Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4


[ ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
TEXTE ET

EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS
15.–16. DETSEMBER 2005
EESISTUJARIIGI JÄRELDUSED1. Euroopa Ülemkogu kohtumisele eelnes Euroopa Parlamendi presidendi Josep Borrelli ettekanne, millele järgnes arvamuste vahetamine.

2. Euroopa Ülemkogu tuletab meelde liidu poliitikate arendamise aluseks olevate Euroopa ühiste väärtuste tähtsust, milleks on solidaarsus, sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlikkus. Nende põhimõtete raames tuleks edasi arendada käesolevates järeldustes esitatud suuniseid.

3. Euroopa Ülemkogu tuletab meelde ELi toetust tõhusale mitmepoolsele süsteemile, mis rajaneb õigusriigi põhimõttel, ning vajadust sellise ÜRO järele, mis vastaks paremini 21. sajandi väljakutsetele. Ülemkogu rõhutab, et on pühendunud reformide ja kohustuste varajasele ja täielikule elluviimisele vastavalt 2005. aasta ÜRO maailma tippkohtumisel kokkulepitule.

I. EUROOPA TULEVIK

4. Riigipeade ja valitsusjuhtide Hampton Court'is toimunud mitteametliku kohtumise järgselt märgib Euroopa Ülemkogu komisjoni presidendi ja peasekretäri / kõrge esindaja aruandeid ning on nõus Austria eesistumise ajal nende küsimuste juurde tagasi pöörduma.

5. Euroopa Ülemkogu märgib Ühendkuningriigi ja Austria vahearuannet, mis käsitleb kõigis liikmesriikides käimasolevaid arutelusid Euroopa tuleviku teemal ning mis koostati 2005. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogul nimetatud küsimuses tehtud riigipeade ja valitsusjuhtide deklaratsiooni põhjal. Austria eesistumise ajal 2006. aasta esimesel poolel pöördub Euroopa Ülemkogu küsimuse juurde tagasi üldasjade ja välissuhete nõukogus tehtava ettevalmistava töö põhjal. Samuti võtab Euroopa Ülemkogu teadmiseks arutelusid, mis toimusid 17. novembril 2005 Haagis eesistujariigi ja Madalmaade ühiselt korraldatud konverentsil "Jagades võimu Euroopas", ning märgib Austria kavatsust nimetatud küsimuse juurde tagasi tulla.

II. FINANTSPERSPEKTIIV

6. Euroopa Ülemkogu saavutas kokkuleppe finantsperspektiivi 2007–2013 osas dokumendis 15915/05 toodud kujul.

III. AAFRIKA

7. Euroopa Ülemkogu võtab vastu ELi strateegia "EL ja Aafrika: teel strateegilise partnerluse suunas" vastavalt 2005. aasta juuni Euroopa Ülemkogu otsusele (dok 15702/1/05 REV 1). Tuginedes Kairo tippkohtumisele, rõhutab ülemkogu ELi ja Aafrika vahelise tõhustatud poliitilise dialoogi, sealhulgas Lissabonis võimalikult kiiresti ELi ja Aafrika teise tippkohtumise korraldamise tähtsust ning nõustub alates 2006. aastast strateegia rakendamisel tehtavad edusammud regulaarselt läbi vaatama, võttes arvesse nõukogu 21. novembri 2005. aasta järeldusi.

IV. ÜLDINE LÄHENEMISVIIS MIGRATSIOONILE

8. Euroopa Ülemkogu märgib migratsiooniküsimuse üha suurenevat tähtsust ELi jaoks ning juhib tähelepanu asjaolule, et mitmes liikmesriigis tunneb üldsus üha suurenevat muret hiljutiste arengute tõttu. Ülemkogu rõhutab vajadust üldise, tasakaalustatud ja sidusa lähenemisviisi järele, milles leiaks kajastamist poliitikad ebaseadusliku sisserändega võitlemiseks ning mis kasutaks koostöös kolmandate riikidega ära seadusliku sisserände eelised. Ülemkogu tuletab meelde, et migratsioon on keskne küsimus ELi suhetes mitmete kolmandate riikidega, sealhulgas eelkõige liidu naabriteks olevate piirkondadega, täpsemalt ida- ja kagupoolsete ning Vahemere piirkondadega ning märgib, et on oluline tagada nendele poliitikatele vajaliku hulga rahaliste ressursside eraldamine. EL tugevdab kõigi nende riikidega partnerluse vaimus dialoogi ja koostööd migratsiooniküsimustes, sealhulgas tagasisaatmise korraldust käsitlevates küsimustes, võttes arvesse igas asjaomases riigis valitsevat olukorda.

9. Euroopa Ülemkogu rõhutab, et Euroopa Liidu pühendumine päritolu- ja transiidiriikide arengupüüdluste toetamisele on osa Haagi programmis esitatud pikaajalisest protsessist migratsioonist tingitud võimalustele ja väljakutsetele reageerimiseks. Sellega seoses tunnistab Euroopa Ülemkogu migratsiooni algpõhjustega tegelemise tähtsust, näiteks päritoluriikides ja -piirkondades elatusvõimaluste loomise ja vaesuse väljajuurimise kaudu, samuti turgude avamise ja majanduskasvu soodustamise, inimõiguste kaitse ja hea valitsemistava abil.

10. Nimetatud üldise protsessi osana tervitab Euroopa Ülemkogu komisjoni 30. novembri 2005. aasta teatist "Prioriteetsed tegevused migratsioonist tingitud väljakutsetele vastamiseks" ning võtab vastu käesolevatele järeldustele lisatud dokumendi "Üldine lähenemisviis migratsioonile: Aafrikale ja Vahemere piirkonna riikidele suunatud esmatähtsad meetmed", mis hõlmab järgmiseid valdkondi:

• liikmesriikidevahelise koostöö ja tegevuse tugevdamine;

• dialoogi ja koostöö laiendamine Aafrika riikidega;

• dialoogi ja koostöö laiendamine kogu Vahemere piirkonda hõlmavate naaberriikidega;

• samuti rahastamist ja rakendamist käsitlevad küsimused.

Euroopa Ülemkogu kutsub komisjoni üles andma tehtust aru 2006. aasta lõpuks.


V. TERRORISMIVASTANE VÕITLUS

11. Euroopa Ülemkogu rõhutab, et on tähtis reageerida terrorismiohule ulatuslikult ja proportsionaalselt. Euroopa Ülemkogu võtab vastu ELi terrorismivastase võitluse strateegia (dok 14469/4/05 REV 4), milles sätestatakse tegevusraamistik radikaliseerumise ja terroristide värbamise tõkestamiseks, kodanike ja infrastruktuuride kaitsmiseks, terroristide jälitamiseks ja uurimiseks ning terrorirünnakute tagajärgedega tegelemise parandamiseks. Euroopa Ülemkogu märgib, et ELi terrorismivastase võitluse tegevuskava, mis on rakendamise jälgimise vahendiks, on läbivaatamisel, et tagada kooskõla tegevuskava ja uue strateegia vahel.

12. Euroopa Ülemkogu tervitab samuti edusamme, mis on saavutatud terrorismivastase tegevuse koordinaatori poolaasta-aruandes välja toodud prioriteetsetes tegevusvaldkondades ning kutsub jätkama samas tempos. Euroopa Ülemkogu kontrollib terrorismivastase strateegia ellurakendamisel tehtud edusamme oma kohtumisel 2006. aasta juunis.

VI. SÄÄSTEV ARENG

13. Euroopa Ülemkogu võtab teadmiseks järgmiseks viieks aastaks koostatud uuendatud säästva arengu strateegiat käsitleva komisjoni teatise tutvustuse. Euroopa Ülemkogu ootab, et 2006. aasta juunis võetakse vastu ambitsioonikas ja põhjalik strateegia, mis sisaldab eesmärke, näitajaid ja tõhusaid järelevalvemenetlusi ning mis peaks ühendama endas sisest ja välist mõõdet ning põhinema positiivsel pikaajalisel nägemusel, liites ühenduse säästva arengu prioriteedid ja eesmärgid üheks selgeks ja sidusaks strateegiaks, mida saab kodanikele lihtsalt ja tõhusalt tutvustada.

VII. KLIIMAMUUTUSED JA KESKKONNASÄÄSTLIK ENERGIA

14. Tuletades meelde oma 2005. aasta märtsi järeldusi, tervitab Euroopa Ülemkogu 2005. aasta jooksul saavutatud edusamme ELi keskmise ja pika tähtajaga strateegia väljatöötamisel ja kliimamuutuste alaste rahvusvaheliste läbirääkimiste taaselustamisel. Sellega seoses tervitab Euroopa Ülemkogu Montrealis toimunud ÜRO kliimamuutuste konverentsi positiivseid tulemusi, mis edendavad ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kohaselt tehtavat tööd, sealhulgas Kyoto protokolli ja selle paindliku mehhanismi rakendamist, ning algatab arutelu pikaajalise koostöö üle kliimamuutuste käsitlemiseks, mis aitab tagada võimalikult laialdase koostöö kõikide riikide vahel ja nende osalemise tõhusas ja asjakohases rahvusvahelises tegevuses. Euroopa Ülemkogu loodab arendada edasi neid arutelusid toetavat ELi keskmise ja pika tähtajaga strateegiat ja vajadusel käsitleda seda 2006. aasta teisel poolel.

15. Euroopa Ülemkogu rõhutab samuti, et selle töö toetamiseks on vaja rakendada Gleneaglesi tegevuskava, mis asetab suurt rõhku tehnosiirdele ja kliimamuutuste mõjude haldamisele, ning arendada dialoogi ja kokkulepitud tehnoloogilist koostööd India, Hiina ja Venemaaga ka tulevaste tippkohtumiste raames, tehes samal ajal tööd partnerluste arendamiseks kõigi suure energiatarbimisega riikidega.

16. Samuti tervitab Euroopa Ülemkogu komisjoni teatist "Lennunduse mõju vähendamine kliimamuutustele" ning tunnistab, et lennundussektori kaasamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi näib olevat parim tee; ülemkogu tervitab komisjoni algatust esitada 2006. aasta lõpuks seadusandlik ettepanek koos ettepanekut käsitleva mõjuhinnanguga, mis sisaldab 2. detsembri 2005. aasta nõukogu järeldustes nõutud konkreetset analüüsi.

17. Euroopa Ülemkogu rõhutab kliimamuutuste, energeetika ja konkurentsivõime eesmärkide integreeritud käsitlemise tähtsust ning rõhutab, et puhtamasse ja keskkonnasäästlikumasse energiasse investeerimise strateegiate kaudu on nii ELis kui laiemalt võimalik toetada mitmeid poliitikaeesmärke, sealhulgas tagada energiavarustuse kindlus, edendada konkurentsivõimet, tööhõivet, parandada õhu kvaliteeti ja vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni. Sellega seoses tervitab Euroopa Ülemkogu Euroopa kliimamuutuste programmi teise etapi käivitamist ja komisjoni kavatsust töötada välja energiatõhususe tegevuskava.

VIII. MAJANDUSKASV JA TÖÖHÕIVE

18. Tuletades meelde nõukogu (ECOFIN) 6. detsembri 2005. aasta järeldusi, märgib Euroopa Ülemkogu, et maailma majanduses on kiirete ja oluliste majanduslike muutuste aeg, ning nõustub, et oma väärtuste alalhoidmiseks ning globaliseerumisest ja demograafilistest muutustest tingitud väljakutsetele ja uutele võimalustele tõhusalt reageerimiseks on Euroopal vaja majandusreforme, sotsiaalset kaasajastamist ja säästvat keskkonnapoliitikat. Euroopa Ülemkogu rõhutab innovatsiooni, info- ja sidetehnoloogia, teadusuuringute ja inimkapitali (eelkõige seoses väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega) tähtsust suurema tööhõive, tootlikkuse ja jätkusuutliku majanduskasvu saavutamisel terves Euroopa Liidus usaldusväärse makromajanduspoliitika kontekstis.

19. Euroopa Ülemkogu tervitab liikmesriikide riiklikke reformiprogramme ja komisjoni ühenduse Lissaboni tegevuskava ning ootab komisjoni jaanuarikuist eduaruannet. Ülemkogu rõhutab riiklike reformiprogrammide tähtsust Lissaboni strateegia üldisel elluviimisel ning kutsub liikmesriike, komisjoni ja nõukogu üles jälgima ja hindama nende rakendamist kooskõlas 2005. aasta märtsi Euroopa Ülemkogu järeldustega.

20. Võttes asjakohaselt arvesse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet ning acquis communautaire'i järgimise tähtsust, rõhutab Euroopa Ülemkogu, et majanduskasvu ja tööhõive eesmärkide saavutamisel on keskse tähtsusega Euroopa Liidu parem õiguslik raamistik nii ühenduse kui liikmesriikide tasandil. Tähelepanu tuleks pöörata institutsioonide poolt juba võetud kohustuste täitmisele, sealhulgas rakendada 16. detsembril 2003 sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet parema õigusloome kohta. Sellest tulenevalt tervitab Euroopa Ülemkogu olulist edu, mida on saavutatud pärast eelmist kohtumist, ning peab tähtsaks lisas sätestatud edasisi tegevusi, mis hõlmavad i) ettevõtete ja kodanike halduskoormuse vähendamist lihtsustamise ja sõelumise kaudu, ii) mõjuhindamissüsteemi läbivaatamist ja iii) ELi ühise metoodika väljatöötamist õigusaktidest tulenevate halduskulude hindamiseks.

21. Euroopa Ülemkogu rõhutab, et on oluline tagada kooskõlas tema 2005. aasta märtsi järeldustega siseturu, sealhulgas teenusteturu nõuetekohane toimimine. Euroopa Ülemkogu võtab teadmiseks teenuste direktiivi menetlemisel saavutatud edu ja ootab töö sujuvaks jätkumiseks komisjoni poolt muudetud ettepaneku esitamist.

IX. VÄHENDATUD KÄIBEMAKSUMÄÄRAD

22. Euroopa Ülemkogu kutsub ECOFINi üles tegelema vähendatud käibemaksu küsimusega 2006. aasta jaanuaris toimuval istungil eesmärgiga saavutada lõplik kokkulepe.

X. ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK

23. Euroopa Ülemkogu tervitab komisjoni arvamust endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise taotluse kohta. Ülemkogu tervitab märkimisväärseid edusamme, mida endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on teinud 1993. aastal Kopenhaagenis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu sätestatud poliitiliste kriteeriumite täitmisel ja 1997. aastal nõukogu kehtestatud stabiliseerimis- ja assotsiatsiooniprotsessi nõuete täitmisel.

24. Komisjoni analüüsi silmas pidades otsustab Euroopa Ülemkogu anda endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile kandidaatriigi staatuse, võttes arvesse eelkõige Ohridi raamlepinguga seotud õigusraamistiku loomise lõpuleviimist ning samuti stabiliseerimis- ja assotsieerumislepingu (sealhulgas selle kaubandusega seotud sätete) rakendamisel alates 2001. aastast tehtud suuri edusamme.

25. Euroopa Ülemkogu on kindlal seisukohal, et edasiste sammude kaalumisel tuleb arvestada laienemisstrateegiat käsitlevat mõttevahetust, mis on ette nähtud nõukogu 12. detsembri 2005. aasta järeldustega; endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vastavust Kopenhaageni poliitilistele kriteeriumitele; stabiliseerimis- ja assotsieerumisprotsessi nõudeid ning stabiliseerimis- ja assotsieerumislepingu tõhusat rakendamist; vajadust täiendavateks olulisteks edusammudeks, et lahendada muud küsimused ja saavutada vastavus liikmesuse kriteeriumitele, mis on toodud komisjoni arvamuses; ning Euroopa partnerluse prioriteetide rakendamist konkreetsetest nõuetest lähtudes. Samuti tuleb arvestada liidu suutlikkusega võtta vastu uusi liikmeid. Euroopa Ülemkogu kutsub komisjoni tehtud edusammudest aru andma tulevastes eduaruannetes.

XI. RAHVUSVAHELINE IIRIMAA FOND

26. Euroopa Ülemkogu märkis tähtsat tööd, mida Rahvusvahelise Iirimaa Fondi on teinud rahu ja leppimise edendamisel. Ülemkogu palus komisjonil astuda vajalikud sammud, et tagada ELi jätkuv toetus fondile aastal 2010 ajal, mil fondi tegevus jõuab väga olulisse etappi.

XII. VÄLISSUHTED

27. Euroopa Ülemkogu võtab vastu deklaratsiooni Vahemere piirkonna ja Lähis-Ida kohta, mis lisatakse käesolevatele järeldustele.

28. Euroopa Ülemkogu kiidab heaks eesistujariigi aruande Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP) kohta (dok 15678/05), sealhulgas järgmise eesistujariigi mandaadi.

29. Euroopa Ülemkogu võtab vastu ELi strateegia väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ebaseadusliku hankimise ja salakaubaveo vastaseks võitluseks (dok 13066/05).

30. Euroopa Ülemkogu tervitab asjaolu, et nõukogu, liikmesriigid, komisjon ja Euroopa Parlament on vastu võtnud "Euroopa konsensus arenguküsimuses", mis loob liidu ühise nägemuse väärtustest, eesmärkidest, põhimõtetest ja arenemisviisidest (dok 14820/05). Euroopa Ülemkogu tervitab asjaolu, et nõukogu viib komisjoni järelevalvearuande alusel korrapäraselt läbi nõukogu 2005. aasta maikuu järeldustes kokkulepitud abi koguste hindamisi.

31. Euroopa Ülemkogu kutsub järgmist eesistujariiki Austriat üles jätkama tööd koostöö parandamiseks konsulaar- ja viisapoliitika valdkonnas.

_______________________

I LISA

ÜLDINE LÄHENEMISVIIS MIGRATSIOONILE:
AAFRIKALE JA VAHEMERE PIIRKONNA RIIKIDELE SUUNATUD ESMATÄHTSAD MEETMED

Euroopa Ülemkogu tervitab komisjoni 30. novembri 2005. aasta teatist "Esmatähtsad meetmed migratsiooniga seotud väljakutsetele vastamiseks: Hampton Courti kohtumise esmased järelmeetmed".

ELi Aafrika-strateegia, justiits- ja siseküsimuste välise mõõtme strateegia ning Vahemere piirkonna viimaste sündmuste taustal nõustub Euroopa Ülemkogu algatama Aafrikale ja Vahemere piirkonna riikidele suunatud esmatähtsaid meetmeid.

Euroopa Ülemkogu nõustub, et lühikese aja jooksul on hädasti vaja võtta laiaulatuslikke konkreetseid meetmeid, mis moodustavad osa käimasolevast tegevusest, mille eesmärgiks on tagada, et kõik asjaomased riigid saaksid migratsioonist kasu. Tuleb võtta meetmed ebaseaduslike rändevoogude ning inimohvrite vähendamiseks, ebaseaduslike sisserändajate turvalise tagasipöördumise tagamiseks, pagulastele suunatud püsilahenduste tugevdamiseks ning migratsiooni parema juhtimise võime suurendamiseks, sealhulgas maksimeerides seaduslikust rändest saadavat kasu kõikidele osapooltele, austades samas täielikult inimõigusi ja isiku õigust taotleda varjupaika. Allpool toodud viivitamatud meetmed moodustavad osa laiemast tegevuskavast tõelise partnerluse kaudu ELi suhte edasiarendamise kohta Aafrika ja Vahemere piirkonna riikidega. Euroopa Ülemkogu tervitab ka liikmesriikide poolset täiendavat dialoogi ja koostööd selles valdkonnas.

Euroopa Ülemkogu rõhutab ka, et integreeritud ja üldine lähenemisviis on vajalik nii Vahemere piirkonna kui ka teatud Aafrika riike puudutavate mõningate kavandatud meetmete osas, nagu rändeteid ja mereohutust käsitlevad algatused.

Seoses komisjoni teatisega kinnitab Euroopa Ülemkogu järgmised meetmed ning kutsub nõukogu ja liikmesriike üles tegema tihedat koostööd komisjoniga nende meetmete rakendamiseks 2006. aasta jooksul.

Tihedam operatiivkoostöö liikmesriikide vahel

• Kutsuda piirivalveagentuuri üles:

o rakendama võimalikult varakult 2006. aastal piirikontrollimeetmed Vahemere piirkonnas, eelkõige ühisoperatsioonid ja pilootprojektid;

o esitama 2006. aasta maiks Aafrikat puudutava riskianalüüsi, tuginedes viimastele uuringutele;

o käivitama võimalikult varakult 2006. aastal teostatavusuuringu ELi lõunapoolse merepiiri, nimelt Vahemere, seire ja järelevalve tugevdamise kohta ning Vahemere rannavalve võrgustiku kohta, kuhu kaasatakse nii ELi liikmesriigid kui Põhja-Aafrika riigid.

• Uurida 2006. aasta lõpuks kogu ELi lõunapoolset merepiiri ja Vahemerd katva järelevalvesüsteemi loomise tehnilist teostatavust. Süsteemi raames tuleks kasutada moodsat tehnoloogiat eesmärgiga päästa merel elusid ning võidelda ebaseadusliku sisserändega.

• Luua võimalikult varakult 2006. aastal sisserände kontaktametnike piirkondlikud võrgustikud, mis hõlmavad esmatähtsaid riike või piirkondi ning esitada 2006. aasta maiks ebaseaduslikku sisserännet ja inimkaubandust käsitlevad aruanded, vajaduse korral esmatähtsates riikides asuvate sisserände kontaktametnikega abiga.

• Esitada kooskõlas Haagi programmiga 2006. aasta kevadeks ettepanek kiirreageerimisrühmade loomise kohta, kuhu kuuluvad riiklikud eksperdid, kes on võimelised suure sisserändajate voolu korral tagama kiire tehnilise ja operatiivabi.

• Tagada rahvusvahelise migratsiooni ülemaailmse komisjoni aruande põhjalikud järelmeetmed ning teha ettevalmistusi 2006. aasta septembris käivitatavaks ÜRO kõrgetasemeliseks migratsiooni- ja arenguteemaliseks dialoogiks.

• Koostada 2006. aasta märtsiks olemasolevate mereõigust käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide analüüs, kaasa arvatud pagulasõiguse asjakohased aspektid.

Dialoog ja koostöö Aafrikaga

• Teha jõupingutusi migratsiooni muutmiseks ELi ja Aafrika Liidu vahelise dialoogi ühiseks prioriteediks, kaasa arvatud Aafrika-ELi ministrikolmiku kohtumisi ette valmistavate kõrgete ametnike korrapäraste kohtumiste kaudu.

• Teha koostööd Aafrika riikide ja piirkondlike organisatsioonidega, nagu ECOWAS, erinevate foorumite, algatuste ja piirkondlike kohtumiste kaudu, kaasa arvatud ELi ja Aafrika ministrite konverents Marokos 2006. aastal ja 2006. aasta märtsis Brüsselis toimuv migratsiooni- ja arengukonverents.

• Uurida rändeteedega seotud algatuse sobivust operatiivkoostööks päritolu-, transiit- ja sihtriikide vahel eesmärgiga koostada konkreetne algatus 2006. aastal.

• Tõhustada 2006. aasta kevadeks Cotonou lepingu artikli 13 alusel dialoogi Sahara-taguse Aafrika tähtsamate riikidega, käsitledes mitmeid erinevaid teemasid, alates institutsioonide väljaarendamisest ja suutlikkuse suurendamisest ning seaduslike sisserändajate tõhusast integreerimisest kuni tagasipöördumiseni ja tagasivõtukohustuste tõhusa rakendamiseni, eesmärgiga seada selles valdkonnas sisse vastastikku kasulik koostöö.

• Käivitada ja viia ellu võimalikult varakult 2006. aastal Tansaaniat puudutav piirkondlik kaitseprogramm, mille juurde kuulub programmi täitmist jälgiv juhtrühm. Pilootprogrammi tulemuste põhjal töötada välja kavad edasisteks programmideks Aafrikas.

• Viia läbi uuring, mis aitaks paremini mõista migratsiooni algpõhjuseid, et töötada välja pikaajaline strateegia.

• Töötada välja võimalikult varakult 2006. aastal korrapärane dialoog ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ametiga, et vahetada kogemusi ja teadmisi koostöö vallas Aafrika riikidega.

• Käivitada 2006. aasta alguses algatusi, et edendada odavamaid ja kättesaadavamaid rahaülekandeteenuseid ning toetada rahvusvaheliste organisatsioonide käimasolevaid jõupingutusi täpsustada rahaülekandeid puudutavaid andmeid; kaaluda Aafrika riikide toetamist nende jõupingutustes hõlbustada väljarännanud isikute panustamist oma kodumaa arengusse, sealhulgas ühiselt võetavate arengumeetmete kaudu, ja uurida võimalusi spetsialistide väljavoolu mõju leevendamiseks tundlikes sektorites.

• Käivitada teavituskampaaniad, mis on suunatud potentsiaalsetele migrantidele, et tõsta esile ebaseadusliku rändega seotud ohtusid ning tõsta teadlikkust migratsiooni seaduslikest kanalitest.

Koostöö naaberriikidega

• Korraldada 2006. aastal Euroopa-Vahemere piirkonna ministrite migratsiooni puudutav kohtumine.

• Kaasata, juhul kui see on asjakohane, Vahemere piirkonna kolmandad riigid Vahemere rannavalve võrgustikku puudutavasse teostatavusuuringusse, Vahemere järelevalvesüsteemi ja nendega seotud pilootprojektidesse.

• Teha kättesaadavaks, kui see on asjakohane, teiste, sealhulgas Läänemere piirkondlike koostööstruktuuride kogemused ja head tavad.

• Kasutada kõiki olemasolevaid võrgustikke koostööks Vahemere piirkonna partneritega, kaasa arvatud allpool tooduid, et ebaseadusliku migratsiooni ning inimkaubandust ära hoida ning nende vastu võidelda, tõsta suutlikkust migratsiooni paremini juhtida ning uurida, kuidas oleks kõige parem jagada teavet seadusliku rände ja tööturu võimaluste kohta, näiteks migratsioonialaste profiilide väljatöötamise ja allpiirkondlike foorumite tugevdamise kaudu.

• Viia ellu esmatähtsad algatused järgmise kolme riigiga:

o Maroko – viia ellu inimkaubanduse vastase võitluse projektid ning lõpetada võimalikult kiiresti läbirääkimised EÜ–Maroko tagasivõtulepingu sõlmimiseks;

o Alžeeria – korraldada 2006. aasta alguses esimene kohtumine, et edendada koostööd EÜ–Alžeeria assotsiatsioonilepingus sisalduvate migratsioonisätete alusel ning alustada võimalikult kiiresti komisjonile antud volituste alusel läbirääkimisi tagasivõtulepingu sõlmimiseks;

o Liibüa – lõpetada võimalikult varakult 2006. aastal ettevalmistused kokkuleppe saavutamiseks ELi–Liibüa migratsioonialase tegevuskava suhtes kooskõlas 3. juuni 2005. aasta nõukogu järeldustega, mis käsitlevad Liibüaga migratsiooniküsimustes koostöö ja dialoogi käivitamist, ning viia ellu vastavad projektid võimalikult kiiresti pärast seda.

• Tõhustada teadusuuringuid, et rändevoogusid paremini mõista ja juhtida, tuginedes piirkondliku JSK I MEDA programmi migratsioonialase komponendile.

• Aidata kaasa sidemete tugevdamisele Põhja-Aafrika ja Sahara-taguse Aafrika riikide vahel kavandatava rändeteedega seotud algatuse raames.

• Jätkata dialoogi ja koostööd ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ametiga kolmandate riikide abistamisel pagulaste kaitse suutlikkuse väljatöötamisel.

• Korraldada 2006. aasta mais Viinis konverents teemal "Sisejulgeoleku roll ELi ja selle naaberriikide vahelistes suhetes".

Rahastamine


Euroopa Ülemkogu tervitab migratsiooni suuremat tähtsustamist ning komisjoni kavatsust suurendada oma suhetes kolmandate riikidega rahalist abi migratsiooni puudutavates või sellega seotud valdkondades, sealhulgas eraldades sellel eesmärgil kuni 3% Euroopa naaberluse ja partnerluse rahastamisvahendist (ENPI) ning teha sarnaseid jõupingutusi seoses muude asjaomaste rahastamisvahenditega. Sarnaste meetmete võtmist kaalutakse eelkõige seoses Sahara-taguse Aafrikaga, eesmärgiga tegeleda migratsiooni algpõhjustega.

Euroopa Ülemkogu rõhutab samuti, et AENEASi programmi raames on oluline tagada Aafrikas ja Vahemere piirkonnas võetavate, 2006. aastal rahastatavate, sealhulgas migratsiooni ja arengu vahelist sünergiat edendavate meetmete, esmatähtsus. Tulevaste finantsperspektiivide raames tuleks tagada ka piisavad ressursid temaatiliseks koostööprogrammiks kolmandate riikidega migratsiooni- ja varjupaigapoliitika valdkonnas koos piisavalt paindlike vahenditega, et võimaldada tõsisel ja kiireloomulisel vajadusel kiireid väljamakseid.

Rakendamine ja aruandlus

Euroopa Ülemkogu rõhutab kindlaksmääratud esmatähtsate meetmete kiire rakendamise olulisust ning kutsub komisjoni üles korraldama vajadusel kooskõlastuskoosolekuid liikmesriikide, piirivalveagentuuri, ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ameti ja muude asjakohaste organisatsioonide vahel.

Euroopa Ülemkogu kutsub nõukogu üles esitama 2006. aasta lõpuks saavutatud edusammude kohta aruande.________________________

II LISAPAREM ÕIGUSLOOME


Ettevõtete ja kodanike halduskoormuse vähendamine lihtsustamise ja sõelumise kaudu

Euroopa Ülemkogu kinnitab veel kord, et on tähtis vähendada ettevõtete ja kodanike liigset koormust. Sellega seoses tervitab ülemkogu komisjoni uut programmi ELi õigusaktide lihtsustamiseks[1] ning kutsub nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles tähtsustama õigusloome protsessis esmajärjekorras lihtsustamisettepanekuid. Ülemkogu tervitab komisjoni sõelumisalgatust, märgib ära selle tulemused ning kutsub komisjoni üles jätkama menetluses olevate ettepanekute jälgimist, pidades muu hulgas silmas nende majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast mõju, et vajadusel ettepanekuid muuta, asendada või tagasi võtta.

Mõjuhindamissüsteemi läbivaatamine

Euroopa Ülemkogu tervitab komisjoni läbivaadatud mõjuhindamissüsteemi[2], sealhulgas komisjoni lubadust koostada oma tööprogrammi raames kõigi olulisemate seadusandlike ettepanekute ja poliitikat määratlevate dokumentide kohta integreeritud mõjuhinnang. Need hinnangud peaks olemasolevatele valdkondlikele analüüsidele tuginedes sisaldama erinevate võimaluste uurimist, mis võiks aidata saavutada ettepanekus seatud eesmärke, uurides vajadusel muu hulgas mitteseadusandlikke võimalusi ja vaagides täiendavat ühtlustamist. Ülemkogu kutsub nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles kasutama poliitiliste otsuste tegemisel täiel määral komisjoni mõjuhinnanguid kui teabeallikat ning rakendama ühist institutsioonidevahelist lähenemisviisi mõjude hindamisele. Ülemkogu kinnitab veel kord poliitilise otsustusprotsessi läbipaistvuse ning sidusrühmadega õigeaegse ja tõhusa konsulteerimine tähtsust ning ootab komisjoni mõjuhindamissüsteemi igakülgse ja sõltumatu hindamise käivitamist 2006. aasta alguses.

ELi ühine metoodika õigusaktidest tulenevate halduskulude hindamiseks

Euroopa Ülemkogu tervitab komisjoni teatist, mis käsitleb ELi ühist metoodikat õigusaktidest tulenevate halduskulude hindamiseks[3], ning kutsub komisjoni üles alustama 2006. aasta jaanuaris käivituva integreeritud mõjuhindamise osana järjepidevat ja selgete kriteeriumite alusel toimuvat halduskoormuse mõõtmist. Sellega seoses rõhutab ülemkogu, et nimetatud metoodika võiks mängida olulist rolli lihtsustamist vajavate õigusaktide väljaselgitamisel, ning kutsub komisjoni üles uurima võimalusi konkreetsetes valdkondades mõõdetavate eesmärkide kindlaksmääramiseks, et vähendada halduskoormust. Euroopa Ülemkogu tunnistab, et on oluline, et liikmesriigid annavad taotluse korral ja proportsionaalselt teavet, mida on vaja ELi õigusaktidest tulenevate halduskulude hindamiseks.

________________________

III LISAEUROOPA ÜLEMKOGU DEKLARATSIOON

1. Euroopa Ülemkogu kinnitab taas oma pühendumust toetada turvalist, jõukat ja rahulikku Lähis-Ida ja Vahemere piirkonda, mis rajaneb õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste austamisel.

2. Euroopa Ülemkogu tunnistab Lähis-Ida ja Vahemere riikide ees seisvaid väljakutseid. Euroopa Ülemkogu kutsub oma partnereid tungivalt üles lahendama vaidlused rahumeelselt, loobuma jõuga ähvardamisest või selle kasutamisest, lõpetama vaenu õhutamine ja edendama piirkondlikku julgeolekut. Euroopa Ülemkogu kutsub neid tungivalt üles juhinduma rahvusvahelistest tuumarelva leviku tõkestamise, relvastuse piiramise ja desarmeerimislepingutest ning neid täitma, samuti kutsub ta neid üles rajama Lähis-Idas tsooni, kus ei ole massihävitusrelvi ega nende kasutamise süsteeme. Euroopa Ülemkogu kutsub neid tungivalt üles võitlema terrorismi ja terrorivõrgustike vastu. EL on võtnud kohustuseks teha kõigi riikidega koostööd nende väljakutsetega tegelemisel.

Iraan

3. Euroopa Ülemkogu mõistab tingimusteta hukka president Ahmadinejadi üleskutse hävitada Iisrael ja holokausti eitamise tema poolt. Sellised märkused on täiesti vastuvõetamatud ja nendel ei ole kohta tsiviliseeritud poliitilises mõttevahetuses. Euroopa Ülemkogu tuletab meelde, et ÜRO peaassamblee võttis käesoleva aasta novembris konsensusega vastu resolutsiooni (mida toetas ka Iraan), millega "mõistetakse hukka holokausti kui ajaloosündmuse osaline või täielik eitamine", kutsudes liikmesriike tungivalt üles tegema elanikkonna seas holokausti alast teavitustööd. Euroopa Ülemkogu kinnitab veel kord Iisraeli riigi õigust eksistentsile turvaliste ja tunnustatud piiridega alal. Euroopa Ülemkogu tuletab meelde, et kõik ÜRO liikmed on lubanud hoiduda jõuga ähvardamisest või jõu kasutamisest ükskõik millise riigi territoriaalse puutumatuse või poliitilise sõltumatuse vastu. EL kutsub Iraani ametivõime üles ühinema rahvusvahelise konsensusega vajaduse osas leida Palestiina ja Iisraeli vahelisele konfliktile kahe riigi tekkimisega päädiv lahendus, et toetada rahupüüdlusi Iisraeli ja tema naabrite vahel ning lõpetada terroriakte propageerivate või sooritavate rühmituste toetamine.

4. Euroopa Ülemkogu tunneb tõsist muret selle üle, et Iraan ei ole suutnud usaldusväärselt tõestada, et tema tuumaprogramm on üksnes rahuotstarbeline. Töö taasalustamine Esfahani uraanitöötlemistehases, pidev läbipaistvuse puudumine ja keeldumine võtta Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri direktorite nõukogu järjestikuste otsustega nõutavaid samme üksnes suurendavad Euroopa Liidu sügavat muret Iraani kavatsuste üle. Kui EL jätkab tööd diplomaatilise lahenduse leidmiseks, ei jää võimalused siiski määramata ajaks avatuks ning Euroopa Ülemkogu kutsub Iraani tungivalt üles reageerima konstruktiivselt, sealhulgas rakendama kõik Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri direktorite nõukogu pakutud usalduse suurendamiseks võetavad meetmed ja hoiduma edasistest ühepoolsetest sammudest, mis võiks olukorda raskendada.

5. Euroopa Ülemkogu rõhutab, et ELi ja Iraani vaheliste pikaajaliste suhete paranemine või halvenemine sõltub kõikide murettekitavate küsimuste osas saavutatud edusammudest. Arvestades alates maist Iraani tehtud provokatiivseid poliitilisi käike, nõustub ülemkogu vajadusega jälgida pingsalt ELi diplomaatilisi valikuid ja jätkata ELi lähenemisviisi kohandamist, pidades silmas Iraani avaldusi ja tegevust. Euroopa Ülemkogu väljendab taas sügavat muret seoses inimõiguste ja poliitiliste põhivabaduste austamise puudumisega Iraanis ning kutsub Iraani üles näitama nende põhimõtete austamist konkreetsete sammudega, sealhulgas vabastama lõplikult Akabr Ganji ja teised meelsusvangid. ELis valitseva solidaarsuspõhimõtte kohaselt kutsub ta Iraani üles lõpetama kõiki diskrimineerivaid piiranguid üksikute liikmesriikide suhtes.

Iraak

6. Euroopa Ülemkogu kinnitab taas ELi jätkuvat toetust Iraagi poliitilisele üleminekuprotsessile kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1546 ja 1637 ning oma pühendumust aidata Iraagi rahval ehitada üles turvaline, stabiilne, ühendatud ja jõukas Iraak. Euroopa Ülemkogu tervitab soojalt 15. detsembril toimuvaid valimisi kui täiendavat sammu demokraatia ja stabiilsuse suunas Iraagis ning julgustab valimiste järel kiirelt moodustama uut valitsust. Euroopa Ülemkogu tunnistab, et Iraak on sisemiselt ikka veel jagunenud. Ülemkogu kutsub kõiki osapooli Iraagis pühenduma üksnes rahumeelsele tegevusele ja töötama aktiivselt leppimise nimel. Ülemkogu mõistab täielikult hukka julmad terroriaktid. Euroopa Ülemkogu on valmis toetama Iraagi rahvast veelgi suurema üksmeele saavutamisel oma riigi tuleviku suhtes, sealhulgas vaadates läbi põhiseaduse, ning uue ja kõikehõlmava Saddami-järgse poliitilise süsteemi ülesehitamise jätkamisel. Euroopa Ülemkogu tervitab Araabia Liiga 19.–21. novembril organiseeritud kohtumist Iraagi teemal ja toetab rahvusliku kokkuleppe alase konverentsi kokkukutsumist 2006. aasta alguses. Euroopa Ülemkogu kutsub tungivalt üles piirkonna riike, eelkõige Süüriat ja Iraani, toetama Iraagi poliitilist protsessi ja arendama heanaaberlikke suhteid, tehes muu hulgas koostööd Iraagiga terroristide piiriülese liikumise ja toetamise tõkestamiseks.

7. Euroopa Ülemkogu kinnitab veel kord oma pühendumust toetada Iraagi ülesehitamist, sealhulgas ELi õigusriigimissiooni abil. Euroopa Ülemkogu väljendab muret hiljutiste aruannete üle, mis käsitlevad inimõiguste rikkumisi Iraagis, ja kutsub Iraagi ametivõime tungivalt üles neid kiirelt ja läbipaistvalt käsitlema. Ülemkogu rõhutab ELi tugevat vastuseisu surmanuhtlusele. Euroopa Ülemkogu jääb kindlaks võetud kohustusele pidada ELi–Iraagi ühise poliitilise deklaratsiooni alusel korrapärast poliitilist dialoogi. EL loodab oma suhteid Iraagiga veelgi laiendada ja edendada pärast põhiseaduslikult valitud valitsuse moodustamist, sealhulgas lepinguliste suhete sisseseadmisega.

Liibanon

8. Euroopa Ülemkogu kinnitab veel kord oma toetust Liibanoni ühtsusele, stabiilsusele ja iseseisvusele ning tuletab Liibanoni naabritele meelde nende kohustust austada Liibanoni suveräänsust. Euroopa Ülemkogu mõistab karmilt hukka Gibran Tueni ja tema kaaskonna mõrvamise. Nimetatud mõrv on viimane kuritahtlik tegu Liibanoni kodanike, ajakirjanike, poliitiliste liidrite ja nende sõnavabaduse vastases kampaanias. Euroopa Ülemkogu märgib samuti suure murega Detlev Mehlise juhitava ÜRO Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni teise aruande järeldusi. Ülemkogu märgib kinnitust leidnud tõsiseid viiteid Liibanoni ja Süüria julgeolekuteenistuste osalemise kohta Rafiq Hariri mõrvas ning väljendab oma muret Süüria ametiasutuste puuduliku koostöö üle komisjoniga. Ülemkogu kutsub Süüriat tungivalt üles tegema tingimusteta koostööd ÜRO rahvusvahelise sõltumatu uurimiskomisjoniga (UNIIIC) jätkuvates püüdlustes võtta vastutusele Rafiq Hariri mõrvamises süüdi olevad isikud. Ülemkogu tervitab ÜRO Julgeolekunõukogu 15. detsembri resolutsiooni 1644 ühehäälset vastuvõtmist, millega pikendatakse ÜRO rahvusvahelise uurimiskomisjoni volitusi, lubatakse ÜRO rahvusvahelisel sõltumatul uurimiskomisjonil anda Liibanoni ametivõimudele tehnilist abi Liibanonis alates 1. oktoobrist 2004 toimepandud muude terroriaktide uurimiseks ning tunnustatakse Liibanoni valitsuse taotlust Rafiq Hariri mõrvas süüdistatavate rahvusvahelise kohtu alla andmiseks.

9. Euroopa Ülemkogu kinnitab veel kord oma täielikku toetust Liibanoni valitsusele ja kutsub viimast tungivalt üles laiendama oma võimupiire kogu riigis ning viima kiirelt läbi majanduslikku ja poliitilist reformi, nagu tuumikrühm leppis kokku septembris New Yorgis toimunud koosolekul. Ülemkogu tervitab rahvusvahelise konverentsi toimumist 2006. aasta alguses. Ülemkogu tuletab kõikidele asjaosalistele meelde nende kohustust rakendada täies ulatuses ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1559, sealhulgas kõigi relvastatud rühmituste laialisaatmine ja relvitustamine.

Lähis-Ida rahuprotsess

10. Euroopa Ülemkogu kinnitab taas oma pühendumust rakendada täielikult neliku teekaarti. Ülemkogu tervitab Iisraeli vägede väljaviimist Gaza sektorist ja osadelt Läänekalda aladelt kui olulist sammu teekaardi elluviimisel. ELi piiriabimissiooni käivitamine Rafah piiriületuspunkti tegevuse jälgimiseks ja ELi abi Palestiina piirihaldussuutlikkuse tugevdamiseks kajastavad ELi tugevat pühendumust toetada osapooli nende koostöös kestva kokkuleppe saavutamiseks läbirääkimiste teel. Ülemkogu kutsub üles kiirelt rakendama 15. novembril sõlmitud lepingut liikumise ja juurdepääsu kohta. Ülemkogu tunnustab neliku eriesindaja tegevust ja rõhutab jätkuva rahvusvahelise osalemise tähtsust rahuprotsessis.

11. Euroopa Ülemkogu rõhutab, et kõik Palestiina osapooled, sealhulgas Hamas, peaksid loobuma vägivallast, tunnustama Iisraeli õigust eksisteerida ja desarmeeruma. Poliitilises protsessis osaleda soovijad ei tohiks osaleda relvastatud tegevuses, kuna sellise tegevuse ja demokraatliku riigi ülesehitamise vahel on põhimõtteline vastuolu. Seoses sellega tervitab Euroopa Ülemkogu Palestiina omavalitsuse avaldusi, milles mõistetakse hukka vägivald ja kutsutakse terrorismiga tegelevaid rühmitusi tungivalt üles selline tegevus lõpetama ja osalema demokraatlikus protsessis. Ülemkogu kutsub Palestiina omavalitsust tungivalt üles võtma otsustavaid meetmeid vägivalda ja ähvardusi kasutavate isikute vastu ning saavutama täielik kontroll julgeoleku üle tema võimupiiridesse kuuluvatel aladel. EL on jätkuvalt pühendunud Palestiina reformide toetamisele ning Palestiina julgeolekujõudude ja tsiviilpolitsei võimekuse tugevdamisele, sealhulgas ELi tsiviilpolitseimissiooni abil ja koostöös Ameerika Ühendriikide julgeolekukoordinaatoriga.

12. Euroopa Ülemkogu rõhutab jaanuariks 2006 kavandatud Palestiina seadusandliku kogu valimiste tähtsust. Ülemkogu kutsub Iisraeli tungivalt üles tegema täielikku koostööd Palestiina omavalitsusega valimiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, eriti seoses kõikide kandidaatide, valimisametnike ja valijate liikumisvabadusega, eelkõige Jeruusalemma idaosas, ning tervitab ELi valimiste vaatlusmissiooni käivitamist.

13. Euroopa Ülemkogu kutsub Iisraeli valitsust tungivalt üles lõpetama rahvusvahelise õigusega vastuolus olev tegevus Palestiina aladel, sealhulgas palestiinlaste kodude lammutamine ning asunduste ja eraldusbarjääri ehitamine okupeeritud aladel. Selline tegevus ähvardab muuta kahe elujõulise riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse füüsiliselt võimatuks. Iisraeli tegevus Jeruusalemma idaosas ja selle ümbruses põhjustab erilist muret, eelkõige seoses kokkuleppe saavutamisega Jeruusalemma küsimuse lõplikuks lahendamiseks.

Piirkondlik stabiilsus

14. Euroopa Ülemkogu kutsub kõiki asjaomaseid riike tungivalt üles võtma viivitamata praktilisi meetmeid piirkondliku stabiilsuse toetamiseks. Need hõlmavad Iisraeli ja tema naabrite vaheliste rahupüüdluste, kõiki osapooli hõlmavate Iraagi poliitiliste protsesside ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1559 ja muude asjakohaste resolutsioonide Liibanonis rakendamise toetamist, lõpetades sel eesmärgil vägivalda kasutavate rühmituste toetamise, takistades nende liikumist, organiseerumist ja relvadega varustamist ning mõjutades neid terrorismist hoiduma.

Poliitiline, sotsiaalne ja majandusreform

15. Euroopa Ülemkogu rõhutab pühendumist poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike reformide toetamisele. Ülemkogu rõhutab, et on oluline täielikult rakendada ELi strateegiline partnerlus Vahemere ja Lähis-Ida piirkonna riikidega, ning rõhutab oma pühendumust teha koostööd kõikide selle piirkonna riikidega, sealhulgas Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriikide, Jeemeni, Iraani ja Iraagiga.

Barcelona protsess

16. Euroopa Ülemkogu tuletab meelde, et Barcelona protsess, mida tugevdab Euroopa naabruspoliitika, moodustab suhetes Vahemere piirkonna riikidega keskse raamistiku. Euroopa Ülemkogu tervitab Euroopa naabruspoliitika raames Iisraeli, Jordaania, Maroko, Palestiina omavalitsuse ja Tuneesiaga sõlmitud tegevuskavade rakendamisel saavutatud edu ja märgib, et Egiptusega on alustatud läbirääkimisi ja Liibanoniga on alustatud eelkonsultatsioone, ning palub komisjonil koostada riiklik aruanne Alžeeria kohta eesmärgiga leppida kokku tegevuskava.

17. Euroopa Ülemkogu tervitab Barcelonas 27.–28. novembril Euromedi kümnenda aastapäeva puhul toimunud tippkohtumist, kus võeti vastu ühiselt kokku lepitud viie aasta tööplaan ja terrorismivastase võitluse tegevusjuhend. Viie aasta tööplaan seab keskpikas perspektiivis eesmärgid poliitilisele ja julgeolekualasele partnerlusele; jätkusuutlikule majanduskasvule ja reformidele; haridusele ja sotsiaal-kultuurilistele kontaktidele; migratsioonile, sotsiaalsele integratsioonile, õigusele ja turvalisusele. Ülemkogu soovitab, et iga eesistujariik esitaks pärast konsulteerimist komisjoni ja liikmesriikidega nõukogule aruande, milles kirjeldatakse üksikasjalikult kõnealuse tööprogrammi rakendamisplaane, ja kutsub komisjoni üles andma nõukogule korrapäraselt aru selle rakendamisest. Terrorismivastase võitluse tegevusjuhend on oluliseks edusammuks meie poliitilises ja julgeolekualases koostöös Vahemere piirkonna riikidega.

Liibüa

18. Euroopa Ülemkogu võtab teadmiseks edusammud ELi ja Liibüa vahelist suhete arendamisel, kutsudes samas tungivalt üles lahendama ELi jaoks probleemsed küsimused ja kõik muud seni lahendamata kahepoolsed küsimused. Ülemkogu tuletab meelde ELi soovi, et Liibüast saaks täisliige Barcelona protsessis, milles Liibüal võiks olla väärtuslik roll. Nii selles protsessis osalemine kui ka edaspidine tegevus assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks eeldab, et Liibüa kiidab täielikult heaks nii deklaratsiooni kui ka Barcelona acquis'.[1] Dok 13976/05

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] Dok 13629/05


Side Bar