Navigation path

Left navigation

Additional tools

Commissievoorzitter Barroso en eurocommissaris Rehn leiden discussie over groeistrategie, economisch herstel en de prioriteiten van de EU voor 2014

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

CoR/14/003.nl

Brussel, 24 januari 2014

Commissievoorzitter Barroso en eurocommissaris Rehn leiden discussie over groeistrategie, economisch herstel en de prioriteiten van de EU voor 2014

30 en 31 januari 2014, Brussel

CvdR-voorzitter Valcárcel krijgt op de 105e Zitting die het CvdR op 30 en 31 januari a.s. zal houden, gezelschap van Commissievoorzitter Jose Manuel Durão Barroso en van Olli Rehn, die als vicevoorzitter van de Commissie belast is met economische en monetaire aangelegenheden, en zal samen met hen in discussie gaan over de politieke en economische uitdagingen waarvoor de EU staat in 2014. In de discussie met de leden van het CvdR zal worden stilgestaan bij de strategie van de EU voor groei en werkgelegenheid (nu en later), economische governance en de pogingen die volgens hen door de lidstaten en lokale overheden moeten worden ondernomen om - in 2014 en daarna - de begroting te consolideren. Yannis Michelakis, Grieks minister van Binnenlandse zaken, zal op deze zitting de voornaamste prioriteiten voor het EU-voorzitterschap van zijn land komen uiteenzetten.

Om een stempel op deze eerste zitting in 2014 te zetten en zich op te maken voor een jaar waarin de toekomst van de EU op het spel staat, zal het CvdR in discussie gaan met Commissievoorzitter Barroso, die een toespraak zal houden over vraagstukken in verband met groei en economisch herstel in de EU. Daaronder vallen de tussentijdse herziening van de Europa 2020-strategie, de rol van de structuurfondsen en de bijdrage van steden en regio's aan de Europese verkiezingen in 2014. Op de tweede dag van de zitting zal eurocommissaris Olli Rehn voorgaan in een discussie over economische governance, de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en begrotingsconsolidatie. Ook zal van gedachten worden gewisseld over de nieuwe "partnerschappen" voor banen, groei en concurrentievermogen, de gevolgen daarvan voor regio's en steden en de wijze waarop die partnerschappen de nieuwe cohesie- en investeringsfondsen gaan aanvullen.

Andere agendapunten:

De sociale dimensie van de EMU

De leden van het CvdR zullen hun standpunt over de lang verwachte Mededeling van de Commissie inzake de sociale dimensie van de EMU bepalen op grond van een door Jean-Louis Destans (FR/PSE), voorzitter van de algemene raad van Eure, voorbereid advies. Daarin toont het CvdR zich ingenomen met het initiatief om aan de al bestaande pijlers van de EMU (economische, begrotings-, banken- en politieke pijlers) een sociale pijler toe te voegen en brengt het naar voren dat de waarborging van hoogwaardige banen, evenals sociale normen onmisbaar zijn voor het herstel van het vertrouwen van de burgers in het Europese project. De rapporteur beveelt o.m. aan om het voorgestelde scorebord voor werkgelegenheids- en sociale indicatoren verder te ontwikkelen en een stelsel van financiële steun aan EMU-landen en werkloosheidsuitkeringen van de EU in te voeren.

Klimaat- en energiebeleid tot 2030 en de overbrenging van afvalstoffen

Als reactie op het vorig jaar door de Commissie uitgebrachte Groenboek zullen de leden van het CvdR een advies over de randvoorwaarden voor het klimaat- en energiebeleid tot 2030 bespreken. In dit door Sirpa Hertell (FI/EVP), lid van de stadsraad van Espoo, voorbereide advies wordt steun uitgesproken voor voorstellen van de Commissie om de lidstaten hun broeikasgasemissies (in vergelijking met 1990) te laten halveren en worden er streefcijfers voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie vastgelegd. Ook wordt een lans gebroken voor de structurele hervorming van het emissiehandelssysteem, waaronder een vermindering van het aantal emissiecertificaten.

Ook willen de leden van het CvdR zich bezinnen op de mogelijke herziening van de Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen. Nu ongeveer een kwart van alle afval de EU wordt uitgestuurd, heeft de Commissie voorstellen gedaan voor wijzigingen in de huidige Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen. In het verslag dat Paula Baker (UK/ALDE)daarover heeft uitgebracht, worden die wijzigingen toegejuicht als middel om meer samenhang te brengen in het beleid in de EU en de handhaving ervan te verbeteren. Daaraan voegt Paula Baker echter toe dat lokale en regionale overheden als volwaardige partners bij raadplegingen moeten worden betrokken, dat er duidelijke meetbare streefcijfers moeten worden vastgelegd en dat jaarlijkse inspectieprogramma's openbaar moeten worden gemaakt. In het advies wordt terugverwezen naar al eerdere oproepen van het CvdR om EU-wetgeving over milieu-inspecties en -toezicht uit te vaardigen, waarbij inspectiebevoegdheden bij de Commissie moeten worden gelegd.

Hervorming van de markt van de EU voor telecommunicatie

Het vérstrekkende voorstel van de Commissie om de markt voor telecommunicatie te hervormen, betreft vraagstukken die van doorslaggevend belang zijn voor de hele EU, en dan vooral voor lokale en regionale overheden. Het CvdR stemt in met het algemene doel ervan, maar acht het voorstel grotendeels nog niet klaar voor goedkeuring. Belangrijke zorgpunten zijn de overdracht van bevoegdheid voor frequentiebeheer, de gemeenschappelijke EU-procedure voor vergunningen en het veel te ambitieuze tijdschema. Frank Zimmermann (DE/PSE), lid van het Berlijnse parlement en rapporteur voor het advies hierover voert aan evengoed rekening moet worden gehouden met lokale en regionale rechtskaders als met de bestaande digitale discrepanties in en tussen regio's. De Commissie wordt dringend gevraagd om lokale en regionale overheden - met behulp van de structuurfondsen - digitale infrastructuurwerken op het platteland te helpen financieren.

"Cultuur en creativiteit"-Conference op 29 januari

Het CvdR wil een conferentie over "Cultuur en creativiteit - Europa’s regio's en steden maken het verschil" organiseren. Deelnemers aan deze conferentie kunnen gebruik maken van de kans om geslaagde praktijkvoorbeelden uit te wisselen en na te gaan wat de lokale impact ervan was. Het CvdR wil dit evenement aangrijpen om op de noodzaak van een langetermijnvisie op cultuur en creativiteit te wijzen en erop aan te dringen dat beide beter worden verwerkt in de EU-strategie voor groei. Prominente sprekers zijn Mercedes Bresso, eerste vicevoorzitster van het CvdR, Anton Rombouts, voorzitter van de CvdR-commissie voor cultuur, en Androulla Vassiliou, eurocommissaris voor onderwijs, cultuur, veeltaligheid en jeugd, e.a.

Deze zitting zal plaatsvinden in het gebouw van het Europees Parlement (zaal JAN 2Q2).

De debatten zijn via webstreaming te volgen op www.cor.europa.eu.

Meer informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

CvdR-website: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tel: +32 2 282 2461

Mobiel: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

Mobiel: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

Mobiel: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tel : + 32 2 282 2366
Mobiel: + 32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website