóg s UNHCR s cieľom výmeny skúseností a odborných poznatkov z práce s africkými krajinami,

 • na začiatku roka 2006 začať iniciatívy na podporu lacnejších a dostupnejších platobných služieb a podporovať prebiehajúce iniciatívy medzinárodných organizácií na zlepšenie údajov o toku platieb; zvážiť podporu úsilia afrických štátov uľahčiť príslušníkom komunít žijúcich v zahraničí prispievanie svojim domovským krajinám napríklad prostredníctvom partnerských rozvojových akcií a preskúmať možnosti zmiernenia vplyvu straty zručností v zraniteľných sektoroch,

 • zriadiť informačné kampane zamerané na potenciálnych migrantov s cieľom zdôrazniť riziká spojené s nelegálnou migráciou a zvýšiť povedomie o existujúcich legálnych spôsoboch migrácie.


Práca so susednými krajinami

 • v roku 2006 uskutočniť ministerské zasadnutie Euromedu o migrácii,

 • v prípade potreby zapojiť tretie krajiny Stredozemia do vypracovania štúdie uskutočniteľnosti pre sieť stredozemských pobrežných hliadok, stredozemský strážny systém a pilotné projekty, ktoré s nimi súvisia,

 • v prípade potreby poskytnúť skúsenosti a najlepšiu prax z iných regionálnych štruktúr spolupráce vrátane tých štruktúr, ktoré súvisia s Baltským morom,

 • využiť všetky dostupné rámce pre spoluprácu so stredozemskými partnermi vrátane tých, ktoré sa uvádzajú nižšie, na zabránenie nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi a boj proti týmto fenoménom, vybudovanie kapacity na lepšie riadenie migrácie a preskúmanie najlepšieho spôsobu výmeny informácií o legálnej migrácii a možnostiach pracovného trhu napríklad prostredníctvom vypracovania migračných profilov a posilnenia subregionálnych fór,

 • uskutočniť prioritné činnosti v týchto troch krajinách:

o Maroko – čo najskôr vykonať projekty v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a uzavrieť rokovania o readmisnej dohode medzi EÚ a Marokom,

o Alžírsko – na začiatku roka 2006 uskutočniť prvé zasadnutie s cieľom dosiahnuť pokrok v otázkach spolupráce na základe ustanovení o migrácii v dohode o pridružení medzi EÚ a Alžírskom a čo najskôr začať rokovania o readmisnej dohode na základe mandátu, ktorý bol udelený Komisii,

o Líbya – v roku 2006 čo najskôr ukončiť prácu na dohode o akčnom pláne o migrácii medzi EÚ a Líbyou v súlade so závermi Rady z 3. júna 2005 o začatí dialógu a spolupráce s Líbyou v otázkach migrácie a následne čo najskôr vykonávať príslušné projekty,

 • zintenzívniť výskum s cieľom zlepšiť chápanie a riadenie migračných prúdov a nadviazať pri tom na časť regionálneho programu SVV I MEDA, ktorá je venovaná migrácii,

 • pomôcť posilniť prepojenie medzi krajinami severnej a subsaharskej Afriky v rámci prípadnej iniciatívy o migračných trasách,

 • pokračovať v dialógu a spolupráci s UNHCR pri pomoci tretím krajinám pri budovaní kapacít na ochranu utečencov,

 • uskutočniť konferenciu pod názvom Úloha vnútornej bezpečnosti vo vzťahoch medzi EÚ a jej susedmi v máji 2006 vo Viedni.


Financovanie

Európska rada víta, že sa na migráciu kladie čoraz väčší dôraz, ako aj zámer Komisie zintenzívniť svoju finančnú pomoc v oblastiach, ktoré sa migrácie týkajú alebo s ňou súvisia, v rámci jej vzťahov s tretími krajinami, a to aj vyčlenením prostriedkov až do výšky 3 % nástroja ENPI a porovnateľným úsilím v rámci iných príslušných finančných nástrojov. Rovnaké úsilie sa zváži najmä pre oblasť subsaharskej Afriky s cieľom odstrániť príčiny migrácie.

Európska rada tiež vyzdvihuje, že je dôležité zabezpečiť, aby AENEAS pripisoval pri financovaní na rok 2006 adekvátnu prioritu Afrike a Stredozemiu, a to aj prostredníctvom činnosti na podporu synergického účinku medzi migráciou a rozvojom. V rámci budúceho finančného výhľadu by sa tiež mali zabezpečiť primerané zdroje na tematické programy pre spoluprácu s tretími krajinami v oblasti migrácie a azylu, pričom by sa mali zabezpečiť dostatočne pružné spôsoby rýchleho prerozdelenia finančných prostriedkov v prípade vážnej a naliehavej potreby.

Vykonávanie a podávanie správ

Európska rada podčiarkuje dôležitosť rýchleho vykonávania určených prioritných opatrení a vyzýva Komisiu, aby zorganizovala koordinačné stretnutia medzi členskými štátmi, FRONTEX-om, UNHCR a prípadne inými príslušnými organizáciami.

Európska rada vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2006 podala správy o dosiahnutom pokroku.________________________


PRÍLOHA IILEPŠIA REGULÁCIA


Znižovanie zaťaženia podnikov a občanov prostredníctvom zjednodušenia a skríningu

Európska rada potvrdzuje význam zníženia zbytočného zaťaženia podnikov a občanov. V tejto súvislosti víta nový program Komisie na zjednodušenie právnych predpisov EÚ[1] a vyzýva Radu a Európsky parlament, aby prioritne umožnili rýchly prechod návrhov na zjednodušenie legislatívnym systémom. Víta iniciatívu Komisie v oblasti skríningu, berie na vedomie jej výsledok a vyzýva Komisiu, aby naďalej skúmala pripravované návrhy z hľadiska ich vplyvov, a to aj hospodárskych, sociálnych a environmentálnych, aby sa v prípade potreby mohli upraviť, nahradiť alebo stiahnuť.

Revidovaný systém posudzovania vplyvov

Európska rada víta revidovaný systém Komisie na posudzovanie vplyvov[2] vrátane záväzku pripraviť integrované posudzovanie vplyvov pre všetky hlavné legislatívne návrhy a dokumenty, ktoré určujú politiku v jej pracovnom programe. Tieto posudky by tiež mali na základe dostupných odvetvových analýz skúmať rozsah možností, ktoré by sa mohli zvoliť pri plnení stanovených cieľov návrhu a ktoré by mohli v prípade potreby zahŕňať aj iné ako legislatívne možnosti a ďalšiu harmonizáciu. Vyzýva Radu a Európsky parlament, aby naplno využili posudky vplyvov vypracované Komisiou ako nástroj, o ktorý sa dá oprieť pri politickom rozhodovaní, a uplatňovali medziinštitucionálny spoločný prístup k posudzovaniu vplyvov. Potvrdzuje význam transparentnosti tvorby politík a včasného a účinného konzultovania zainteresovaných strán a so záujmom očakáva komplexné, nezávislé hodnotenie systému Komisie na posudzovanie vplyvov, ktorý sa má zaviesť začiatkom roku 2006


Spoločná metodika EÚ na hodnotenie administratívnych nákladov vyplývajúcich z právnych predpisov

Európska rada víta Oznámenie Komisie o spoločnej metodike EÚ na hodnotenie administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi[3] a vyzýva Komisiu, aby v rámci integrovaného posudzovania vplyvov, s ktorým sa začne v januári 2006, začala s dôsledným posudzovaním administratívneho zaťaženia podľa transparentných kritérií. V tejto súvislosti zdôrazňuje, že táto metodika môže významne prispieť k určovaniu právnych predpisov, ktoré si vyžadujú zjednodušenie, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti stanovenia merateľných cieľov na zníženie administratívneho zaťaženia v konkrétnych odvetviach. Európska rada uznáva, že je dôležité, aby členské štáty na požiadanie primeraným spôsobom poskytovali informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie administratívnych nákladov vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ..

PRÍLOHA IIIVYHLÁSENIE EURÓPSKEJ RADY

1. Európska rada sa opätovne hlási k svojmu záväzku prispieť k vytvoreniu bezpečného, prosperujúceho a mierového Blízkeho východu a Stredozemia, založeného na dodržiavaní právneho štátu, demokracie a ľudských práv.

2. Európska rada si uvedomuje výzvy, ktorým čelia krajiny Blízkeho východu a Stredozemia. Nalieha na všetkých svojich partnerov, aby svoje spory riešili mierovou cestou, vyhli sa hrozbe alebo skutočnému použitiu sily, ukončili podnecovanie nevraživosti a posilňovali regionálnu bezpečnosť. Naliehavo ich žiada, aby dodržiavali a plnili medzinárodné dohody o nešírení zbraní, ich kontrole a o odzbrojení a usilovali sa o to, aby bol Blízky východ oblasťou bez zbraní hromadného ničenia a ich nosičov. Dôrazne ich žiada, aby riešili problém terorizmu a teroristických sietí. EÚ sa zaviazala, že sa bude týmito výzvami zaoberať v spolupráci so všetkými krajinami.

Irán

3. Európska rada rozhodne odsudzuje výzvy prezidenta Ahmádinedžáda na vyhladenie Izraela a jeho spochybňovanie holokaustu. Takéto výroky sú absolútne neprijateľné a nepatria do civilizovanej politickej diskusie. Európska rada pripomína, že Valné zhromaždenie OSN vrátane Iránu v novembri tohto roku konsenzom prijalo rezolúciu, ktorá „odmieta akékoľvek úplné alebo čiastočné spochybňovanie holokaustu ako historickej udalosti“ a vyzýva všetky členské štáty, aby svojich obyvateľov o holokauste poučili. Európska rada opätovne potvrdzuje právo štátu Izrael na existenciu v rámci bezpečných a uznaných hraníc. Pripomína, že všetci členovia Organizácie Spojených národov sa zaviazali zdržať sa hrozby alebo skutočného použitia sily ohrozujúcej územnú celistvosť alebo politickú nezávislosť ktoréhokoľvek štátu. EÚ vyzýva vedúcich predstaviteľov Iránu, aby sa pripojili k medzinárodnému konsenzu o tom, že v otázke palestínsko – izraelského konfliktu je potrebné prijať riešenie, ktoré počíta s existenciou dvoch štátov, aby podporili úsilie o nastolenie mieru medzi Izraelom a jeho susedmi a aby ukončili podporu skupín, ktoré obhajujú teroristické činy alebo sa na nich podieľajú.

4. Európsku radu vážne znepokojuje, že sa Iránu nepodarilo presvedčiť ostatné krajiny o tom, že jeho jadrový program má výlučne mierový charakter. Obnovenie činnosti zariadenia na konverziu uránu v Isfaháne, pokračujúca absencia transparentnosti a neochota Iránu podniknúť kroky, ktoré opakovane požadovalo niekoľko rezolúcií Rady MAAE, len prehlbujú vážne znepokojenie EÚ, pokiaľ ide o zámery Iránu. EÚ sa naďalej usiluje o diplomatické riešenie, tento priestor však nebude k dispozícii navždy a Európska rada Irán naliehavo žiada, aby konštruktívne reagoval okrem iného tým, že vykoná všetky opatrenia na obnovu dôvery, o ktoré ho požiadala Rada MAAE, a zdrží sa akýchkoľvek ďalších jednostranných krokov, ktoré by mohli situáciu zhoršiť.

5. Európska rada zdôrazňuje, že zlepšenie alebo zhoršenie dlhodobých vzťahov EÚ s Iránom bude závisieť od pokroku vo všetkých otázkach, ktoré vyvolávajú obavy. Rada sa vzhľadom na poburujúce politické správanie Iránu od mája dohodla, že je potrebné dôkladne skúmať diplomatické možnosti EÚ a jej prístup naďalej prispôsobovať podľa toho, aké vyhlásenia Irán urobí a aké kroky podnikne. Európska rada opätovne zdôrazňuje, že ju hlboko znepokojuje nedodržiavanie ľudských práv a základných politických slobôd v Iráne, a vyzýva Irán, aby prijal konkrétne kroky vrátane trvalého prepustenia Akbara Gandžiho a iných väzňov svedomia, a preukázal tak dodržiavanie týchto zásad. V duchu solidarity EÚ vyzýva Irán, aby zrušil všetky diskriminačné obmedzenia proti jednotlivým členským štátom.

Irak

6. Európska rada znovu potvrdzuje, že EÚ naďalej podporuje politickú transformáciu Iraku v súlade s rezolúciami BR OSN č. 1546 a 1637, a opakuje svoj záväzok pomáhať irackému ľudu pri budovaní bezpečného, stabilného, jednotného a prosperujúceho Iraku. S radosťou víta uskutočnenie volieb 15. decembra, ktoré považuje za ďalší krok k demokracii a stabilite v Iraku, a podporuje urýchlené vytvorenie novej vlády po voľbách. Európska rada si uvedomuje rozpory, ktoré v Iraku pretrvávajú. Vyzýva všetky strany v Iraku, aby sa zaviazali výlučne k mierovým činnostiam a aktívne sa snažili o zmierenie. Jednoznačne odsudzuje teroristické činy. Európska únia je pripravená podporiť Iračanov v ich úsilí o prehĺbenie konsenzu, pokiaľ ide o budúcnosť ich krajiny, a to okrem iného preskúmaním ústavy, a v úsilí o napredovanie v budovaní nového postsaddámovského politického systému založeného na zásade inklúzie. Európska rada víta zasadnutie o Iraku, ktoré usporiadala Liga arabských štátov 19. novembra, a podporuje zvolanie konferencie o národnej jednote začiatkom roka 2006. Európska rada dôrazne vyzýva krajiny tohto regiónu, predovšetkým Sýriu a Irán, aby podporovali politický proces v Iraku a rozvíjali dobré susedské vzťahy, a to aj spoluprácou s Irakom na zamedzení cezhraničného tranzitu a podpory teroristov.

7. Európska rada opakuje svoj záväzok podporovať obnovu Iraku okrem iného prostredníctvom misie EÚ na podporu právneho štátu. Európska rada vyjadruje svoje obavy v súvislosti s nedávnymi správami o porušovaní ľudských práv v Iraku a vyzýva iracké orgány, aby tieto prípady urýchlene a transparentne riešili. Podčiarkuje, že EÚ jednoznačne odmieta trest smrti. Naďalej má záujem o pravidelný politický dialóg s Irakom podľa spoločného politického vyhlásenia EÚ a Iraku. EÚ dúfa, že len čo sa vytvorí ústavne zvolená vláda, budú sa jej vzťahy s Irakom ďalej prehlbovať a zlepšovať aj prostredníctvom vytvorenia zmluvných vzťahov.

Libanon

8. Európska rada zdôrazňuje svoju podporu jednote, stabilite a nezávislosti Libanonu a pripomína jeho susedom povinnosť rešpektovať zvrchovanosť tejto krajiny. Európska rada dôrazne odsudzuje atentát na Gibrana Tueniho a vraždu jeho spoločníkov, ktorí ho sprevádzali. Tento atentát je najnovším prejavom zákernej kampane proti libanonským občanom, novinárom, politickým predstaviteľom a ich právu na slobodu prejavu. Európska rada tiež s mimoriadnym znepokojením sleduje závery druhej správy medzinárodnej nezávislej vyšetrovacej komisie OSN (UNIIIC) pod vedením Detleva Mehlisa. Berie na vedomie závažné indície, že atentátu na Rafíka Harírího sa zúčastnili libanonské a sýrske bezpečnostné služby a vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou spoluprácou, ktorú sýrske orgány poskytli komisii. Dôrazne nabáda Sýriu, aby bezpodmienečne spolupracovala s UNIIIC v jej úsilí postaviť pred súd tých, ktorí sú zodpovední za atentát na Rafíka Harírího. Víta jednomyseľné prijatie rezolúcie BR OSN č. 1644 z 15. decembra, ktorá rozširuje mandát UNIIIC; oprávňuje UNIIIC na poskytovanie technickej pomoci libanonským orgánom pri ich vyšetrovaní ostatných teroristických útokov spáchaných v Libanone od 1. októbra 2004; uznáva požiadavku libanonskej vlády, že osoby obvinené z účasti na atentáte na Rafíka Harírího by mal súdiť tribunál medzinárodného charakteru.

9. Európska rada potvrdzuje svoju plnú podporu libanonskej vláde a nabáda ju, aby rozšírila svoju zákonnú moc na celú krajinu a urýchlene riešila hospodárske a politické reformy v súlade s dohodu dosiahnutou na zasadnutí Ústrednej skupiny, ktoré sa konalo v septembri v New Yorku. Víta medzinárodnú konferenciu, ktorá sa má uskutočniť začiatkom roka 2006. Všetkým zúčastneným stranám pripomína ich povinnosť vykonávať rezolúciu BR OSN č. 1559 v plnom rozsahu vrátane rozpustenia a odzbrojenia všetkých milícií.

Blízkovýchodný mierový proces

10. Európska rada potvrdzuje svoj záväzok plne vykonávať cestovnú mapu Kvarteta. Víta stiahnutie sa Izraela z pásma Gazy a častí Predjordánska ako významný krok k vykonávaniu cestovnej mapy. Začiatok činnosti pomocnej hraničnej misie EÚ na monitorovanie fungovania hraničného priechodu v Rafahu, ako aj pomoc EÚ pri posilňovaní palestínskych kapacít na riadenie hraníc odzrkadľujú silný záväzok EÚ podporiť zúčastnené strany pri ich úsilí o trvalé riešenie, ktoré vyplynie z rokovaní. Vyzýva k okamžitému uplatňovaniu všetkých aspektov dohody o pohybe a prístupe z 15. novembra. Vysoko si cení úsilie osobitného vyslanca Kvarteta a zdôrazňuje, že medzinárodná účasť v tomto mierovom procese je naďalej dôležitá.

11. Európska rada zdôrazňuje, že všetky palestínske frakcie vrátane Hamásu by sa mali zriecť násilia, uznať právo Izraela na existenciu a zložiť zbrane. Tí, ktorí chcú byť súčasťou tohto politického procesu, by sa nemali zapájať do ozbrojených činností, pretože takého činnosti sú v zásadnom rozpore s budovaním demokratického štátu. Rada víta vyhlásenia Palestínskej samosprávy odsudzujúce násilie a nalieha na palestínske skupiny, ktoré sa zúčastňujú na teroristických aktivitách, aby sa ich zriekli a zapojili sa do demokratického procesu. Nalieha na Palestínsku samosprávu, aby rozhodne zasiahla proti tým, ktorí páchajú násilné skutky alebo zastrašujú, a prevzala plnú kontrolu nad bezpečnosťou v oblastiach pod svojou správou. EÚ je aj naďalej odhodlaná podporovať palestínske reformy a posilňovať palestínske bezpečnostné sily a civilné policajné kapacity aj prostredníctvom civilnej policajnej misie EÚ a spolupráce s koordinátorom USA pre bezpečnosť.

12. Európska rada zdôrazňuje význam volieb do palestínskej zákonodarnej rady, ktoré sa predpokladajú v januári 2006. Naliehavo žiada, aby Izrael a Palestínska samospráva úzko spolupracovali pri príprave a priebehu volieb, najmä pokiaľ ide o slobodu pohybu všetkých kandidátov, ľudí, ktorí voľby pripravujú, a voličov, a to predovšetkým vo východnom Jeruzaleme, a víta začiatok činnosti volebnej pozorovateľskej misie EÚ.

13. Európska rada nalieha na izraelskú vládu, aby na palestínskych územiach zastavila všetky činnosti, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, vrátane budovania osád, búrania palestínskych obydlí a stavania separačného múru na okupovanom území. Tieto činnosti ohrozujú akékoľvek riešenie založené na spolužití dvoch samostatných funkčných štátov. Činnosti Izraela vo východnom Jeruzaleme a jeho okolí vyvolávajú mimoriadne znepokojenie, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie dohody o konečnom urovnaní sporu v otázke Jeruzalema.

Stabilita regiónu

14. Európska rada nalieha na všetky dotknuté krajiny, aby okamžite prijali praktické opatrenia na podporu stability regiónu. To znamená aj podporu úsilia o mier medzi Izraelom a jeho susedmi, politický proces v Iraku založený na zásade inklúzie, vykonávanie rezolúcie BR OSN č. 1559 a ostatných relevantných rezolúcií v Libanone a zastavenie podpory skupinám, ktoré používajú násilie, a to vytvorením prekážok pre ich pohyb, organizáciu a dodávky zbraní a vyvíjaním tlaku na to, aby sa zdržali terorizmu.

Politická, sociálna a hospodárska reforma

15. Európska rada podčiarkuje svoj záväzok podporovať politickú, sociálnu a hospodársku reformu. Zdôrazňuje, že považuje za veľmi dôležité v celom rozsahu vykonávať strategické partnerstvo EÚ s krajinami stredozemskej a blízkovýchodnej oblasti, ako aj svoj záväzok spolupracovať so všetkými krajinami tohto regiónu vrátane krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC), Jemenu, Iránu a Iraku.

Barcelonský proces

16. Európska rada pripomína, že barcelonský proces, posilnený európskou politikou susedstva, predstavuje základný rámec pre vzťahy so stredozemskými krajinami. Európska rada víta pokrok vo vykonávaní akčných plánov európskej politiky susedstva, ktoré sa uzavreli s Izraelom, Jordánskom, Marokom, Palestínskou samosprávou a Tuniskom; berie na vedomie, že sa začali rokovania s Egyptom a predbežné konzultácie s Libanonom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala národnú správu pre Alžírsko s cieľom rokovať o akčnom pláne.

17. Európska rada víta samit Euromedu, ktorý sa konal 27. – 28. novembra v Barcelone pri príležitosti jeho 10-ročnej existencie a prijal spoločne dohodnutý päťročný pracovný program a kódex správania pre boj proti terorizmu. Päťročný pracovný program obsahuje strednodobé ciele v oblasti politického a bezpečnostného partnerstva; trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a reformy; sustainable economic growth and reform; education and socio-cultural exchanges; vzdelávania a spoločensko-kultúrnych výmen; migrácie, sociálnej integrácie, spravodlivosti a bezpečnosti. Odporúča, aby každé predsedníctvo po porade s Komisiou a členskými štátmi predložilo Rade podrobnú správu o plánoch na vykonávanie pracovného programu, a vyzýva Komisiu, aby Radu o jeho vykonávaní pravidelne informovala. Kódex správania pre boj proti terorizmu predstavuje významný pokrok v našej politickej a bezpečnostnej spolupráci so stredozemskými partnermi.

Líbya

18. Európska rada berie na vedomie pokrok vo vývoji vzťahov EÚ s Líbyou, pričom nalieha na pokračovanie v úsilí o rozptýlenie obáv EÚ a vyriešenie ostatných otvorených bilaterálnych otázok. Pripomína želanie EÚ, aby sa Líbya stala plnoprávnym členom barcelonského procesu, v ktorom by mohla zohrávať hodnotnú úlohu. Účasť na uvedenom procese a následný pokrok smerom k uzavretiu dohody o pridružení si od Líbye vyžaduje, aby vyhlásenie a barcelonské acquis prijala v plnom rozsahu.


[1] Dokument 13976/05.

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] Dokument 13629/05.


Side Bar