Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/05/4

[ ]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
TEXTE CS
EVROPSKÁ RADA
BRUSEL 15. A 16. PROSINCE 2005
ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ


 1. Zasedání Evropské rady předcházel projev předsedy Evropského parlamentu Josepa Borrella, po němž následovala výměna názorů.

 1. Evropská rada připomíná význam společných evropských hodnot solidarity, sociální spravedlnosti a udržitelnosti, které tvoří základ tvorby politik Unie. V takto utvořeném rámci je třeba rozvíjet obecné směry stanovené v těchto závěrech.

 1. Evropská rada připomíná podporu EU účinnému mnohostrannému systému založenému na principu právního státu a potřebu mít takovou Organizaci spojených národů, která by byla lépe vybavena pro řešení výzev 21. století. Zdůrazňuje své odhodlání dosáhnout včasného a úplného provedení reforem a závazků dohodnutých na světovém summitu OSN v roce 2005.

 1. BUDOUCNOST EVROPY

 1. V návaznosti na neformální zasedání hlav států nebo vlád v Hampton Court Evropská rada bere na vědomí zprávy předsedy Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele a souhlasí s opětovným projednáním těchto otázek během rakouského předsednictví.

 1. Evropská rada bere na vědomí průběžnou zprávu vypracovanou společně Spojeným královstvím a Rakouskem o vnitrostátních diskusích o budoucnosti Evropy, které probíhají ve všech členských státech, v návaznosti na prohlášení hlav států nebo předsedů vlád učiněné k této otázce na zasedání Evropské rady v červnu roku 2005. Evropská rada se k této otázce vrátí v první polovině roku 2006 v rámci rakouského předsednictví, na základě přípravných prací vykonaných v Radě pro obecné záležitosti a vnější vztahy. Evropská rada rovněž bere na vědomí diskusi, která proběhla na konferenci „Sdílení moci v Evropě“, pořádané společně předsednictvím a Nizozemskem v Haagu dne 17. listopadu 2005, a záměr rakouského předsednictví tuto otázku znovu projednat.

 1. FINANČNÍ VÝHLED

 1. Evropská rada dosáhla dohody o finančním výhledu 2007-2013, jak je uveden v dokumentu 15915/05.

 1. AFRIKA

 1. Evropská rada přijímá strategii EU nazvanou „EU a Afrika: na cestě ke strategickému partnerství“, k jejímuž vypracování vyzvala Evropská rada na svém zasedání v červnu roku 2005 (dokument 15702/1/05 REV 1). V návaznosti na summit v Káhiře zdůrazňuje význam zesíleného politického dialogu mezi EU a Afrikou, včetně uspořádání druhého summitu EU-Afrika v Lisabonu v co nejbližší době, a shoduje se na tom, že od roku 2006 bude pravidelně vyhodnocovat pokrok v provádění strategie, s přihlédnutím k závěrům přijatým Radou dne 21. listopadu 2005.

 1. GLOBÁLNÍ PŘÍSTUP K MIGRACI

 1. Evropská rada konstatuje rostoucí význam otázek migrace pro EU a její členské státy a skutečnost, že nedávný vývoj vedl v některých členských státech k rostoucím obavám veřejnosti. Zdůrazňuje potřebu vyrovnaného, globálního a soudržného přístupu, zahrnujícího politiku boje proti nedovolenému přistěhovalectví a využívajícího, ve spolupráci se třetími zeměmi, přínosu legální migrace. Připomíná, že otázky migrace jsou ústředním prvkem vztahů EU s mnoha třetími zeměmi, zejména včetně regionů sousedících s Unií, konkrétně východního, jihovýchodního a středomořského regionu a konstatuje význam, jaký má zajištění odpovídající úrovně finančních zdrojů přidělených těmto politikám. EU posílí dialog a spolupráci se všemi těmito zeměmi v oblasti migrace, včetně řízení navracení, v duchu partnerství a s ohledem na konkrétní podmínky v každé zemi.

 1. Evropská rada zdůrazňuje, že odhodlání Evropské unie podporovat rozvojové úsilí zemí původu a tranzitu je součástí dlouhodobého procesu reakce na příležitosti a výzvy související s migrací, jak jsou uvedeny v Haagském programu. V této souvislosti Evropská rada uznává význam řešení základních příčin migrace, například prostřednictvím vytváření možností obživy a vymýcení chudoby v zemích a regionech původu, otevření trhů a podpory hospodářského růstu, řádné správy věcí veřejných a ochrany lidských práv.

 1. V rámci tohoto celkového procesu Evropská rada vítá sdělení Komise ze dne
  30. listopadu 2005: prioritní opatření pro řešení problémů migrace a přijímá dokument „Globální přístup k migraci: prioritní opatření zaměřená na Afriku a Středomoří“ připojený k těmto závěrům, který zahrnuje tyto oblasti:

 • posílení spolupráce a činnosti mezi členskými státy;
 • prohloubení dialogu a spolupráce s africkými státy;
 • prohloubení dialogu a spolupráce se sousedními zeměmi v celé oblasti Středomoří;
 • jakož i otázky financování a provádění.

Evropská rada vyzývá Komisi, aby do konce roku 2006 předložila zprávu o dosaženém pokroku.

 1. BOJ PROTI TERORISMU

 1. Evropská rada zdůrazňuje význam komplexní a přiměřené reakce na hrozbu terorismu. Evropská rada přijímá strategii EU pro boj proti terorismu (dokument 14469/4/05 REV 4), která stanovuje pracovní rámec pro předcházení radikalizaci a náboru teroristů, ochranu občanů a infrastruktury, pronásledování a vyšetřování teroristů a zlepšení reakce na následky útoků. Evropská rada bere na vědomí, že akční plán EU pro boj proti terorismu, nástroj pro sledování provádění, je v současné době revidován v zájmu zajištění plného souladu s novou strategií.

 1. Evropská rada rovněž vítá pokrok dosažený v práci na prioritních otázkách, jak uvádí pololetní zpráva protiteroristického koordinátora, a vyzývá k zachování tempa této práce. Evropská rada zhodnotí pokrok v provádění strategie pro boj proti terorismu na svém zasedání v červnu roku 2006.

 1. UDRŽITELNÝ ROZVOJ

 1. Evropská rada bere na vědomí, že Komise předložila sdělení o aktualizované strategii EU v oblasti udržitelného rozvoje na příštích 5 let. Evropská rada očekává, že v červnu roku 2006 bude přijata ambiciózní a komplexní strategie, obsahující cíle, ukazatele a účinný postup sledování, která by měla integrovat vnitřní a vnější rozměr a měla by být založena na pozitivní dlouhodobé vizi, a spojující priority a cíle Společenství v oblasti udržitelného rozvoje do jasné a soudržné strategie, kterou lze jednoduše a účinně sdělit občanům.

 1. ZMĚNA KLIMATU A UDRŽITELNÁ ENERGIE

 1. Evropská rada, připomínajíc své závěry z března roku 2005, vítá pokrok, kterého bylo v roce 2005 dosaženo při vypracování střednědobé a dlouhodobé strategie EU a při oživení mezinárodních jednání o změně klimatu. V této souvislosti Evropská rada vítá pozitivní výsledek konference OSN o změně klimatu v Montrealu, díky němuž pokročila práce probíhající na základě Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, včetně provádění Kjótského protokolu a jeho pružného mechanismu, a který vedl k zahájení diskusí o dlouhodobé spolupráci s cílem zabývat se změnou klimatu, a tím pomoci zajistit co nejširší spolupráci všech zemí a jejich zapojení do účinné a přiměřené mezinárodní reakce. Evropská rada očekává další rozvoj střednědobé a dlouhodobé strategie EU s cílem přispět k těmto diskusím, jakož i případné projednání této strategie v druhé polovině roku 2006.

 1. Na podporu této práce Evropská rada rovněž zdůrazňuje význam provádění gleneagleského akčního plánu, který je zejména zaměřen na transfer technologií a řízení důsledků změn klimatu, a pokračování v dialogu a technologické spolupráci dohodnuté s Indií, Čínou a Ruskem, mj. na budoucích summitech, za současné snahy o rozvoj partnerství se všemi zeměmi, které jsou hlavními spotřebiteli energie.

 1. Evropská rada rovněž vítá sdělení Komise „Omezovaní dopadu letectví na změnu klimatu“, uznává, že začlenění odvětví letecké dopravy do systému EU pro obchodování s emisemi se zdá být nejlepší cestou vpřed, a vítá záměr Komise předložit do konce roku 2006 legislativní návrh, doplněný hodnocením dopadu zahrnujícím specifickou analýzu požadovanou v závěrech Rady ze dne 2. prosince 2005.

 1. Evropská rada podtrhuje význam integrovaného přístupu k cílům v oblasti změny klimatu, energetiky a konkurenceschopnosti a zdůrazňuje, že strategie investování do čistší a udržitelnější energie v EU a mimo ni může napomoci řadě politických cílů, včetně zabezpečení energie, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, kvality ovzduší a snížení emisí skleníkových plynů. V této souvislosti Evropská rada vítá zahájení druhé fáze Evropského programu pro změnu klimatu a záměr Komise vypracovat akční plán pro energetickou účinnost.

 1. RŮST A PRACOVNÍ MÍSTA

 1. Evropská rada, připomínajíc závěry Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze dne 6. prosince 2005, konstatuje, že světová ekonomika prožívá období rychlé a významné ekonomické změny a shoduje se na tom, že Evropa potřebuje ekonomické reformy, sociální modernizaci a udržitelnou environmentální politiku v zájmu ochrany jejích hodnot a v zájmu účinné reakce na výzvy a příležitosti, které s sebou přinášejí globalizace a demografická změna. Evropská rada zdůrazňuje význam inovace, informačních a komunikačních technologií, výzkumu a lidského kapitálu, zejména pokud jde o malé a střední podniky, pro dosažení vyšší zaměstnanosti, produktivity a udržitelného růstu v celé Evropské unii, a to v rámci zdravé makroekonomické politiky.

 1. Evropská rada vítá národní reformní programy členských států a Lisabonský program Společenství vypracovaný Komisí a očekává lednovou zprávu Komise o pokroku. Zdůrazňuje význam národních reformních programů pro posílení celkového řízení Lisabonské strategie a vyzývá členské státy, Komisi a Radu, aby sledovaly a vyhodnocovaly jejich provádění v souladu se závěry Evropské rady z března roku 2005.

 1. Evropská rada, s náležitým přihlédnutím k zásadě subsidiarity a proporcionality a k významu respektování acquis communautaire, zdůrazňuje, že zlepšený právní rámec v Evropské unii, na úrovni Společenství i členských států, je klíčem k zajištění růstu a pracovních míst. Je třeba klást důraz na provádění závazků již přijatých všemi orgány, včetně ustanovení interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 16. prosince 2003. V tomto ohledu Evropská rada vítá významný pokrok, jehož bylo dosaženo od jejího posledního zasedání, a uznává význam další práce, která je vymezena v příloze a která zahrnuje i) snižování zátěže podniků a občanů prostřednictvím zjednodušování a prověřování; ii) revidovaný systém hodnocení dopadu a iii) společnou metodiku EU pro posuzování administrativních nákladů uložených právními předpisy.

 1. Evropská rada zdůrazňuje, že v souladu s jejími závěry z března roku 2005 je důležité zajistit řádné fungování vnitřního trhu, včetně vnitřního trhu služeb. Evropská rada bere na vědomí pokrok dosažený při jednání o směrnici o službách a očekává pozměněný návrh Komise s cílem zachovat dosavadní dynamiku.

 1. SNÍŽENÉ SAZBY DPH

 1. Evropská rada vyzývá Radu ve složení pro hospodářské a finanční věci, aby se na svém zasedání v lednu roku 2006 zabývala otázkou snížených sazeb DPH s cílem dosáhnout o tomto tématu konečné dohody.

 1. BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

 1. Evropská rada vítá stanovisko Komise k žádosti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie o členství v Evropské unii. Vítá významný pokrok, kterého Bývalá jugoslávská republika Makedonie dosáhla v plnění politických kritérií stanovených v roce 1993 Evropskou radou na zasedání v Kodani, jakož i podmínek stanovených Radou v roce 1997 v rámci procesu stabilizace a přidružení.

 1. S ohledem na analýzu Komise přijímá Evropská rada rozhodnutí udělit Bývalé jugoslávské republice Makedonii status kandidátské země, zejména s přihlédnutím k významnému pokroku při dotváření právního rámce souvisejícího s ochridskou rámcovou dohodou, jakož i k jejím dosavadním výsledkům při provádění dohody o stabilizaci a přidružení (včetně jejích ustanovení týkajících se obchodu) od roku 2001.

 1. Podle názoru Evropské rady je třeba zvážit další kroky s ohledem na rozpravu o strategii rozšíření v souladu se závěry Rady ze dne 12. prosince 2005; plnění kodaňských politických kritérii ze strany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie; požadavky procesu stabilizace a přidružení a úspěšné provádění dohody o stabilizaci a přidružení; a na potřebu dalšího významného pokroku s cílem reagovat na ostatní otázky a kritéria členství uvedená ve stanovisku Komise a plnění priorit evropského partnerství, na základě konkrétních kritérií. Rovněž je třeba vzít v úvahu absorpční kapacitu Unie. Evropská rada vyzývá Komisi, aby v dalších zprávách o pokroku informovala o vývoji situace.

 1. MEZINÁRODNÍ FOND PRO IRSKO

 1. Evropská rada vzala na vědomí významnou práci vykonanou Mezinárodním fondem pro Irsko při podpoře míru a usmíření. Požádala Komisi, aby přijala nezbytné kroky s ohledem na pokračující podporu fondu ze strany EU, protože vstupuje do klíčové konečné fáze své práce do roku 2010.
 2. VNĚJŠÍ VZTAHY

 1. Evropská rada přijímá prohlášení o Středomoří a Blízkém východě, které je připojeno k těmto závěrům.

 1. Evropská rada schvaluje zprávu předsednictví o EBOP (dokument 15678/05), včetně mandátu pro nastupující předsednictví.

 1. Evropská rada přijímá strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi (dokument 13066/05).

 1. Evropská rada vítá přijetí dokumentu „Evropský konsensus o rozvoji“ Radou, členskými státy, Komisí a Evropským parlamentem, který poskytuje Unii společnou vizi hodnot, cílů, zásad a prostředků rozvoje (dokument 14820/05). Evropská rada vítá skutečnost, že Rada bude na základě monitorovací zprávy Komise pravidelně posuzovat cíle týkající se objemu pomoci, které byly dohodnuty v závěrech Rady z května roku 2005.

 1. Evropská rada vyzývá nastupující rakouské předsednictví, aby pokračovalo v práci na zlepšení spolupráce v konzulární a vízové oblasti.
________________________

PŘÍLOHA I

GLOBÁLNÍ PŘÍSTUP K MIGRACI:
PRIORITNÍ OPATŘENÍ ZAMĚŘENÁ NA AFRIKU A STŘEDOMOŘÍ


Evropská rada vítá sdělení Komise ze dne 30. listopadu 2005 nazvané Prioritní opatření jako reakce na výzvy migrace: první kroky v návaznosti na setkání v Hampton Court.

S ohledem na strategii EU pro Afriku a strategii pro vnější rozměr spravedlnosti a vnitřních věcí, jakož i na nedávné události v oblasti Středomoří souhlasí Evropská rada s přijetím prioritních opatření zaměřených na Afriku a středomořské země.

Evropská rada se shoduje na tom, že v krátkodobém horizontu je naléhavě nutné přijmout konkrétní rozsáhlá opatření jako součást probíhající činnosti s cílem zajistit, aby migrace byla ku prospěchu všech dotyčných zemí. Je třeba přijmout opatření s cílem omezit toky nedovolené migrace a ztráty na životech, zajistit bezpečný návrat ilegálních migrantů, posílit trvalá řešení pro uprchlíky a budovat kapacity v zájmu lepšího řízení migrace, mimo jiné prostřednictvím maximalizace přínosu pro všechny zúčastněné v procesu legální migrace, a to při dodržování lidských práv a práv jednotlivců žádat o azyl. Okamžitá opatření uvedená níže jsou součástí širšího programu pro rozvoj vztahů EU s Afrikou a středomořskými zeměmi na základě skutečného partnerství. Evropská rada rovněž vítá doplňující dialog a spolupráci, které v této oblasti rozvíjejí členské státy.

Evropská rada dále zdůrazňuje nutnost integrovaného a globálního přístupu k některým z navrhovaných prioritních opatření, jako jsou iniciativy v oblasti migračních tras a bezpečnosti na moři, která se dotýkají středomořských i některých afrických zemí.

S ohledem na sdělení Komise schvaluje Evropská rada následující opatření a vyzývá Radu a členské státy, aby v průběhu roku 2006 úzce spolupracovaly s Komisí při provádění těchto opatření.

Zvyšování praktické spolupráce mezi členskými státy

• Vyzvat agenturu FRONTEX, aby

o co nejdříve v průběhu roku 2006 začala provádět opatření pro správu hranic v oblasti Středomoří, zejména společné operace a pilotní projekty;

o do května roku 2006 předložila zprávu o analýze rizik týkající se Afriky, a to na základě studií z poslední doby;

o co nejdříve v průběhu roku 2006 zahájila studii proveditelnosti týkající se posíleného sledování a ostrahy jižních námořních hranic EU, konkrétně Středozemního moře, a středomořské sítě pobřežních hlídek zahrnující členské státy EU a země severní Afriky.

• Do konce roku 2006 posoudit technickou proveditelnost zavedení systému dohledu vztahujícího se na celou jižní námořní hranici EU a Středozemního moře. Takový systém by využíval moderní technologii v zájmu záchrany životů na moři a řešení problému nedovolené migrace.

• Co nejdříve v průběhu roku 2006 zavést regionální sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (ILO) se zapojením prioritních zemí nebo regionů a do května roku 2006 předložit zprávy o nedovoleném přistěhovalectví a obchodu s lidmi, v případě potřeby za pomoci styčných úředníků pro přistěhovalectví v hlavních zemích.

• Do jara roku 2006 předložit návrh na vytvoření týmů rychlé reakce sestavených z odborníků členských států, kteří jsou schopni poskytnout rychlou odbornou a praktickou pomoc v době vysokého přílivu migrantů, a to v souladu s Haagským programem.

• Zajistit náležitou činnost v návaznosti na zprávu Globální komise pro mezinárodní migraci a připravit se na dialog OSN na vysoké úrovni o migraci a rozvoji, který bude zahájen v září roku 2006.

• Do března roku 2006 předložit analýzu stávajících mezinárodních nástrojů upravujících mořské právo, včetně příslušných aspektů uprchlického práva.

Dialog a spolupráce s Afrikou

• Usilovat o to, aby se migrace stala společnou prioritou pro politický dialog mezi EU a Africkou unií, mimo jiné prostřednictvím pravidelných setkání vyšších úředníků za účelem přípravy jednání ministerské trojky EU-Afrika.

• Spolupracovat na základě partnerství s africkými zeměmi a regionálními organizacemi, jako je ECOWAS, v rámci mnoha fór, iniciativ a regionálních zasedání, včetně ministerské konference EU-Afrika konající se v Maroku v roce 2006 a konference o migraci a rozvoji konající se v Bruselu v březnu roku 2006.

• Posoudit proveditelnost iniciativy v oblasti migračních tras určenou pro praktickou spolupráci mezi zeměmi původu, tranzitu a určení, a to v zájmu vypracování konkrétní iniciativy v roce 2006.

• Do jara roku 2006 posílit dialog s hlavními subsaharskými africkými státy na základě článku 13 Dohody z Cotonou, se zaměřením na široké spektrum otázek od budování institucí a kapacit a účinné integrace legálních migrantů až po otázky navracení a účinného provádění závazků týkajících se zpětného přebírání, s cílem zavést v této oblasti vzájemně prospěšnou spolupráci.

• Co nejdříve v průběhu roku 2006 zavést a provádět pilotní program regionální ochrany (RPP) pro Tanzanii, přičemž dohled nad tímto programem bude zajišťovat řídící skupina. Na základě výsledků pilotního programu vypracovat plány dalších programů v Africe.

• Provést studii v zájmu lepšího porozumění základních příčin migrace jako základ pro dlouhodobý přístup.

• Co nejdříve v průběhu roku 2006 zavést pravidelný dialog s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky v zájmu výměny zkušeností a znalostí získaných při práci s africkými zeměmi.

• Začátkem roku 2006 zahájit iniciativy s cílem podpořit levnější a snadněji přístupné služby poukazování finančních prostředků a s cílem napomoci stávajícímu úsilí mezinárodních organizací o zlepšení údajů o tocích poukázaných finančních prostředků; zvážit podporu úsilí afrických států o to, aby členové diaspor měli možnost přispívat svým domovským zemím, mimo jiné prostřednictvím spolurozvojových činností, a posoudit možnosti, jak zmírnit dopad ztráty kvalifikovaných sil ve zranitelných odvětvích.

• Zavést informační kampaně zaměřené na potenciální migranty s cílem důrazně informovat o rizicích souvisejících s nedovolenou migrací a zlepšit informovanost o legálních způsobech, které v oblasti migrace existují.

Spolupráce se sousedními zeměmi

• Uspořádat v roce 2006 ministerské zasedání Euromed k otázkám migrace.

• Zapojit středomořské třetí země případně do studie proveditelnosti týkající se středomořské sítě pobřežních hlídek, středomořského systému dohledu a do souvisejících pilotních projektů.

• V příslušných případech dát k dispozici zkušenosti a osvědčené postupy jiných struktur regionální spolupráce, včetně zkušeností a osvědčených postupů týkajících se Baltského moře.

• Využít všech dostupných rámců spolupráce se středomořskými partnery, včetně těch, kteří jsou uvedeni níže, s cílem předcházet nedovolené migraci a obchodu s lidmi a bojovat proti nim, budovat kapacity v zájmu lepšího řízení migrace a prozkoumat možnosti, jak si nejlépe vyměňovat informace o legální migraci a možnostech pracovního trhu, například prostřednictvím vypracování migračních profilů a posílení subregionálních fór.

• Zabývat se prioritními otázkami s těmito třemi zeměmi:

o Maroko - provádět projekty v zájmu boje proti obchodu s lidmi a co nejdříve uzavřít jednání o dohodě mezi ES a Marokem o zpětném přebírání osob;

o Alžírsko - začátkem roku 2006 uspořádat první setkání na podporu dalšího rozvoje spolupráce na základě ustanovení o migraci obsažených v dohodě o přidružení mezi ES a Alžírskem a co nejdříve zahájit jednání o dohodě o zpětném přebírání osob na základě pověření Komise;

o Libye - co nejdříve v průběhu roku 2006 uzavřít jednání s cílem schválit akční plán EU-Libye týkající se migrace v souladu se závěry Rady ze dne 3. června 2005 o zahájení dialogu a spolupráce s Libyí v otázkách migrace a co nejdříve poté provádět projekty.

• Zintenzívnit výzkum v zájmu lepšího porozumění a řízení migračních toků a vycházet přitom z té části programu JHA I MEDA, která se zabývá migrací.

• Pomáhat posilovat vazby mezi zeměmi severní Afriky a subsaharské Afriky v rámci iniciativy týkající se možných migračních tras.

• Pokračovat v dialogu a spolupráci s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky s cílem pomoci třetím zemím vybudovat kapacity na ochranu uprchlíků.

• Uspořádat konferenci na téma Úloha vnitřní bezpečnosti ve vztazích mezi EU a jejími sousedními zeměmi ve Vídni v květnu roku 2006.

Financování


Evropská rada vítá zvýšenou pozornost věnovanou otázkám migrace a záměr Komise zvýšit svoji finanční pomoc v oblastech týkajících se migrace nebo souvisejících s migrací v rámci svých vztahů s třetími zeměmi, mimo jiné přidělením částky až do výše 3 % evropského nástroje sousedství a partnerství (ENPI) a srovnatelným úsilím v rámci jiných příslušných finančních nástrojů. Rovnocenné úsilí bude zejména zváženo v případě subsaharské Afriky v zájmu řešení hlavních příčin migrace.

Evropská rada rovněž zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby v rámci programu AENEAS byla patřičná pozornost věnována opatřením pro Afriku a Středomoří, která mají být financována v roce 2006, včetně opatření na podporu součinnosti mezi migrací a rozvojem. V rámci budoucího finančního výhledu by také měly být zajištěny příslušné zdroje pro tematický program spolupráce s třetími zeměmi v oblasti migrace a azylu, spolu s dostatečně pružným mechanismem umožňujícím rychlé uvolnění finančních prostředků v případech vážné a naléhavé potřeby.

Provádění a předkládání zpráv

Evropská rada zdůrazňuje, že je důležité, aby stanovená prioritní opatření byla neprodleně prováděna, a vyzývá Komisi, aby zorganizovala v případě potřeby koordinační setkání členských států, FRONTEXu a Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a dalších příslušných organizací.

Evropská rada vyzývá Komisi, aby do konce roku 2006 předložila zprávu o pokroku.________________________

PŘÍLOHA IIZLEPŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


Snižování zátěže podniků a občanů prostřednictvím zjednodušování a prověřování

Evropská rada znovu potvrzuje význam snížení zbytečné zátěže podniků a občanů. V tomto ohledu vítá nový program Komise pro zjednodušení právních předpisů EU[1] a vyzývá Radu a Evropský parlament, aby udělily vysokou prioritu postupu návrhů na zjednodušení legislativním systémem. Vítá prověřovací iniciativu Komise, bere na vědomí její výsledky a vyzývá Komisi, aby nadále sledovala projednávané návrhy z hlediska jejich dopadu, včetně ekonomického, sociálního a environmentálního, aby tyto návrhy mohly být případně pozměněny, nahrazeny nebo staženy.

Revidovaný systém hodnocení dopadu

Evropská rada vítá revidovaný systém hodnocení dopadu[2] vypracovaný Komisí, včetně závazku připravit integrovaná hodnocení dopadu pro všechny významné legislativní návrhy a dokumenty vymezující politiky, jež jsou součástí jejího pracovního programu. Tato hodnocení by měla zahrnovat prozkoumání řady možností, které by potenciálně mohly splnit cíle stanovené v příslušném návrhu, případně včetně nelegislativních možností a další harmonizace, a to s využitím odvětvových analýz, jsou-li k dispozici. Vyzývá Radu a Evropský parlament, aby plně využily hodnocení dopadu zpracovaná Komisí jako informační nástroj pro politické rozhodování a aby k hodnocení dopadu zaujímaly interinstitucionální společný přístup. Znovu potvrzuje význam transparentnosti při tvorbě politik a včasné a účinné konzultace zúčastněných stran a očekává komplexní nezávislé vyhodnocení systému Komise pro hodnocení dopadu, který má být zaveden počátkem roku 2006.


Společná metodika EU pro posuzování administrativních nákladů uložených právními předpisy

Evropská rada vítá sdělení Komise o společné metodice EU pro posuzování administrativních nákladů uložených právními předpisy[3] a vyzývá Komisi, aby začala pravidelně a v souladu s kritérii transparentnosti měřit administrativní zátěže, jakožto součást integrovaného hodnocení dopadu, které bude zahájeno v lednu roku 2006. V této souvislosti zdůrazňuje významný přínos, jaký by tato metodika mohla mít při určování právních předpisů, jež je třeba zjednodušit, a vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnosti stanovení měřitelných cílů pro snižování administrativní zátěže v konkrétních odvětvích. Evropská rada má za to, že je důležité, aby členské státy na požádání a přiměřeným způsobem poskytovaly informace nezbytné pro posuzování administrativních nákladů uložených právními předpisy EU.


________________________

PŘÍLOHA III


PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ RADY

1. Evropská rada potvrzuje, že i nadále usiluje o bezpečný, prosperující a mírový Blízký východ a Středomoří, založené na dodržování právního státu, demokracie a lidských práv.

2. Evropská rada si je vědoma situace a výzev, kterým čelí země Blízkého východu a Středomoří. Naléhavě vyzývá všechny své partnery, aby mírovou cestou urovnaly své spory, vyvarovaly se vyhrožování či použití síly, zastavily podněcování k násilí a napomáhaly bezpečnosti v oblasti. Důrazně je žádá, aby dodržovaly a plnily mezinárodní dohody o nešíření, kontrole zbraní a odzbrojení a usilovaly o vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení a jejich nosičů na Blízkém východě. Vyzývá je, aby bojovaly proti terorismu a teroristickým sítím. EU usiluje o spolupráci se všemi zeměmi s cílem zabývat se těmito výzvami.

Írán

3. Evropská rada bezvýhradně odsuzuje výzvu prezidenta Ahmadínežáda ke zničení Izraele a jeho popírání holocaustu. Tyto poznámky jsou zcela nepřijatelné a v civilizovaných politických jednáních nemají žádné místo. Evropská rada připomíná, že v listopadu tohoto roku přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů na základě obecné shody, včetně Íránu, rezoluci, jež „odmítá každé popírání holocaustu jako historické události zcela nebo částečně“ a naléhavě žádá všechny členské země, aby pro své obyvatelstvo zavedly vzdělávací programy na téma holocaustu. Evropská rada znovu potvrzuje právo Izraele na existenci v rámci uznávaných a bezpečných hranic. Evropská rada připomíná, že všechny členské státy Organizace spojených národů se zavázaly zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu. EU vyzývá íránské vedení, aby se připojilo k mezinárodnímu konsenzu o potřebě dvoustátního řešení palestinsko-izraelského konfliktu, aby podpořilo úsilí o mír mezi Izraelem a jeho sousedy a ukončilo podporu skupin, které obhajují teroristické činy nebo se na nich podílejí.

4. Evropská rada je vážně znepokojena tím, že Írán nedokázal přesvědčit o tom, že jeho jaderný program je výhradně mírový. Skutečnost, že Írán obnovil provoz zařízení na obohacování uranu v Isfahánu, že u něj přetrvává nedostatek transparentnosti a že odmítá učinit kroky po něm požadované v několika rezolucích Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) pouze zvyšuje vážné znepokojení EU ohledně záměrů Íránu. I když EU pokračuje v práci na diplomatickém řešení, prostor pro příležitosti nezůstane otevřen natrvalo a Evropská rada naléhavě vyzývá Írán, aby reagoval konstruktivně, mimo jiné prostřednictvím provádění všech opatření k budování důvěry, o které usiluje Rada guvernérů MAAE, jakož i tím, že se zdrží jakýchkoli dalších jednostranných kroků, které by mohly zhoršit situaci.

5. Evropská rada zdůrazňuje, že to, zda se dlouhodobé vztahy EU s Íránem zlepší nebo zhorší, bude záležet na pokroku ve všech otázkách, které EU znepokojují. S ohledem na provokativní politické kroky, které Írán od května učinil, se Rada shoduje na potřebě trvale a důkladně přezkoumávat diplomatické možnosti EU a pokračovat v přizpůsobování přístupu EU s ohledem na prohlášení a jednání Íránu. Evropská rada opakuje, že je hluboce znepokojena nedodržováním lidských práv a základních politických svobod v Íránu, a vyzývá Írán, aby přijetím konkrétních opatření, mimo jiné definitivním propuštěním Akbara Gandžího a dalších vězňů svědomí, dokázal, že tyto zásady respektuje. V duchu solidarity EU Evropská rada vyzývá Írán ke zrušení všech diskriminačních omezení vůči jednotlivým členským státům.


Irák

6. Evropská rada znovu potvrzuje trvalou podporu EU pro politické změny v Iráku v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1546 a 1637 a závazek EU napomáhat iráckému lidu při budování bezpečného, stabilního, sjednoceného a prosperujícího Iráku. Vřele vítá volby konané dne 15. prosince jako další krok směrem k demokracii a stabilitě v Iráku a vyzývá k rychlému vytvoření nové vlády. Evropská rada si uvědomuje, že Irák zůstává i nadále rozdělen. Vyzývá všechny strany v Iráku, aby se zavázaly k výhradně mírovým činnostem a aby aktivně usilovaly o usmíření. Naprosto odsuzuje hrůzné teroristické činy. Evropská unie je připravena podporovat irácký lid ve snaze o dosažení širokého konsenzu ohledně budoucnosti jeho země, mimo jiné prostřednictvím revize ústavy, a při dalším budování nového a otevřeného postsaddámovského politického režimu. Evropská rada vítá zasedání o Iráku, které uspořádala Liga arabských států ve dnech 19. až 21. listopadu, a podporuje svolání konference věnované národní dohodě počátkem roku 2006. Evropská rada naléhavě vyzývá státy v regionu, zejména Sýrii a Írán, aby podpořily politický proces v Iráku a aby rozvíjely dobré sousedské vztahy, mimo jiné prostřednictvím spolupráce s Irákem s cílem zabránit přeshraničnímu pohybu a podpoře teroristů.

7. Evropská rada opakuje svůj závazek podporovat obnovu Iráku, mimo jiné prostřednictvím mise EU na podporu právního státu. Evropská rada vyjadřuje své znepokojení nad nedávnými zprávami o porušování lidských práv v Iráku a naléhavě vyzývá irácké orgány, aby se těmito problémy zabývaly bezodkladně a transparentním způsobem. Zdůrazňuje silně odmítavé stanovisko EU k používání trestu smrti. EU i nadále usiluje o pravidelný politický dialog s Irákem v rámci společného politického prohlášení EU a Iráku. EU doufá, že dále rozšíří a posílí své partnerství s Irákem, jakmile bude vytvořena ústavně zvolená vláda, mimo jiné prostřednictvím navázání smluvních vztahů.

Libanon

8. Evropská rada znovu zdůrazňuje svou podporu jednotě, stabilitě a nezávislosti Libanonu a připomíná jeho sousedům, že je jejich povinností respektovat jeho svrchovanost. Evropská rada silně odsuzuje zavraždění Gibrana Tueniho a vraždu osob, které s ním cestovaly. Jde o poslední vraždu v rámci zlovolné kampaně proti libanonským občanům, novinářům, politickým předákům a jejich právu na svobodu vyjadřování. S nesmírným znepokojením také Evropská rada bere na vědomí závěry druhé zprávy Mezinárodní nezávislé vyšetřovací komise OSN (UNIIIC) pod vedením Detleva Mehlise. Konstatuje, že se potvrdila závažná podezření, že na zavraždění Rafíka Harírího měly podíl libanonské a syrské bezpečnostní služby, a vyjadřuje znepokojení nad tím, že syrské úřady s uvedenou komisí plně nespolupracují. Vyzývá Sýrii, aby bezpodmínečně spolupracovala s mezinárodní vyšetřovací komisí OSN při jejím pokračujícím úsilí o zahájení soudního stíhání osob, které jsou odpovědné za zavraždění Rafíka Harírího. Vítá jednomyslné přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1644 ze dne 15. prosince, jež rozšiřuje mandát Mezinárodní nezávislé vyšetřovací komise OSN, zmocňuje ji k poskytování technické pomoci libanonským orgánům při jejich vyšetřování dalších teroristických útoků spáchaných v Libanonu od 1. října 2004 a bere na vědomí žádost libanonské vlády, aby osoby obžalované z účasti na zavraždění Rafíka Harírího byly souzeny tribunálem mezinárodního charakteru.

9. Evropská rada znovu potvrzuje svoji plnou podporu libanonské vládě a vyzývá ji, aby rozšířila svou pravomoc na celou zemi a neodkladně řešila hospodářskou a politickou reformu, jak bylo dohodnuto minulé září v New Yorku na zasedání základní skupiny. Vítá mezinárodní konferenci, která se bude konat začátkem roku 2006. Všem dotčeným stranám připomíná jejich závazek provádět rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1559 v plném rozsahu, včetně rozpuštění a odzbrojení všech milicí.


Mírový proces na Blízkém východě

10. Evropská rada potvrzuje svůj závazek k úplnému provedení Cestovní mapy Kvartetu. Vítá stažení Izraele z pásma Gazy a částí Západního břehu Jordánu jako významný krok k provedení Cestovní mapy. Zahájení mise EU pro pomoc na hranicích za účelem sledování provozu hraničního přechodu Rafáh a pomoc EU na posílení palestinských kapacit v oblasti správy hranic jsou výrazem pevného odhodlání EU podporovat dotyčné strany při jejich spolupráci v zájmu trvalého vyjednaného řešení. Vyzývá k rychlému provedení všech částí dohody o pohybu a přístupu ze dne 15. listopadu. Vyjadřuje uznání úsilí zvláštního vyslance Kvartetu a zdůrazňuje význam pokračujícího zapojení mezinárodního společenství v mírovém procesu.

11. Evropská rada zdůrazňuje, že všechny politické frakce, včetně Hamásu, by se měly zříci násilí, uznat právo Izraele na existenci a odzbrojit. Ti, kteří se chtějí účastnit politického procesu, by se neměli zapojovat do ozbrojených činností, neboť mezi takovými činnostmi a budováním demokratického státu existuje zásadní rozpor. V tomto ohledu vítá Evropská rada prohlášení palestinské samosprávy, v němž odsuzuje násilí a vyzývá skupiny, které se podílely na terorismu, aby opustily tuto cestu a zapojily se do demokratického procesu. Naléhavě vyzývá palestinskou samosprávu, aby pevně zakročila proti těm, kteří páchají násilné činy nebo se podílejí na zastrašování, a aby převzala plnou kontrolu nad bezpečností v oblastech spadajících do její pravomoci. EU je i nadále odhodlána podporovat palestinské reformy a posílit kapacity palestinských bezpečnostních sil a civilní policie, mimo jiné prostřednictvím mise EU na podporu civilní policie a spolupráce s koordinátorem USA pro bezpečnost.

12. Evropská rada Evropská rada zdůrazňuje význam voleb do Palestinské legislativní rady, které mají proběhnout v lednu roku 2006. Vyzývá Izrael, aby plně spolupracoval s palestinskou samosprávou při přípravě a průběhu voleb, zejména pokud jde o svobodu pohybu všech kandidátů, volebních pracovníků a voličů, zvláště ve východním Jeruzalémě, a vítá zahájení volební pozorovatelské mise EU.

13. Evropská rada naléhavě vyzývá izraelskou vládu, aby zastavila veškeré činnosti na palestinských územích, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, včetně výstavby osad, ničení palestinských domovů a budování separační bariéry na okupovaném území. V důsledku těchto činností hrozí, že jakékoli řešení založené na soužití dvou životaschopných států bude fyzicky nemožné. Činnosti Izraele ve východním Jeruzalémě a jeho okolí jsou zvláště znepokojující, zejména s ohledem na dosažení dohody o konečném urovnání v otázce Jeruzaléma.


Regionální stabilita

14. Evropská rada naléhavě vyzývá všechny dotčené státy, aby přijaly okamžitá praktická opatření na podporu stability v regionu. To zahrnuje snahu o dosažení míru mezi Izraelem a jeho sousedy, všezahrnující politický proces v Iráku a provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1559 a dalších příslušných rezolucí v Libanonu a snahu o ukončení podpory skupin používajících násilí tím, že zamezí jejich pohybu, organizaci a dodávkám zbraní a že po nich budou požadovat, aby se zdržely teroristických činů.

Politická, sociální a hospodářská reforma

15. Evropská rada zdůrazňuje své odhodlání podporovat politickou, sociální a hospodářskou reformu. Vyzdvihuje důležitost, kterou přikládá plnému provádění strategického partnerství EU se Středomořím a Blízkým východem a svému závazku spolupracovat se všemi zeměmi tohoto regionu, včetně zemí Rady pro spolupráci v Zálivu, Jemenu, Íránu a Iráku.


Barcelonský proces

16. Evropská rada připomíná, že barcelonský proces, posílený evropskou politikou sousedství, poskytuje ústřední rámec pro vztahy se zeměmi Středomoří. Evropská rada vítá pokrok dosažený při provádění akčních plánů evropské politiky sousedství, které byly dohodnuty s Izraelem, Jordánskem, Marokem, palestinskou samosprávou a Tuniskem, bere na vědomí zahájení jednání s Egyptem a předběžné konzultace s Libanonem a vyzývá Komisi, aby vypracovala národní zprávu o Alžírsku za účelem jednání o akčním plánu.

17. Evropská rada vítá summit konaný při příležitosti 10. výročí Evropsko-středomořského partnerství ve dnech 27. a 28. listopadu v Barceloně, který přijal společně dohodnutý pětiletý pracovní program a kodex chování v oblasti boje proti terorismu. Pětiletý pracovní program obsahuje střednědobé cíle v oblasti politického a bezpečnostního partnerství; udržitelného hospodářského rozvoje a reforem; výměn za účelem vzdělávání a výměn v společensko-kulturní oblasti; a migrace, sociálního začlenění, spravedlnosti a bezpečnosti. Doporučuje, aby každé předsednictví po konzultaci s Komisí a členskými státy předložilo Radě zprávu, ve které uvede podrobné plány na provádění pracovního programu, a vyzývá Komisi, aby Radě pravidelně poskytovala informace o jeho provádění. Kodex chování v oblasti boje proti terorismu představuje významný pokrok v naší politické a bezpečnostní spolupráci se středomořskými partnery.


Libye

18. Evropská rada bere na vědomí další pokrok v rozvoji vztahů EU s Libyí a současně vyzývá k dalšímu úsilí, které by vedlo k vyřešení otázek vyvolávajících znepokojení EU, jakož i všech nedořešených dvoustranných záležitostí. Připomíná přání EU, aby se Libye stala plnohodnotným členem barcelonského procesu, v němž by mohla hrát významnou úlohu. Účast v tomto procesu a následný vývoj směrem k uzavření dohody o přidružení by vyžadovaly, aby Libye plně přijala dané prohlášení a barcelonské acquis.

[1] Dokument 13976/05.

[2] http://ec.europa.eu/secretariat_general/impact/index_en.htm

[3] Dokument 13629/05.


Side Bar