Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4[ ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE LT2005 M. GRUODŽIO 15–16 D. BRIUSELYJE SUSITIKUSI
EUROPOS VADOVŲ TARYBA
PIRMININKAUJANČIOS VALSTYBĖS NARĖS IŠVADOS

 1. Europos Vadovų Tarybos susitikimas prasidėjo Europos Parlamento pirmininko Josep Borrell pranešimu, po kurio buvo pasikeista nuomonėmis.

 1. Europos Vadovų Taryba primena bendrų Europos vertybių – solidarumo, socialinio teisingumo ir tvarumo – svarbą, nes jos yra Sąjungos politikos krypčių plėtojimo pagrindas. Šiose išvadose pateikiamos gairės turėtų būti toliau plėtojamos remiantis šiomis vertybėmis.

 1. Europos Vadovų Taryba primena ES paramą veiksmingai daugiašalei sistemai, pagrįstai teisinės valstybės principu, ir tai, kad reikia, jog Jungtinės Tautos turėtų geresnes priemones XXI amžiuje iškilusiems sunkumams nugalėti. Ji pabrėžia savo įsipareigojimą kuo greičiau ir iki galo įgyvendinti reformas ir įsipareigojimus, dėl kurių susitarta 2005 m. JT pasaulio aukščiausio lygio susitikime.

 1. EUROPOS ATEITIS

 1. Po Hampton Court rūmuose įvykusio neformalaus valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimo Europos Vadovų Taryba atkreipia dėmesį į Komisijos pirmininko ir generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio pranešimus bei sutinka vėl svarstyti šiuos klausimus pirmininkaujant Austrijai.

 1. Europos Vadovų Taryba atkreipia dėmesį į bendrą JK ir Austrijos tarpinį pranešimą apie visose valstybėse narėse vykstančius nacionalinius debatus dėl Europos ateities, kuris buvo pateiktas po 2005 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime padarytos valstybių ar vyriausybių vadovų deklaracijos šiuo klausimu. Europos Vadovų Taryba vėl svarstys šį klausimą 2006 m. pirmąjį pusmetį, pirmininkaujant Austrijai, remdamasi Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos atliktu parengiamuoju darbu. Europos Vadovų Taryba taip pat atkreipia dėmesį į 2005 m. lapkričio 17 d. Hagoje pirmininkaujančios valstybės narės ir Nyderlandų kartu surengtos konferencijos „Galių pasidalijimas Europoje“ metu įvykusias diskusijas bei atkreipia dėmesį į Austrijos ketinimą pirmininkavimo laikotarpiu vėl svarstyti šį klausimą.

 1. FINANSINĖ PERSPEKTYVA

 1. Europos Vadovų Taryba pasiekė susitarimą dėl dok. 15915/05 išdėstytos 2007–2013 m. finansinės perspektyvos.

 1. AFRIKA

 1. Europos Vadovų Taryba priima ES strategiją „ES ir Afrika: strateginės partnerystės link“, kaip buvo paraginta padaryti 2005 m. birželio mėn. susitikime (doc. 15702/1/05 REV 1). Remdamasi Kaire įvykusio aukščiausio lygio susitikimo rezultatais, ji pabrėžia, kad svarbu stiprinti ES ir Afrikos politinį dialogą, be kita ko kuo greičiau surengiant antrą ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimą Lisabonoje, ir sutinka nuo 2006 m. reguliariai peržiūrėti strategijos įgyvendinimo pažangą, atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos priimtas išvadas.

 1. VISA APIMANTIS POŽIŪRIS Į MIGRACIJĄ

 1. Europos Vadovų Taryba pažymi, kad ES ir jos valstybėms narėms vis svarbesni tampa migracijos klausimai, ir atkreipia dėmesį į tą faktą, kad naujausi pokyčiai kelia vis didesnį visuomenės susirūpinimą kai kuriose valstybėse narėse. Ji pabrėžia, kad reikalingas subalansuotas, visa apimantis ir darnus požiūris, apimantis kovos su nelegalia imigracija politiką ir, bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, sudarantis sąlygas pasinaudoti legalios migracijos teikiama nauda. Europos Vadovų Taryba primena, kad migracijos klausimai užima svarbią vietą ES santykiuose su daugeliu trečiųjų šalių, visų pirma įskaitant Sąjungos kaimynystėje esančius regionus – rytų, pietryčių ir Viduržemio jūros regionus ir pažymi, kad svarbu užtikrinti, jog šiai politikai būtų skiriami atitinkamo lygio finansiniai ištekliai. ES stiprins savo dialogą ir bendradarbiavimą migracijos klausimais su visomis tomis šalimis, įskaitant asmenų grąžinimo valdymą, vadovaudamasi partnerystės principais ir atsižvelgdama į kiekvienai atitinkamai šaliai būdingas aplinkybes.

 1. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad Europos Sąjungos įsipareigojimas remti vystymosi pastangas kilmės arba tranzito šalyse yra dalis ilgalaikio proceso, kuriuo reaguojama į migracijos teikiamas galimybes ir keliamus sunkumus, kaip numatyta Hagos programoje. Šiuo požiūriu Europos Vadovų Taryba pripažįsta, jog svarbu šalinti pagrindines migracijos priežastis, pavyzdžiui, kuriant galimybes turėti pragyvenimo šaltinį ir šalinant skurdą kilmės šalyse ir regionuose, atveriant rinkas ir skatinant ekonomikos augimą, gerą valdymą ir žmogaus teisių apsaugą.

 1. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina 2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą „Prioritetiniai veiksmai sprendžiant migracijos problemas“, kaip visuotinio proceso dalį, ir priima „Visa apimantį požiūrį į migraciją: Afrikos ir Viduržemio jūros regiono valstybėms skirti prioritetiniai veiksmai“, kuris pridedamas prie šių išvadų ir apima tokias sritis:

 • valstybių narių bendradarbiavimo ir veiksmų stiprinimą;
 • dialogo ir bendradarbiavimo su Afrikos valstybėmis intensyvinimą;
 • dialogo ir bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis, kuriame dalyvautų visas Viduržemio jūros regionas, intensyvinimą.
 • taip pat finansavimo ir įgyvendinimo klausimus.

Europos Vadovų Taryba ragina Komisiją 2006 m. pabaigoje pranešti apie padarytą pažangą.

 1. KOVA SU TERORIZMU

 1. Europos Vadovų Taryba pabrėžia visa apimančio ir proporcingo atsako į terorizmo grėsmę svarbą. Ji priima ES kovos su terorizmu strategiją (dok. 14469/4/05 REV 4), kurioje pateikiama sistema, skirta radikalizmo skatinimo ir verbavimo teroristinei veiklai prevencijos, piliečių ir infrastruktūros apsaugos, teroristų persekiojimo bei jų veikų tyrimo ir atsako į teroro aktų padarinius veiksmams gerinti. Europos Vadovų Taryba pažymi, kad šiuo metu atliekama ES kovos su terorizmu veiksmų plano – įgyvendinimo priežiūros dokumento – peržiūra siekiant užtikrinti visišką suderinamumą su naująja strategija.

 1. Europos Vadovų Taryba taip pat palankiai vertina pažangą sprendžiant prioritetinius klausimus, nurodytą kovos su terorizmu koordinatoriaus šešių mėnesių ataskaitoje, ir ragina, kad šis tempas nesulėtėtų. Europos Vadovų Taryba 2006 m. birželio mėn. susitikime stebės kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimą.

 1. TVARUS VYSTYMASIS

 1. Europos Vadovų Taryba atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą komunikatą dėl artimiausių penkerių metų atnaujintos ES tvaraus vystymosi strategijos. Europos Vadovų Taryba tikisi 2006 m. birželio mėn. priimti plataus užmojo ir išsamią strategiją, kuri galėtų apimti tikslus, rodiklius ir veiksmingą stebėsenos tvarką; ji turėtų apimti vidaus bei išorės aspektus ir būtų pagrįsta teigiama ilgalaike vizija, sutelkiančia Bendrijos tvaraus vystymosi prioritetus bei tikslus į aiškią ir nuoseklią strategiją, kuri paprastai ir veiksmingai gali būti pateikta piliečiams.

 1. KLIMATO KAITA IR TVARI ENERGETIKA

 1. Primindama 2005 m. kovo mėn. išvadas Europos Vadovų Taryba palankiai vertina 2005 m. padarytą pažangą rengiant vidutinės trukmės ir ilgalaikę ES strategiją bei vėl suteikiant naują postūmį tarptautinėms deryboms dėl klimato kaitos. Todėl Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Monrealyje įvykusios JT klimato kaitos konferencijos teigiamus rezultatus; šia konferencija tęsiamas darbas pagal JT bendrąją klimato kaitos konvenciją, įskaitant Kioto protokolo ir jo lanksčių mechanizmų įgyvendinimą, ir pradedamos diskusijos dėl ilgalaikių bendradarbiavimo veiksmų klimato kaitos problemai spręsti, kurie padėtų užtikrinti kuo platesnį visų šalių bendradarbiavimą ir jų dalyvavimą veiksmingai bei tinkamai reaguojant tarptautiniu lygiu. Europos Vadovų Taryba tikisi, kad, siekiant prisidėti prie šių diskusijų, bus toliau plėtojama ES vidutinės trukmės ir ilgalaikė strategija, taip pat, kad ši strategija prireikus bus apsvarstyta 2006 m. antrąjį pusmetį.

 1. Remdama šį darbą, Europos Vadovų Taryba taip pat pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti Gleneagles veiksmų planą, kuriame labai akcentuojamas technologijų perdavimas ir klimato kaitos poveikio valdymas, ir tęsti dialogą bei techninį bendradarbiavimą, dėl kurių susitarta su Indija, Kinija ir Rusija, įskaitant būsimuose aukščiausio lygio susitikimuose, plėtojant partnerystę su visomis daugiausia energijos suvartojančiomis šalimis.

 1. Europos Vadovų Taryba taip pat palankiai vertina Komisijos komunikatą „Aviacijos poveikio klimato kaitai mažinimas“, pripažįsta, kad aviacijos sektoriaus įtraukimas į ES emisijos leidimų sistemą atrodo geriausias sprendimas ir palankiai vertina Komisijos ketinimą iki 2006 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl teisės akto kartu su poveikio įvertinimu, kuriame pateikiama speciali analizė, kurios buvo paprašyta 2005 m. gruodžio 2 d. Tarybos išvadose.

 1. Europos Vadovų Taryba akcentuoja, kad svarbu laikytis integruoto požiūrio į klimato kaitos, energetikos ir konkurencingumo srityje nustatytus tikslus, ir pabrėžia, kad investavimo į švaresnę ir tvaresnę energetiką tiek ES, tiek plačiau, strategijomis gali būti remiamas platus politinių tikslų spektras, įskaitant energijos tiekimo tęstinumą, konkurencingumą, užimtumą, oro kokybę ir mažesnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Todėl Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Europos klimato kaitos programos antrojo etapo pradžią ir Komisijos ketinimą parengti energijos efektyvumo veiksmų planą.

 1. AUGIMAS IR UŽIMTUMAS

 1. Primindama 2005 m. gruodžio 6 d. Tarybos (ECOFIN) išvadas, Europos Vadovų Taryba pažymi, kad pasaulio ekonomikoje šiuo metu vyksta daug greitų ir svarbių ekonominių pokyčių, ir sutinka, kad Europai reikia ekonominių reformų, socialinės srities modernizavimo bei tvarios aplinkos politikos siekiant apsaugoti jos vertybes ir veiksmingai reaguoti į sunkumus, atsirandančius dėl globalizacijos ir demografinių pokyčių, bei pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis. Europos Vadovų Taryba pabrėžia inovacijų, informacinių ir ryšių technologijų, mokslinių tyrimų bei žmogiškojo kapitalo, visų pirma MVĮ srityje, svarbą siekiant visoje Europos Sąjungoje užtikrinti didesnį užimtumą, našumą ir tvarų ekonominį augimą vykdant patikimą makroekonomikos politiką.

 1. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina valstybių narių nacionalines reformų programas bei Komisijos pateiktą Bendrijos Lisabonos programą ir laukia Komisijos pažangos ataskaitos, kuri turi būti pateikta sausio mėn. Ji pabrėžia nacionalinių reformų programų svarbą stiprinant Lisabonos strategijos bendrą valdymą ir prašo valstybių narių, Komisijos ir Tarybos stebėti ir vertinti jų įgyvendinimą pagal 2005 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas.

 1. Deramai atsižvelgdama į subsidiarumo ir proporcingumo principą bei į acquis communautaire laikymosi svarbą, Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad patobulinta Europos Sąjungos reglamentavimo sistema Bendrijos ir valstybių narių lygiu yra vienas iš svarbiausių augimo ir užimtumo užtikrinimo aspektų. Turėtų būti akcentuojama būtinybė įgyvendinti visų institucijų jau prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant 2003 m. gruodžio 16 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros nuostatas. Tuo pagrindu Europos Vadovų Taryba palankiai vertina didelę pažangą, padarytą nuo jos paskutiniojo susitikimo, ir pritaria, kad itin svarbus yra tolesnis darbas, kaip nurodyta pridedamame priede, kuris apima i) įmonėms ir piliečiams tenkančios naštos sumažinimą supaprastinant reglamentavimą ir atliekant patikrą; ii) peržiūrėtą poveikio vertinimo sistemą ir iii) teisės aktų administracinių išlaidų įvertinimo ES bendrą metodiką.

 1. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kaip svarbu, laikantis jos 2005 m. kovo mėn. išvadų, užtikrinti tinkamą vidaus rinkos, įskaitant paslaugų rinką, veikimą. Europos Vadovų Taryba atkreipia dėmesį į pažangą, susijusią su paslaugų direktyva, ir laukia iš dalies pakeisto Komisijos pasiūlymo pateikimo siekiant nesulėtinti esamo tempo.

 1. LENGVATINIAI PVM TARIFAI

 1. Europos Vadovų Taryba ragina Ekonomikos ir finansų reikalų tarybą 2006 m. sausio mėn. įvyksiančiame posėdyje spręsti lengvatinių PVM tarifų klausimą siekiant galutinai susitarti šiuo klausimu.

 1. BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA

 1. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Komisijos nuomonę dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos paraiškos dėl narystės ES. Ji palankiai vertina Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos padarytą pažangą siekiant atitikti 1993 m. Kopenhagos Europos Vadovų Tarybos nustatytus politinius kriterijus ir 1997 m. Tarybos nustatytas Stabilizacijos ir asociacijos proceso sąlygas.

 1. Atsižvelgdama į Komisijos analizę Europos Vadovų Taryba nusprendžia suteikti Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai šalies kandidatės statusą, pirmiausia atsižvelgdama į didelę pažangą, padarytą užbaigiant teisinę sistemą, susijusią su Ohrido pagrindų susitarimu, ir į rezultatus, pasiektus nuo 2001 m. įgyvendinant Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (įskaitant su prekyba susijusias nuostatas).

 1. Europos Vadovų Taryba aiškiai nurodo, kad tolesni veiksmai turės būti apsvarstyti atsižvelgiant į debatus dėl plėtros strategijos, kaip numatyta 2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos išvadose, į tai, kaip Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija atitinka politinius Kopenhagos kriterijus, į Stabilizacijos ir asociacijos proceso reikalavimus ir veiksmingą Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo įgyvendinimą, bei į būtinybę daryti tolesnę didelę pažangą siekiant spręsti kitus klausimus ir atitikti kriterijus, nurodytus Komisijos nuomonėje, ir atsižvelgiant į Europos partnerystės prioritetų įgyvendinimą, remiantis konkrečiomis gairėmis. Taip pat reikės atsižvelgti į Sąjungos galimybes priimti naujas nares. Europos Vadovų Taryba ragina Komisiją būsimose pažangos ataskaitose pranešti apie pokyčius.

 1. TARPTAUTINIS AIRIJOS FONDAS

 1. Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į svarbų darbą, kurį atliko Tarptautinis Airijos fondas taikai ir susitaikymui skatinti. Ji paprašė Komisijos imtis būtinų veiksmų siekiant užtikrinti tolesnę ES paramą fondui, kadangi jis pradėjo iki 2010 m. vykdytinos veiklos esminį galutinį etapą.

 1. IŠORĖS SANTYKIAI

 1. Europos Vadovų Taryba priima prie šių išvadų pridedamą deklaraciją dėl Viduržemio jūros regiono ir Artimųjų Rytų.

 1. Europos Vadovų Taryba patvirtina pirmininkaujančios valstybės narės pranešimą apie ESGP (dok. 15678/05), įskaitant pirmininkausiančios valstybės narės įgaliojimus.

 1. Europos Vadovų Taryba priima ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba strategiją (dok. 13066/05).

 1. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina tai, kad Taryba, valstybės narės, Komisija ir Europos Parlamentas patvirtino „Europos bendrą sutarimą dėl vystymosi“, kuriame pateikiama su vystymusi susijusių Sąjungos vertybių, tikslų, principų ir priemonių bendra vizija (dok. 14820/05). Europos Vadovų Taryba palankiai vertina tai, kad Taryba, remdamasi Komisijos stebėsenos ataskaita, reguliariai vertins pagalbos apimčių tikslus, kuriems pritarta 2005 m. Tarybos išvadose.

 1. Europos Vadovų Taryba prašo pirmininkausiančios Austrijos toliau gerinti bendradarbiavimą konsulinėje ir vizų srityje.


________________________

I PRIEDAS


VISA APIMANTIS POŽIŪRIS Į MIGRACIJĄ:
AFRIKOS IR VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO VALSTYBĖMS SKIRTI PRIORITETINIAI VEIKSMAI


Europos Vadovų Taryba palankiai vertina 2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą Prioritetiniai veiksmai sprendžiant migracijos keliamas problemas: pirmieji veiksmai po susitikimo Hampton Court rūmuose.

Europos Vadovų Taryba, atsižvelgdama į ES strategiją dėl Afrikos bei į Teisingumo ir vidaus reikalų išorės aspektui skirtą strategiją, taip pat ir į pastarojo meto įvykius Viduržemio jūros regione, sutinka inicijuoti Afrikos ir Viduržemio jūros regiono valstybėms skirtus prioritetinius veiksmus.

Europos Vadovų Taryba sutinka, kad artimiausiu metu būtina imtis įvairių konkrečių veiksmų, kurie prisidėtų prie šiuo metu vykdomo darbo, kuriuo užtikrinama, kad migracijos srityje vykdomi veiksmai būtų naudingi visoms atitinkamoms šalims. Būtina imtis veiksmų, kuriais siekiama sumažinti nelegalios migracijos srautus ir mirties atvejų skaičių, užtikrinti saugų nelegalių migrantų grąžinimą, stiprinti pabėgėliams skirtus tvarius sprendimus bei kurti geresniam migracijos valdymui skirtus pajėgumus, taip pat užtikrinant kuo didesnę naudą visiems legalios migracijos partneriams, gerbiant žmogaus teises bei asmens teisę prašyti prieglobsčio. Toliau nurodyti neatidėliotini veiksmai yra plačios darbotvarkės, skirtos ES ir Afrikos bei Viduržemio jūros valstybių santykiams plėtoti remiantis tikra partneryste, dalis. Europos Vadovų taryba taip pat palankiai vertina valstybių narių šioje srityje vykdomą papildomą dialogą ir bendradarbiavimą.

Europos Vadovų Taryba toliau pabrėžia, kad būtinas integruotas ir visa apimantis požiūris į kai kuriuos siūlomus prioritetinius veiksmus, pavyzdžiui, iniciatyvas dėl migracijos maršrutų bei saugumo jūroje, skirtas tiek Viduržemio jūros regionui, tiek tam tikroms Afrikos šalims.

Atsižvelgdama į Komisijos komunikatą, Europos Vadovų Taryba patvirtina šiuos veiksmus ir ragina Tarybą bei valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su Komisija, kad 2006 m. būtų įgyvendinti šie veiksmai.

Didinti valstybių narių operatyvinį bendradarbiavimą

 • Ragina Europos sienų valdymo agentūrą:

o 2006 m. kuo anksčiau įgyvendinti sienos valdymo priemones Viduržemio jūros regione, ypač bendras operacijas ir bandomuosius projektus;

o iki 2006 m. gegužės mėn. pateikti Afrikos rizikos analizės pranešimą, pagrįstą neseniai atliktais tyrimais;

o 2006 m. kuo anksčiau pradėti rengti galimybių studiją dėl ES pietinės jūrų sienos (Viduržemio jūroje) kontrolės bei stebėjimo ir dėl Viduržemio jūros pakrantės patrulių tinklo, kuriame dalyvautų ES valstybės narės ir Šiaurės Afrikos šalys.

 • Iki 2006 m. pabaigos išnagrinėti visos ES pietinės jūrų sienos ir Viduržemio jūros stebėjimo sistemos sukūrimo technines galimybes. Tokioje sistemoje būtų panaudotos šiuolaikinės technologijos, kuriomis siekiama išgelbėti žmonių gyvybes jūroje bei spręsti nelegalios imigracijos problemas.

 • 2006 m. kuo anksčiau sukurti prioritetines šalis ar regionus apimančius imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų regioninius tinklus ir iki 2006 m. gegužėms mėn. pateikti pranešimus apie nelegalią migraciją ir prekybą žmonėmis, prireikus padedant pagrindinėse šalyse esantiems imigracijos ryšių palaikymo pareigūnams.

 • Iki 2006 m. pavasario pateikti pasiūlymą dėl greito reagavimo grupių, kurias sudarytų nacionaliniai ekspertai ir kurios migrantų antplūdžio atveju galėtų suteikti skubią techninę ir operatyvinę pagalbą, sukūrimo pagal Hagos programą.

 • Užtikrinti esminius tolesnius veiksmus, susijusius su Pasaulio tarptautinės migracijos komisijos pranešimu ir pasirengti 2006 m. rugsėjo mėn. prasidėsiančiam JT aukšto lygio dialogui migracijos ir vystymosi klausimais.

 • Iki 2006 m. kovo mėn. pateikti esamų tarptautinių jūros teisės dokumentų analizę, įskaitant atitinkamus pabėgėlių teisės aspektus.


Dialogas ir bendradarbiavimas su Afrika

 • Dėti pastangas, kad migracija taptų bendru prioritetu palaikant ES ir Afrikos Sąjungos politinį dialogą, įskaitant reguliarius vyresniųjų pareigūnų susitikimus rengiantis ES ir Afrikos ministrų troikos diskusijoms.

 • Bendradarbiauti remiantis partneryste su Afrikos šalimis ir regioninėmis organizacijomis, pvz., Vakarų Afrikos valstybių ekonomine bendrija, rengiant įvairius forumus, iniciatyvas ir regioninius susitikimus, įskaitant 2006 m. Maroke įvyksiančią ES ir Afrikos ministrų konferenciją ir 2006 m. kovo mėn. Briuselyje įvyksiančią konferenciją migracijos ir vystymosi klausimais.

 • Tirti migracijos kelių iniciatyvos, skirtos kilmės, tranzito ir paskirties šalių operatyviniam bendradarbiavimui, galimybes siekiant 2006 m. parengti konkrečią iniciatyvą.

 • Remiantis Kotonu susitarimo 13 straipsniu, iki 2006 m. pavasario su pagrindinėmis Afrikos šalimis į pietus nuo Sacharos sustiprinti dialogą, apimantį daugelį klausimų, pradedant institucijų ir gebėjimų kūrimu bei veiksmingu legalių migrantų integravimu ir baigiant grąžinimu bei veiksmingu readmisijos įsipareigojimų įgyvendinimu, siekiant abipusiai naudingo bendradarbiavimo šioje srityje.

 • 2006 m. kuo anksčiau sudaryti ir įgyvendinti bandomąją Regioninės apsaugos programą (RAP), kurioje dalyvautų Tanzanija, sudarant šios programos priežiūros iniciatyvinę grupę. Remiantis bandomosios programos išvadomis, parengti tolesnių programų Afrikoje planus.

 • Vykdyti tyrimą siekiant geriau suprasti esmines migracijos priežastis, kuriomis būtų grindžiamas ilgalaikis požiūris.

 • 2006 m. kuo anksčiau užmegzti nuolatinį dialogą su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru siekiant pasidalinti darbo su Afrikos šalimis patirtimi ir žiniomis.

 • 2006 m. pradžioje pradėti įgyvendinti iniciatyvas siekiant skatinti pigesnes ir lengviau prieinamas piniginių perlaidų siuntimo paslaugas bei remti tarptautinių organizacijų pastangas siekiant pagerinti duomenis apie piniginių perlaidų srautus; apsvarstyti galimybę remti Afrikos valstybių pastangas siekiant sudaryti sąlygas diasporų atstovams prisidėti prie vystymosi tėvynėje, įskaitant bendro vystymosi veiksmus, ir tirti galimybes sušvelninti įgūdžių netekimo poveikį jautriems sektoriams.

 • Parengti potencialiems migrantams skirtas informacines kampanijas siekiant pabrėžti su neteisėta migracija susijusius pavojus ir didinti informuotumą apie esamus teisėtus migracijos kanalus.


Darbas su kaimyninėmis šalimis

 • 2006 m. surengti EuroMed ministrų susitikimą dėl migracijos.

 • Dėti pastangas, kad Viduržemio jūros regiono trečiosios šalys dalyvautų atliekant galimybių studiją dėl Viduržemio jūros pakrantės patrulių tinklo, Viduržemio jūros stebėjimo sistemos ir tam tikrais atvejais su tuo susijusių bandomųjų projektų.

 • Sudaryti sąlygas atitinkamais atvejais pasinaudoti kitų regioninio bendradarbiavimo struktūrų, įskaitant susijusias su Baltijos jūra, patirtimi ir geriausia praktika.

 • Pasinaudoti visomis turimomis bendradarbiavimo su Viduržemio jūros regiono partneriais sistemomis, įskaitant toliau nurodytas, siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir prekybai žmonėmis bei su tuo kovoti, kurti gebėjimus siekiant geresnio migracijos valdymo bei tirti geriausius keitimosi informacija apie teisėtą migraciją ir darbo rinkos galimybes būdus, pavyzdžiui, rengiant migracijos charakteristikas ir stiprinant subregioninius forumus.

 • Vykdyti prioritetinę veiklą su šiomis trimis šalimis:

o Maroku – įgyvendinti kovos su prekyba žmonėmis projektus ir kuo greičiau užbaigti derybas dėl EB ir Maroko readmisijos susitarimo;

o Alžyru – 2006 m. pradžioje surengti pirmąjį susitikimą siekiant paspartinti bendradarbiavimą remiantis EB ir Alžyro Asociacijos susitarimo nuostatomis dėl migracijos bei kuo greičiau pradėti derybas dėl readmisijos susitarimo remiantis Komisijai suteiktais įgaliojimais;

o Libija – užbaigti darbą siekiant 2006 m. kuo anksčiau susitarti dėl ES ir Libijos veiksmų plano dėl migracijos remiantis 2005 m. birželio 3 d. Tarybos išvadomis dėl dialogo ir bendradarbiavimo su Libija migracijos klausimais pradėjimo bei kuo greičiau po to įgyvendinti projektus.

 • Suintensyvinti mokslinius tyrimus siekiant geriau suprasti ir valdyti migracijos srautus remiantis regioninės TVR MEDA I programos migracijos komponentu.

 • Padėti sustiprinti Šiaurės Afrikos šalių ir šalių į pietus nuo Sacharos ryšius pagal galimą migracijos kelių iniciatyvą.

 • Tęsti dialogą ir bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru padedant trečiosioms šalims kurti pabėgėlių apsaugos gebėjimus.

 • 2006 m. gegužės mėn. Vienoje surengti konferenciją Tarptautinio saugumo vaidmuo ES ir kaimyninių šalių santykiuose.


Finansavimas

Europos Vadovų Taryba palankiai vertina tai, kad migracijos klausimams teikiamas vis didesnis prioritetas, taip pat Komisijos iniciatyvą sustiprinti jos teikiamą finansinę pagalbą su migracija susijusiose srityse palaikant santykius su trečiosiomis šalimis, be kita ko tam skiriant iki 3 % Europos kaimynystės ir partnerystės priemonei numatytos sumos bei dedant panašias pastangas naudojantis kitais atitinkamais finansiniais instrumentais. Visų pirma bus apsvarstytos lygiavertės priemonės, skirtos Afrikos šalims į pietus nuo Sacharos, siekiant pašalinti esmines migracijos priežastis.

Be to, Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti, kad pagal Finansinės ir techninės pagalbos trečiosioms šalims migracijos ir prieglobsčio srityse programą tinkamas prioritetas būtų suteiktas veiksmų Afrikoje ir Viduržemio jūros regione finansavimui 2006 m., įskaitant migracijos ir vystymosi sąveiką skatinančius veiksmus. Be to, reikėtų užtikrinti, kad bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis teminei programai migracijos ir prieglobsčio srityse pagal būsimą finansinę perspektyvą būtų skirti atitinkami ištekliai, užtikrinant pakankamai lanksčias greito lėšų išmokėjimo priemones esant rimtam ir skubiam poreikiui.

Įgyvendinimas ir pranešimai

Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kaip svarbu greitai įgyvendinti nustatytas prioritetines priemones ir ragina Komisiją pagal poreikį surengti valstybių narių, Europos sienų valdymo agentūros, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro ir kitų atitinkamų organizacijų veiklos koordinavimo susitikimus.

Europos Vadovų Taryba ragina Komisiją 2006 m. pabaigoje pranešti apie padarytą pažangą.________________________


II PRIEDAS


GERESNIS REGLAMENTAVIMAS


Įmonėms ir piliečiams tenkančios naštos sumažinimas supaprastinant reglamentavimą ir atliekant patikrą

Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina įmonėms ir piliečiams tenkančios bereikalingos naštos sumažinimo svarbą. Todėl ji palankiai vertina naują Komisijos programą dėl ES teisės aktų supaprastinimo [1] ir ragina Tarybą bei Europos Parlamentą visais teisės aktų priėmimo etapais teikti pirmenybę supaprastinimo pasiūlymams. Ji palankiai vertina Komisijos iniciatyvą dėl peržiūros, atkreipia dėmesį į rezultatus ir prašo Komisijos toliau stebėti svarstomų pasiūlymų poveikį, įskaitant ekonominį bei socialinį poveikį ir poveikį aplinkai, siekiant juos iš dalies keisti, pakeisti naujais teisės aktais ar panaikinti, jei tai būtų tikslinga.

Peržiūrėta poveikio vertinimo sistema

Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Komisijos peržiūrėtą poveikio vertinimo sistemą [2], įskaitant prisiimtą įsipareigojimą parengti visų į jos darbo programą įtrauktų svarbiausių pasiūlymų dėl teisės aktų ir politiką nustatančių dokumentų integruotus poveikio įvertinimus. Šie įvertinimai turėtų apimti galimybių, kurios galėtų atitikti pasiūlymo tikslus, taip pat prireikus ne teisės aktų priėmimo galimybių ir tolesnį derinimo, nagrinėjimą remiantis sektorių analizėmis, jei jos yra. Ji ragina Tarybą ir Europos Parlamentą iki galo pasinaudoti Komisijos poveikio įvertinimais kaip politinių sprendimų priėmimo ir institucijų bendro požiūrio į poveikio įvertinimą įgyvendinimo priemone. Ji dar kartą patvirtina skaidrumo svarbą formuojant politiką ir laiku bei veiksmingai konsultuojantis su suinteresuotais subjektais ir laukia Komisijos poveikio vertinimo sistemos, kuri turi būti pradėta naudoti 2006 m. pradžioje, išsamaus ir nepriklausomo įvertinimo.

Teisės aktais nustatytų administracinių išlaidų įvertinimo ES bendra metodika

Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl ES bendros metodologijos, skirtos apskaičiuoti teisės aktais nustatytas administracines išlaidas, [3] ir prašo Komisijos nuo 2006 m. sausio mėn. atliekant integruotus poveikio įvertinimus pradėti nuolat ir remiantis skaidriais kriterijais vertinti administracinę naštą. Todėl ji pabrėžia, kad ši metodika galėtų vaidinti svarbų vaidmenį nustatant, kuriuos teisės aktus reikia supaprastinti, ir prašo Komisijos išnagrinėti galimybes nustatyti administracinės naštos sumažinimo konkrečiuose sektoriuose išmatuojamus tikslus. Europos Vadovų Taryba pripažįsta, kaip svarbu, kad valstybės narės gavusios prašymą proporcingai pateiktų informaciją, kurios reikia norint įvertinti ES teisės aktais nustatomas administracines išlaidas.
________________________


III PRIEDAS


EUROPOS VADOVŲ TARYBOS DEKLARACIJA

1. Europos Vadovų Taryba pakartoja savo įsipareigojimą siekti, kad Artimųjų Rytų ir Viduržemio jūros regionas būtų saugus, klestintis ir taikus bei grindžiamas teisinės valstybės principu, demokratija ir žmogaus teisėmis.

2. Europos Vadovų Taryba pripažįsta sunkumus, su kuriais susiduria Artimųjų Rytų ir Viduržemio jūros regiono šalys. Ji ragina visus regiono partnerius taikiai išspręsti ginčus, atsisakyti grasinimų panaudoti jėgą arba jos naudojimo, padaryti galą konfliktų kurstymui ir skatinti regiono saugumą. Ji ragina juos prisijungti prie tarptautinių susitarimų dėl ginklų neplatinimo, ginklų kontrolės bei nusiginklavimo ir jų laikytis, taip pat siekti, kad Artimieji Rytai būtų zona be masinio naikinimo ginklų ir jų pristatymo mechanizmų. Ji ragina juos spręsti terorizmo ir teroristų tinklų problemą. ES yra įsipareigojusi bendradarbiauti su visomis šalimis įveikiant šiuos sunkumus.

Iranas

3. Europos Vadovų Taryba besąlygiškai smerkia Prezidento M. Ahmadinejad raginimą sunaikinti Izraelį ir holokausto neigimą. Šie pasisakymai yra visiškai nepriimtini ir netinkami civilizuotiems politiniams debatams. Europos Vadovų Taryba primena, kad šių metų lapkričio mėn. JT Generalinė Asamblėja bendru sutarimu, įskaitant Iraną, priėmė rezoliuciją, kurioje „atmetamas bet koks holokausto kaip istorinio įvykio visiškas ar dalinis neigimas“, ragindama visas valstybes nares mokyti savo žmones apie holokaustą. Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina Izraelio valstybės teisę egzistuoti turint saugias ir pripažintas sienas. Europos Vadovų Taryba primena, kad visos Jungtinių Tautų narės įsipareigojo susilaikyti nuo grasinimų panaudoti jėgą ar jos naudojimo valstybių teritorinio vientisumo ar politinės nepriklausomybės atžvilgiu. ES ragina Irano Vadovybę pritarti tarptautiniam konsensusui dėl poreikio užtikrinti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą Palestinos ir Izraelio konflikto sprendimą, remti siekį užtikrinti taiką tarp Izraelio bei jo kaimynų ir nutraukti paramą grupėms, kurios propaguoja teroro aktus ar juos vykdo.

4. Europos Vadovų Taryba rimtai susirūpinusi, kad Iranas neužtikrino pasitikėjimo jo branduolinės programos visišku taikumu. Isfahane esančios urano konversijos įmonės veiklos atnaujinimas, tolesnė skaidrumo stoka ir Irano atsisakymas imtis priemonių, kurių reikalaujama keliose TATENA valdybos rezoliucijose, tik dar labiau didina gilų ES susirūpinimą dėl Irano ketinimų. Nors ES ieško diplomatinio sprendimo, galimybė imtis priemonių nebus suteikiama neribotą laiką, ir Europos Vadovų Taryba ragina Iraną reaguoti konstruktyviai, įskaitant visų TATENA valdybos prašytų pasitikėjimo stiprinimo priemonių įgyvendinimą ir susilaikymą nuo visų tolesnių vienašalių veiksmų, kurie galėtų apsunkinti padėtį.

5. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad ES ilgalaikių santykių su Iranu pagerėjimas ar pablogėjimas priklausys nuo pažangos visais susirūpinimą keliančiais klausimais. Atsižvelgdama į provokacinius politinius veiksmus, kurių nuo gegužės mėn. ėmėsi Iranas, Taryba pritaria poreikiui nuolat peržiūrėti ES diplomatines galimybes ir toliau tikslinti ES požiūrį atsižvelgiant į Irano deklaracijas bei veiksmus. Europos Vadovų Taryba pakartoja esanti labai susirūpinusi pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms politinėms laisvėms trūkumu Irane ir ragina Iraną pademonstruoti pagarbą šiems principams imantis konkrečių veiksmų, įskaitant Akbar Ganji ir kitų sąžinės kalinių paleidimą iš kalėjimo visam laikui. Vadovaudamasi ES solidarumo principais, ji ragina Iraną panaikinti visus atskiras valstybes nares diskriminuojančius apribojimus.

Irakas

6. Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina tolesnę ES paramą Irako politiniam pereinamajam procesui laikantis JTST Rezoliucijų 1546 ir 1637 bei įsipareigojimą padėti Irako žmonėms kurti saugų, stabilų, suvienytą ir klestintį Iraką. Ji labai palankiai vertina gruodžio 15 d. rinkimus, kurie yra dar vienas žingsnis siekiant demokratijos bei stabilumo Irake, ir ragina kuo greičiau po rinkimų sudaryti naują vyriausybę. Europos Vadovų Taryba pripažįsta, kad Irake išlieka pasidalijimas. Ji ragina visas šalis Irake užsiimti tik taikia veikla ir aktyviai siekti susitaikymo. Europos Vadovų Taryba visiškai smerkia kraupius teroro aktus. Europos Sąjunga yra pasirengusi paremti Irako žmones užtikrinant platesnį konsensusą dėl jų šalies ateities, įskaitant Konstitucijos peržiūrą, ir toliau kuriant naują ir visa apimančią politinę sistemą po Sadamo režimo. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina lapkričio 19-21 d. Arabų lygos surengtą susitikimą Irako klausimais ir pritaria konferencijos dėl nacionalinio sutarimo sušaukimui 2006 m. pradžioje. Europos Vadovų Taryba primygtinai ragina regiono valstybes, pirmiausia Siriją ir Iraną, remti politinį procesą Irake ir plėtoti gerus kaimyniškus santykius, bendradarbiaujant su Iraku, kad būtų užkirstas kelias tarpvalstybiniam tranzitui ir teroristų rėmimui.

7. Europos Vadovų Taryba pakartoja įsipareigojimą remti Irako atstatymą, be kita ko vykdant ES teisinės valstybės misiją. Europos Vadovų Taryba pareiškia esanti susirūpinusi pastarojo meto pranešimais apie žmogaus teisių pažeidimus Irake ir ragina Irako valdžios institucijas skubiai ir skaidriai spręsti šia problemą. Ji pažymi ES griežtą nepritarimą mirties bausmės taikymui. Ji įsipareigoja tęsti nuolatinį politinį dialogą su Iraku pagal bendrą ES ir Irako politinę deklaraciją. ES tikisi toliau plėsti ir stiprinti santykius su Iraku, kai bus sudaryta konstituciškai išrinkta vyriausybė, įskaitant sutartinių santykių užmezgimą.

Libanas

8. Europos Vadovų Taryba pakartoja remianti Libano vienybę, stabilumą ir nepriklausomybę bei primena jo kaimynėms jų įsipareigojimus gerbti Libano suverenumą. Europos Vadovų Taryba griežtai smerkia Gibran Tueni bei kartu su juo vykusių asmenų nužudymą. Ši žmogžudystė – tai paskutinis žiaurus išpuolis prieš Libano piliečius, žurnalistus, politinius lyderius ir jų teisę į saviraiškos laisvę. Europos Vadovų Taryba taip pat su dideliu susirūpinimų atkreipia dėmesį į Detlev Mehlis vadovaujamos JT tarptautinės nepriklausomos tyrimų komisijos (JTTNTK) antrojo pranešimo išvadas. Ji atkreipia dėmesį į Libano ir Sirijos saugumo tarnybų dalyvavimo nužudant Rafiq Hariri rimtų įrodymų patvirtinimą ir pareiškia susirūpinimą dėl nepakankamo Sirijos valdžios institucijų bendradarbiavimo su šia komisija. Ji ragina Siriją besąlygiškai bendradarbiauti su JTTNTK šiai toliau dedant pastangas, kad būtų teisiami už Rafiq Hariri nužudymą atsakingi asmenys. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina vieningai priimtą gruodžio 15 d. JTSTR 1644, kuria pratęsiami JTTNTK įgaliojimai; JTTNTK įgaliojama teikti techninę pagalbą Libano valdžios institucijoms tiriant kitus teroro aktus, įvykdytus Libane nuo 2004 m. spalio 1 d.; pripažįstamas Libano Vyriausybės pageidavimas, kad dalyvavimu Rafiq Hariri nužudyme kaltinami asmenys būtų teisiami tarptautinio pobūdžio tribunole.

9. Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina visiškai remianti Libano Vyriausybę ir ragina ją išplėsti savo valdžią visoje šalyje ir kuo greičiau imtis ekonominės bei politinės reformos, kaip susitarta rugsėjo mėn. Niujorke įvykusiame pagrindinės grupės posėdyje. Ji palankiai vertina tai, kad 2006 m. pradžioje bus surengta tarptautinė konferencija. Europos Vadovų Taryba primena visoms suinteresuotoms šalims jų pareigą visapusiškai įgyvendinti JTST Rezoliuciją 1559, įskaitant visų karinių grupių išformavimą ir nuginklavimą.

Artimųjų Rytų taikos procesas

10. Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina įsipareigojimą iki galo įgyvendinti Ketverto veiksmų planą. Ji palankiai vertina Izraelio pasitraukimą iš Gazos ir dalies Vakarų Kranto, kuris yra svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti veiksmų planą. ES pasienio pagalbos misijos, skirtos Rafos sienos perėjimo punkto veiklai stebėti, ir ES pagalba Palestinos sienos valdymo pajėgumams stiprinti rodo tvirtą ES įsipareigojimą remti šalis joms dirbant kartu siekiant ilgalaikio ir derybomis pasiekto spendimo. Ji ragina greitai įgyvendinti visus lapkričio 15 d. susitarimo dėl judėjimo ir patekimo aspektus. Ji labai gerai vertina Ketverto specialiojo pasiuntinio pastangas ir pabrėžia tolesnio tarptautinės bendruomenės dalyvavimo taikos procese svarbą.

11. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad visos palestiniečių grupuotės, įskaitant Hamas, turėtų atsisakyti smurto, pripažinti Izraelio teisę egzistuoti ir nusiginkluoti. Tie, kurie nori dalyvauti politiniame procese, neturėtų užsiimti ginkluota veikla, nes tokia veikla iš esmės yra nesuderinama su demokratinės valstybės kūrimu. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Palestinos Vadovybės pareiškimus, kuriuose pasmerkiamas smurtas, o teroristinę veiklą vykdančios grupės raginamos atsisakyti šios veiklos ir dalyvauti demokratiniame procese. Ji ragina Palestinos Vadovybę imtis ryžtingų veiksmų prieš smurto ir grasinimo veiksmus vykdančius asmenis bei užtikrinti visišką saugumo kontrolę jai pavaldžiuose rajonuose. ES įsipareigoja toliau remti reformas Palestinoje ir stiprinti Palestinos saugumo pajėgas bei civilinio viešosios tvarkos palaikymo gebėjimus, be kita ko vykdydama ES civilinio viešosios tvarkos palaikymo misiją bei bendradarbiaudama su JAV saugumo koordinatoriumi.

12. Europos Vadovų Taryba pabrėžia 2006 m. sausio mėn. numatytų rinkimų į Palestinos įstatymų leidybos tarybą svarbą. Ji ragina Izraelį visokeriopai bendradarbiauti su Palestinos Vadovybe rengiantis rinkimams ir juos vykdant, ypač užtikrinant visų kandidatų, rinkimų darbuotojų ir rinkėjų judėjimo laisvę, visų pirma Rytų Jeruzalėje, ir palankiai vertina ES rinkimų stebėjimo misijos pradžią.

13. Europos Vadovų Taryba ragina Izraelio Vyriausybę nutraukti visą Palestinos teritorijose vykdomą veiklą, kuri prieštarauja tarptautinei teisei, įskaitant gyvenviečių kūrimą, palestiniečių namų griovimą ir skiriamosios užtvaros statybą okupuotoje žemėje. Dėl šios veiklos gali būti fiziškai neįmanoma priimti sprendimų, grindžiamų dviejų gyvybingų valstybių sambūviu. Izraelio veiksmai Rytų Jeruzalėje bei jos apylinkėse kelia ypač didelį susirūpinimą, pirmiausia siekiant galutinio taikos susitarimo dėl Jeruzalės.

Regiono stabilumas

14. Europos Vadovų Taryba ragina visas suinteresuotas šalis nedelsiant imtis praktinių priemonių regiono stabilumui remti. Tai apima siekio užtikrinti taiką tarp Izraelio ir jo kaimynų rėmimą, visa apimantį politinį procesą Irake, JTST Rezoliucijos 1559 ir kitų susijusių rezoliucijų įgyvendinimą Libane, paramos smurtine veikla užsiimančioms grupėms nutraukimą užkertant kelią jų judėjimui, organizavimui bei aprūpinimui ginklais ir dedant pastangas įtikinti jas atsisakyti terorizmo.

Politinė, socialinė ir ekonominė reforma

15. Europos Vadovų Taryba pabrėžia įsipareigojimą remti politinę, socialinę ir ekonominę reformą. Ji akcentuoja, kad svarbu visapusiškai įgyvendinti ES strateginę partnerystės su Viduržemio jūros regiono ir Artimųjų Rytų šalimis, ir pabrėžia savo įsipareigojimą bendradarbiauti su visomis regiono šalimis, įskaitant Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalis, Jemeną, Iraną ir Iraką.

Barselonos procesas

16. Europos Vadovų Taryba primena, kad Barselonos procesas, kurį sustiprina Europos kaimynystės politika, yra santykių su Viduržemio jūros regiono šalimis pagrindas. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina pažangą, padarytą įgyvendinant Europos kaimynystės politikos veiksmų planus, kurie buvo sudaryti su Izraeliu, Jordanija, Maroku, Palestinos Vadovybe ir Tunisu; atkreipia dėmesį į derybų su Egiptu pradžią ir preliminarias konsultacijas su Libanu; ir ragina Komisiją parengti nacionalinį pranešimą apie Alžyrą siekiant pradėti derybas dėl veiksmų plano.

17. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina lapkričio 27–28 d. Barselonoje įvykusį EuroMed aukščiausio lygio susitikimą dešimtmečio proga, kurio metu buvo priimta bendrai sutarta penkerių metų darbo programa ir kovos su terorizmu elgesio kodeksas. Šioje penkerių metų darbo programoje numatyti vidutinės trukmės laikotarpio tikslai politinės ir saugumo partnerystės, tvaraus ekonomikos augimo ir reformos, švietimo ir socialinių bei kultūrinių mainų, migracijos, socialinės integracijos, teisingumo ir saugumo srityse. Ji rekomenduoja, kad kiekviena pirmininkaujanti valstybė narė pasikonsultavusi su Komisija ir valstybėmis narėmis pateiktų Tarybai ataskaitą, kurioje išsamiai išdėstytų darbo programos įgyvendinimo planus, ir ragina Komisiją periodiškai informuoti Tarybą apie jos įgyvendinimą. Kovos su terorizmu elgesio kodeksas yra svarbus žingsnis mūsų politinio ir saugumo bendradarbiavimo su Viduržemio jūros regiono partneriais srityse.

Libija

18. Europos Vadovų Taryba atkreipia dėmesį į pažangą plėtojant ES ir Libijos santykius bei ragina toliau dėti pastangas siekiant išspręsti ES rūpimus ir kitus neišspręstus dvišalius klausimus. Europos Vadovų Taryba primena ES pageidavimą, kad Libija taptų pilnateise Barselonos proceso, kuriame galėtų atlikti vertingą vaidmenį, dalyve. Tam, kad Libija dalyvautų procese ir vėliau būtų padaryta pažanga siekiant sudaryti asociacijos susitarimą, reikėtų, jog Libija visiškai pritartų deklaracijai ir Barselonos acquis.


[1] Dok. 13976/05

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] Dok. 13629/05


Side Bar