Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4[Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE FI

EUROOPPA-NEUVOSTO
BRYSSEL, 15.–16. JOULUKUUTA 2005
PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT


1. Eurooppa-neuvoston kokousta edelsi Euroopan parlamentin puhemiehen Josep Borrellin alustus, jota seurasi keskustelu.

2. Eurooppa-neuvosto muistuttaa Euroopan yhteisten arvojen – yhteisvastuun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen – merkityksestä unionin politiikkojen kehittämisen perustana, jolta näissä päätelmissä esitettyjä suuntaviivoja olisi toteutettava.

3. Eurooppa-neuvosto korostaa, että EU tukee oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvaa tehokasta monenvälistä järjestelmää ja että Yhdistyneet Kansakunnat tarvitsee paremmat välineet voidakseen vastata tämän vuosisadan haasteisiin. Eurooppa-neuvosto on sitoutunut panemaan täytäntöön vuoden 2005 YK:n huippukokouksessa sovitut uudistukset ja sitoumukset nopeasti ja täydellisesti.

I EUROOPAN TULEVAISUUS

4. Eurooppa-neuvosto panee merkille selvitykset, jotka komission puheenjohtaja ja korkeana edustajana toimiva pääsihteeri antoivat Hampton Courtissa pidetyn valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisen kokouksen jälkeen, ja päättää palata näihin kysymyksiin Itävallan puheenjohtajakaudella.

5. Eurooppa-neuvosto panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan ja Itävallan yhteisen väliraportin kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan tulevaisuudesta käydystä kansallisesta keskustelusta, joka aloitettiin valtion- tai hallitusten päämiesten kesäkuun 2005 Eurooppa-neuvostossa asiasta antaman julkilausuman johdosta. Eurooppa-neuvosto palaa tähän asiaan yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa tehtävän valmistelutyön pohjalta Itävallan puheenjohtajakaudella vuoden 2006 alkupuoliskolla. Eurooppa-neuvosto panee merkille myös puheenjohtajavaltion ja Alankomaiden järjestämässä konferenssissa "Sharing power in Europe" Haagissa 17. marraskuuta 2005 käydyn keskustelun ja Itävallan aikomuksen palata asiaan puheenjohtajakaudellaan.

II RAHOITUSKEHYKSET

6. Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen rahoituskehyksistä vuosille 2007–2013 sellaisina kuin ne ovat asiakirjassa 15915/05.

III AFRIKKA

7. Eurooppa-neuvosto hyväksyy EU:n strategian "EU ja Afrikka: kohti strategista kumppanuutta", jonka laatimista se pyysi kokouksessaan vuoden 2005 kesäkuussa (asiak. 15702/1/05 REV 1). Eurooppa-neuvosto korostaa Kairon huippukokouksen perustalta EU:n ja Afrikan välisen poliittisen vuoropuhelun tehostamisen merkitystä ja pitää tärkeänä toisen EU:n ja Afrikan välisen huippukokouksen järjestämistä Lissabonissa mahdollisimman pian. Se päättää tarkastella säännöllisesti vuodesta 2006 alkaen edistymistä strategian täytäntöönpanossa ottaen huomioon neuvoston 21. marraskuuta 2005 antamat päätelmät.

IV SIIRTOLAISUUTTA KOSKEVA KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMISTAPA

8. Eurooppa-neuvosto toteaa siirtolaisuuskysymysten kasvavan merkityksen EU:lle ja sen jäsenvaltioille sekä sen, että viimeaikaiset tapahtumat ovat lisänneet yleistä huolestuneisuutta joissakin jäsenvaltioissa. Eurooppa-neuvosto pitää erityisen tarpeellisena tasapainoista, kokonaisvaltaista ja johdonmukaista lähestymistapaa, joka käsittää laittoman maahanmuuton torjumiseen tähtäävät politiikat ja laillisen siirtolaisuuden hyödyntämisen yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Se korostaa siirtolaisuuskysymysten keskeistä merkitystä EU:n suhteissa moniin kolmansiin maihin erityisesti unionin lähialueilla sen itä- ja kaakkoispuolella ja Välimeren alueella ja toteaa, että on tärkeää varmistaa riittävät varat näiden politiikkojen toteuttamiseen. EU vahvistaa siirtolaisuuskysymyksiä, muun muassa palauttamisjärjestelyjä, koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä kaikkien asianomaisten maiden kanssa kumppanuuden hengessä ja kunkin maan erityisolosuhteet huomioon ottaen.

9. Eurooppa-neuvosto korostaa, että Euroopan unionin sitoutuminen alkuperä- ja kauttakulkumaiden kehityspyrkimysten tukemiseen on osa pitkän aikavälin toimia, joilla vastataan siirtolaisuudesta johtuviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin Haagin ohjelman mukaisesti. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto toteaa, että on tärkeää pyrkiä käsittelemään siirtolaisuuden taustalla olevia syitä muun muassa luomalla toimeentulomahdollisuuksia ja poistamalla köyhyyttä alkuperämaissa ja -alueilla, avaamalla markkinoita sekä edistämällä talouskasvua, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien suojelua.

10. Osana tätä kokonaisprosessia Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä komission 30. marraskuuta 2005 antamaan tiedonantoon ensisijaisista toimista siirtolaisuuteen liittyvien haasteiden käsittelemiseksi ja hyväksyy näiden päätelmien liitteenä olevan asiakirjan "Siirtolaisuutta koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa: Afrikkaa ja Välimeren aluetta koskevat ensisijaiset toimet". Kyseinen asiakirja kattaa seuraavat alat:

 • jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja toiminnan vahvistaminen
 • vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen Afrikan valtioiden kanssa
 • vuoropuhelun ja yhteistyön lisääminen naapurimaiden kanssa koko Välimeren alueella
 • sekä rahoitusta ja täytäntöönpanoa koskevat kysymykset.

Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota antamaan selvityksen edistymisestä asiassa vuoden 2006 loppuun mennessä.

V TERRORISMIN VASTAISET TOIMET

11. Eurooppa-neuvosto korostaa, että terrorismin uhkaan on tärkeää vastata kattavalla ja oikeasuhteisella tavalla. Eurooppa-neuvosto hyväksyy terrorismin vastaisen EU:n strategian (asiak. 14469/4/05 REV 4), joka muodostaa kehyksen toimille, joilla pyritään estämään radikalisoituminen ja terroristien värväystoiminta, suojelemaan kansalaisia ja infrastruktuuria, jäljittämään ja tutkimaan terrorismista epäiltyjä sekä varautumaan paremmin iskujen seurauksiin. Eurooppa-neuvosto panee merkille, että terrorismin torjuntaa koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa, joka on tulosten seurannan väline, tarkistetaan parhaillaan, jotta se olisi täysin yhdenmukainen uuden strategian kanssa.

12. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen myös ensisijaisissa asioissa saavutettuun edistymiseen, josta on annettu selvitys terrorismin torjunnan koordinaattorin puolivuotisraportissa, ja kehottaa pitämään yllä tämän toimintavauhdin. Eurooppa-neuvosto tarkastelee vuoden 2006 kesäkuussa pidettävässä kokouksessaan terrorismin vastaisen strategian täytäntöönpanossa tapahtunutta edistymistä.

VI KESTÄVÄ KEHITYS

13. Eurooppa-neuvosto panee merkille komission esittämän tiedonannon, jossa käsitellään uudistettua EU:n kestävän kehityksen strategiaa seuraaviksi viideksi vuodeksi. Eurooppa-neuvosto odottaa voivansa hyväksyä vuoden 2006 kesäkuussa kunnianhimoisen ja laajan strategian, johon sisältyy tavoitteita, indikaattoreita ja tehokas seurantamenettely; strategialla olisi oltava sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus ja sen olisi perustuttava positiiviseen pitkän aikavälin visioon, jossa yhteisön painopisteet ja tavoitteet kestävän kehityksen alalla kootaan selkeäksi ja johdonmukaiseksi strategiaksi, joka on välitettävissä kansalaisille selkeästi ja tehokkaasti.

VII ILMASTONMUUTOS JA KESTÄVÄ ENERGIA

14. Eurooppa-neuvosto pitää myönteisenä vuonna 2005 saavutettua edistystä EU:n keskipitkän ja pitkän aikavälin strategian kehittämisessä ja ilmastonmuutosta koskevien kansainvälisten neuvottelujen tehostamisessa; samalla se viittaa päätelmiinsä vuoden 2005 maaliskuulta. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä Montrealissa järjestetyn YK:n ilmastonmuutoskonferenssin myönteiseen tulokseen. Sen ansiosta voidaan edistää ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen nojalla tehtävää työtä, muun muassa Kioton pöytäkirjan ja sen joustomekanismien täytäntöönpanoa, ja käynnistää keskustelut sellaisesta ilmastonmuutokseen liittyvästä pitkän aikavälin yhteistoiminnasta, jolla varmistetaan kaikkien maiden mahdollisimman laaja yhteistyö ja osallistuminen tehokkaisiin ja asianmukaisiin kansainvälisiin toimiin. Eurooppa-neuvosto aikoo kehittää edelleen EU:n keskipitkän ja pitkän aikavälin strategiaa osana näitä keskusteluja ja tarvittaessa tarkastella sitä vuoden 2006 jälkipuoliskolla.

15. Neuvosto pitää lisäksi erittäin tärkeänä, että teknologiansiirtoa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hallintaa voimakkaasti painottava Gleneaglesin toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön edellä mainitun työn tueksi ja että vuoropuhelua ja teknologista yhteistyötä jatketaan sovitulla tavalla Intian, Kiinan ja Venäjän kanssa myös tulevissa huippukokouksissa, samalla kun työskennellään kumppanuuksien kehittämiseksi kaikkien energiaa eniten kuluttavien maiden kanssa.

16. Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä myös komission tiedonantoon "Ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentäminen" ja toteaa, että ilmailualan sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään vaikuttaa parhaalta tavalta edistyä asiassa. Se suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen antaa vuoden 2006 loppuun mennessä asiaa koskeva lainsäädäntöehdotus ja siihen liittyvä vaikutustenarviointi, johon sisältyy 2. joulukuuta 2005 annetuissa neuvoston päätelmissä pyydetty erityinen analyysi.

17. Eurooppa-neuvosto pitää erityisen tärkeänä yhtenäistä lähestymistapaa ilmastonmuutosta, energiaa ja kilpailukykyä koskeviin tavoitteisiin nähden ja korostaa, että strategioilla, joilla pyritään investoimaan puhtaampaan ja kestävämpään energiaan sekä EU:ssa että sen ulkopuolella, voidaan tukea useita poliittisia tavoitteita, mukaan lukien energian hankintavarmuus, kilpailukyky, työllisyys, ilman laatu ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä eurooppalaisen ilmastonmuutosohjelman toisen vaiheen käynnistämiseen ja komission aikomukseen laatia energiatehokkuutta koskeva toimintasuunnitelma.

VIII KASVU JA TYÖPAIKAT

18. Eurooppa-neuvosto viittaa 6. joulukuuta 2005 annettuihin neuvoston (talous- ja rahoitusasiat) päätelmiin ja toteaa, että maailmantaloudessa tapahtuu tällä hetkellä nopeita ja merkittäviä taloudellisia muutoksia. Se katsoo, että Eurooppa tarvitsee taloudellista ja sosiaalista uudistamista ja kestävää ympäristöpolitiikkaa suojellakseen arvojaan ja vastatakseen tehokkaasti globalisaation ja väestörakenteen muutoksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Eurooppa-neuvosto pitää innovointia, tieto- ja viestintäteknologiaa, tutkimusta ja henkistä pääomaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta erittäin tärkeinä työllisyyden ja tuottavuuden parantamiseksi ja kestävän kasvun toteuttamiseksi kaikkialla Euroopan unionissa terveen makrotalouspolitiikan puitteissa.

19. Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä jäsenvaltioiden kansallisiin uudistusohjelmiin ja komission esittämään yhteisön Lissabon-ohjelmaan ja odottaa kiinnostuneena tammikuussa annettavaa komission tilanneselvitystä. Eurooppa-neuvosto pitää kansallisia uudistusohjelmia erittäin tärkeinä Lissabonin strategian kokonaishallinnan tehostamiseksi ja kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja neuvostoa seuraamaan ja arvioimaan niiden täytäntöönpanoa maaliskuussa 2005 annettujen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti.

20. Eurooppa-neuvosto, joka ottaa huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet sekä yhteisön säännöstön noudattamisen tärkeyden, korostaa, että sääntelyn parantaminen Euroopan unionissa niin yhteisön kuin jäsenvaltioidenkin tasolla on olennaista kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta. Erityisen tärkeää on panna täytäntöön kaikkien toimielinten jo tekemät sitoumukset, kuten paremmasta lainsäädännöstä 16. joulukuuta 2003 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen määräykset. Tältä pohjalta Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä edellisen kokouksensa jälkeiseen merkittävään edistymiseen ja on yhtä mieltä liitteessä esitettyjen tulevien toimien tärkeydestä, jotka koskevat seuraavia asioita: i) liiketoimintaan ja kansalaisiin kohdistuvien rasitteiden vähentäminen yksinkertaistamisen ja seulonnan avulla, ii) tarkistettu vaikutustenarviointijärjestelmä ja iii) EU:n yhteiset menetelmät lainsäädännöstä aiheutuvien hallinnollisten kulujen arvioimiseksi.

21. Eurooppa-neuvosto korostaa vuoden 2005 maaliskuussa antamiensa päätelmien mukaisesti, että on tärkeää varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta myös palvelujen osalta. Eurooppa-neuvosto panee merkille, että palveludirektiivin käsittelyssä on edistytty, ja odottaa komission muutettua ehdotusta, jotta direktiivin käsittely voisi jatkua sujuvasti.

IX ARVONLISÄVERO: ALENNETUT VEROKANNAT

22. Eurooppa-neuvosto kehottaa talous- ja rahoitusasioiden neuvostoa käsittelemään tammikuun 2006 istunnossaan alennettua arvonlisäverokantaa lopulliseen yhteisymmärrykseen pääsemiseksi asiasta.

X ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA

23. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission lausunnon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi. Se toteaa, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on edistynyt huomattavasti Kööpenhaminassa vuonna 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettamien poliittisten kriteerien sekä neuvoston vuonna 1997 vahvistamien vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistumista koskevien edellytysten täyttämisessä.

24. Eurooppa-neuvosto päättää komission analyysin perusteella myöntää entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle ehdokasvaltion aseman, ottaen erityisesti huomioon sen huomattavan edistymisen Ohridin puitesopimukseen liittyvän lainsäädäntökehyksen saattamisessa valmiiksi sekä sen vuodesta 2001 lähtien saavuttamat tulokset vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanossa (mukaan lukien kauppaa koskevat määräykset).

25. Eurooppa-neuvosto tekee selväksi, että tulevia toimenpiteitä harkittaessa on otettava huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2005 antamissa päätelmissä edellytetty laajentumisstrategiaa koskeva keskustelu, Kööpenhaminan poliittisten kriteerien noudattaminen entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, vakautus- ja assosiaatioprosessin asettamat vaatimukset ja vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tehokas täytäntöönpano sekä se, että komission lausunnossa mainittujen muiden kysymysten ratkaisemisessa ja jäsenyyttä koskevien kriteerien täyttämisessä ja Eurooppa-kumppanuuden painopisteiden täytäntöönpanossa on vielä edistyttävä huomattavasti erityisten vertailuarvojen pohjalta. Unionin vastaanottokyky on myös otettava huomioon. Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota ilmoittamaan edistymisestä tulevissa tilanneselvityksissä.

XI IRLANNIN KANSAINVÄLINEN RAHASTO

26. Eurooppa-neuvosto pani merkille Irlannin kansainvälisen rahaston huomattavan panoksen rauhan ja sovinnon edistämisessä. Se pyysi komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet EU:n jatkuvan tuen antamiseksi rahastolle sen aloittaessa toimintansa viimeisen, ratkaisevan tärkeän vaiheen, joka päättyy vuonna 2010.

XII ULKOSUHTEET

27. Eurooppa-neuvosto antaa näiden päätelmien liitteenä olevan julkilausuman Välimeren alueesta ja Lähi-idästä.

28. Eurooppa-neuvosto hyväksyy puheenjohtajavaltion selvityksen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta (asiak. 15678/05) ja seuraavalle puheenjohtajavaltiolle annettavan toimeksiannon.

29. Eurooppa-neuvosto hyväksyy EU:n strategian pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumiseksi (asiak. 13066/05).

30. Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä neuvoston, jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan parlamentin hyväksymään "kehityspolitiikkaa koskevaan eurooppalaiseen konsensukseen", jossa esitetään unionin yhteinen visio kehityspoliittisista arvoista, tavoitteista, periaatteista ja keinoista (asiak. 14820/05). Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen myös siihen, että neuvosto aikoo komission seurantakertomuksen pohjalta arvioida säännöllisesti toukokuussa 2005 kokoontuneen neuvoston päätelmissä avun määrälle asetettuja tavoitteita.

31. Eurooppa-neuvosto pyytää tulevaa puheenjohtajavaltiota Itävaltaa jatkamaan toimia yhteistyön parantamiseksi konsuli- ja viisumiasioissa.


________________________

LIITE I


SIIRTOLAISUUTTA KOSKEVA KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMISTAPA:
AFRIKKAA JA VÄLIMEREN ALUETTA KOSKEVAT ENSISIJAISET TOIMET

Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission 30. marraskuuta 2005 päivätyn tiedonannon "Muuttoliikkeisiin liittyvät ensisijaiset toimet: Hampton Courtin ensimmäinen jatkotoimi".

Eurooppa-neuvosto, joka ottaa huomioon EU:n Afrikkaa koskevan strategian ja YOS–ulkosuhdealan strategian sekä viimeaikaiset tapahtumat Välimeren alueella, hyväksyy Afrikkaan ja Välimeren maihin kohdistuvien ensisijaisten toimien käynnistämisen.

Eurooppa-neuvosto on yhtä mieltä siitä, että lyhyellä aikavälillä tarvitaan kiireellisesti laaja-alaisia konkreettisia toimia, jotka ovat osa meneillään olevaa työtä sen varmistamiseksi, että siirtolaisuus hyödyttää kaikkia asianomaisia maita. On ryhdyttävä toimiin, jotta voidaan vähentää laittomia siirtolaisvirtoja ja ihmishenkien menetyksiä, varmistaa laittomien maahanmuuttajien turvallinen palauttaminen, vahvistaa pakolaisia koskevia kestäviä ratkaisuja ja luoda valmiuksia hallita siirtolaisuutta paremmin, myös maksimoimalla laillisen siirtolaisuuden hyödyt kaikkien osapuolten kannalta. Samalla on kunnioitettava täysin ihmisoikeuksia ja yksilön oikeutta hakea turvapaikkaa. Jäljempänä esitetyt välittömät toimet ovat osa laajempaa toimintaohjelmaa EU:n suhteiden kehittämiseksi Afrikkaan ja Välimeren maihin aidon kumppanuuden kautta. Eurooppa-neuvosto panee myös tyytyväisenä merkille täydentävän vuoropuhelun ja yhteistyön, jota jäsenvaltiot toteuttavat tällä alueella.

Eurooppa-neuvosto korostaa lisäksi, että joidenkin sekä Välimeren maita että eräitä Afrikan maita koskevien ehdotettujen ensisijaisten toimien osalta tarvitaan yhtenäistä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa; näitä toimia ovat esimerkiksi maahanmuuttoreittejä ja meriturvallisuutta koskevat aloitteet.

Eurooppa-neuvosto antaa komission tiedonannon perusteella hyväksyntänsä seuraaville toimille ja kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita toimimaan tiiviisti yhdessä komission kanssa näiden toimien panemiseksi täytäntöön vuoden 2006 aikana.

Lisätään jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä

 • Pyydetään EU:n rajaturvallisuusvirastoa (FRONTEX):

 1. toteuttamaan Välimeren alueella rajahallintotoimenpiteitä, erityisesti yhteisiä operaatioita ja koehankkeita, mahdollisimman pian vuonna 2006;

 1. esittämään viimeaikaisten tutkimusten pohjalta Afrikkaa koskevan riskianalyysiraportin toukokuuhun 2006 mennessä;

 1. käynnistämään toteutettavuustutkimuksen EU:n eteläisen merirajan, eli Välimeren, seurannan ja valvonnan vahvistamisesta ja Välimeren rannikkovartioiden verkostosta, jossa on mukana EU:n jäsenvaltioita ja Pohjois-Afrikan maita, mahdollisimman pian vuonna 2006.

 • Tutkitaan koko EU:n eteläisen merirajan ja Välimeren kattavan valvontajärjestelmän teknistä toteutettavuutta vuoden 2006 loppuun mennessä. Tällainen järjestelmä käyttäisi uudenaikaista teknologiaa ihmishenkien pelastamiseksi merellä ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

 • Perustetaan alueellisia maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkostoja, joissa on mukana ensisijaisia kohdemaita tai -alueita, mahdollisimman pian vuonna 2006, ja esitetään selvityksiä laittomasta maahanmuutosta ja ihmiskaupasta, tarvittaessa yhteistyössä keskeisissä maissa olevien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden kanssa, toukokuuhun 2006 mennessä.

 • Tehdään kevääseen 2006 mennessä Haagin ohjelman mukaisesti ehdotus sellaisten kansallisista asiantuntijoista koostuvien nopean toiminnan ryhmien perustamisesta, jotka voivat tarjota nopeasti teknistä ja operatiivista apua tilanteissa, joissa maahan saapuu erittäin suuri määrä maahanmuuttajia.

 • Varmistetaan kansainvälistä siirtolaisuutta käsittelevän maailmanlaajuisen komission (Global Commission on International Migration, GCIM) raportin asianmukaiset jatkotoimet ja valmistaudutaan YK:ssa syyskuussa 2006 käynnistyvään korkean tason vuoropuheluun siirtolaisuudesta ja kehityksestä.

 • Esitetään analyysi nykyisistä merioikeutta koskevista kansainvälisistä välineistä, mukaan lukien pakolaisoikeuden asianomaiset näkökohdat, maaliskuuhun 2006 mennessä.


Vuoropuhelu ja yhteistyö Afrikan kanssa

 • Pyritään ottamaan siirtolaisuus yhteiseksi painopisteeksi EU:n ja Afrikan unionin poliittisessa vuoropuhelussa, myös järjestämällä johtavien virkamiesten säännöllisiä kokouksia EU–Afrikka-ministeritroikan keskustelujen valmistelemiseksi.

 • Toimitaan kumppanuudessa Afrikan maiden ja Afrikan alueellisten järjestöjen, kuten Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) kanssa käyttämällä hyväksi erilaisia foorumeita, aloitteita ja alueellisia kokouksia, joita ovat Marokossa vuonna 2006 pidettävä EU:n ja Afrikan välinen ministerikonferenssi ja Brysselissä maaliskuussa 2006 järjestettävä siirtolaisuutta ja kehityspolitiikkaa koskeva konferenssi.

 • Tutkitaan, olisiko mahdollista toteuttaa siirtolaisuuden reittejä koskeva aloite alkuperämaiden, kauttakulkumaiden ja määrämaiden välistä operatiivista yhteistyötä varten, tavoitteena kehittää konkreettinen aloite vuonna 2006.

 • Tehostetaan kevääseen 2006 mennessä vuoropuhelua Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioiden kanssa Cotonoun sopimuksen 13 artiklan nojalla; tarkoituksena on käsitellä laajaa joukkoa aiheita instituutioiden ja valmiuksien kehittämisestä ja laillisten siirtolaisten tehokkaasta kotouttamisesta palauttamiseen ja takaisinottoa koskevien velvoitteiden tehokkaaseen noudattamiseen, jotta voitaisiin luoda molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö tällä alalla.

 • Perustetaan ja pannaan täytäntöön mahdollisimman pian vuonna 2006 Tansaniaa koskeva alueellisen suojelun pilottiohjelma (RPP), jota valvoo johtoryhmä. Pilottiohjelman tulosten perusteella kehitetään suunnitelmia muita Afrikassa toteutettavia ohjelmia varten.

 • Toteutetaan tutkimus, jonka tarkoituksena on parantaa siirtolaisuuden taustalla olevien syiden ymmärtämistä, jotta tuettaisiin pitkän aikavälin toimintatapaa.

 • Kehitetään säännöllistä vuoropuhelua YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun kanssa mahdollisimman pian vuonna 2006 yhteistyöstä Afrikan maiden kanssa saatujen kokemusten ja asiantuntemuksen jakamiseksi.

 • Käynnistetään mahdollisimman pian vuonna 2006 aloitteita halvempien ja helpommin saatavilla olevien rahansiirtopalvelujen edistämiseksi, ja tuetaan kansainvälisten järjestöjen meneillään olevia toimia rahansiirtovirtoja koskevien tietojen parantamiseksi; harkitaan tukea Afrikan valtioiden toimille niiden ulkomailla asuvien kansalaisten auttamiseksi osallistumaan kotimaidensa kehitykseen, myös yhteistä kehitystä koskevilla toimilla, ja tutkitaan vaihtoehtoja ammattitaitoisen väestön maastamuuton vaikutusten lievittämiseksi haavoittuvilla aloilla.

 • Toteutetaan tiedotuskampanjoita, jotka suunnataan mahdollisille siirtolaisille laittomaan siirtolaisuuteen liittyvien riskien esille tuomiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi käytettävissä olevista laillisista siirtolaisuuden kanavista.


Yhteistyö naapurimaiden kanssa

 • Järjestetään Euro–Välimeri-ministerikokous siirtolaisuudesta vuonna 2006.

 • Otetaan Välimeren alueen kolmannet maat mukaan Välimeren rannikkovartiostojen verkostoa, Välimeren valvontajärjestelmää ja tarvittaessa asiaan liittyviä pilottihankkeita koskevaan toteutettavuustutkimukseen.

 • Saatetaan käytettäväksi muista alueellisen yhteistyön rakenteista, myös Itämerta koskevista rakenteista, saadut kokemukset ja parhaat käytännöt.

 • Käytetään hyväksi kaikkia saatavilla olevia Välimeren kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön mekanismeja, mukaan lukien jäljempänä mainittavat mekanismit, laittoman siirtolaisuuden ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, valmiuksien kehittämiseksi siirtolaisuuden hallinnan parantamiseksi, ja tutkitaan parhaita tapoja jakaa tietoja laillisesta siirtolaisuudesta ja työmarkkinamahdollisuuksista, esimerkiksi kehittämällä siirtolaisuusprofiileja ja lujittamalla paikallisia elimiä.

 • Toteutetaan ensisijaisia toimia seuraavien kolmen maan kanssa:

 1. Marokko – toteutetaan hankkeita ihmiskaupan torjumiseksi ja saatetaan mahdollisimman pian päätökseen EY:n ja Marokon välistä takaisinottosopimusta koskevat neuvottelut;

 1. Algeria – pidetään ensimmäinen kokous vuoden 2006 alussa yhteistyön edistämiseksi EY:n ja Algerian assosiaatiosopimuksen maahanmuuttoa koskevien määräysten perusteella, ja aloitetaan neuvottelut takaisinottosopimuksista mahdollisimman pian komissiolle annetun valtuutuksen perusteella;

 1. Libya – saatetaan päätökseen toimet EU:n ja Libyan siirtolaisuutta koskevan toimintasuunnitelman hyväksymiseksi mahdollisimman pian vuonna 2006 muuttoliikeasioita koskevan vuoropuhelun ja yhteistyön aloittamisesta Libyan kanssa 3. kesäkuuta 2005 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti, ja pannaan hankkeet täytäntöön mahdollisimman pian sen jälkeen.

 • Tehostetaan tutkimusta siirtolaisvirtojen ymmärtämisen ja hallinnan parantamiseksi alueellisen MEDA YOS I -ohjelman maahanmuuttoa koskevan osion pohjalta.

 • Autetaan vahvistamaan yhteyksiä Pohjois-Afrikan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden välillä mahdollisen siirtolaisuusreittejä koskevan aloitteen puitteissa.

 • Jatketaan vuoropuhelua ja yhteistyötä YK:n pakolaisasioiden päävaltuutetun kanssa kolmansien maiden auttamiseksi kehittämään valmiuksia pakolaisten suojelua varten.

 • Pidetään konferenssi sisäisen turvallisuuden merkityksestä EU:n ja sen naapurien välisissä suhteissa Wienissä toukokuussa 2006.


Rahoitus

Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että siirtolaisuus on asetettu keskeisemmälle sijalle ja siihen, että komissio aikoo yhteyksissään kolmansiin valtioihin tehostaa rahoitustukeaan siirtolaisuutta koskevilla tai siihen liittyvillä aloilla, muun muassa myöntämällä määrärahan, joka voi olla enintään 3 prosenttia Euroopan naapuruuspoliittisesta kumppanuusvälineestä (ENPI), ja muilla vastaavilla toimilla muiden asiaankuuluvien rahoitusvälineiden puitteissa. Vastaavia toimia harkitaan erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden suhteen siirtolaisuuden taustalla oleviin syihin puuttumiseksi.

Eurooppa-neuvosto korostaa myös, että Aenaesin (taloudellisen ja teknisen tuen antamista kolmansille maille siirtolaisuuden ja turvapaikan aloilla koskeva ohjelma) piirissä on annettava riittävän tärkeä asema Afrikassa ja Välimeren alueen maissa toteutettaville, vuonna 2006 rahoitettaville toimille, joihin kuuluu myös toimia siirtolaisuuden ja kehityksen välisen synergian edistämiseksi. Tulevissa rahoituskehyksissä olisi myös varmistettava riittävät resurssit maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden alan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa koskevaa aihekohtaista ohjelmaa varten, siten että käytettävissä olisi riittävän joustavat välineet rahoituksen järjestämiseksi nopeasti tapauksissa, joissa on vakava ja kiireellinen tarve.

Täytäntöönpano ja raportointi

Eurooppa-neuvosto korostaa, että on tärkeää panna määritetyt ensisijaiset toimet nopeasti täytäntöön, ja kehottaa komissiota järjestämään koordinointikokouksia jäsenvaltioiden, Frontexin, YK:n pakolaisasioiden päävaltuutetun ja tarvittaessa muiden asiaankuuluvien järjestöjen kanssa.

Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota raportoimaan saavutetusta edistyksestä vuoden 2006 loppuun mennessä.


________________________

LIITE II


SÄÄNTELYN PARANTAMINEN


Yrityksiin ja kansalaisiin kohdistuvien rasitteiden vähentäminen yksinkertaistamisen ja seulonnan avulla

Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että yrityksiin ja kansalaisiin kohdistuvia tarpeettomia rasitteita on tärkeää vähentää. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission uuden ohjelman EU:n lainsäädännön yksinkertaistamisesta[1] ja kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia asettamaan yksinkertaistamisehdotusten käsittelyn etusijalle lainsäädäntöjärjestelmässä. Eurooppa-neuvosto pitää myönteisenä lainsäädäntöehdotusten seulontaa koskevaa komission aloitetta, panee merkille sen tulokset ja kehottaa komissiota jatkamaan vireillä olevien ehdotusten seurantaa niiden vaikutusten kannalta – mukaan lukien taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset – ehdotusten muuttamiseksi, korvaamiseksi tai peruuttamiseksi, jos se on aiheellista.

Tarkistettu vaikutustenarviointijärjestelmä

Eurooppa-neuvosto pitää myönteisenä komission tarkistettua vaikutustenarviointijärjestelmää[2], johon kuuluu sitoumus valmistella sen työohjelmassa kaikkien tärkeiden lainsäädäntöehdotusten ja toimintalinjojen määrittelyä koskevien asiakirjojen yhtenäisiä vaikutustenarviointeja. Arvioinneissa olisi tutkittava eri vaihtoehtoja, joilla lainsäädäntöehdotusten tavoitteet voitaisiin saavuttaa, mukaan lukien muut kuin lainsäädännölliset vaihtoehdot sekä yhdenmukaistamisen jatkaminen, ja ottamaan huomioon alakohtaiset analyysit, jos niitä on käytettävissä. Eurooppa-neuvosto kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyödyntämään laajasti komission tekemiä vaikutustenarviointeja poliittisen päätöksenteon apuna ja panemaan täytäntöön vaikutustenarviointia koskevan toimielinten välisen yhteisen lähestymistavan. Eurooppa-neuvosto toteaa uudelleen, että politiikan laadinnassa ja sidosryhmien oikeaan aikaan ja tehokkaasti tapahtuvassa kuulemisessa on tärkeää noudattaa avoimuutta, ja odottaa kiinnostuneena komission vaikutustenarviointijärjestelmän toteutuksesta tehtävän riippumattoman ja kattavan arvioinnin käynnistämistä vuoden 2006 alussa.

EU:n yhteiset menetelmät lainsäädännöstä johtuvien hallinnollisten kulujen arvioimiseksi

Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon EU:n yhteisestä metodiikasta lainsäädännöstä johtuvien hallintokustannusten arvioimiseksi[3] ja pyytää komissiota aloittamaan hallinnollisten rasitteiden määrän johdonmukaisen arvioimisen avoimia arviointiperusteita noudattaen osana vuoden 2006 tammikuussa käynnistettävää yhtenäistä vaikutustenarviointia. Eurooppa-neuvosto korostaa tässä yhteydessä, että nämä menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä kartoitettaessa, mitä lainsäädäntöä olisi yksinkertaistettava, ja pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuuksia asettaa mitattavia tavoitteita tietyillä aloilla hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi. Eurooppa-neuvosto pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot toimittavat pyynnöstä ja oikeasuhteisella tavalla tiedot, joita tarvitaan EU:n lainsäädännöstä johtuvien hallinnollisten kulujen arvioimisessa._______________________
LIITE III


EUROOPPA-NEUVOSTON JULKILAUSUMA

1. Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että sen tavoitteena on turvallinen, vauras ja rauhanomainen Lähi-itä ja Välimeren alue, jossa noudatetaan oikeusvaltion ja demokratian periaatteita ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia.

2. Eurooppa-neuvosto on tietoinen Lähi-idän ja Välimeren alueen maihin kohdistuvista haasteista. Se kehottaa kaikkia kumppaneitaan ratkaisemaan erimielisyytensä rauhanomaisesti, luopumaan voimankäytöstä tai sillä uhkaamisesta, lopettamaan voimankäyttöön yllyttämisen ja edistämään alueellista turvallisuutta. Se kehottaa alueella olevia kumppaneitaan noudattamaan joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisemistä, asevalvontaa ja aseriisuntaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja pitämään tavoitteena Lähi-itää, jossa ei ole joukkotuhoaseita eikä niiden maaliinsaattamisjärjestelmiä. Se kehottaa niitä vastustamaan terrorismia ja terroriverkostoja. EU on sitoutunut toimimaan kaikkien alueen maiden kanssa näihin haasteisiin vastaamiseksi.

Iran

3. Euroopan unioni tuomitsee varauksetta presidentti Ahmadinejadin kehotuksen hävittää Israelin valtio ja sen, että hän on kieltänyt holokaustin todenperäisyyden. Näitä lausuntoja ei voida hyväksyä, eikä niillä ole sijaa sivistyneessä poliittisessa keskustelussa. Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että tämän vuoden marraskuussa YK:n yleiskokous hyväksyi yksimielisesti, Iran mukaan lukien, päätöslauselman, jossa torjutaan holokaustin kieltäminen historiallisena tapahtumana kokonaan tai osittain, ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita valistamaan kansalaisiaan holokaustista. Eurooppa-neuvosto vahvistaa Israelin valtion olemassaolon oikeuden turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisällä. Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet ovat sitoutuneet pidättymään uhkaamasta voimankäytöllä tai käyttämästä voimaa toisen valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan. EU kehottaa Iranin johtoa yhtymään yhteiseen kansainväliseen näkemykseen siitä, että palestiinalaishallinnon ja Israelin välinen konflikti on ratkaistava kahden valtion mallilla rauhanpyrkimysten tukemiseksi Israelin ja sen naapureiden välillä, ja lopettamaan terrori-iskuja toteuttavien tai niihin yllyttävien ryhmien tukemisen.

4. Eurooppa-neuvosto on vakavasti huolestunut siitä, ettei Iran ole onnistunut vakuuttamaan, että sen ydinohjelma palvelee yksinomaan rauhanomaisia tarkoituksia. Isfahanissa sijaitsevan uraanin käsittelylaitoksen toiminnan aloittaminen uudelleen ja Iranin jatkuva avoimuuden puute ja kieltäytyminen toteuttamasta perättäisissä IAEA:n hallintoneuvoston päätöslauselmissa siltä edellytettyjä toimia vain lisäävät EU:n vakavia epäilyksiä Iranin aikomuksista. Vaikka EU jatkaa diplomaattisen ratkaisun etsimistä, tätä mahdollisuutta ei voida pitää avoinna loputtomasti, ja Eurooppa-neuvosto kehottaa Irania toimimaan rakentavasti, muun muassa panemaan täytäntöön kaikki IAEA:n hallintoneuvoston suosittamat luottamusta vahvistavat toimet ja pitäytymään uusista yksipuolisista toimista, jotka saattaisivat pahentaa tilannetta.

5. Eurooppa-neuvosto korostaa, että EU:n ja Iranin suhteiden paraneminen tai huononeminen pitkällä aikavälillä riippuu siitä, miten kaikkien ongelmallisten asioiden selvittäminen etenee. Ottaen huomioon Iranin viime toukokuun jälkeen toteuttamat provosoivat poliittiset toimet neuvosto on yhtä mieltä siitä, että EU:n diplomaattisia vaihtoehtoja on tutkittava tarkoin ja EU:n menettelytapaa on tarkistettava Iranin lausuntojen ja toimenpiteiden mukaisesti. Eurooppa-neuvosto toistaa olevansa syvästi huolestunut siitä, ettei Iranissa kunnioiteta ihmisoikeuksia ja poliittisia perusvapauksia, ja kehottaa Irania osoittamaan käytännön teoilla, kuten vapauttamalla pysyvästi Akbar Ganji ja muut mielipidevangit, että se kunnioittaa näitä periaatteita. EU kehottaa solidaarisuuden hengessä Irania poistamaan kaikki yksittäisiin jäsenvaltioihin kohdistuvat syrjivät rajoitukset.

Irak

6. Eurooppa-neuvosto vahvistaa, että EU tukee edelleen Irakin poliittista muutosprosessia YK:n turvallisuusneuvoston päätelmien 1546 ja 1637 mukaisesti ja että EU on edelleen sitoutunut auttamaan Irakin kansaa rakentamaan turvallisen, vakaan, yhtenäisen ja vauraan Irakin. Se pitää hyvin myönteisinä 15. joulukuuta 2005 järjestettyjä vaaleja, jotka ovat Irakin uusi edistysaskel kohti demokratiaa ja vakautta, ja kannustaa muodostamaan uuden hallituksen pian niiden jälkeen. Eurooppa-neuvosto tunnustaa Irakissa edelleen vallitsevat ristiriitaisuudet. Se kehottaa kaikkia Irakin osapuolia sitoutumaan yksinomaan rauhanomaiseen toimintaan ja pyrkimään aktiivisesti sovintoon. Se tuomitsee jyrkästi raa'at terroriteot. Euroopan unioni on valmis tukemaan Irakin kansaa sen pyrkiessä yhä laajempaan yksimielisyyteen Irakin tulevaisuudesta muun muassa perustuslakiuudistuksen avulla ja jatkaessa uuden osallistavan poliittisen järjestelmän rakentamista Saddamin hallintokauden jälkeen. Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä Arabiliiton 19.–21. marraskuuta 2005 järjestämään Irakia koskevaan kokoukseen ja tukee kansallista sovintoa koskevan kokouksen pitämistä vuoden 2006 alussa. Eurooppa-neuvosto kehottaa painokkaasti alueen valtioita, erityisesti Syyriaa ja Irania, tukemaan poliittista prosessia Irakissa ja kehittämään hyviä naapurisuhteita muun muassa tekemällä Irakin kanssa yhteistyötä, jotta estettäisiin terroristien liikkuminen rajojen yli ja terroristien tukeminen.

7. Eurooppa-neuvosto toistaa sitoutuneensa tukemaan Irakin jälleenrakennusta myös EU:n oikeusvaltio-operaation avulla. Eurooppa-neuvosto on huolestunut viimeaikaisista tiedoista, joiden mukaan Irakissa on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, ja kehottaa Irakin viranomaisia selvittämään kiireellisesti ja avoimesti nämä tapaukset. Se korostaa EU:n vastustavan voimakkaasti kuolemanrangaistuksen käyttöä. EU on edelleen sitoutunut säännölliseen poliittiseen vuoropuheluun Irakin kanssa EU:n ja Irakin yhteisen poliittisen julistuksen mukaisesti. EU toivoo, että se voi edelleen laajentaa ja kehittää suhteitaan Irakiin myös luomalla sopimusperusteiset suhteet, kun perustuslaillisesti valittu hallitus on muodostettu.

Libanon

8. Eurooppa-neuvosto toistaa tukevansa Libanonin yhtenäisyyttä, vakautta ja riippumattomuutta ja muistuttaa Libanonin naapurimaille, että niiden on kunnioitettava Libanonin suvereeniutta. Eurooppa-neuvosto tuomitsee voimakkaasti Gibran Tuenin salamurhan ja hänen saattueessaan matkustaneiden surmaamisen. Tämä salamurha on viimeisin Libanonin kansalaisia, toimittajia, poliittisia johtajia ja heidän sananvapauttaan vastaan suunnatussa häikäilemättömässä kampanjassa. Eurooppa-neuvosto panee lisäksi erittäin huolestuneena merkille Detlev Mehlisin johtaman YK:n kansainvälisen riippumattoman tutkintakomission (UNIIIC) toisen raportin tulokset. Se panee merkille, että vakavat epäilyt Libanonin ja Syyrian salaisten palvelujen osallisuudesta Rafiq Haririn salamurhaan on vahvistettu paikkansapitäviksi, ja ilmaisee huolestuneisuutensa sen johdosta, että Syyrian viranomaisten yhteistyö tutkintakomission kanssa ei ole ollut täydellistä. Se kehottaa Syyriaa tekemään ehdotonta yhteistyötä tutkintakomission kanssa sen jatkaessa pyrkimyksiään saattaa Rafiq Haririn salamurhaan syyllistyneet oikeuden eteen. Se on tyytyväinen siihen, että YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 15. joulukuuta yksimielisesti päätöslauselman 1644, jolla jatketaan tutkintakomission toimeksiantoa; se valtuuttaa tutkintakomission toimittamaan asiantuntija-apua Libanonin viranomaisille niiden tutkiessa Libanonissa 1. lokakuuta 2004 lähtien tehtyjä terrori-iskuja, ja se panee merkille Libanonin hallituksen pyynnön, jonka mukaan Rafiq Haririn salamurhaan osallisuudesta syytetyt henkilöt olisi saatettava jonkin luonteeltaan kansainvälisen tuomioistuimen eteen.

9. Eurooppa-neuvosto vahvistaa täyden tukensa Libanonin hallitukselle ja kehottaa sitä ulottamaan hallintonsa koko maan alueelle sekä ryhtymään kiireellisesti taloudellisiin ja poliittisiin uudistuksiin, joista sovittiin New Yorkissa viime syyskuussa pidetyssä ydinryhmän kokouksessa. Se suhtautuu myönteisesti vuoden 2006 alussa järjestettävään kansainväliseen konferenssiin. Se muistuttaa kaikkia asianomaisia osapuolia velvoitteesta panna kokonaisuudessaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1559, mihin kuuluu kaikkien puolisotilaallisten joukkojen hajottaminen ja aseistariisuminen.

Lähi-idän rauhanprosessi

10. Eurooppa-neuvosto vahvistaa sitoutuneensa kvartetin rauhansuunnitelman täydelliseen täytäntöönpanoon. Se panee tyytyväisenä merkille Israelin vetäytymisen Gazasta ja Länsirannan alueilta pitäen sitä merkittävänä edistysaskeleena rauhansuunnitelman täytäntöönpanossa. EU:n toteuttama rajavalvonnan avustusoperaatio, jolla seurataan toimintaa Rafahin rajanylityspaikalla, ja EU:n apu palestiinalaisten valmiuksien vahvistamiseksi rajahallinnon alalla ovat osoituksia EU:n voimakkaasta sitoutumisesta osapuolten tukemiseen näiden pyrkiessä yhdessä kestävään neuvotteluratkaisuun. Eurooppa-neuvosto kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön kaikki 15. marraskuuta 2005 tehdyn liikkumis- ja pääsysopimuksen näkökohdat. Se kiittää kvartetin vetäytymisasioiden erityisedustajan toimintaa ja korostaa, että kansainvälisen yhteisön on sitouduttava edistämään rauhanprosessia jatkuvasti.

11. Eurooppa-neuvosto korostaa, että kaikkien palestiinalaisten ryhmittymien, myös Hamasin, olisi lopetettava väkivallan käyttö, tunnustettava Israelin oikeus olemassaoloon ja luovuttava aseista. Niiden, jotka haluavat olla mukana poliittisessa prosessissa, ei pitäisi osallistua aseelliseen toimintaan, koska aseellinen toiminta on jyrkässä ristiriidassa demokraattisen valtion rakentamisen kanssa. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille palestiinalaishallinnon julkilausumat, joissa tuomitaan väkivalta ja kehotetaan terrorismia harjoittaneita ryhmiä hylkäämään tämä tie ja sitoutumaan demokratiakehitykseen, sekä kehottaa palestiinalaishallintoa ryhtymään määrätietoisiin toimiin niitä kohtaan, jotka ovat syyllistyneet väkivallan käyttöön ja pelotteluun, ja vastaamaan kokonaan hallitsemiensa alueiden turvallisuudesta. EU on edelleen sitoutunut tukemaan palestiinalaishallinnon uudistuksia sekä vahvistamaan palestiinalaishallinnon turvallisuusjoukkoja ja siviilipoliisivalmiuksia muun muassa EU:n siviilipoliisioperaation avulla ja toimimalla yhdessä Yhdysvaltojen turvallisuuskoordinaattorin kanssa.

12. Eurooppa-neuvosto pitää tärkeinä Palestiinan lainsäädäntöneuvoston vaaleja, jotka järjestetään vuoden 2006 tammikuussa. Se kehottaa Israelia ja palestiinalaisia tekemään täysipainoista yhteistyötä palestiinalaishallinnon kanssa vaalien valmistelussa ja toimittamisessa, varsinkin kaikkien ehdokkaiden, vaalityöntekijöiden ja äänestäjien liikkumisvapauden osalta erityisesti Itä-Jerusalemissa, ja panee tyytyväisenä merkille EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan muodostamisen.

13. Eurooppa-neuvosto kehottaa Israelin hallitusta lopettamaan palestiinalaisalueilla kaiken kansainvälisen oikeuden vastaisen toiminnan, mukaan lukien siirtokuntien perustamisen, palestiinalaisten kotien hävittämisen ja erottavan suoja-aidan rakentamisen vallatuille alueille. Tällainen toiminta uhkaa tehdä fyysisesti mahdottomaksi kaikki ratkaisut, jotka perustuvat kahden elinkelpoisen valtion rinnakkainoloon. Israelin toiminta Itä-Jerusalemissa ja sen ympäristössä on hyvin huolestuttavaa erityisesti ajatellen sopimukseen pääsyä Jerusalemin kysymyksen lopullisesta ratkaisusta.

Alueellinen vakaus

14. Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia asianomaisia valtioita toteuttamaan välittömästi käytännön toimenpiteitä alueellisen vakauden tukemiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat tuki rauhan luomiselle Israelin ja sen naapureiden välillä, osallistavalle poliittiselle prosessille Irakissa sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1559 ja muiden asiaankuuluvien päätöslauselmien täytäntöönpanolle Libanonissa, samoin kuin väkivaltaa käyttävien ryhmien tukemisen lopettaminen, niiden liikkumisen, järjestäytymisen ja aseistautumisen estäminen ja niiden taivuttaminen pidättymään terrorismista.

Poliittinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen uudistaminen

15. Eurooppa-neuvosto korostaa sitoutuneensa tukemaan poliittista, yhteiskunnallista ja taloudellista uudistamista. Se pitää erityisen tärkeänä EU:n sekä Välimeren alueen ja Lähi-idän strategisen kumppanuuden täysimääräistä täytäntöönpanoa ja vahvistaa sitoutuneensa työskentelemään kaikkien alueen maiden kanssa, Persianlahden yhteistyöneuvostoon kuuluvat maat, Jemen, Iran ja Irak mukaan lukien.

Barcelonan prosessi

16. Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että Barcelonan prosessi tehostettuna EU:n naapuruuspolitiikalla muodostaa tärkeimmät puitteet suhteille Välimeren maihin. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille edistymisen Israelin, Jordanian, Marokon, palestiinalaishallinnon ja Tunisian kanssa tehtyjen Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevien toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa; se panee merkille Egyptin kanssa aloitetut neuvottelut ja Libanonin kanssa suoritetut tunnustelut ja kehottaa komissiota laatimaan Algeriaa koskevan maaraportin toimintasuunnitelman neuvottelemista silmällä pitäen.

17. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille Euro–Välimeri-kumppanuuden 10-vuotisjuhlan kunniaksi Barcelonassa 27. ja 28. marraskuuta 2005 pidetyn huippukokouksen, jossa hyväksyttiin yhteisesti viisivuotiskauden työohjelma ja terrorismin torjuntaa koskevat käytännesäännöt. Viisivuotiskauden työohjelma sisältää keskipitkän aikavälin tavoitteita seuraavilla aloilla: poliittinen ja turvallisuutta koskeva kumppanuus; kestävä talouskasvu ja talousuudistukset; koulutus ja sosio-kulttuurinen vaihto; sekä siirtolaisuus, sosiaalinen osallisuus, oikeus ja turvallisuus. Eurooppa-neuvosto suosittelee, että kukin puheenjohtajavaltio esittää komissiota ja jäsenvaltioita kuultuaan neuvostolle selvityksen, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti niiden suunnitelmia tämän työohjelman täytäntöönpanemiseksi, ja kehottaa komissiota pitämään neuvoston säännöllisesti ajan tasalla täytäntöönpanon etenemisestä. Terrorismin torjuntaa koskevat käytännesäännöt ovat merkittävä edistysaskel poliittisessa ja turvallisuusalan yhteistyössä Välimeren alueen kumppaneidemme kanssa.

Libya

18. Eurooppa-neuvosto panee merkille edistymisen EU:n ja Libyan välisten suhteiden kehittämisessä, mutta kehottaa samalla jatkamaan ponnisteluja EU:ta huolestuttavien kysymysten ja muiden vielä avoinna olevien kahdenvälisten kysymysten ratkaisemiseksi. Se korostaa EU:n haluavan, että Libya liittyy täysimääräisenä jäsenenä Barcelonan prosessiin, jossa sillä voisi olla tärkeä rooli. Osallistuminen tähän prosessiin ja siitä seuraava edistyminen assosiaatiosopimuksen tekemisessä edellyttävät, että Libya hyväksyy Barcelonan julistuksen ja säännöstön kokonaisuudessaan.


[1] Asiak. 13976/05.

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] Asiak. 13629/05.


Side Bar