Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

CoR/14/006.nl

Brussel, 23 januari 2014

Klimaat- en energieplanen van de EU voor 2030 zijn weinig ambitieus en negeren lokale overheden

Het Comité van de Regio's is teleurgesteld over de milieuplannen voor 2030 die de Commissie gisteren heeft gepubliceerd. Het had gehoopt dat de voorstellen de lidstaten ertoe zouden aanzetten om in 2030 50% minder broeikasgassen uit te stoten, het aandeel van duurzame energie in de energiemix te verhogen en hun energie efficiënter te gebruiken. Sirpa Hertell (vicevoorzitster van de gemeenteraad van Espoo), rapporteur van het advies van het Comité over dit onderwerp, zei hierover: "In de EU, die verantwoordelijk is voor 10 à 11 % van de wereldwijde broeikasgasemissies, zijn structurele veranderingen nodig door middel van ambitieuze bindende doelstellingen, niet alleen voor broeikasgassen en duurzame energie, maar ook voor energie-efficiëntie. Anders komt haar ontwikkeling in de richting van groene en duurzame economische groei in gevaar".

De Europese Commissie begon vorig jaar maart, toen ze haar Groenboek publiceerde, met de eerste ronde van haar raadpleging over de doelstellingen voor 2030. Het Comité van de Regio's – de EU-assemblee van lokale en regionale overheden – zal tijdens zijn zitting van 30 januari in Brussel met een formeel antwoord komen. Sirpa Hertell (FI/EVP) verwacht van de andere lokale en regionale afgevaardigden alle steun te krijgen voor haar advies, waarin wordt aangedrongen op "vermindering van het energieverbruik, een grotere energie-onafhankelijkheid en vervanging van fossiele brandstoffen door energie uit hernieuwbare bronnen." Dat moet volgens het Comité bereikt worden door het aandeel van duurzame energie te verhogen, de broeikasgasuitstoot te verlagen tot 50% van het niveau in 1990 (10% meer dan de Commissie van plan is), en voor de lidstaten bindende doelstellingen voor energie-efficiëntie vast te leggen, iets waar de Commissie niet aan wil.

Sirpa Hertell: "We zijn blij met het voorstel van de Commissie om tot bindende doelstellingen voor broeikasgassen en duurzame energie te komen. Dankzij de eerdere doelstellingen voor 2020 is het aandeel van duurzame energie in de EU met 4,5% gestegen: de sector duurzame energie groeit en geeft een impuls aan het concurrentievermogen, creëert banen en trekt zeer welkome investeringen in onze gemeenten en regio's aan. Maar volgens Europa's lokale en regionale overheden moeten de lidstaten nog meer ambitie aan de dag leggen, en daarom stellen we voor de broeikasgasemissies met 50% omlaag te brengen. Bovendien zou het een gemiste kans zijn om geen bindende doelstellingen voor energie-efficiëntie vast te leggen. We zouden iets geleerd moeten hebben van de plannen voor 2020: alleen het doel voor energie-efficiëntie was niet bindend, en dat was nu net het enige doel dat niet werd gehaald. Bij de herziening van de EU-richtlijn over energie-efficiëntie moet daarom tot bindende doelstellingen worden besloten".

In het licht van een UNDP-rapport waarin staat dat lokale en regionale overheden verantwoordelijk zijn voor 70% van de mitigatiemaatregelen en 90% van de adaptatiemaatregelen had Hertell er ook kritiek op dat in de voorstellen van gisteren de rol van lokale en regionale overheden niet duidelijk wordt genoemd. "Lokale en regionale overheden helpen in belangrijke mate mee om een juiste aanpak van de klimaatverandering uit te werken en de gemeenten en regio's van de toekomst gestalte te geven. Ik vind het heel jammer dat hun rol niet goed wordt onderkend, terwijl zij wel verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van maatregelen voor klimaatbescherming en energiebesparing".

Bovendien, aldus Hertell, "hebben lokale en regionale overheden door middel van het advies van het Comité en succesvolle initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant aangetoond over de politieke wil te beschikken om de klimaatverandering aan te pakken. In Finland zijn bijvoorbeeld 14 koolstofneutrale gemeenten er in samenwerking met lokale bedrijven, beleidsmakers en bewoners in geslaagd om de uitstoot met 80% terug te dringen. De Commissie en de EU zouden in een definitieve overeenkomst moeten blijkgeven van eenzelfde ambitieniveau".

Anne Delvaux MEP (BE/EVP) was het hiermee eens: "Op 9 januari stemden de commissies ENVI en ITRE gezamenlijk voor drie bindende doelstellingen. De regionale en lokale overheden leveren een essentiële bijdrage aan het halen van onze klimaat- en energiedoelen. Dat hebben we in ons advies benadrukt.  Ik ben er ook van overtuigd dat energie-efficiëntie, samen met een structureel herzien ETS, een van de pijlers van het klimaat- en energiebeleid voor 2013 moet zijn. Helaas ruimt de Commissie er in haar voorstel geen plaats voor in, ondanks alle voordelen die aan energie-efficiëntie worden toegeschreven.

Sirpa Hertell (FI/EVP) zal haar advies Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 op 30 januari in Brussel toelichten tijdens de 105e zitting van het Comité van de Regio's. Het debat is via webstreaming online te volgen.

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

CvdR-website: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French

Telefoon: +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Eerdere persberichten

Your personal data are processed in accordance with the requirements of Regulation (CE) 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by EU institutions and bodies. You may, upon request, obtain the details of your personal data, rectify any inaccurate or incomplete personal data, or ask for your data to be removed from our mailing list.

Should you have any queries concerning the processing of your personal data, please address them to PresseCdr@cor.europa.eu. You can also send an email to the CoR Data protection officer data.protection@cor.europa.eu. As regards the processing of your personal data, you have a right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


Side Bar