Navigation path

Left navigation

Additional tools

Σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ: ο Πρόεδρος Barroso και ο επίτροπος Rehn θα πρωτοστατήσουν στη συζήτηση με θέμα «Στρατηγική για την ανάπτυξη, οικονομική ανάκαμψη και προτεραιότητες της ΕΕ για το 2014».

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

CoR/14/003.el

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2014

Σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ: ο Πρόεδρος Barroso και ο επίτροπος Rehn θα πρωτοστατήσουν στη συζήτηση με θέμα «Στρατηγική για την ανάπτυξη, οικονομική ανάκαμψη και προτεραιότητες της ΕΕ για το 2014».

Βρυξέλλες, 30-31 Ιανουαρίου 2014

Κατά τη διάρκεια της 105ης συνόδου ολομέλειας της 30-31 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Valcárcel θα συμμετάσχει μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Durão Barroso και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την οικονομική και νομισματική πολιτική, κ. Olli Rehn στη συζήτηση των κυριότερων πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων του 2014. Η συζήτηση με τα μέλη της ΕτΠ θα επικεντρωθεί στην κατάσταση και το μέλλον της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, την οικονομική διακυβέρνηση και στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που θα ήθελαν να υλοποιήσουν τα κράτη μέλη και οι αυτοδιοικητικές αρχές από το 2014 και πέρα​​. Ο υπουργός εσωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης, κ. Γιάννης Μιχελάκης, θα παρουσιάσει στην ολομέλεια τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας της ΕΕ.

Για να σηματοδοτήσει την πρώτη σύνοδο ολομέλειάς της το 2014 και να προετοιμαστεί για ένα έτος που θα επηρεάσει το μέλλον της ΕΕ, η ΕτΠ θα διοργανώσει συζήτηση με τον Πρόεδρο Barroso, που θα υπεισέλθει στα θέματα της ανάπτυξης της ΕΕ και της οικονομικής ανάκαμψης και θα καλύψει και την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, το ρόλο των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και τη συμβολή των πόλεων και των περιφερειών εν όψει των ευρωεκλογών του 2014. Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου, ​​ο Επίτροπος Olli Rehn θα πρωτοστατήσει στη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση, την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θα συζητηθούν επίσης οι νέες «Εταιρικές σχέσεις για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα», ο αντίκτυπός τους στις περιφέρειες και τις πόλεις και ο τρόπος με τον οποίο θα συμπληρώσουν τα νέα ταμεία συνοχής και επενδύσεων.

Άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνόδου:

Η κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)

Με βάση γνωμοδότηση που εκπόνησε ο κ. Jean-Louis Destans (FR/PSE), πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Eure, τα μέλη της ΕτΠ θα υιοθετήσουν τη θέση τους σχετικά με την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Η ΕτΠ χαιρετίζει την πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να προσθέσει έναν κοινωνικό πυλώνα στους ήδη υφιστάμενους πυλώνες της ΟΝΕ (οικονομικό, δημοσιονομικό, τραπεζικό και πολιτικό). Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της απασχόλησης και των κοινωνικών προτύπων είναι απαραίτητη για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ο εισηγητής προτείνει μια σειρά συστάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η περαιτέρω ανάπτυξη του προτεινόμενου πίνακα επιδόσεων με δείκτες για την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα, η εισαγωγή ενός συστήματος οικονομικής βοήθειας προς τις χώρες της ΟΝΕ, καθώς και ενός συστήματος ασφάλισης για την παροχή επιδομάτων ανεργίας της ΕΕ.

Πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζονται το 2030 και μεταφορές αποβλήτων

Ανταποκρινόμενα στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε το παρελθόν έτος, τα μέλη της ΕτΠ θα συζητήσουν γνωμοδότηση σχετικά με το ολοένα και πιο αμφιλεγόμενο πλαίσιο για τις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το 2030. Η γνωμοδότηση που εκπονήθηκε από την κ. Sirpa Hertell (FI/EPP), δημοτική σύμβουλο Espoo, καλεί την ΕΕ να δεσμεύσει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και να ορίσουν στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Ζητείται, επίσης, η αναδιάρθρωση του συστήματος εμπορίας εκπομπών, συμπεριλαμβανομέης της μείωσης του αριθμού των πιστοποιητικών εκπομπών.

Τα μέλη της ΕτΠ θα εξετάσουν επίσης το θέμα των μεταφορών αποβλήτων. Δεδομένου ότι περί το 25% των αποβλήτων αποστέλλονται εκτός ΕΕ, η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού περί αποβλήτων πλοίων. Η έκθεση της κ.  Paula BAKER (UK/ADLE) χαιρετίζει τις αναθεωρήσεις ως μέσο για την καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας και τη διασφάλιση της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κ. BAKER θα υποστηρίξει, ωστόσο, ότι όλες οι διαβουλεύσεις πρέπει να διεξάγονται με την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ότι πρέπει να οριστούν σαφείς στόχοι και ότι τα ετήσια σχέδια ελέγχου πρέπει να δημοσιοποιούνται. Η γνωμοδότηση επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις της ΕτΠ να νομοθετήσει η ΕΕ για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και την εποπτεία, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης ελεγκτικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.

Η μεταρρύθμιση της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ

Η πρόταση Επιτροπής για την εκτεταμένη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών καλύπτει θέματα κρίσιμης σημασίας για ολόκληρη την ΕΕ, και ιδιαίτερα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η ΕτΠ επικροτεί το γενικό στόχο, υποστηρίζει όμως ότι μεγάλα τμήματα της πρότασης δεν είναι ακόμη έτοιμα για έγκριση. Τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση αρμοδιότητας της διαχείρισης συχνοτήτων, την ενιαία διαδικασία έγκρισης της ΕΕ, καθώς και το υπερβολικά φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Ο εισηγητής της γνωμοδότησης, Frank Zimmermann (DE/PES), Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βερολίνου, υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τοπικά και περιφερειακά νομικά πλαίσια, καθώς και τα υφιστάμενα ψηφιακά χάσματα μεταξύ των περιφερειών. Η γνωμοδότηση καλεί, επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίζει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές με τη χρηματοδότηση των ψηφιακών υποδομών στις αγροτικές περιοχές από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Διάσκεψη με θέμα «Πολιτισμός και δημιουργικότητα» - 29 Ιανουαρίου

Η ΕτΠ θα διοργανώσει επίσης διάσκεψη με θέμα «Πολιτισμός και Δημιουργικότητα - οι περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης κάνουν τη διαφορά» η οποία θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναφερθούν σε ιστορίες επιτυχίας από το πεδίο και να εξετάσουν τον τοπικό τους αντίκτυπο. Η ΕτΠ θα χρησιμοποιήσει την εκδήλωση για να τονίσει την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη προοπτική στενά συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, και να απευθύνει έκκληση για την καλύτερη ενσωμάτωση των τομέων αυτών στη στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους κεντρικούς ομιλητές περιλαμβάνονται η κυρία Mercedes Bresso, Α 'Αντιπρόεδρος της ΕτΠ, ο κ. Anton Rombouts, πρόεδρος της επιτροπής της ΕτΠ για θέματα πολιτισμού, και η κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας.

Η 104η σύνοδος ολομέλειας θα διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αίθουσα JAN 2Q2).

Οι συζητήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά στη διεύθυνση www.cor.europa.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην ΕΕ από τα 28 κράτη μέλη. Αποστολή της είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

Pierluigi BODA

(ΙΤ, EN)

Tηλ.: +32 2 282 2461

Κινητό: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tηλ.: +32 2 282 2535

Κινητό: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Τηλ.: +32 2.282.2499

Κινητό: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Τηλ.: +32 2 282 23 66
Κινητό: +32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website