Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

CoR/14/003.pl

Bruksela, 24 stycznia 2014 r.

Sesja plenarna KR-u:
przewodniczący José Manuel Barroso i komisarz Olli Rehn
poprowadzą debatę na temat strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, ożywienia koniunktury i priorytetów UE na 2014 r.

30–31 stycznia, Bruksela

Na 105. sesji plenarnej Komitetu Regionów (KR) w dniach 30–31 stycznia odbędzie się debata na temat najważniejszych wyzwań politycznych i gospodarczych w 2014 r., w której wezmą udział: Ramón Luis Valcárcel Siso, przewodniczący KR-u, José Manuel Durão Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, i Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe. Dyskusja z członkami KR-u skupi się na aktualnym stanie i przyszłości unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, zarządzaniu gospodarczym i na działaniach na rzecz konsolidacji budżetowej, które ich zdaniem powinny być kontynuowane przez państwa członkowskie i władze lokalne w roku 2014 i później. Przewiduje się ponadto wystąpienie greckiego ministra spraw wewnętrznych Yannisa Michelakisa, który przedstawi główne priorytety prezydencji UE.

W ramach inauguracji pierwszej sesji plenarnej w 2014 r. i przygotowań do roku, który będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości UE, KR przeprowadzi debatę z przewodniczącym José Manuelem Barroso, w której poruszone zostaną kwestie dotyczące wzrostu gospodarczego UE i ożywienia koniunktury, w tym śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020”, roli funduszy strukturalnych i wkładu miast i regionów w kontekście europejskich wyborów w 2014 r. W drugim dniu sesji plenarnej komisarz Olli Rehn poprowadzi debatę na temat zarządzania gospodarczego, ukończenia tworzenia unii gospodarczej i walutowej, oraz konsolidacji budżetowej. Uczestnicy dyskusji omówią także nowe „partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności” i zastanowią się nad ich skutkami dla miast i regionów oraz nad tym, w jaki sposób uzupełnią one nowe fundusze spójności i fundusze inwestycyjne.

Ponadto w porządku obrad sesji plenarnej znajdą się:

Społeczny wymiar unii gospodarczej i walutowej (UGW)

Biorąc za punkt wyjścia opinię sporządzoną przez Jeana-Louisa DESTANSA (FR/PSE), przewodniczącego Rady Departamentu Eure, członkowie KR-u przyjmą stanowisko w sprawie długo oczekiwanego komunikatu Komisji dotyczącego społecznego wymiaru UGW. KR pozytywnie odnosi się do inicjatywy Komisji mającej na celu dołączenie filaru społecznego do obecnych filarów UGW (gospodarczego, budżetowego, bankowego i politycznego) i przekonuje, że zapewnienie wysokiej jakości miejsc pracy i standardów socjalnych jest niezbędne do tego, by przywrócić zaufanie obywateli do projektu europejskiego. Sprawozdawca formułuje szereg zaleceń dotyczących dalszego rozszerzenia zaproponowanej tabeli kluczowych wskaźników zatrudnienia i wskaźników socjalnych oraz wprowadzenia systemu przyznawania pomocy finansowej krajom należącym do UGW, a także unijnego systemu świadczeń dla bezrobotnych.

Polityka w zakresie klimatu i energii do roku 2030 i przemieszczanie odpadów

Członkowie KR-u omówią opinię dotyczącą ram polityki UE w zakresie klimatu i energii do roku 2030, opracowaną w reakcji na opublikowaną w zeszłym roku zieloną księgę Komisji Europejskiej na ten temat. Autorka opinii Sirpa Hertell (FI/PPE), wiceprzewodnicząca Rady Miasta Espoo, namawia Komisję Europejską, by zobowiązać państwa członkowskie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 50% poziomu z 1999 r. i by wyznaczyć cele dotyczące energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Opowiada się także za strukturalną reformą unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym za zmniejszeniem liczby uprawnień do emisji.

Członkowie KR-u rozważą też zmiany w regulacjach dotyczących przemieszczania odpadów. Z uwagi na to, że około 25% odpadów przemieszczanych jest poza obszar UE, Komisja przedstawiła propozycje zmian obecnego rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. W opinii sporządzonej przez Paulę Baker (UK, ALDE) Komitet wyraża zadowolenie z powodu zaproponowanych zmian, uznając, że poprawią one egzekwowanie odpowiednich przepisów i zapewnią ich spójność w obrębie UE. Paula Baker przekonuje jednak, że wszystkie konsultacje należy prowadzić z pełnym udziałem władz lokalnych i regionalnych. Opowiada się także za wyznaczeniem jasnych i wymiernych celów i upublicznianiem dorocznych planów inspekcji. Powtarza także wcześniejszy apel KR-u o wprowadzenie unijnych przepisów dotyczących inspekcji i nadzoru w zakresie ochrony środowiska, w tym uprawnień kontrolnych dla Komisji.

Reforma unijnego rynku łączności elektronicznej

Szeroko zakrojona propozycja Komisji dotycząca zreformowania europejskiego rynku łączności elektronicznej obejmuje kwestie o zasadniczym znaczeniu dla całej UE, zwłaszcza zaś władz lokalnych i regionalnych. KR z zadowoleniem przyjmuje ogólny cel wniosku, stwierdza jednak, że w znacznej części nie jest on jeszcze gotowy do przyjęcia. Główne zastrzeżenia KR-u budzi przekazanie uprawnień w zakresie zarządzania widmem radiowym, jednolita unijna procedura udzielania zezwolenia i nadmiernie ambitny harmonogram. Sprawozdawca opinii Frank Zimmermann (DE/PSE), członek Izby Deputowanych Berlina, przekonuje, że należy uwzględnić lokalne i regionalne ramy regulacyjne, a także istniejącą między regionami przepaść cyfrową. Wzywa także Komisję do wspierania samorządów w finansowaniu infrastruktury cyfrowej na obszarach wiejskich za pomocą funduszy strukturalnych.

Konferencja na temat kultury i kreatywności, 29 stycznia

KR zorganizuje ponadto konferencję pt. „Kultura i kreatywność – regiony i miasta Europy mogą wiele zmienić”, która umożliwi uczestnikom podzielenie się przykładami sukcesu w tych sektorach i omówienie ich wpływu na rozwój lokalny. Wydarzenie to będzie dla KR-u okazją do zwrócenia uwagi na potrzebę opracowania długoterminowej wizji, która byłaby blisko związana z kulturą i kreatywnością, a także do wezwania do ściślejszego zintegrowania tych sektorów z unijną strategią na rzecz wzrostu gospodarczego. Głównymi prelegentami będą: pierwsza wiceprzewodnicząca KR-u Mercedes Bresso, przewodniczący komisji KR-u ds. kultury Anton Rombouts i europejska komisarz odpowiedzialna za edukację, kulturę, wielojęzyczność i młodzież Androulla Vassiliou.

Sesja plenarna odbędzie się w budynku Parlamentu Europejskiego (sala JAN 2Q2).

Debaty będzie można oglądać na żywo na stronie: www.cor.europa.eu.

Dodatkowe informacje:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Strony internetowe KR-u: www.cor.europa.eu.

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela(ją):

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tel: +32 2 282 2461

Mobile: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

Mobile: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

Mobile: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tel: +32 2 282 23 66
Mobile: +32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Your personal data are processed in accordance with the requirements of Regulation (CE) 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by EU institutions and bodies. You may, upon request, obtain the details of your personal data, rectify any inaccurate or incomplete personal data, or ask for your data to be removed from our mailing list.

Should you have any queries concerning the processing of your personal data, please address them to PresseCdr@cor.europa.eu. You can also send an email to the CoR Data protection officer data.protection@cor.europa.eu. As regards the processing of your personal data, you have a right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.


Side Bar