Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4

[Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES


TEXTE EL
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
15/16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
1. Πριν από την έναρξη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έλαβε το λόγο ο κ. Josep Borrell, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τις σημαντικές κοινές ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αειφορίας, στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη των πολιτικών της Ένωσης. Οι αξίες αυτές συνιστούν το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να προωθηθεί η υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών που εκτίθενται στα ανά χείρας συμπεράσματα.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η ΕΕ υποστηρίζει ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα βασιζόμενο στο κράτος δικαίου, καθώς και ότι τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για ταχεία και πλήρη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν κατά την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των ΗΕ του 2005.

Ι. ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

4. Μετά την άτυπη σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων στο Hampton Court, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τις εκθέσεις του Προέδρου της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου και συμφωνεί να επανεξετάσει τα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια της αυστριακής Προεδρίας.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την κοινή ενδιάμεση έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστρίας σχετικά με τις εθνικές συζητήσεις που διεξάγονται σε όλα τα κράτη μέλη για το μέλλον της Ευρώπης, μετά τη σχετική Δήλωση στην οποία προέβησαν οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2005. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο ζήτημα αυτό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006 υπό την αυστριακή Προεδρία βάσει των προπαρασκευαστικών εργασιών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει επίσης τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάσκεψη «Καταμερισμός της εξουσίας στην Ευρώπη», η οποία διοργανώθηκε από κοινού από την Προεδρία και τις Κάτω Χώρες στη Χάγη, στις 17 Νοεμβρίου 2005, και σημειώνει ότι η αυστριακή Προεδρία σκοπεύει να επανέλθει στο θέμα αυτό.

ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 όπως περιλαμβάνονται στο έγγραφο 15915/0505.

ΙΙΙ. ΑΦΡΙΚΗ

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει την ενωσιακή στρατηγική «Η ΕΕ και η Αφρική : Προς μια στρατηγική εταιρική σχέση», την κατάστρωση της οποίας είχε ζητήσει κατά τη σύνοδο του Ιουνίου του 2005 (έγγρ. 15702/1/05 REV 1). Έχοντας ως βάση τη σύνοδο κορυφής του Καΐρου, υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Αφρικής, μεταξύ άλλων με την πραγματοποίηση δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ/Αφρικής στη Λισσαβώνα το συντομότερο δυνατόν, συμφωνεί δε να αξιολογεί τακτικά την πορεία της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής, αρχίζοντας από το 2006 και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 21 Νοεμβρίου 2005.

IV. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την αυξανόμενη σημασία που παρουσιάζουν τα θέματα μετανάστευσης για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, και το γεγονός ότι πρόσφατες εξελίξεις προκαλούν την όλο και μεγαλύτερη ανησυχία του κοινού σε ορισμένα κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι απαιτείται ισόρροπη, παγκόσμια και συνεκτική προσέγγιση του θέματος η οποία να καλύπτει πολιτικές που να καταπολεμούν τη λαθρομετανάστευση και, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, να αξιοποιούν τα οφέλη της νόμιμης μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα θέματα μετανάστευσης αποτελούν κεντρικό στοιχείο των σχέσεων της ΕΕ με πολλές τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των περιοχών που γειτνιάζουν με την Ένωση, και συγκεκριμένα των ανατολικών, των νοτιοανατολικών περιοχών και της περιοχής της Μεσογείου, και σημειώνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η χορήγηση του κατάλληλου επιπέδου χρηματοδοτικών πόρων στις πολιτικές αυτές. Η Ένωση θα ενισχύσει το διάλογο και τη συνεργασία της για θέματα μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των επιστροφών, με όλες αυτές τις χώρες με πνεύμα εταιρικής σχέσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε ενδιαφερόμενης χώρας.

9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τις αναπτυξιακές προσπάθειες των χωρών καταγωγής και διέλευσης αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας διαδικασίας για την αντιμετώπιση των ευκαιριών και των προκλήσεων που παρουσιάζει η μετανάστευση, όπως περιγράφονται στο Πρόγραμμα της Χάγης. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης, π.χ. με τη δημιουργία δυνατοτήτων εξασφάλισης μέσων διαβίωσης και την εξάλειψη της φτώχειας στις χώρες και περιοχές καταγωγής, το άνοιγμα των αγορών και την προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης, της χρηστής διαχείρισης και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

10. Στο πλαίσιο της γενικής αυτής διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2005, με τίτλο «Δράσεις προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης» και εγκρίνει την «Παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης: Δράσεις προτεραιότητας εστιαζόμενες στη Αφρική και τη Μεσόγειο» που προσαρτάται στα παρόντα συμπεράσματα και καλύπτει τους εξής τομείς:

 • ενίσχυση της συνεργασίας και των δράσεων μεταξύ κρατών μελών,
 • εντατικοποίηση του διαλόγου και της συνεργασίας με κράτη της Αφρικής,
 • εντατικοποίηση του διαλόγου και της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου,
 • καθώς και τα θέματα χρηματοδότησης και εφαρμογής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει έκθεση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο στα τέλη του 2006.

V. ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

11. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι απαιτείται σφαιρική και αναλογική αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει την Αντιτρομοκρατική Στρατηγική της ΕΕ (έγγρ. 14469/4/05 REV 4) στην οποία εκτίθεται πλαίσιο εργασιών για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών, την προστασία των πολιτών και των υποδομών, τη διενέργεια ερευνών και τη δίωξη τρομοκρατών και τη βελτίωση της αντιμετώπισης των συνεπειών τρομοκρατικών επιθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι το ενωσιακό Πρόγραμμα Αντιτρομοκρατικής Δράσης, δηλαδή το μέσο με το οποίο παρακολουθείται η εφαρμογή, αναθεωρείται ήδη προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης συνοχή με τη νέα στρατηγική.

12. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τους φακέλους προτεραιότητας, η οποία εκτίθεται στην εξαμηνιαία έκθεση του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης, και ζητά να διατηρηθεί η δυναμική αυτή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προβεί σε ανασκόπηση της πορείας εφαρμογής της Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής κατά τη σύνοδο του Ιουνίου του 2006.

VI. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την παρουσίαση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για μια ανανεωμένη ενωσιακή Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην έγκριση, τον Ιούνιο του 2006, μιας φιλόδοξης και ευρείας στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει στόχους, δείκτες και αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ενσωματώνει την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση και να βασίζεται σε θετική μακροπρόθεσμη θεώρηση, χρησιμοποιώντας τις κοινοτικές προτεραιότητες και τους κοινοτικούς στόχους αειφόρου ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας σαφούς και συγκροτημένης στρατηγικής που θα είναι κατανοητή με απλό και αποτελεσματικό τρόπο από τους πολίτες.

VII. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε το 2005 όσον αφορά την εκπόνηση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ενωσιακής στρατηγικής και την αναζωογόνηση των διεθνών διαπραγματεύσεων για την αλλαγή του κλίματος, υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Μαρτίου του 2005. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική έκβαση της Διάσκεψης των ΗΕ για την αλλαγή του κλίματος στο Μόντρεαλ, η οποία προάγει τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο και των ευέλικτων μηχανισμών του, και δίνει το έναυσμα για συζητήσεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη συνεργασία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, η οποία θα συμβάλει στο να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συνεργασία όλων των χωρών και η συμμετοχή τους σε μια ουσιαστική και κατάλληλη διεθνή ανταπόκριση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτίθεται να αναπτύξει τη μεσοπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ προκειμένου να συμβάλουν στις συζητήσεις αυτές και στην εξέταση της στρατηγικής αυτής το δεύτερο εξάμηνο του 2006.

15. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει τις εργασίες αυτές και τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστεί το Πρόγραμμα Δράσης του Gleneagles, το οποίο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη μεταφορά τεχνολογίας και τη διαχείριση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, καθώς και να προωθηθούν ο διάλογος και η τεχνολογική συνεργασία με την Ινδία, την Κίνα και τη Ρωσία, μεταξύ άλλων σε μελλοντικές συνόδους κορυφής. Παράλληλα, θα πρέπει να διεξάγονται εργασίες για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με όλες τις χώρες που είναι μείζονες καταναλωτές ενέργειας.

16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει εξάλλου την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Περιορισμός του αντίκτυπου των αεροπορικών μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος», αναγνωρίζει ότι η υπαγωγή του τομέα των αεροπορικών μεταφορών στο ενωσιακό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη λύση και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει, πριν από τα τέλη του 2006, νομοθετική πρόταση συνοδευομένη από αξιολόγηση των επιπτώσεων η οποία θα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη ανάλυση που είχε ζητήσει με τα συμπεράσματά του το Συμβούλιο της 2ας Δεκεμβρίου 2005.

17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση του πλέγματος στόχων στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, της ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και ότι οι στρατηγικές για την επένδυση σε καθαρότερες και πλέον βιώσιμες μορφές ενέργειας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε ευρύτερο πλαίσιο, μπορούν να υποστηρίξουν διαφόρους στόχους πολιτικής, μεταξύ άλλων την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την ποιότητα του αέρα και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έναρξη της δεύτερης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Αλλαγή του Κλίματος καθώς και την πρόθεση της Επιτροπής να εκπονήσει πρόγραμμα δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

VIII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

18. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (ECOFIN) στις 6 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι η παγκόσμια οικονομία διέρχεται περίοδο ταχείας και σημαντικής οικονομικής μεταβολής και συμφωνεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται οικονομικές μεταρρυθμίσεις, κοινωνικό εκσυγχρονισμό και αειφόρους περιβαλλοντικές πολιτικές για να διασφαλίσει τις αξίες της και να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης και των δημογραφικών αλλαγών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η καινοτομία, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, η έρευνα και το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικοί παράγοντες, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, για την επίτευξη υψηλότερης απασχόλησης, παραγωγικότητας και σταθερής οικονομικής μεγέθυνσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο υγιών μακροοικονομικών πολιτικών.

19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών και για το Κοινοτικό Πρόγραμμα της Λισσαβώνας της Επιτροπής και προσβλέπει στην έκθεση προόδου που θα υποβάλει η Επιτροπή τον Ιανουάριο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων είναι σημαντικά για την ενίσχυση της όλης διαχείρισης της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, και καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρμογή τους σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2005.

20. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και τη σπουδαιότητα του σεβασμού του κοινοτικού κεκτημένου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι ένα βελτιωμένο κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναλάβει όλα τα θεσμικά όργανα, μεταξύ άλλων των διατάξεων της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την τελευταία σύνοδό του και μετά και συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να γίνουν και άλλες εργασίες, όπως ορίζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, οι οποίες να καλύπτουν i) τη μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων και των πολιτών μέσω απλούστευσης της νομοθεσίας και κριτικής των εκκρεμών προτάσεων, ii) το αναθεωρημένο σύστημα αξιολόγησης του αντίκτυπου, και iii) την κοινή ενωσιακή μέθοδο για την αξιολόγηση των διοικητικών δαπανών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

21. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Μαρτίου 2005, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την επιτευχθείσα πρόοδο σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες και αναμένει, προκειμένου να διατηρηθεί ο παρών ρυθμός, την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής.

ΙΧ. ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ

22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο ECOFIN να εξετάσει το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ κατά τη σύνοδο του Ιανουαρίου του 2005 προκειμένου να καταλήξει σε οριστική συμφωνία σχετικά με το θέμα αυτό.

Χ. ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

23. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποδέχεται με ικανοποίηση τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να προσχωρήσει στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτελέσει η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως προς την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 και των απαιτήσεων της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που καθόρισε το Συμβούλιο το 1997.

24. Υπό το πρίσμα της ανάλυσης στην οποία προέβη η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την ουσιαστική πρόοδο που επιτέλεσε στην ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που συνδέεται με τη συμφωνία-πλαίσιο της Οχρίδας καθώς και τις επιδόσεις της όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (καθώς και των εμπορικών της διατάξεων) από το 2001.

25. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθιστά σαφές ότι περαιτέρω βήματα θα πρέπει να μελετηθούν υπό το φως της συζήτησης για τη στρατηγική της διεύρυνσης, όπως προβλέπεται από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2005, τη συμμόρφωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, των προαπαιτουμένων της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, της ανάγκης περαιτέρω σημαντικής προόδου να ανταποκριθεί στα άλλα ζητήματα και κριτήρια προσχώρησης που περιλαμβάνονται στη γνώμη της Επιτροπής, καθώς και στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης, με βάση συγκεκριμένα ορόσημα. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η απορροφητική ικανότητα της Ένωσης. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να το ενημερώνει για τις εξελίξεις με μελλοντικές εκθέσεις προόδου.

ΧΙ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία όσον αφορά την προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης, ζητά δε από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη συνέχιση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στο Ταμείο καθώς εισέρχεται στην κρίσιμη τελική φάση των εργασιών του μέχρι το 2010.

XII. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει δήλωση σχετικά με τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η οποία επισυνάπτεται στα παρόντα συμπεράσματα.

28. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει την έκθεση της Προεδρίας για την ΕΠΑΑ (έγγρ. 15678/05), στην οποία περιλαμβάνεται και η εντολή της επόμενης Προεδρίας.

29. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και των πυρομαχικών τους (έγγρ. 13066/05).

30. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έκδοση, από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της «Ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη», η οποία παρέχει στην Ένωση ένα κοινό όραμα αξιών, στόχων, αρχών και μέσων για την ανάπτυξη (έγγρ. 14820/05). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί το γεγονός ότι το Συμβούλιο θα προβαίνει, βάσει έκθεσης παρακολούθησης που θα υποβάλλει η Επιτροπή, σε τακτική αξιολόγηση των στόχων για το μέγεθος της βοήθειας που συμφωνήθηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2005.

31. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την μελλοντική Αυστριακή Προεδρία να συνεχίσει τις εργασίες για βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα των προξενείων και των θεωρήσεων.
________________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης :
Δράσεις προτεραιότητας εστιαζόμενες στην Αφρική και τη Μεσόγειο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2005 με τίτλο «Δράσεις προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης: Πρώτες ενέργειες μετά τη σύνοδο του Hampton Court».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με βάση τη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική και τη στρατηγική για την εξωτερική διάσταση του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή της Μεσογείου, συμφωνεί να αναληφθούν δράσεις προτεραιότητας εστιαζόμενες στις χώρες της Αφρικής και της Μεσογείου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί ότι επείγει να αναληφθούν βραχυπρόθεσμα εκτενείς και συγκεκριμένες δράσεις, στα πλαίσια του συντελούμενου έργου προκειμένου η μετανάστευση να αποβεί προς όφελος όλων των ενεχόμενων χωρών. Πρέπει να αναληφθεί δράση για να μειωθούν τα ρεύματα παράνομης μετανάστευσης και οι απώλειες ανθρώπινων ζωών, να εξασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των παράνομων μεταναστών, να προωθηθούν βιώσιμες λύσεις για τους πρόσφυγες και να δημιουργηθούν οι ικανότητες για μια καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, μεγιστοποιώντας επίσης τα οφέλη που όλοι οι εταίροι μπορούν να αποκομίσουν από τη νόμιμη μετανάστευση, ενώ παράλληλα θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα του ατόμου να ζητεί άσυλο. Οι άμεσες δράσεις που εκτίθενται κατωτέρω αποτελούν μέρος ενός εκτενέστερου θεματολογίου για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και των χωρών της Αφρικής και της Μεσογείου μέσω μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το διάλογο και τη συνεργασία που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν συμπληρωματικά στον τομέα αυτό.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και παγκόσμιας προσέγγισης για ορισμένες από τις προτεινόμενες δράσεις προτεραιότητας, όπως είναι οι πρωτοβουλίες για τα δρομολόγια της μετανάστευσης και την ασφάλεια στη θάλασσα, οι οποίες αφορούν τόσο τις χώρες της Μεσογείου όσο και ορισμένες χώρες της Αφρικής.

Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπό το φως της ανακοίνωσης της Επιτροπής, προσυπογράφει τις ακόλουθες δράσεις και καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με την Επιτροπή για να εφαρμοστούν οι δράσεις αυτές κατά το 2006.

Αυξημένη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

• Να ζητηθεί από τον FRONTEX (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ):

o να εφαρμόσει μέτρα διαχείρισης των συνόρων στη περιοχή της Μεσογείου, ιδίως κοινές επιχειρήσεις και πιλοτικά σχέδια, το ταχύτερο δυνατό εντός του 2006,

o να υποβάλει, έως το Μάιο του 2006, έκθεση ανάλυσης των κινδύνων σε ό,τι αφορά την Αφρική, με βάση πρόσφατες μελέτες,

o να διενεργήσει, το ταχύτερο δυνατό εντός του 2006, μελέτη σκοπιμότητας για την ενίσχυση της επιτήρησης και του ελέγχου των νοτίων θαλασσίων συνόρων της ΕΕ, ιδίως στη Μεσόγειο Θάλασσα, και τη δημιουργία μεσογειακού δικτύου περιπόλων της ακτοφυλακής στο οποίο θα συμμετέχουν κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες της Βόρειας Αφρικής.

• Να διερευνηθεί αν, έως τα τέλη του 2006, είναι τεχνικά εφικτή η δημιουργία ενός συστήματος επιτήρησης το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των νοτίων θαλασσίων συνόρων της ΕΕ και της Μεσογείου Θαλάσσης. Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και θα έχει ως σκοπό να σώζονται ζωές στη θάλασσα και να παταχθεί η παράνομη μετανάστευση.

• Να δημιουργηθούν, το ταχύτερο δυνατό εντός του 2006, περιφερειακά δίκτυα Αξιωματικών Συνδέσμων για τη Μετανάστευση (ΑΣΜ), με τη συμμετοχή χωρών ή περιφερειών προτεραιότητας, και να υποβληθούν, έως τον Μάιο του 2006, εκθέσεις για την παράνομη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων, με τη συνδρομή, οσάκις απαιτείται, των ΑΣΜ που βρίσκονται σε καίριες χώρες.

• Να κατατεθεί, έως την άνοιξη του 2006, πρόταση για τη δημιουργία ομάδων ταχείας αντίδρασης, απαρτιζόμενων από εθνικούς εμπειρογνώμονες, ικανούς να παρέχουν ταχέως τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε περιόδους μαζικής συρροής μεταναστών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Χάγης.

• Να εξασφαλιστεί ότι θα δοθεί ουσιαστική συνέχεια στην έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής Διεθνούς Μετανάστευσης και να προετοιμαστεί ο διάλογος υψηλού επιπέδου των ΗΕ για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη, ο οποίος θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2006.

• Να παρουσιαστεί, έως τον Μάρτιο του 2006, ανάλυση των υφισταμένων διεθνών πράξεων για το δίκαιο της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πτυχών του δικαίου περί προσφύγων.

Διάλογος και συνεργασία με την Αφρική

 • Να καταβληθεί προσπάθεια για να καταστεί η μετανάστευση κοινή προτεραιότητα για τον πολιτικό διάλογο μεταξύ ΕΕ και Αφρικανικής Ένωσης, μεταξύ άλλων με τακτικές συναντήσεις υψηλών αξιωματούχων ώστε να προετοιμαστούν οι συζητήσεις της τρόικας των Υπουργών ΕΕ-Αφρικής.

 • Να προβλεφθούν εργασίες στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με αφρικανικές χώρες και περιφερειακές οργανώσεις, όπως είναι η Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), μέσω μιας σειράς φορέων, πρωτοβουλιών και περιφερειακών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένης της Διάσκεψης των Υπουργών ΕΕ-Αφρικής στο Μαρόκο το 2006 και της Διάσκεψης για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη στις Βρυξέλλες, τον Μάρτιο του 2006.

 • Να διερευνηθεί κατά πόσον είναι εφικτή η πρωτοβουλία σχετικά με τους μεταναστευτικούς άξονες για την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, προκειμένου να αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία το 2006.

 • Να ενισχυθεί ο διάλογος μέχρι την άνοιξη του 2006, με βασικά κράτη της Υποσαχάριας Αφρικής, βάσει του άρθρου 13 της Συμφωνίας του Κοτονού, ώστε να καλύψει ευρύ φάσμα τομέων, αρχίζοντας από τη δημιουργία θεσμών και ικανοτήτων καθώς και την ουσιαστική ένταξη των νομίμων μεταναστών έως τα θέματα της επιστροφής και της ουσιαστικής υλοποίησης των υποχρεώσεων επανεισδοχής, ώστε να αρχίσει η συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος σε αυτόν τον τομέα.

 • Να θεσπιστεί και να υλοποιηθεί ένα περιφερειακό πιλοτικό πρόγραμμα προστασίας από κοινού με την Τανζανία, το συντομότερο δυνατόν εντός του 2006, υπό την εποπτεία μιας διευθύνουσας ομάδας. Να αναπτυχθούν σχέδια για άλλα προγράμματα στην Αφρική βάσει των συμπερασμάτων του πιλοτικού προγράμματος.

 • Να πραγματοποιηθεί μελέτη για την καλύτερη κατανόηση των κυρίων αιτίων των μεταναστεύσεων, ώστε να χαραχθούν οι μακροπρόθεσμοι προσανατολισμοί.

 • Να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν εντός του 2006 τακτικός διάλογος με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, ώστε να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης κατά τη συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες.

 • Να αναληφθούν πρωτοβουλίες στις αρχές του 2006 για την προώθηση φθηνότερων και ευκολότερα διαθέσιμων υπηρεσιών μεταφοράς εμβασμάτων, καθώς και να στηριχθούν οι διεξαγόμενες προσπάθειες από τους διεθνείς οργανισμούς για τη συγκέντρωση ακριβέστερων πληροφοριών σχετικά με τις ροές εμβασμάτων· να εξετασθεί η στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από τα αφρικανικά κράτη για να διευκολύνουν τα μέλη της διασποράς να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας καταγωγής τους, συν τοις άλλοις μέσω δράσεων ανάπτυξης από κοινού, καθώς και να ερευνηθούν οι δυνατότητες άμβλυνσης των επιπτώσεων που οφείλονται στην απώλεια δεξιοτήτων σε ευάλωτους τομείς.

 • Να διοργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο τους εν δυνάμει μετανάστες προκειμένου να τους υποδειχθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη λαθρομετανάστευση, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τους υπάρχοντες νόμιμους διαύλους μετανάστευσης.


Συνεργασία με τις γειτονικές χώρες

 • Να πραγματοποιηθεί υπουργική συνάντηση για τη μετανάστευση εντός του 2006 στο πλαίσιο της EUROMED.

 • Να προωθηθεί η συμμετοχή των τρίτων χωρών της Μεσογείου στη μελέτη της δυνατότητας υλοποίησης ενός μεσογειακού δικτύου παράκτιων περιπολιών, ενός μεσογειακού συστήματος εποπτείας και, ενδεχομένως, σχετικών πιλοτικών προγραμμάτων.

 • Να καταστούν διαθέσιμες η πείρα και οι βέλτιστες πρακτικές, ενδεχομένως, από άλλες δομές περιφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων από τη συνεργασία στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

 • Να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα πλαίσια συνεργασίας με μεσογειακούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μνημονεύονται κατωτέρω, ώστε να προληφθεί και να καταπολεμηθεί η λαθρομετανάστευση και η εμπορία ανθρώπων, να ενισχυθεί η ικανότητα καλύτερης διαχείρισης της μετανάστευσης και να διερευνηθούν οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι για μια βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση και τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά εργασίας, λόγου χάρη με την ανάπτυξη διαγραμμάτων των προοπτικών μετανάστευσης, και με την ενίσχυση των υποπεριφερειακών φόρουμ.

 • Να αναληφθούν εργασίες προτεραιότητας με τις εξής τρεις χώρες:

o Μαρόκο - υλοποίηση σχεδίων καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατό των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΚ-Μαρόκου,

o Αλγερία - διεξαγωγή μιας πρώτης συνάντησης στις αρχές του 2006, προκειμένου να συνεχισθεί η συνεργασία βάσει των διατάξεων για τη μετανάστευση της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Αλγερίας, και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία επανεισδοχής το συντομότερο δυνατόν βάσει της εντολής που ανατέθηκε στην Επιτροπή,

o Λιβύη - ολοκλήρωση των εργασιών ενόψει της έγκρισης, το συντομότερο δυνατόν εντός του 2006, του σχεδίου δράσης ΕΕ-Λιβύη για τη μετανάστευση σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την έναρξη του διαλόγου και της συνεργασίας με τη Λιβύη σε θέματα μετανάστευσης, καθώς και υλοποίηση σχεδίων το συντομότερο μετά την έγκριση του εν λόγω σχεδίου δράσης.

 • Να εντατικοποιηθεί η έρευνα για τη βελτίωση της κατανόησης και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων, ενισχύοντας την μεταναστευτική διάσταση του περιφερειακού προγράμματος JAI I MEDA.

 • Να προωθηθεί η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αφρικανικών χωρών βορείως και νοτίως της Σαχάρας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας σχετικά με τους πιθανούς μεταναστευτικούς άξονες.

 • Να συνεχισθεί ο διάλογος και η συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες προκειμένου να βοηθηθούν οι τρίτες χώρες να αναπτύξουν ικανότητες για την προστασία των προσφύγων.

 • Να διεξαχθεί διάσκεψη με θέμα «Ο ρόλος της εσωτερικής ασφάλειας στις σχέσεις της ΕΕ με τους γείτονές της» στη Βιέννη το Μάιο του 2006.


Χρηματοδότηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενισχυμένη προτεραιότητα που δόθηκε στη μετανάστευση και για την πρόθεση της Επιτροπής να εντατικοποιήσει τη χρηματοδοτική της αρωγή σε περιοχές που αφορούν ή σχετίζονται με τη μετανάστευση στα πλαίσια των σχέσεών της με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με ποσό ύψους μέχρι 3% των πόρων του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, καθώς και για παρόμοιες προσπάθειες που αφορούν άλλα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα,. Ανάλογες προσπάθειες πρόκειται να μελετηθούν ειδικότερα για τις περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής ώστε να αντιμετωπισθούν τα κύρια αίτια της μετανάστευσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι θα δοθεί η δέουσα προτεραιότητα στην Αφρική και τη Μεσόγειο για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος AENEAS εντός του 2006, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για την προώθηση της συνέργειας μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να διασφαλισθούν οι κατάλληλοι πόροι για το θεματικό πρόγραμμα συνεργασίας με τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου σύμφωνα με τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές, με ένα επαρκώς ευέλικτο μέσο ταχείας εκταμίευσης της χρηματοδότησης σε περιπτώσεις σοβαρής και επείγουσας ανάγκης.

Υλοποίηση και υποβολή έκθεσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της ταχείας υλοποίησης των μέτρων προτεραιότητας που έχουν ορισθεί και καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει συναντήσεις συντονισμού μεταξύ κρατών μελών, FRONTEX, Ύπατης αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και ενδεχομένως άλλων σχετικών οργανισμών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει έκθεση σχετικά με τη πρόοδο που θα σημειωθεί ως τα τέλη του 2006.

______________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


Μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων και των πολιτών μέσω απλούστευσης της νομοθεσίας και κριτικής εξέτασης των εκκρεμών προτάσεων


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου ότι είναι σημαντικό να μειωθεί η περιττή επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών. Στη συνάρτηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο πρόγραμμα της Επιτροπής για την απλούστευση της ενωσιακής νομοθεσίας [1], και καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στη διεκπεραίωση προτάσεων απλούστευσης μέσω του νομοθετικού συστήματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για κριτική εξέταση των εκκρεμών νομοθετικών προτάσεων, σημειώνει τα πορίσματά της και καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εξετάζει τον αντίκτυπο των εκκρεμών προτάσεων, μεταξύ άλλων στον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό τομέα, με στόχο την τροποποίηση, την αντικατάσταση ή την απόσυρση προτάσεων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Αναθεωρημένο σύστημα αξιολόγησης του αντικτύπου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει το αναθεωρημένο σύστημα αξιολόγησης του αντικτύπου της Επιτροπής [2], συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής της να εκπονεί ολοκληρωμένες αξιολογήσεις του αντικτύπου για όλες τις σημαντικές νομοθετικές προτάσεις και τα έγγραφα χάραξης πολιτικής στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη διερεύνηση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, βάσει τομεακών αναλύσεων όταν υπάρχουν, με τις οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να επιτευχθούν οι καθοριζόμενοι στόχοι της εκάστοτε πρότασης, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των μη νομοθετικών λύσεων και της περαιτέρω εναρμόνισης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις αξιολογήσεις αντικτύπου της Επιτροπής ως μέσο για την καλύτερη τεκμηρίωση των πολιτικών αποφάσεων και την εφαρμογή της διοργανικής κοινής προσέγγισης για την αξιολόγηση του αντικτύπου, επιβεβαιώνει δε τη σημασία της διαφάνειας και της έγκαιρης και ουσιαστικής διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους, και προσβλέπει στη γενική ανεξάρτητη εκτίμηση του συστήματος αξιολόγησης του αντικτύπου της Επιτροπής που θα δρομολογηθεί στις αρχές του 2006.

Κοινή μέθοδος της ΕΕ για την αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται από τη νομοθεσία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια κοινή μέθοδο της ΕΕ για την αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται από τη νομοθεσία [3], και καλεί την Επιτροπή να αρχίσει τη μέτρηση του μεγέθους των διοικητικών επιβαρύνσεων, επί συνεκτικής βάσεως και σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων αντικτύπου που δρομολογούνται τον Ιανουάριο του 2006. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει τη σημαντική συμβολή που θα μπορούσε να έχει η μέθοδος αυτή στον εντοπισμό νομοθετικών πράξεων που πρέπει να απλουστευθούν, και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις για τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων σε συγκεκριμένους τομείς για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχουν τα κράτη μέλη, κατόπιν σχετικού αιτήματος και κατά αναλογικό τρόπο, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται από την ενωσιακή νομοθεσία.

___________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει εκ νέου τη δέσμευσή του υπέρ της ασφάλειας, της ευημερίας και της ειρήνης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου, με βάση το σεβασμό του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Καλεί όλους τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιλύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά, να αποκηρύξουν την απειλή ή τη χρήση βίας, να σταματήσουν τον φανατισμό της κοινής γνώμης και να προαγάγουν την ασφάλεια στην περιοχή. Τους καλεί να προσχωρήσουν στις διεθνείς συμφωνίες για τη μη διάδοση των πυρηνικών, τον έλεγχο των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό και να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα σε αυτές, και να επιδιώξουν τη μετατροπή της Μέσης Ανατολής σε ζώνη ελεύθερη από όπλα μαζικής καταστροφής και φορείς τέτοιων όπλων. Τους καλεί να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και τα τρομοκρατικά δίκτυα. Η ΕΕ δηλώνει ότι δεσμεύεται να συνεργαστεί με όλες τις χώρες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Ιράν

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει ανεπιφύλακτα την έκκληση του Προέδρου Ahmadinejad για την εξαφάνιση του Ισραήλ καθώς και την αμφισβήτηση εκ μέρους του τού Ολοκαυτώματος. Σχόλια αυτού του είδους είναι στο σύνολό τους απαράδεκτα και δεν έχουν καμία θέση σε πολιτισμένη πολιτική συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους η Γενική Συνέλευση των ΗΕ εξέδωσε με συναίνεση, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, απόφαση στην οποία «απορρίπτει κάθε πλήρη ή μερική άρνηση του Ολοκαυτώματος», ως ιστορικού γεγονότος, προτρέποντας τα κράτη μέλη να εκπαιδεύσουν τον πληθυσμό τους σχετικά με το Ολοκαύτωμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν αναλάβει τη δέσμευση να απέχουν από την απειλή ή από τη χρήση βίας εις βάρος της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οιουδήποτε κράτους. Η ΕΕ καλεί την ιρανική ηγεσία να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνή συναίνεση για την αναγκαιότητα επίλυσης της διένεξης Παλαιστινίων-Ισραήλ με τη δημιουργία δύο κρατών, να υποστηρίξει την επιδίωξη ειρήνευσης μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του και να σταματήσει να υποστηρίζει ομάδες που συνηγορούν υπέρ της βίας ή συμμετέχουν σε τρομοκρατικές πράξεις.

4. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανησυχεί σοβαρά για την απροθυμία του Ιράν να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Η απόφαση του Ιράν να θέσει ξανά σε λειτουργία την εγκατάσταση μετατροπής ουρανίου στο Ισπαχάν, η συνεχιζόμενη έλλειψη διαφάνειας και η άρνησή του να λάβει τα μέτρα που έχουν απαιτήσει τα διαδοχικά ψηφίσματα του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ενισχύουν τις σοβαρές ανησυχίες της ΕΕ για τις προθέσεις του Ιράν. Παρότι η ΕΕ συνεχίζει τις προσπάθειές της για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, η διέξοδος δεν θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμη επ’ άπειρον και για τον λόγο αυτό το Συμβούλιο καλεί το Ιράν να ανταποκριθεί εποικοδομητικά, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή όλων των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχει ζητήσει ο ΔΟΑΕ και απέχοντας από οποιαδήποτε μονομερή κίνηση που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η βελτίωση ή η επιδείνωση μακροπρόθεσμα της σχέσης της ΕΕ με το Ιράν θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα σημειωθεί σε όλα τα θέματα που προκαλούν ανησυχίες. Δεδομένων των προκλητικών πολιτικών κινήσεων του Ιράν από το Μάιο, το Συμβούλιο συμφωνεί ότι οι διπλωματικές επιλογές της ΕΕ πρέπει να επανεξετάζονται στενά και ότι η προσέγγιση της ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να σταθμίζεται με βάση τις δηλώσεις και τις ενέργειες του Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί βαθιά για την έλλειψη σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών πολιτικών ελευθεριών στο Ιράν και ζητά από το Ιράν να δείξει ότι σέβεται τις αρχές αυτές με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως με το να ελευθερώσει οριστικά τον Akbar Ganji και άλλους κρατουμένους συνειδήσεως. Στο πνεύμα της αλληλεγγύης της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Ιράν να άρει τους περιορισμούς που προκαλούν διάκριση κατά επιμέρους κρατών μελών.

Ιράκ

6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης του Ιράκ σύμφωνα με τις αποφάσεις 1546 και 1637 ΣΑΗΕ και να προσφέρει τη βοήθειά της στον ιρακινό λαό για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς, σταθερού, ενιαίου και ευημερούντος Ιράκ. Χαιρετίζει θερμά τις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου ως περαιτέρω βήμα προς τη δημοκρατία και τη σταθερότητα στο Ιράκ και προτρέπει στον σχηματισμό νέας κυβέρνησης αμέσως μετά από αυτές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διχόνοιες στο Ιράκ. Ζητά από όλα τα μέρη στο Ιράκ να δεσμευτούν ότι οι δραστηριότητές τους θα είναι αποκλειστικά ειρηνικές και ότι θα εργασθούν σθεναρά με σκοπό τη συμφιλίωση. Καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές φρικαλεότητες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να δώσει την υποστήριξή του στον ιρακινό λαό για τη διεύρυνση της συναίνεσης για το μέλλον της χώρας τους, μεταξύ άλλων και με την αναθεώρηση του Συντάγματος, και για τη συνέχιση της οικοδόμησης ενός νέου πολιτικού συστήματος για την μετά τον Σαντάμ εποχή το οποίο δεν θα θέτει διαχωριστικές γραμμές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη συνάντηση για το Ιράκ που διοργάνωσε ο Αραβικός Σύνδεσμος στις 19-21 Νοεμβρίου και υποστηρίζει τη σύγκληση διάσκεψης για την επίτευξη εθνικής ομόνοιας στις αρχές του 2006. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση προς τις χώρες της περιοχής, ιδίως δε τη Συρία και το Ιράν, να υποστηρίξουν την πολιτική διαδικασία στο Ιράκ και να αναπτύξουν σχέσεις καλής γειτονίας, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με το Ιράκ με σκοπό την παρεμπόδιση της διασυνοριακής διέλευσης και της στήριξης των τρομοκρατών.

7. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει εκ νέου τη δέσμευσή του να υποστηρίξει την ανασυγκρότηση του Ιράκ, μεταξύ άλλων με την Αποστολή της ΕΕ για την επιβολή κράτους δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες αναφορές παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράκ και καλεί τις ιρακινές αρχές να διερευνήσουν τις περιπτώσεις αυτές επειγόντως και με διαφάνεια. Υπογραμμίζει την έντονη αντίθεση της ΕΕ στη χρήση της θανατικής ποινής. Παραμένει προσηλωμένο στον τακτικό πολιτικό διάλογο με το Ιράκ στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής δήλωσης ΕΕ-Ιράκ. Η ΕΕ ευελπιστεί να διευρύνει και να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις της με το Ιράκ μόλις σχηματισθεί η συνταγματικά εκλεγμένη κυβέρνηση, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία συμβατικών σχέσεων.

Λίβανος

8. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει εκ νέου ότι υποστηρίζει την ενότητα, τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και υπενθυμίζει στις γειτονικές του χώρες τις υποχρεώσεις τους ως προς τα κυριαρχικά δικαιώματα του Λιβάνου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά τη δολοφονία του Τζιμπράν Τουένι και των συντρόφων με τους οποίους συνταξίδευε. Αυτή η δολοφονία είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά δόλιων ενεργειών εις βάρος Λιβανέζων πολιτών, δημοσιογράφων, πολιτικών ηγετών και του δικαιώματός τους να εκφράζονται ελεύθερα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει επίσης με εξαιρετική ανησυχία τα συμπεράσματα της δεύτερης έκθεσης της Ανεξάρτητης Διεθνούς Διερευνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (UNIIIC) υπό τον κ. Detlev Mehlis. Σημειώνει την επιβεβαίωση σοβαρών ενδείξεων για συμμετοχή των λιβανικών και των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας στη δολοφονία του Ραφίκ Χαρίρι και εκφράζει την ανησυχία του για την ελλιπή συνεργασία που προσέφεραν οι συριακές αρχές στην Επιτροπή. Καλεί τη Συρία να συνεργαστεί άνευ όρων με την UNIIC στη συνέχιση των προσπαθειών της να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπεύθυνους για τη δολοφονία του Ραφίκ Χαρίρι. Εκφράζει ικανοποίηση για την ομόφωνη έγκριση της απόφασης 1644 του ΣΑΗΕ της 15ης Δεκεμβρίου, η οποία παρατείνει την εντολή της UNIIIC· εξουσιοδοτεί την UNIIIC να παράσχει τεχνική βοήθεια στις λιβανικές αρχές στις έρευνές τους για άλλες τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχθηκαν στον Λίβανο από την 1η Οκτωβρίου 2004· και καταγράφει το αίτημα της λιβανικής κυβέρνησης να δικαστούν οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη δολοφονία του Ραφίκ Χαρίρι από διεθνές δικαστήριο.

9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βεβαιώνει και πάλι ότι στηρίζει πλήρως την κυβέρνηση του Λιβάνου και την προτρέπει να επεκτείνει τη δικαιοδοσία της σε όλη τη χώρα και να ασχοληθεί επειγόντως με τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, όπως συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση της βασικής ομάδας του περασμένου Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Υπενθυμίζει σε όλες τις πλευρές την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν πλήρως την απόφαση 1559 του ΣΑΗΕ, καθώς και να προχωρήσουν στη διάλυση και τον αφοπλισμό όλων των πολιτοφυλακών.

Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην πλήρη εφαρμογή του Οδικού Χάρτη της Τετραμερούς. Χαιρετίζει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και τμήματα της Δυτικής Όχθης ως σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη. Η δημιουργία της Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της ΕΕ η οποία θα παρακολουθήσει τη λειτουργία του σημείου διέλευσης στη Ράφα και η βοήθεια της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης των συνόρων από τους Παλαιστίνιους αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει τη συνεργασία των μερών για μια μόνιμη διευθέτηση η οποία θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Ζητεί τη ταχεία εφαρμογή όλων των πτυχών της συμφωνίας της 15ης Νοεμβρίου για την κυκλοφορία και την πρόσβαση. Συγχαίρει τον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς για τις προσπάθειές του και τονίζει τη σημασία που έχει να συνεχιστεί η δέσμευση της διεθνούς κοινότητας υπέρ της Ειρηνευτικής Διαδικασίας.

11. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει με έμφαση ότι όλες οι παλαιστινιακές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, πρέπει να αποκηρύξουν τη βία, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και να αφοπλιστούν. Όσοι επιθυμούν να έχουν συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία δεν θα πρέπει να επιδίδονται σε ένοπλες δραστηριότητες, δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού κράτους. Από την άποψη αυτή, χαιρετίζει τις δηλώσεις της Παλαιστινιακής Αρχής με τις οποίες καταδικάζεται η βία και καλούνται όλες οι ομάδες που έχουν επιδοθεί σε τρομοκρατικές ενέργειες να εγκαταλείψουν αυτή την πορεία και να συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία, καλεί δε την Παλαιστινιακή Αρχή να ενεργεί με αποφασιστικότητα έναντι όσων διαπράττουν πράξεις βίας ή εκφοβισμού και να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της ασφάλειας στις περιοχές που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των παλαιστινιακών μεταρρυθμίσεων, καθώς και στην ενίσχυση των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας και των ικανοτήτων πολιτικής αστυνόμευσης, μεταξύ άλλων μέσω της Αποστολής Αστυνόμευσης της ΕΕ και σε συνεργασία με το Συντονιστή Ασφαλείας των ΗΠΑ.

12. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία των εκλογών για το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2006. Καλεί το Ισραήλ να συνεργαστεί πλήρως με την Παλαιστινιακή Αρχή για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση όλων των υποψηφίων, των υπεύθυνων για τα εκλογικά κέντρα και των ψηφοφόρων, ειδικότερα δε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και επικροτεί τη δημιουργία Αποστολής της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών.

13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να τερματίσει όλες τις δραστηριότητες στα παλαιστινιακά εδάφη οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, όπως η ανέγερση οικισμών, η κατεδάφιση παλαιστινιακών οικιών και η κατασκευή διαχωριστικού τείχους σε κατεχόμενα εδάφη. οι ενέργειες αυτές υπάρχει κίνδυνος να καταστήσουν πρακτικά ανέφικτη οιαδήποτε λύση βασιζόμενη στη συνύπαρξη δυο βιώσιμων κρατών. οι ισραηλινές δραστηριότητες μέσα στην ανατολική Ιερουσαλήμ και γύρω από αυτήν προκαλούν ιδιαίτερες ανησυχίες, κυρίως όσον αφορά την επίτευξη τελικής συμφωνίας διακανονισμού για την Ιερουσαλήμ.

Περιφερειακή σταθερότητα

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα εμπλεκόμενα κράτη της περιοχής να λάβουν αμέσως συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της σταθερότητας στην περιοχή. Σε αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται η υποστήριξη των προσπαθειών ειρήνευσης μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του, για πολιτικές διαδικασίες στο Ιράκ που θα περιλαμβάνουν όλα τα μέρη και για την εφαρμογή της απόφασης 1559 του ΣΑΗΕ και άλλων συναφών αποφάσεων στο Λίβανο, καθώς και η παύση της υποστήριξης ομάδων που χρησιμοποιούν βία, εμποδίζοντάς τις στις μετακινήσεις τους, στην οργάνωσή τους και στην προμήθεια οπλισμού και πείθοντάς τις να αποκηρύξουν την τρομοκρατία.

Πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις

15. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη δέσμευσή του να υποστηρίξει τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στην πλήρη εφαρμογή της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ με τις μεσογειακές και μεσανατολικές χώρες και τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με όλες τις χώρες της περιοχής, μεταξύ άλλων και τις χώρες του ΣΣΚ, την Υεμένη, το Ιράν και το Ιράκ.

Διαδικασία της Βαρκελώνης

16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η Διαδικασία της Βαρκελώνης, ενισχυμένη από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, παρέχει το κεντρικό πλαίσιο για τις σχέσεις με τις μεσογειακές χώρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των σχεδίων δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που έχουν συναφθεί με το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή και την Τυνησία. Σημειώνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο και τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με τον Λίβανο. Καλεί δε την Επιτροπή να εκπονήσει εθνική έκθεση για την Αλγερία με στόχο τη διαπραγμάτευση σχεδίου δράσης.

17. Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη σύνοδο κορυφής για τη 10η επέτειο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 27-28 Νοεμβρίου, κατά την οποία εγκρίθηκε από κοινού συμφωνηθέν Πενταετές Πρόγραμμα Εργασιών και Κώδικας Συμπεριφοράς για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας. Το Πενταετές Πρόγραμμα Εργασιών περιλαμβάνει μεσοπρόθεσμους στόχους στον τομέα των εταιρικών σχέσεων για την πολιτική και την ασφάλεια, τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και τις μεταρρυθμίσεις, την εκπαίδευση και τις κοινωνικο-πολιτιστικές ανταλλαγές, καθώς και τη μετανάστευση, την κοινωνική ένταξη, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνιστά κάθε μελλοντική Προεδρία να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα σχέδιά της για την εφαρμογή του Προγράμματος Εργασιών και καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει κατά τακτικά διαστήματα το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίησή του. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στη συνεργασία μας με τους μεσογειακούς εταίρους σε πολιτικά θέματα και στον τομέα της ασφάλειας.

Λιβύη

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη πρόοδο στην ανάπτυξη των σχέσεων της ΕΕ με τη Λιβύη, ενώ παροτρύνει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να επιλυθούν τα προβλήματα που γενούν ανησυχίες στην ΕΕ και τα λοιπά εκκρεμή διμερή θέματα. Υπενθυμίζει την επιθυμία της ΕΕ να αποτελέσει η Λιβύη πλήρες μέλος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, στην οποία η Λιβύη είναι δυνατόν να διαδραματίσει πολύτιμο ρόλο. Η συμμετοχή στη Διαδικασία και η επακόλουθη πρόοδος προς τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης θα καταστήσουν απαραίτητο να αποδεχθεί πλήρως η Λιβύη τη Δήλωση καθώς και το κεκτημένο της Βαρκελώνης.


________________________


[1] Έγγρ. 13976/05

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] Έγγρ. 13629/05


Side Bar