Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4

[Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
TEXTE DA
DET EUROPÆISKE RÅD I BRUXELLES
DEN 15.-16. DECEMBER 2005
FORMANDSKABETS KONKLUSIONER

1. Inden Det Europæiske Råds møde gav formanden for Europa-Parlamentet, Josep Borrell, en redegørelse, der blev efterfulgt af en udveksling af synspunkter.

2. Det Europæiske Råd minder om betydningen af de fælles europæiske værdier solidaritet, social retfærdighed og bæredygtighed som grundlag for udviklingen af EU's politikker. Dette danner rammen for det videre arbejde med de retningslinjer, der udstikkes i disse konklusioner.

3. Det Europæiske Råd minder om, at EU støtter et effektivt multilateralt system baseret på retsstatsprincippet, og påpeger, at De Forenede Nationer skal være bedre rustet til at tage det 21. århundredes udfordringer op. Det understreger, at det går fuldt og helt ind for en hurtig og fuldstændig gennemførelse af de reformer og forpligtelser, der blev vedtaget på FN's verdenstopmøde i 2005.

I. EUROPAS FREMTID

4. I forlængelse af det uformelle møde mellem stats- og regeringscheferne på Hampton Court noterer Det Europæiske Råd sig rapporterne fra formanden for Kommissionen og generalsekretæren/den højtstående repræsentant og er enigt om at vende tilbage til disse spørgsmål under det østrigske formandskab.

5. Det Europæiske Råd noterer sig den fælles situationsrapport fra Det Forenede Kongerige og Østrig om de nationale debatter om Europas fremtid, der finder sted i alle medlemsstaterne i forlængelse af stats- og regeringschefernes erklæring herom på Det Europæiske Råds møde i juni 2005. Det Europæiske Råd vil vende tilbage til spørgsmålet i første halvdel af 2006 under det østrigske formandskab på grundlag af det forberedende arbejde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser). Det Europæiske Råd noterer sig ligeledes de drøftelser, der fandt sted på konferencen "Sharing power in Europe", som blev arrangeret af formandskabet og Nederlandene i fællesskab den 17. november 2005 i Haag, og tager til efterretning, at det østrigske formandskab agter at vende tilbage til dette spørgsmål.

II. FINANSIELLE OVERSLAG

6. Det Europæiske Råd nåede til enighed om de finansielle overslag 2007-2013, jf. dok. 15915/05.

III. AFRIKA

7. Det Europæiske Råd vedtager EU's strategi "EU og Afrika: Hen imod et strategisk partnerskab", jf. opfordringen fra Det Europæiske Råd i juni 2005 (dok. 15702/1/05 REV 1). På grundlag af topmødet i Cairo understreger det betydningen af en udvidet politisk dialog mellem EU og Afrika, herunder afholdelse af et nyt topmøde mellem EU og Afrika i Lissabon snarest muligt, og er enigt om fra 2006 regelmæssigt at evaluere de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af strategien, idet der tages hensyn til de konklusioner, Rådet vedtog den 21. november 2005.

IV. SAMLET MIGRATIONSSTRATEGI

8. Det Europæiske Råd noterer sig, at migrationsspørgsmål får stadig større betydning for EU og dets medlemsstater, og at den seneste udvikling har ført til stigende bekymring i offentligheden i en række medlemsstater. Det understreger behovet for en afbalanceret, samlet og sammenhængende strategi, der omfatter politikker til bekæmpelse af ulovlig indvandring, og som i samarbejde med tredjelande udnytter fordelene ved lovlig indvandring. Det minder om, at migrationsspørgsmål er et centralt element i EU's forbindelser med en lang række tredjelande, herunder navnlig EU's naboregioner og især de østlige og sydøstlige regioner og Middelhavsområdet, og noterer sig betydningen af at sikre, at der afsættes passende finansielle midler til disse politikker. EU vil styrke dialogen og samarbejdet med alle disse lande om migrationsspørgsmål, herunder forvaltning af hjemsendelse, i en partnerskabsånd og under hensyntagen til omstændighederne i hvert enkelt berørt land.

9. Det Europæiske Råd understreger, at Den Europæiske Unions tilsagn om at støtte udviklingsbestræbelserne i oprindelses- og transitlandene er en del af en langsigtet proces, der skal tage de muligheder og udfordringer op, der ligger i migrationen, og som er skitseret i Haag-programmet. Det Europæiske Råd anerkender i den forbindelse betydningen af at tackle de grundlæggende årsager til migration, for eksempel ved at skabe indkomstmuligheder og udrydde fattigdom i oprindelseslandene og -regionerne, åbne markederne og fremme økonomisk vækst, god regeringsførelse og beskyttelse af menneskerettigheder.

10. Som en del af denne overordnede proces hilser Det Europæiske Råd Kommissionens meddelelse af 30. november 2005: Prioriteret indsats for at tackle udfordringerne ved migration velkommen og vedtager en "Samlet migrationsstrategi: Prioriterede aktioner med fokus på Afrika og Middelhavsområdet", der er knyttet som bilag til disse konklusioner, og som dækker følgende områder:

  • styrkelse af samarbejdet og indsatsen medlemsstaterne imellem
  • udvidelse af dialogen og samarbejdet med de afrikanske stater
  • udvidelse af dialogen og samarbejdet med nabolandene i hele Middelhavsområdet
  • samt spørgsmålene om finansiering og gennemførelse.

Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport i slutningen af 2006 om de fremskridt, der er gjort.

V. TERRORBEKÆMPELSE

11. Det Europæiske Råd understreger vigtigheden af en samlet reaktion på terrortruslen, der står i et rimeligt forhold til denne. Det Europæiske Råd vedtager EU's terrorbekæmpelsesstrategi (dok. 14469/05 REV 4), der udstikker rammerne for tiltag med henblik på at forebygge radikalisering og rekruttering af terrorister, beskytte borgere og infrastruktur, forfølge og efterforske terrorister og forbedre reaktionen på følgerne af angreb. Det Europæiske Råd noterer sig, at EU's handlingsplan for terrorbekæmpelse, som er et redskab til at følge gennemførelsen, er ved at blive revideret for at sikre, at den er i fuld overensstemmelse med den nye strategi.

12. Det Europæiske Råd hilser også de fremskridt, der er gjort med hensyn til de prioriterede områder som beskrevet i antiterrorkoordinatorens halvårsrapport, velkommen og opfordrer til, at dette momentum fastholdes. Det Europæiske Råd vil på sit møde i juni 2006 evaluere fremskridtene med hensyn til gennemførelsen af terrorbekæmpelsesstrategien.

VI. BÆREDYGTIG UDVIKLING

13. Det Europæiske Råd noterer sig forelæggelsen af Kommissionens meddelelse om en revideret EU-strategi for bæredygtig udvikling for de kommende fem år. Det Europæiske Råd ser frem til i juni 2006 at vedtage en ambitiøs og samlet strategi, der omfatter mål, indikatorer og en effektiv kontrolprocedure, inddrager interne og eksterne dimensioner og bygger på en positiv langsigtet vision, der forener Fællesskabets prioriteter og målsætninger for bæredygtig udvikling i en klar og sammenhængende strategi, der kan formidles enkelt og effektivt til borgerne.

VII. KLIMAÆNDRINGER OG BÆREDYGTIG ENERGI

14. Det Europæiske Råd hilser de fremskridt velkommen, der er gjort i 2005 med hensyn til udformning af en mellem- og langsigtet EU-strategi og tilførsel af ny fremdrift i de internationale forhandlinger om klimaændringer, idet det minder om sine konklusioner fra marts 2005. I den forbindelse hilser Det Europæiske Råd velkommen, at FN's konference om klimaændringer i Montreal endte med et positivt resultat, som fremmer arbejdet under FN's rammekonvention om klimaændringer, herunder gennemførelsen af Kyoto-protokollen og dens fleksible mekanismer, og lægger op til drøftelser om langsigtede samarbejdsforanstaltninger til imødegåelse af klimaændringer, der vil bidrage til at sikre, at alle lande samarbejder i videst muligt omfang og tager del i en effektiv og hensigtsmæssig international reaktion. Det Europæiske Råd ser frem til, at EU's strategi på mellemlang og lang sigt udvikles yderligere med henblik på at bidrage til disse drøftelser, og til eventuelt at skulle tage denne strategi op til overvejelse i andet halvår af 2006.

15. Til støtte for dette arbejde understreger Det Europæiske Råd også betydningen af at gennemføre handlingsplanen fra Gleneagles-topmødet, der lægger kraftig vægt på teknologioverførsel og håndtering af følgerne af klimaændringer, og af at fremme den dialog og det teknologiske samarbejde, som der er opnået enighed om med Indien, Kina og Rusland, herunder på kommende topmøder, samtidig med at der arbejdes på at udvikle partnerskaber med alle større energiforbrugende lande.

16. Det Europæiske Råd hilser også Kommissionens meddelelse om mindskelse af klimapåvirkningerne fra luftfarten velkommen og erkender, at den bedste vej frem synes at være at inddrage luftfartssektoren i EU’s emissionshandelsordning, og hilser velkommen, at Kommissionen agter at forelægge et forslag til en retsakt inden udgangen af 2006 sammen med en konsekvensanalyse, som omfatter den specifikke analyse, der blev anmodet om i Rådets konklusioner af 2. december 2005.

17. Det Europæiske Råd fremhæver vigtigheden af en integreret strategi for målene med hensyn til klimaændringer, energi og konkurrenceevne og understreger, at strategier for investering i renere og mere bæredygtig energi både i EU og mere generelt kan støtte en række politiske mål, herunder energisikkerhed, konkurrenceevne, beskæftigelse, luftkvalitet og reducerede drivhusgasemissioner. I den forbindelse hilser Det Europæiske Råd velkommen, at anden fase af det europæiske klimaændringsprogram er blevet indledt, og at Kommissionen agter at udarbejde en handlingsplan for energieffektivitet.

VIII. VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

18. Det Europæiske Råd, der henviser til konklusionerne fra Rådet (økonomi og finans) af 6. december 2005, noterer sig, at verdensøkonomien er inde i en periode med hurtige og store økonomiske forandringer, og er enigt om, at Europa har brug for økonomiske reformer, social modernisering og bæredygtige miljøpolitikker for at kunne beskytte sine værdier og reagere effektivt på de udfordringer og muligheder, som globaliseringen og de demografiske ændringer indebærer. Det Europæiske Råd understreger betydningen af innovation, informations- og kommunikationsteknologi, forskning og menneskelig kapital, navnlig for så vidt angår SMV'er, for at opnå højere beskæftigelse og produktivitet samt bæredygtig vækst i hele Den Europæiske Union på baggrund af sunde makroøkonomiske politikker.

19. Det Europæiske Råd hilser medlemsstaternes nationale reformprogrammer og Fællesskabets Lissabon-program, der er udarbejdet af Kommissionen, velkommen og ser frem til Kommissionens fremskridtsrapport i januar. Det fremhæver de nationale reformprogrammers betydning for at styrke den overordnede styring af Lissabon-strategien og opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet til at overvåge og evaluere gennemførelsen heraf i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i marts 2005.

20. Under behørig hensyntagen til subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet og betydningen af at overholde gældende fællesskabsret understreger Det Europæiske Råd, at bedre reguleringsmæssige rammer i Den Europæiske Union samt på fællesskabs- og medlemsstatsplan er afgørende for at sikre vækst og beskæftigelse. Der bør sættes fokus på at gennemføre de tilsagn, som alle institutioner allerede har givet, herunder bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 16. december 2003. På dette grundlag hilser Det Europæiske Råd de betydelige fremskridt, der er gjort siden det sidste møde, velkommen og er enigt om betydningen af det videre arbejde, som omhandlet i vedlagte bilag, der omfatter i) en mindskelse af byrderne på erhvervslivet og borgerne gennem forenkling og screening, ii) det reviderede konsekvensanalysesystem og iii) en fælles EU-metode til vurdering af de administrative omkostninger som følge af lovgivning.

21. Det Europæiske Råd understreger betydningen af i overensstemmelse med sine konklusioner fra marts 2005 at sikre et velfungerende indre marked, herunder for tjenesteydelser. Det Europæiske Råd noterer sig de fremskridt, der er gjort med servicedirektivet, og ser frem til Kommissionens ændrede forslag med henblik på at fastholde momentum.

IX. NEDSATTE MOMSSATSER

22. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet (økonomi og finans) til at tage spørgsmålet om nedsatte momssatser op på samlingen i januar 2006 med henblik på at opnå en endelig aftale om dette spørgsmål.

X. DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

23. Det Europæiske Råd hilser Kommissionens udtalelse om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens ansøgning om EU-medlemskab velkommen. Det hilser velkommen, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har gjort betydelige fremskridt hen imod opfyldelse af de politiske kriterier, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i København i 1993, og kravene i forbindelse med stabiliserings- og associeringsprocessen, som Rådet fastlagde i 1997.

24. På baggrund af Kommissionens analyse har Det Europæiske Råd besluttet at indrømme Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland, navnlig under hensyntagen til de betydelige fremskridt, som landet har gjort med at klargøre lovgivningsrammerne vedrørende Ohrid-rammeaftalen, og dets resultater i forbindelse med gennemførelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen (herunder aftalens handelsrelaterede bestemmelser) siden 2001.

25. Det Europæiske Råd gør det klart, at yderligere skridt skal overvejes på baggrund af debatten om udvidelsesstrategien som omhandlet i Rådets konklusioner af 12. december 2005, af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens opfyldelse af de politiske Københavnskriterier, af stabiliserings- og associeringsprocessens krav og den faktiske gennemførelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og af nødvendigheden af yderligere væsentlige fremskridt med hensyn til imødekommelse af de andre punkter og kriterier for medlemskab, der er omhandlet i Kommissionens udtalelse, og realisering af prioriteterne i det europæiske partnerskab på grundlag af specifikke benchmarks. Der skal også tages hensyn til EU's evne til at optage nye medlemmer. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport om udviklingen i kommende fremskridtsrapporter.

XI. DEN INTERNATIONALE FOND FOR IRLAND

26. Det Europæiske Råd noterede sig den betydningsfulde indsats, som Den Internationale Fond for Irland har gjort for at fremme fred og forsoning. Det anmodede Kommissionen om at tage de nødvendige skridt til fortsat EU-støtte til fonden, da den går ind i en afgørende afsluttende fase af sit arbejde frem til 2010.

XII. EKSTERNE FORBINDELSER

27. Det Europæiske Råd vedtager en erklæring om Middelhavsområdet og Mellemøsten, der er knyttet som bilag til disse konklusioner.

28. Det Europæiske Råd godkender formandskabets rapport om ESFP (dok. 15678/05), herunder mandatet for det kommende formandskab.

29. Det Europæiske Råd vedtager EU-strategien for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med håndvåben og lette våben samt ammunition hertil (dok. 13066/05).

30. Det Europæiske Råd hilser velkommen, at Rådet, medlemsstaterne, Kommissionen og Europa-Parlamentet har vedtaget "Den europæiske konsensus om udvikling", som giver EU et fælles syn på værdier, mål, principper og midler for udvikling (dok. 14820/05). Det Europæiske Råd hilser velkommen, at Rådet på grundlag af en overvågningsrapport fra Kommissionen regelmæssigt vil foretage en evaluering af de mål for bistandens størrelse, der er fastlagt i Rådets konklusioner fra maj 2005.

31. Det Europæiske Råd opfordrer det kommende østrigske formandskab til at fortsætte arbejdet med at forbedre samarbejdet på det konsulære område og visumområdet.

________________________

BILAG I

SAMLET MIGRATIONSSTRATEGI:
PRIORITEREDE AKTIONER MED FOKUS PÅ AFRIKA OG MIDDELHAVSOMRÅDET

Det Europæiske Råd hilser Kommissionens meddelelse af 30. november 2005 "Prioriteret indsats for at tackle udfordringerne ved migration: Første opfølgning af Hampton Court" velkommen.

På baggrund af EU's strategi for Afrika og strategien for RIA-politikkens eksterne dimension såvel som de seneste begivenheder i Middelhavsområdet er Det Europæiske Råd enigt om, at der skal iværksættes prioriterede aktioner med fokus på Afrika og landene i Middelhavsområdet.

Det Europæiske Råd er enigt om, at der på kort sigt er et presserende behov for vidtrækkende konkrete aktioner, der indgår i det igangværende arbejde, for at sikre, at migrationen fungerer til gavn for alle de berørte lande. Der skal iværksættes aktioner for at mindske ulovlige migrationsstrømme og tab af liv, garantere ulovlige migranters sikre tilbagevenden, styrke varige løsninger for flygtninge og opbygge kapacitet til bedre håndtering af migrationen, bl.a. ved at maksimere fordelene for alle parter ved lovlig migration og samtidig fuldt ud respektere menneskerettighederne og den enkeltes ret til at søge om asyl. Nedenstående umiddelbare aktioner er del af en bredere dagsorden for udvikling af EU's forbindelser med Afrika og landene i Middelhavsområdet gennem ægte partnerskab. Det Europæiske Råd hilser også medlemsstaternes fortsatte supplerende dialog og samarbejde på dette område velkommen.

Det Europæiske Råd understreger endvidere, at der er brug for en integreret og samlet strategi for nogle af de foreslåede prioriterede aktioner, som f.eks. initiativerne vedrørende migrationsruter og sikkerhed til søs, som vedrører både Middelhavsområdet og visse afrikanske lande.

Det Europæiske Råd giver i lyset af Kommissionens meddelelse sin tilslutning til følgende aktioner og opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med Kommissionen om at gennemføre aktionerne i løbet af 2006.

Styrkelse af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne

  • Opfordre Frontex (Grænseforvaltningsagenturet) til at:

o gennemføre grænseforvaltningsforanstaltninger i Middelhavsområdet, navnlig fælles operationer og pilotprojekter, tidligst muligt i 2006

o forelægge en risikoanalyserapport om Afrika baseret på nyere undersøgelser, senest i maj 2006

o iværksætte en feasibility-undersøgelse vedrørende forstærket overvågning af og kontrol ved EU's sydlige søgrænse, dvs. i Middelhavet, og vedrørende et kystvagtsnetværk for Middelhavet, der involverer EU's medlemsstater og nordafrikanske lande, tidligst muligt i 2006.

• Undersøge den tekniske gennemførlighed af at etablere et kontrolsystem, der dækker hele EU's sydlige søgrænse og Middelhavet inden udgangen af 2006. Et sådant system vil skulle anvende moderne teknologi med det formål at redde liv på søen og tackle ulovlig indvandring.

• Etablere regionale net af indvandringsforbindelsesofficerer (ILO'er), der omfatter prioriterede lande eller regioner, tidligst muligt i 2006, og forelægge rapporter om ulovlig indvandring og menneskesmugling, i givet fald med assistance fra ILO'er i nøglelande, senest i maj 2006.

• Fremsætte et forslag om oprettelse af hurtige reaktionshold af nationale eksperter, der kan yde hurtig teknisk og operativ bistand i perioder med stor tilstrømning af migranter, jf. Haag-programmet, senest i foråret 2006.

• Sikre en omfattende opfølgning af rapporten fra Den Globale Kommission om International Migration og træffe forberedelser til FN's dialog på højt plan om migration og udvikling, der vil blive indledt i september 2006.

• Forelægge en analyse af de eksisterende internationale instrumenter vedrørende havret, herunder de relevante aspekter af flygtningeret, senest i marts 2006.

Dialog og samarbejde med Afrika

• Arbejde på at gøre migration til en fælles prioritet i den politiske dialog mellem EU og Den Afrikanske Union, bl.a. via regelmæssige møder på højt embedsmandsplan for at forberede trojkadrøftelser på ministerplan mellem EU og Afrika.

• Arbejde i partnerskab med afrikanske lande og regionale organisationer, som f.eks. Ecowas, via en bred vifte af fora, initiativer og regionale møder, herunder en ministerkonference mellem EU og Afrika i Marokko i 2006 og en konference om migration og udvikling i Bruxelles i marts 2006.

• Undersøge gennemførligheden af et migrationsruteinitiativ med henblik på operativt samarbejde mellem hjem-, transit- og bestemmelseslande med det formål at udvikle et konkret initiativ i 2006.

• Senest i foråret 2006 fremme dialogen med nøglestater i Afrika syd for Sahara på basis af artikel 13 i Cotonou-aftalen om et bredt spektrum af spørgsmål, lige fra institutions- og kapacitetsopbygning og effektiv integration af lovlige migranter til tilbagesendelse og effektiv gennemførelse af tilbagetagelsesforpligtelserne, med henblik på at etablere et samarbejde på dette område til gavn for alle parter.

• Etablere og gennemføre et pilotprogram for regional beskyttelse, der involverer Tanzania, tidligst muligt i 2006, med en styringsgruppe til overvågning af programmet. På grundlag af resultaterne af pilotprogrammet udvikle planer for yderligere programmer i Afrika.

• Gennemføre en undersøgelse for at forbedre forståelsen af de grundlæggende årsager til migration med henblik på at understøtte den langsigtede strategi.

• Udvikle en regelmæssig dialog med UNHCR tidligst muligt i 2006 for at dele erfaringer og ekspertise vedrørende samarbejde med lande i Afrika.

• Iværksætte initiativer i begyndelsen af 2006 for at fremme billigere og lettere tilgængelige pengeoverførselstjenester og støtte internationale organisationers igangværende bestræbelser på at tilvejebringe bedre data om overførselsstrømme; overveje at støtte afrikanske staters indsats for at gøre det lettere for medlemmer af indvandrersamfund at bidrage til deres hjemlande, bl.a. gennem en fælles udviklingsindsats, og undersøge mulighederne for at afbøde følgerne af hjerneflugt i udsatte sektorer.

• Etablere informationskampagner, der er møntet på potentielle migranter, for at fremhæve de risici, der er forbundet med ulovlig migration, og øge kendskabet til tilgængelige lovlige migrationskanaler.

Arbejde med nabolande

• Afholde et Euromed-ministermøde om migration i 2006.

• Inddrage tredjelande i Middelhavsområdet i feasibility-undersøgelsen af et kystvagtsnetværk for Middelhavet, et kontrolsystem for Middelhavet og relevante pilotprojekter, hvor det er hensigtsmæssigt.

• Stille erfaringer og bedste praksis fra andre regionale samarbejdsstrukturer til rådighed, hvor det er hensigtsmæssigt, bl.a. fra Østersø-samarbejdet.

• Gøre brug af alle tilgængelige samarbejdsrammer med partnerne i Middelhavsområdet, herunder dem, der er nævnt nedenfor, for at forebygge og bekæmpe ulovlig migration og menneskehandel, opbygge kapacitet til bedre håndtering af migration og undersøge, hvordan man bedst kan dele oplysninger om lovlig migration og arbejdsmarkedsmuligheder, f.eks. gennem udvikling af migrationsprofiler og styrkelse af subregionale fora.


• Gennemføre prioriteret arbejde med følgende tre lande:

o Marokko – gennemføre projekter til bekæmpelse af menneskehandel og afslutte forhandlingerne om tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Marokko så hurtigt som muligt.

o Algeriet – afholde et første møde i begyndelsen af 2006 for at fremme samarbejdet på basis af migrationsbestemmelserne i associeringsaftalen mellem EU og Algeriet og påbegynde forhandlingerne om tilbagetagelsesaftalen så hurtigt som muligt på basis af mandatet til Kommissionen.

o Libyen – afslutte arbejdet med at nå til enighed om handlingsplanen mellem EU og Libyen om migration tidligst muligt i 2006, i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 3. juni 2005 om indledning af en dialog og et samarbejde med Libyen om migrationsspørgsmål, samt gennemføre projekter hurtigst muligt derefter.

• Intensivere forskningen for at forbedre forståelsen og håndteringen af migrationsstrømme på grundlag af migrationskomponenten i det regionale RIA I Meda-program.

• Medvirke til at styrke forbindelserne mellem de afrikanske lande nord og syd for Sahara inden for rammerne af det eventuelle migrationsruteinitiativ.

• Fortsætte dialogen og samarbejdet med UNHCR for at hjælpe tredjelande med at udvikle deres kapacitet til beskyttelse af flygtninge.

• Afholde en konference om den rolle, som den interne sikkerhed spiller i forbindelserne mellem EU og dets naboer, i Wien i maj 2006.
Finansiering

Det Europæiske Råd hilser velkommen, at migration prioriteres stadig højere, og at Kommissionen agter at øge sin finansielle støtte på områder, der vedrører eller hænger sammen med migration, for så vidt angår dens forbindelser med tredjelande, bl.a. via en tildeling på op til 3% af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, og tilsvarende bestræbelser for så vidt angår andre relevante finansielle instrumenter. En lignende indsats vil navnlig blive taget under overvejelse i Afrika syd for Sahara med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til migration.

Det Europæiske Råd understreger også betydningen af at sikre, at aktioner vedrørende Afrika og Middelhavsområdet, der skal finansieres i 2006, tillægges passende prioritet inden for Aeneas, herunder aktioner til fremme af synergierne mellem migration og udvikling. Det bør også sikres, at der i de fremtidige finansielle overslag afsættes tilstrækkelige midler til det tematiske program for samarbejde med tredjelande på områderne migration og asyl, idet der skal være tilstrækkeligt fleksible muligheder for at udbetale midler hurtigt i tilfælde af alvorlige og presserende behov.

Gennemførelse og rapportering

Det Europæiske Råd understreger betydningen af hurtig gennemførelse af de identificerede prioriterede aktioner og opfordrer Kommissionen til efter behov at arrangere koordineringsmøder mellem medlemsstaterne, Frontex, UNHCR og andre relevante organisationer.

Det Europæiske råd opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport om fremskridtene senest ved udgangen af 2006.


________________________

BILAG II


BEDRE REGULERING

Mindskelse af byrderne på erhvervslivet og borgerne gennem forenkling og screening

Det Europæiske Råd bekræfter på ny betydningen af at mindske unødvendige byrder på erhvervslivet og borgerne. I den forbindelse hilser det Kommissionens nye program om forenkling af EU-lovgivningen[1] velkommen og opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at give høj prioritet til at føre arbejdet med forslag til forenkling gennem lovgivningssystemet. Det hilser Kommissionens screeningsinitiativ velkommen, noterer sig resultatet og opfordrer Kommissionen til fortsat at kontrollere endnu ikke vedtagne forslag med hensyn til deres konsekvenser, bl.a. økonomiske, sociale og miljømæssige, med henblik på ændring, erstatning eller tilbagetrækning af forslag, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

Revideret konsekvensanalysesystem

Det Europæiske Råd hilser Kommissionens reviderede konsekvensanalysesystem[2] velkommen, herunder tilsagnet om at udarbejde integrerede konsekvensanalyser af alle større lovforslag og politikdefinerende dokumenter i sit arbejdsprogram. Disse analyser bør med inddragelse af sektoranalyser, hvis sådanne eksisterer, omfatte undersøgelse af en række muligheder, der potentielt kan opfylde målsætningerne i et forslag, herunder ikke-lovgivningsmæssige muligheder og yderligere harmonisering, hvor det er relevant. Det opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at gøre fuld brug af Kommissionens konsekvensanalyser som et redskab til støtte for den politiske beslutningsproces og til gennemførelse af den interinstitutionelle fælles indstilling til konsekvensanalyse. Det bekræfter på ny betydningen af gennemsigtighed ved politikformuleringen og rettidig og effektiv høring af de berørte parter og ser frem til den omfattende uafhængige evaluering af Kommissionens konsekvensanalysesystem, der igangsættes i begyndelsen af 2006.

Fælles EU-metode til vurdering af de administrative omkostninger som følge af lovgivning

Det Europæiske Råd hilser Kommissionens meddelelse om en fælles EU-metode til vurdering af de administrative omkostninger som følge af lovgivning[3] velkommen og opfordrer Kommissionen til at begynde at måle de administrative byrder på et konsekvent grundlag og ud fra gennemsigtige kriterier som led i de integrerede konsekvensanalyser, der iværksættes fra januar 2006. I den forbindelse understreger det den vigtige rolle, som denne metode kan spille i forbindelse med udpegning af lovgivning, der trænger til at blive forenklet, og det opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilke muligheder der er for på visse udvalgte områder at opstille målelige mål for mindskelse af de administrative byrder. Det Europæiske Råd anerkender, at det er vigtigt, at medlemsstaterne efter anmodning og afpasset efter omstændighederne forelægger de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere de administrative omkostninger som følge af EU-lovgivning.

BILAG III


ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE RÅD

1. Det Europæiske Råd gentager sit engagement i et sikkert, velstående og fredeligt Mellemøsten og Middelhavsområde, der bygger på respekt for retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne.

2. Det Europæiske Råd anerkender de udfordringer, som landene i Mellemøsten og Middelhavs-området står over for. Det opfordrer indtrængende alle sine partnere til at bilægge deres tvister på en fredelig måde, til at afholde sig fra magtanvendelse eller trusler herom, til at ophøre med tilskyndelser til vold og til at fremme regional sikkerhed. Det opfordrer dem indtrængen-de til at blive parter i og overholde internationale ikke-sprednings-, våbenkontrol- og nedrust-ningsaftaler og til at arbejde for et Mellemøsten, der er frit for masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler. Det opfordrer dem indtrængende til at bekæmpe terrorisme og ter-rornetværk. EU er fast besluttet på at arbejde sammen med alle lande for at imødegå disse ud-fordringer.

Iran

3. Det Europæiske Råd fordømmer uforbeholdent præsident Mahmoud Ahmadinejads opfor-dring til at udrydde Israel og hans holocaustbenægtelse. Disse bemærkninger er totalt uaccep-table og hører ikke hjemme i en civiliseret politisk debat. Det Europæiske Råd erindrer om, at FN's Generalforsamling i november i år med konsensus, der også omfattede Iran, vedtog en resolution, som afviser enhver form for benægtelse af holocaust som en historisk kendsger-ning, enten helt eller delvist, og hvori samtlige medlemsstater indtrængende opfordres til at give deres befolkninger undervisning i holocaust. Det Europæiske Råd bekræfter på ny staten Israels ret til at eksistere inden for sikre og anerkendte grænser. Det Europæiske Råd erindrer om, at alle medlemmer af De Forenede Nationer har givet tilsagn om at afstå fra magtanven-delse eller trusler herom mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed. EU opfordrer den iranske ledelse til at tilslutte sig den internationale konsensus om, at en to-stats-løsning på den palæstinensisk-israelske konflikt er nødvendig, til at støtte bestræbelserne på at skabe fred mellem Israel og dets naboer og til at ophøre med at yde støtte til de grupper, der går ind for eller tager del i terrorhandlinger.

4. Det Europæiske Råd er alvorligt bekymret over, at det ikke er lykkedes Iran at skabe tillid til, at landets atomprogram udelukkende har fredelige formål. Irans genoptagelse af driften på uranberigelsesanlægget i Isfahan, den fortsat manglende gennemsigtighed og afvisningen af at tage de skridt, som IAEA's Styrelsesråd har forlangt i gentagne resolutioner, er kun med til at forstærke EU's dybe bekymringer over Irans hensigter. Selv om EU fortsætter med at arbejde for en diplomatisk løsning, bliver dette vindue af muligheder ikke ved med at være åbent i al evighed, og Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende Iran til at reagere konstruktivt, bl.a. ved at gennemføre alle de tillidsskabende foranstaltninger, som IAEA's Styrelsesråd har ønsket, og ved at afholde sig fra yderligere ensidige skridt, der kan forværre situationen.

5. Det Europæiske Råd understreger, at det vil afhænge af de fremskridt, der gøres på alle pro-blemområderne, om EU's forhold til Iran på lang sigt forbedres eller forværres. På baggrund af de provokerende politiske skridt fra Irans side siden maj er Rådet enigt om, at det er nød-vendigt hele tiden nøje at overveje EU's diplomatiske muligheder og at afstemme EU's strate-gi efter de iranske erklæringer og handlinger. Det Europæiske Råd gentager, at det er dybt bekymret over den manglende respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende poli-tiske frihedsrettigheder i Iran, og opfordrer Iran til at vise respekt for disse principper ved at tage konkrete skridt og bl.a. løslade Akbar Ganji og andre samvittighedsfanger én gang for alle. I EU's solidaritetsånd opfordrer det Iran til at hæve alle diskriminerende restriktioner over for individuelle medlemsstater.

Irak

6. Det Europæiske Råd gentager, at EU fortsat støtter Iraks politiske overgang i tråd med FN's Sikkerhedsråds resolution 1546 og 1637 og er engageret i at hjælpe det irakiske folk med at opbygge et sikkert, stabilt, forenet og velstående Irak. Det hilser valget den 15. december varmt velkommen som endnu et skridt i retning af demokrati og stabilitet i Irak og tilskynder til, at der så hurtigt som muligt efter valget dannes en ny regering. Det Europæiske Råd erkender, at der stadig findes skillelinjer i Irak. Det opfordrer alle parter i Irak til udelukkende at engagere sig i fredelige aktiviteter og aktivt arbejde hen imod forsoning. Det fordømmer på det skarpeste de grusomme terrorhandlinger. Den Europæiske Union er rede til at støtte irakerne i bestræbelserne på at skabe endnu bredere konsensus om deres lands fremtid, bl.a. ved en revision af forfatningen, og i det fortsatte arbejde med at opbygge et nyt og rummeligt politisk system efter Saddam Hussein. Det Europæiske Råd hilser mødet om Irak den 19.-21. november i Den Arabiske Ligas regi velkommen og støtter indkaldelsen af en konference om national enhed i begyndelsen af 2006. Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende regionens lande, navnlig Syrien og Iran, til at støtte den politiske proces i Irak og til at udvikle gode naboskabsforbindelser, bl.a. ved at samarbejde med Irak om at forebygge grænseoverskridende transit af og støtte til terrorister.

7. Det Europæiske Råd bekræfter sit tilsagn om at støtte Iraks genopbygning, bl.a. ved hjælp af EU's retsstatsmission. Det Europæiske Råd er bekymret over nye rapporter om menneskeret-tighedskrænkelser i Irak og opfordrer indtrængende de irakiske myndigheder til at tage sig af dette hurtigt og på en gennemsigtig måde. Det understreger EU's stærke modstand mod anvendelse af dødsstraf. Det er fortsat fast besluttet på at føre en regelmæssig politisk dialog med Irak i henhold til EU's og Iraks fælles politiske erklæring. EU håber at udvide og for-stærke sit forhold til Irak yderligere, så snart den forfatningsmæssigt valgte regering er dan-net, bl.a. ved indførelse af aftalemæssige forbindelser.

Libanon

8. Det Europæiske Råd gentager sin støtte til et samlet, stabilt og uafhængigt Libanon og minder nabolandene om deres pligt til at respektere Libanons suverænitet. Det Europæiske Råd for-dømmer kraftigt mordet på Gibran Tueni og hans rejseledsagere. Dette mord er det seneste i en ondskabsfuld kampagne mod libanesiske borgere, journalister, politiske ledere og deres ret til ytringsfrihed. Det Europæiske Råd noterer sig også med dyb bekymring konklusionerne af anden rapport fra FN's internationale uafhængige undersøgelseskommission (UNIIIC) under Detlev Mehlis. Det noterer sig, at det er blevet bekræftet, at der er begrundet formodning om, at de libanesiske og syriske sikkerhedstjenester er involveret i mordet på Rafiq Hariri, og det udtrykker bekymring over de syriske myndigheders mangelfulde samarbejde med kommissi-onen. Det opfordrer indtrængende Syrien til at samarbejde ubetinget med UNIIIC i de fortsatte bestræbelser på at retsforfølge de ansvarlige for mordet på Rafiq Hariri. Det udtrykker tilfredshed med den enstemmige vedtagelse af UNSCR 1644 af 15. december, der forlænger UNIIIC's mandat, bemyndiger UNIIIC til at yde de libanesiske myndigheder teknisk bistand i forbindelse med deres efterforskning af andre terrorangreb i Libanon siden den 1. oktober 2004 og anerkender den libanesiske regerings anmodning om, at de, der tiltales for at være involveret i mordet på Rafiq Hariri, retsforfølges ved en international domstol.

9. Det Europæiske Råd bekræfter, at det fuldt ud støtter Libanons regering, og opfordrer den indtrængende til at udøve sin myndighed i hele landet og til hurtigt at gå i gang med økonomi-ske og politiske reformer som vedtaget på mødet i "Core Group" i New York i september. Det hilser den internationale konference, der skal afholdes i begyndelsen af 2006, velkommen. Det minder alle berørte parter om, at de er forpligtet til at gennemføre UNSCR 1559 i dens helhed, også med hensyn til opløsning og afvæbning af alle militserne.

Fredsprocessen i Mellemøsten

10. Det Europæiske Råd gentager, at det går ind for en fuldstændig gennemførelse af Kvartettens køreplan. Det hilser Israels tilbagetrækning fra Gaza og dele af Vestbredden velkommen som et vigtigt skridt hen imod gennemførelse af køreplanen. Iværksættelsen af EU-grænsebistandsmissionen, der skal overvåge forvaltningen af grænseovergangen i Rafah, og EU's bistand til styrkelse af den palæstinensiske grænseforvaltningskapacitet er udtryk for, at EU er fast besluttet på at støtte parterne i deres fælles bestræbelser for at nå frem til en varig forhandlingsløsning. Det opfordrer til hurtig gennemførelse af alle aspekter af aftalen af 15. november om bevægelse og adgang. Det påskønner den indsats, som Kvartettens særlige udsending gør, og fremhæver betydningen af et fortsat internationalt engagement i fredsprocessen.

11. Det Europæiske Råd understreger, at alle palæstinensiske fraktioner, herunder Hamas, skal afstå fra vold, anerkende Israels ret til at eksistere og nedlægge våbnene. De, der ønsker at være en del af den politiske proces, bør afholde sig fra at gå ind i væbnede aktiviteter, da sådanne aktiviteter grundlæggende er i modstrid med opbygningen af en demokratisk stat. Det Europæiske Råd ser i den forbindelse med tilfredshed på Den Palæstinensiske Myndigheds erklæringer, hvori den fordømmer vold og opfordrer de grupper, der deltager i terrorisme, til at afstå fra sådanne aktiviteter og engagere sig i den demokratiske proces. Det opfordrer ind-trængende Den Palæstinensiske Myndighed til at gribe hårdt ind over for dem, der begår voldshandlinger eller optræder intimiderende, og til at tage fuld kontrol over sikkerheden i de områder, der er under dens myndighed. EU bekræfter sit tilsagn om at støtte palæstinensiske reformer, forstærke de palæstinensiske sikkerhedsstyrker og styrke den civile politikapacitet, bl.a. gennem EU's civile politimission og samarbejde med USA's sikkerhedskoordinator.

12. Det Europæiske Råd fremhæver betydningen af valget til Det Palæstinensiske Lovgivende Råd i januar 2006. Det opfordrer indtrængende Israel til at samarbejde fuldt ud med Den Palæstinensiske Myndighed om at forberede og afvikle valget, navnlig for så vidt angår bevægelsesfrihed for alle kandidater, valgmedarbejdere og vælgere, især i Østjerusalem, og hilser iværksættelsen af EU's valgobservationsmission velkommen.

13. Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende den israelske regering til at ophøre med alle de aktiviteter i de palæstinensiske områder, der er i modstrid med folkeretten, herunder nye bosættelser, nedrivning af palæstinensiske hjem og bygning af adskillelsesbarrieren på besatte landområder. Disse aktiviteter risikerer at gøre enhver løsning baseret på to levedygtige stater, der lever side om side, fysisk umulig. Israelske aktiviteter i og omkring Østjerusalem giver anledning til særlig bekymring, navnlig med hensyn til at nå til enighed om en endelig løsning for Jerusalem.

Regional stabilitet

14. Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende alle berørte stater til straks at træffe praktiske foranstaltninger til støtte for regional stabilitet. De bør i den forbindelse støtte bestræbelserne på at skabe fred mellem Israel og dets naboer, den brede politiske proces i Irak, gennemførel-sen af UNSCR 1559 og andre relevante resolutioner i Libanon, og de bør ophøre med at støtte grupper, der bruger vold, ved at hindre deres bevægelser, organisation og våbenleverancer og ved at øve indflydelse på dem for at få dem til at afstå fra terrorisme.

Politiske, sociale og økonomiske reformer

15. Det Europæiske Råd understreger, at det er fast besluttet på at støtte politiske, sociale og øko-nomiske reformer. Det understreger, at det lægger stor vægt på fuld gennemførelse af EU's strategiske partnerskab med Middelhavslandene og Mellemøsten og er fast besluttet på at arbejde sammen med alle lande i regionen, herunder GCC-landene, Yemen, Iran og Irak.

Barcelona-processen

16. Det Europæiske Råd minder om, at Barcelona-processen - som forstærkes af den europæiske naboskabspolitik - udgør den centrale ramme for forbindelserne med Middelhavslandene. Det Europæiske Råd hilser de fremskridt velkommen, der er gjort i gennemførelsen af de hand-lingsplaner, der er indgået med Israel, Jordan, Marokko, Den Palæstinensiske Myndighed og Tunesien som led i den europæiske naboskabspolitik, noterer sig, at der er indledt forhandlin-ger med Egypten og foreløbige konsultationer med Libanon, og opfordrer Kommissionen til at udarbejde en landerapport om Algeriet med henblik på forhandling af en handlingsplan.

17. Det Europæiske Råd hilser tiårs-Euromed-topmødet den 27.-28. november i Barcelona vel-kommen, hvor der blev vedtaget et fælles arbejdsprogram for de næste fem år og en adfærds-kodeks vedrørende bekæmpelse af terrorisme. Femårsprogrammet indeholder mål på mellem-lang sigt vedrørende politisk og sikkerhedsmæssigt partnerskab, bæredygtig økonomisk vækst og reform, uddannelsesmæssige og sociokulturelle udvekslinger, migration, social integration, retlige anliggender og sikkerhed. Det anbefaler, at hvert af de kommende formandskaber efter samråd med Kommissionen og medlemsstaterne forelægger Rådet en rapport med en nærmere beskrivelse af, hvordan de agter at gennemføre arbejdsprogrammet, og opfordrer Kommissio-nen til med jævne mellemrum at orientere Rådet om gennemførelsen. Adfærdskodeksen ved-rørende bekæmpelse af terrorisme repræsenterer et stort fremskridt i vores politiske og sikkerhedsmæssige samarbejde med Middelhavspartnerne.

Libyen

18. Det Europæiske Råd noterer sig fremskridtene i udviklingen af EU's forbindelser med Libyen og opfordrer samtidig indtrængende til fortsatte bestræbelser for at imødekomme EU's betæn-keligheder og løse andre udestående bilaterale spørgsmål. Det minder om, at EU gerne ser, at Libyen bliver fuldgyldigt medlem af Barcelona-processen, hvor Libyen vil kunne spille en værdifuld rolle. Deltagelse i processen og efterfølgende fremskridt hen imod indgåelse af en associeringsaftale vil kræve, at Libyen accepterer erklæringen og Barcelona-regelsættet fuldt ud.


________________________


[1] Dok. 13976/05.

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] Dok. 13629/05.


Side Bar