Navigation path

Left navigation

Additional tools

Regioonide Komitee täiskogu istungjärk: president Barroso ja volinik Rehn juhivad arutelu majanduskasvu strateegia, majanduse elavdamise ja ELi prioriteetide üle 2014. aastal

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Pressiteade

ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu

CoR/14/003.et

Brüssel, 24. jaanuar 2014

Regioonide Komitee täiskogu istungjärk: president Barroso ja volinik Rehn juhivad arutelu majanduskasvu strateegia, majanduse elavdamise ja ELi prioriteetide üle 2014. aastal

30.–31. jaanuar, Brüssel

Regioonide Komitee täiskogu 105. istungjärgul 30.–31. jaanuaril ühinevad komitee presidendi Ramón Luis Valcárcel Sisoga Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Durão Barroso ja Euroopa Komisjoni asepresident, majandus- ja rahandusküsimuste volinik Olli Rehn, et arutleda 2014. aasta peamiste poliitiliste ja majandusalaste väljakutsete üle. Komitee liikmetega peetavas arutelus keskendutakse ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegia hetkeseisule ja tulevikule, majandusjuhtimisele ning eelarve konsolideerimise jõupingutustele, mida oodatakse liikmesriikidelt ja kohalikelt omavalitsustelt 2014. aastal ja edaspidi. Täiskogul esineb sõnavõtuga ka Kreeka siseminister Yannis Michelakis, kes tutvustab Kreeka ELi eesistumise aja peamisi prioriteete.

Märkimaks oma täiskogu esimest istungjärku 2014. aastal ja valmistumaks aastaks, mis mõjutab ELi tulevikku, korraldab komitee arutelu president Barrosoga, kes käsitleb ELi majanduskasvu ja majanduse elavdamise küsimusi, sealhulgas strateegia „Euroopa 2020” vahekokkuvõtet, struktuurifondide rolli ning linnade ja piirkondade panust Euroopa Parlamendi valimiste eel. Täiskogu teisel päeval juhib volinik Olli Rehn majandusjuhtimise, majandus- ja rahaliidu lõpuleviimise ja eelarve konsolideerimise teemalist arutelu. Samuti arutatakse uusi tööhõive, majanduskasvu ja konkurentsivõime partnerlusi, nende mõju piirkondadele ja linnadele ning seda, mil viisil need täiendavad uusi ühtekuuluvus- ja investeerimisfonde.

Samuti täiskogu istungjärgu päevakorras

Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne mõõde

Eure'i departemangu volikogu esimehe Jean-Louis Destans'i (FR/PES) koostatud arvamuse alusel võtavad komitee liikmed vastu oma seisukoha komisjoni kauaoodatud teatise suhtes, milles käsitletakse majandus- ja rahaliidu sotsiaalset mõõdet. Kuigi komitee tervitab algatust, mille eesmärk on lisada majandus- ja rahaliidu olemasolevatele sammastele (majandus-, eelarve-, pangandus- ja poliitiline sammas) ka sotsiaalne sammas, leiab ta, et kvaliteetse tööhõive ja sotsiaalsete standardite tagamine on väga vajalik selleks, et võita tagasi kodanike usaldus Euroopa projekti vastu. Raportöör esitab mitmeid soovitusi, sealhulgas kavandatud peamiste tööhõive- ja sotsiaalnäitajate tulemustabeli edasiarendamine, majandus- ja rahaliidu riikidele mõeldud finantsabi süsteemi ning ELi töötushüvitiste süsteemi kasutuselevõtt.

Kliima- ja energiapoliitika 2030. aastani ning jäätmesaadetised

Vastusena eelmisel aastal avaldatud Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule arutavad komitee liikmed arvamust „ELi kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030. aastani”. Arvamuses, mille koostas Sirpa Hertell (FI/EPP) Espoo linnavolikogust, toetatakse Euroopa Komisjoni ettepanekuid kohustada liikmesriike vähendama kasvuhoonegaase 50 % võrra võrreldes 1990. aastate tasemega ning seada taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärgid. Samuti kutsutakse arvamuses üles viima läbi heitkogustega kauplemise süsteemi struktuurireformi, vähendades muu hulgas mitmeid saastekvoote.

Komitee liikmed käsitlevad ka jäätmesaadetiste küsimuse läbivaatamist. Kuna ligikaudu 25 % jäätmetest saadetakse väljapoole ELi, on komisjon koostanud ettepanekud praeguse jäätmesaadetiste direktiivi muutmiseks. Ühendkuningriiki esindava Paula Bakeri (UK/ALDE) koostatud aruandes tervitatakse muudatusi kui vahendit paremaks jõustamiseks ja järjepidevuse tagamiseks ELis. Paula Baker leiab siiski, et kõikidesse konsultatsioonidesse tuleb täielikult kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, samuti tuleb seada selged mõõdetavad eesmärgid ning avaldada iga-aastased kontrollikavad. Arvamuses korratakse komitee varasemaid üleskutseid keskkonnakontrolli ja -järelevalvet, sealhulgas komisjonile antud kontrollivolitusi käsitlevate ELi õigusaktide vastuvõtmiseks.

Euroopa elektroonilise side turureform

Komisjoni kaugeleulatuv ettepanek reformida Euroopa elektroonilise side turgu hõlmab kogu ELi ning eelkõige kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks kriitilise tähtsusega küsimusi. Komitee tervitab üldeesmärki, ent leiab, et suur osa ettepanekust ei ole veel vastuvõtmiseks valmis. Peamised mureküsimused puudutavad raadiospektri haldamise pädevuste üleandmist, ELi ühtse loa andmise menetlust ja liiga ambitsioonikat ajakava. Arvamuse raportöör, Berliini esindajatekoja liige Frank Zimmermann (DE/PES) leiab, et arvesse tuleb võtta nii kohaliku ja piirkondliku tasandi õigusraamistikke kui ka piirkondadevahelisi digitaalseid lõhesid. Arvamuses kutsutakse komisjoni üles toetama struktuurifondide kaudu kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi digitaalse taristu rahastamisel maapiirkondades.

Kultuuri ja loovuse konverents – 29. jaanuar

Komitee korraldab konverentsi teemal „Kultuur ja loovus – Euroopa piirkonnad ja linnad muutuste esirinnas”, kus antakse osalejatele võimalus tutvustada valdkonna edulugusid ja analüüsida nende kohalikku mõju. Komitee kasutab üritust selleks, et rõhutada vajadust kultuuri ja loovusega tihedalt seotud pikaajalise visiooni järele ning kutsuda üles siduma neid sektoreid paremini ELi majanduskasvu strateegiaga. Peamiste kõnelejate hulka kuuluvad Regioonide Komitee esimene asepresident Mercedes Bresso, Regioonide Komitee kultuurivaldkonnaga tegeleva komisjoni esimees Anton Rombouts ja Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Täiskogu istungjärk toimub Euroopa Parlamendi hoones (ruum JAN 2Q2).

Arutelud kantakse reaalajas üle aadressil www.cor.europa.eu.

Lisateave:

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kõigi 28 liikmesriigi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondlikke ja kohalikke pädevusi.

Regioonide Komitee veebileht: www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Lisateave:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tel: +32 2 282 2461

Mobiil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

Mobiil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

Mobiil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tel: +32 2 282 23 66
Mobiil: +32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website