Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL PL RO

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

CoR/14/006.fi

Bryssel 23. tammikuuta 2014

Vuoteen 2030 ulottuvat EU:n ilmasto- ja energiasuunnitelmat eivät ole riittävän kunnianhimoisia, eikä niissä oteta paikallis- ja aluehallintoa huomioon

Alueiden komitea on pettynyt Euroopan komission eilen julkaisemiin, vuoteen 2030 ulottuviin ympäristösuunnitelmiin. Komitea oli toivonut, että ehdotusten avulla velvoitettaisiin EU:n jäsenvaltiot vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia, lisättäisiin erilaisten uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja parannettaisiin energiatehokkuutta vuoteen 2030 mennessä. "EU:n osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 10–11 prosenttia, ja EU:ssa tarvitaan rakennemuutoksia ja kunnianhimoisia sitovia tavoitteita paitsi kasvihuonekaasujen ja uusiutuvan energian myös energiatehokkuuden osalta, mikäli unioni aikoo jatkaa ympäristömyönteisen ja kestävän talouskasvun tiellä", totesi Espoon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Sirpa Hertell, joka vastaa aihetta käsittelevän komitean lausunnon valmistelusta.

Euroopan komissio käynnisti vuoteen 2030 mennessä saavutettavia tavoitteita koskevan kuulemismenettelyn ensimmäisen vaiheen viime vuoden maaliskuussa, jolloin se julkaisi aihetta käsittelevän vihreän kirjansa. Alueiden komitea, joka on Euroopan alue- ja paikallisedustajien kokous, hyväksyy kannanottonsa virallisesti 30. tammikuuta 2014, kun komitean jäsenet kokoontuvat Brysselissä. Sirpa Hertell (FI, PPE) odottaa saavansa muilta paikallis- ja aluetason poliitikoilta täyden tuen lausunnolleen, jossa korostetaan tarvetta vähentää energiankulutusta, kasvattaa energiaomavaraisuutta ja siirtyä fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin. Komitean mukaan näihin tavoitteisiin on päästävä lisäämällä uusiutuvan energian osuutta, vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia vuoden 1990 tasosta (eli 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin komission eilen julkaisemissa suunnitelmissa esitetään) ja asettamalla jäsenvaltiolle sitovat energiatehokkuustavoitteet. Komissio on vastustanut ajatusta energiatehokkuustavoitteiden sitovuudesta.

Hertellin mukaan "komitea on tyytyväinen komission ehdotukseen ottaa käyttöön sitovat kasvihuonekaasuja ja uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet. Edelliset vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet ovat lisänneet uusiutuvan energian osuutta EU:ssa 4,5 prosenttia. Uusiutuva energia on kasvava ala, joka edistää kilpailukykyä, luo uusia työpaikkoja ja houkuttelee kipeästi kaivattuja investointeja kuntiin ja alueille. EU:n paikallis- ja alueviranomaiset vaativat jäsenvaltioita kuitenkin etenemään kunnianhimoisemmin, ja siksi komitea ehdottaa kasvihuonekaasupäästöihin 50 prosentin vähennystä. Lisäksi hyvä tilaisuus menee hukkaan, jos velvoittavia energiatehokkuustavoitteita ei aseteta. Meidän olisi pitänyt ottaa opiksi vuoteen 2020 ulottuvista puitteista: energiatehokkuustavoite on ainoa, joka ei ole sitova, ja se on myös ainoa, jota ei ole saavutettu. Nyt kun EU:n energiatehokkuusdirektiiviä vuoden lopulla tarkistetaan, on sovittava velvoittavista tavoitteista."

Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman UNDP:n raportin mukaan 70 prosenttia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi toteuttavista toimista ja 90 prosenttia sopeutumistoimista on paikallis- ja alueviranomaisten vastuulla. Tätä taustaa vasten Hertell kritisoi myös sitä, ettei komission ehdotuksissa viitata selkeästi paikallis- ja alueviranomaisten rooliin: "Paikallis- ja alueviranomaiset ovat avainasemassa ilmastonmuutosta ja tulevaisuuden yhdyskuntia koskevia ratkaisumalleja kehitettäessä. Olen erittäin pahoillani, ettei niiden roolia ole tunnustettu asianmukaisesta, vaikka ne vastaavat ilmastonsuojelu- ja energiansäästötoimien toteuttamisesta."

Hertellin mukaan "paikallis- ja alueviranomaiset ovat komitean lausunnon sekä kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kaltaisten onnistuneiden aloitteiden avulla osoittaneet, että niillä on poliittista tahtoa torjua ilmastonmuutosta ja että ne ovat sitoutuneet siihen. Esimerkiksi Suomessa 14 hiilineutraalia kuntaa tekee yhteistyötä paikallisten yritysten, poliittisten päättäjien ja asukkaiden kanssa vähentääkseen päästöjä 80 prosenttia. Kehotamme komissiota ja kaikkia EU:n jäsenvaltioita ottamaan tästä tavoitteesta mallia, kun lopullista sopimusta tehdään."

Euroopan parlamentin jäsen Anne Delvaux (BE, PPE) on asiasta samaa mieltä: "Euroopan parlamentin ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuusvaliokunta ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestivät 9. tammikuuta pitämässään yhteiskokouksessa kolmen sitovan tavoitteen puolesta. Paikallis- ja alueviranomaisilla on ratkaiseva rooli EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa, ja korostimme tätä mietinnössämme.  Olen myös vakuuttunut siitä, että energiatehokkuuden olisi oltava EU:n vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapolitiikan kulmakiviä rakenteellisesti uudistetun päästökauppajärjestelmän ohella. On pettymys huomata, että energiatehokkuuden kaikista tunnustetuista hyödyistä huolimatta komissio ei ole sisällyttänyt sitä politiikan puitteita koskevaan ehdotukseensa.

Sirpa Hertell esittelee lausuntoluonnoksensa "Vihreä kirja – Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030" alueiden komitean 105. täysistunnossa, joka pidetään Brysselissä 30. tammikuuta 2014. Keskustelua voi seurata suorana internetissä.

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 28:aa jäsenvaltiota. AK:n tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä niiden edustamat yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

AK:n verkkosivut: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

David French

P. +32 22822535

david.french@cor.europa.eu

Aiempiin lehdistötiedotteisiin


Side Bar