Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

CoR/14/006.pl

Bruksela, 23 stycznia 2014 r.

Unijne plany dotyczące klimatu i energii do 2030 r.
są za mało ambitne i pomijają władze lokalne

Komitet Regionów wyraził rozczarowanie opublikowanymi wczoraj przez Komisję Europejską planami dotyczącymi ochrony środowiska, obejmującymi okres do 2030 r. Komitet miał nadzieję, że propozycje zobligują państwa członkowskie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50%, zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz podniesienia efektywności energetycznej do 2030 r. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Espoo w Finlandii Sirpa Hertell, zajmująca się sprawozdaniem Komitetu na ten temat, stwierdziła: „Unia odpowiada za 10–11% światowych emisji gazów cieplarnianych, jeśli więc pragnie nadal zmierzać w kierunku ekologicznego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, potrzebuje zmian strukturalnych i ambitnych wiążących celów zarówno w odniesieniu do gazów cieplarnianych i odnawialnych źródeł energii, jak też efektywności energetycznej”.

Komisja Europejska rozpoczęła pierwszą fazę konsultacji na temat celów na 2030 r. wraz z opublikowaniem w marcu ubiegłego roku zielonej księgi. Komitet Regionów – zgromadzenie władz lokalnych i regionalnych UE – zajmie oficjalne stanowisko, gdy jego członkowie zbiorą się w Brukseli 30 stycznia br. Sirpa Hertell (FI/PPE) ma nadzieję na pełne poparcie ze strony innych polityków lokalnych i regionalnych dla swojego sprawozdania, w którym wzywa do „ograniczenia zużycia energii, zwiększenia niezależności energetycznej i przejścia ze źródeł kopalnych na odnawialne źródła energii”. Zdaniem Komitetu należy to zapewnić dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych, ograniczeniu poziomu gazów cieplarnianych o 50% w porównaniu z rokiem 1990 (o 10% więcej niż przewidziano w planach Komisji) oraz zobowiązaniu państw członkowskich do realizacji celów dotyczących efektywności energetycznej, co zostało odrzucone przez Komisję.

Sirpa Hertell stwierdziła: „Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję Komisji, by wprowadzić wiążące cele dotyczące gazów cieplarnianych i odnawialnych źródeł energii. Wcześniejsze cele na rok 2020 doprowadziły do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w UE o 4,5%; odnawialne źródła energii to sektor napędzający konkurencyjność, tworzący miejsca pracy i przyciągający tak potrzebne inwestycje w naszych społecznościach. Niemniej władze lokalne i regionalne w Europie nalegają, aby państwa członkowskie UE podeszły ambitniej do tego zagadnienia, dlatego też proponujemy zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 50%. Ponadto fakt, że nie wytyczono wiążących celów dotyczących efektywności energetycznej, można uznać za zmarnowaną szansę. Szkoda, że nie wyciągnęliśmy wniosków z założeń dotyczących 2020 r.: wówczas jedynie efektywność energetyczna nie miała charakteru wiążącego i właśnie tylko ten cel nie został osiągnięty. W ramach przeglądu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej pod koniec tego roku należy ustalić obowiązkowe cele”.

Zgodnie z raportem UNDP władze lokalne i regionalne realizują 70% środków służących łagodzeniu zmiany klimatu i 90% środków dostosowawczych. Sprawozdawczyni skrytykowała również brak wyraźnego nawiązania w dokumencie Komisji do funkcji władz samorządowych: „Władze lokalne i regionalne odgrywają zasadniczą rolę w opracowywaniu odpowiednich sposobów podejścia do zmiany klimatu oraz kształtowania przyszłych społeczności. Głęboko ubolewam, iż nie zostały one należycie uwzględnione, mimo odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa w związku z wdrażaniem środków ochrony klimatu i oszczędności energii”.

„Za pośrednictwem opinii Komitetu i udanych inicjatyw, takich jak Porozumienie Burmistrzów, władze lokalne i regionalne wykazały wolę polityczną i zaangażowanie na rzecz stawienia czoła wyzwaniu, jakim jest zmiana klimatu” – dodała. „Na przykład w Finlandii 14 gmin neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami, decydentami i mieszkańcami, aby ograniczyć emisje o 80%. Wzywamy Komisję i państwa członkowskie UE, by dorównały tym ambitnym założeniom, uzgadniając ostateczne porozumienie”.

Posłanka do PE Anne Delvaux (BE/PPE) poparła to stanowisko, dodając: „W dniu 9 stycznia wspólna komisja ENVI/ITRE w Parlamencie Europejskim zagłosowała za trzema wiążącymi celami. Rola władz lokalnych i regionalnych ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia celów z zakresu klimatu i energii, co podkreśliliśmy w naszym sprawozdaniu.  Jestem również przekonana, że efektywność energetyczna powinna być jednym z głównych elementów polityki dotyczącej klimatu i energii na okres do 2030 r., wraz z systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), którego strukturę należy zmienić. Rozczarowuje więc fakt, że mimo wszystkich uznanych korzyści, jakie przynosi efektywność energetyczna, Komisja nie uwzględniła tego w swojej propozycji ramowej”.

Sirpa Hertell (FI/PPE) przedstawi projekt opinii w sprawie zielonej księgi w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 na 105. sesji plenarnej Komitetu w dniu 30 stycznia w Brukseli. Debata będzie transmitowana na żywo w internecie.

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów lokalnych i regionalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

David French

tel. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar