Navigation path

Left navigation

Additional tools

ReK:s plenarsession: Kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionsledamot Olli Rehn leder en debatt om tillväxtstrategin, ekonomisk återhämtning och EU:s prioriteringar 2014

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

CoR/14/003.sv

Bryssel den 24 januari 2014

ReK:s plenarsession: Kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionsledamot Olli Rehn leder en debatt om tillväxtstrategin, ekonomisk återhämtning och EU:s prioriteringar 2014

30–31 januari i Bryssel

Under Regionkommitténs (ReK) 105:e plenarsession den 30–31 januari kommer ReK:s ordförande Ramón Luis Valcárcel Siso tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och kommissionens vice ordförande Olli Rehn, ansvarig för ekonomiska och monetära frågor, att diskutera de största politiska och ekonomiska utmaningarna under 2014. I debatten med ReK:s ledamöter kommer man att fokusera på nuläget och framtiden för EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, ekonomisk styrning och den konsolidering av de offentliga finanserna som man skulle vilja att medlemsstaterna och de lokala myndigheterna vidtar från och med 2014. Greklands inrikesminister Yannis Michelakis kommer också att tala under plenarsessionen och redogöra för de viktigaste prioriteringarna under EU-ordförandeskapet.

Under årets första plenarsession kommer ReK att som en förberedelse inför ett år som kommer att få stor betydelse för EU:s framtid föra en debatt med ordförande José Manuel Barroso där man tar upp frågor som rör EU:s tillväxt och ekonomiska återhämtning, inklusive halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin, strukturfondernas roll samt kommunernas och regionernas bidrag inför valet till Europaparlamentet 2014. Under plenarsessionens andra dag kommer kommissionsledamot Olli Rehn att leda en debatt om ekonomisk styrning, fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen samt konsolideringen av de offentliga finanserna. Man ska även diskutera de nya "partner­skapen för sysselsättning, tillväxt och konkurrens", deras inverkan på regionerna och kommunerna och det sätt på vilket de kommer att komplettera de nya sammanhållnings- och investeringsfonderna.

Andra punkter på dagordningen:

Ekonomiska och monetära unionens (EMU) sociala dimension

Mot bakgrund av ett yttrande som utarbetats av Jean-Louis Destans (FR–PES), ordförande i departementsstyrelsen i Eure, kommer ReK:s ledamöter att anta sin ståndpunkt om kommissionens sedan länge emotsedda meddelande om EMU:s sociala dimension. ReK välkomnar initiativet som syftar till att utöka EMU:s nuvarande fyra pelare (ekonomi, budget, bankväsende och politik) med en social pelare, men framhåller att man för att kunna återvinna medborgarnas förtroende för det europeiska projektet måste kunna garantera sysselsättning och sociala normer av hög kvalitet. Föredraganden föreslår ett antal rekommendationer, inklusive en vidareutveckling av den föreslagna resultattavlan för viktiga sysselsättningsmässiga och sociala indikatorer samt införandet av ett system med ekonomiskt stöd till EMU-länderna och ett EU-system för arbetslöshetsförsäkring.

Klimat- och energipolitiken fram till 2030 samt transport av avfall

Som ett svar på den grönbok som Europeiska kommissionen offentliggjorde förra året kommer ReK:s ledamöter att diskutera ett yttrande om ramen för EU:s klimatförändrings- och energipolitik fram till 2030. I yttrandet, som utarbetats av Sirpa Hertell (FI–EPP) från Esbo stadsfullmäktige, stöder kommittén Europeiska kommissionens förslag om att medlemsstaterna ska åta sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 50 % jämfört med nivån år 1990 och att fastställa mål för förnybar energi och energieffektivitet. Man efterlyser också en strukturell reform av utsläppshandelssystemet, inbegripet en minskning av antalet utsläppsrätter.

ReK-ledamöterna kommer också att diskutera översynen av avfallstransporterna. Eftersom cirka 25 % av allt avfall skickas till länder utanför EU har kommissionen utarbetat förslag till en ändring av den nuvarande förordningen om avfallstransporter. I sin rapport välkomnar Paula Baker (UK–ALDE) omarbetningarna som ett sätt att förbättra genomförandet och säkerställa samstämmighet inom EU. Paula Baker kommer ändå att framhålla att de lokala och regionala myndigheterna måste engageras fullt ut i de samråd som ska ordnas, att tydliga mätbara mål måste fastställas och att de årliga inspektionsplanerna måste vara offentliga. I yttrandet efterlyser ReK än en gång EU-lagstiftning om miljöinspektioner och miljöövervakning och framhåller att kommissionen bör få inspektions­befogenheter.

Reformen av EU:s marknad för telekommunikation

Kommissionens långtgående förslag om att reformera den europeiska marknaden för tele­kommunikation inbegriper frågor av avgörande betydelse för hela EU, och särskilt för de lokala och regionala myndigheterna. ReK välkomnar förslagets övergripande syfte, men anser att det till stora delar ännu inte är färdigt att antas. De största problemen är överföringen av befogenheter rörande frekvensförvaltningen, ett gemensamt auktorisationsförfarande inom EU samt den alltför ambitiösa tidsplanen. Föredraganden för yttrandet, Frank Zimmermann (DE–PES), ledamot av Berlins delstats­parlament, framhåller att lokala och regionala rättsliga ramar måste beaktas liksom befintliga digitala klyftor mellan olika regioner. I yttrandet uppmanas kommissionen också att genom strukturfonderna stödja de lokala och regionala myndigheternas finansiering av digital infrastruktur i landsbygds­områden.

Konferens på temat "Kultur och kreativitet" den 29 januari

ReK kommer också att anordna en konferens på temat "Kultur och kreativitet – Europas regioner och kommuner gör skillnad", där deltagarna ges möjlighet att dela med sig av framgångsrika exempel på området och diskutera deras lokala inverkan. ReK kommer att ta tillfället i akt att betona behovet av en långsiktig vision med nära koppling till kultur och kreativitet samt att dessa sektorer behöver integreras bättre i EU:s tillväxtsstrategi. Huvudtalare är Mercedes Bresso, ReK:s första vice ordförande, Anton Rombouts, ordförande för ReK:s utskott med ansvar för kulturfrågor, och Androulla Vassiliou, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Plenarsessionen kommer att hållas i Europaparlamentet (rum JAN 2Q2).

Debatten direktsänds på www.cor.europa.eu.

Mer information:

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare från EU:s alla 28 medlemsstater. Ledamöternas uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritets­principen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

Regionkommitténs webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information, kontakta:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tfn +32 22822535

Mobil +32 473854759

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tfn +32 22822499

Mobil +32 473860530

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tfn +32 22822366
Mobil +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website