Navigation path

Left navigation

Additional tools

Regionsudvalgets plenarforsamling: formand Barroso og kommissær Rehn skyder debatten om vækststrategi, økonomisk genopretning og EU's prioriteter for 2014 i gang

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

CdR/14/003.da

Bruxelles, den 24. januar 2014

Regionsudvalgets plenarforsamling: formand Barroso og kommissær Rehn skyder debatten om vækststrategi, økonomisk genopretning og EU's prioriteter for 2014 i gang

30.-31. januar, Bruxelles

På Regionsudvalgets (RU's) 105. plenarforsamling den 30.-31. januar får udvalgets formand, Ramón Luis Valcárcel, selskab af Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og næstformand for økonomiske og monetære anliggender, Olli Rehn, til en debat om de største politiske og økonomiske udfordringer i 2014. Debatten med RU's medlemmer vil primært angå situationen og fremtiden for EU's vækst- og beskæftigelsesstrategi, den økonomiske styring og den finanspolitiske konsolidering, som de gerne ser, at medlemsstaterne og de lokale myndigheder søger gennemført fra og med 2014. Også Grækenlands indenrigsminister, Yannis Michelakis, vil være til stede for at fremlægge EU-formandskabets vigtigste prioriteter.

For at markere udvalgets første plenarforsamling i 2014 og startskuddet til et år, der vil få betydning for EU's fremtid, vil der være en debat med formand Barroso om spørgsmål som vækst og økonomisk genopretning i EU, herunder midtvejsevalueringen af Europa 2020-strategien, strukturfondenes rolle og byers og regioners bidrag med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2014. På plenarforsamlingens anden dag åbner kommissær Olli Rehn debatten om økonomisk styring, endelig gennemførelse af Den Økonomiske og Monetære Union og finanspolitisk konsolidering. De nye "partnerskaber for beskæftigelse, vækst og konkurrenceevne", virkningerne for regioner og byer, og hvordan de vil være et supplement til de nye samhørigheds- og investeringsfonde vil også blive inddraget i debatten.

Også på dagsordenen:

Den sociale dimension af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)

Med udgangspunkt i en udtalelse udarbejdet af Jean-Louis Destans (FR/PSE), formand for regionalrådet i Eure, vil RU vedtage en holdning til Kommissionens længe ventede meddelelse om ØMU'ens sociale dimension. Regionsudvalget er positivt over for initiativet, der sigter mod at tilføje en social søjle til ØMU'ens nuværende (økonomiske, budgetmæssige, bank- og politiske) søjler, idet det mener, at det kun er garantier for beskæftigelse og sociale standarder af høj kvalitet, der kan få borgerne til igen at tro på det europæiske projekt. Ordføreren formulerer en række anbefalinger, bl.a. om videreudvikling af den foreslåede resultattavle for beskæftigelsesmæssige og sociale nøgleindikatorer, indførelse af en finansiel støtteordning for lande i ØMU'en og en EU-ordning for arbejdsløshedsunderstøttelse.

Klima- og energipolitikken frem til 2030 og overførsel af affald

Som svar på Kommissionens grønbog fra sidste år vil RU's medlemmer debattere en udtalelse om rammen for EU's klima- og energipolitik frem til 2030. Udtalelsen udarbejdet af Sirpa Hertell (FI/PPE), medlem af byrådet i Espoo, støtter Kommissionens forslag om at forpligte medlemsstaterne til at nedbringe drivhusgasserne med 50 % i forhold til 1990-niveauet og fastsætte mål for vedvarende energi og energieffektivitet. Den anbefaler desuden strukturreformer af ETS, bl.a. en reduktion af antallet af emissionskvoter.

Også revisionen af reglerne om affaldsoverførsel vil blive behandlet af RU's medlemmer. EU sender ca. 25 % af sit affald til lande uden for EU, hvilket har fået Kommissionen til at stille forslag om en ændring af den gældende forordning om overførsel af affald. UK's Paula Baker (UK/ALDE) bifalder i sin udtalelse revisionen, som hun ser som en metode til at forbedre håndhævelsen og sikre samme regler i EU. Hun gør dog gældende, at alle høringer må gennemføres med fuld inddragelse af de lokale og regionale myndigheder, der må opstilles klare mål og offentliggøres årlige inspektionsplaner. I udtalelsen gentages Regionsudvalgets tidligere efterlysninger af EU-lovgivning om miljøinspektioner og -overvågning, herunder inspektionsbeføjelser for Kommissionen.

Reform af telekommunikationsmarkedet i EU

Kommissionens vidtrækkende forslag om en reform af det europæiske telekommunikationsmarked behandler spørgsmål af kritisk betydning for hele EU og især for de lokale og regionale myndigheder. RU hilser det overordnede mål velkommen, men mener, at store dele af forslaget endnu ikke er klar til vedtagelse. Det er først og fremmest overførslen af beføjelser til at tildele frekvenser, den fælles tilladelsesprocedure i hele EU samt den alt for ambitiøse tidsplan, der vækker betænkeligheder. Ordfører for udtalelsen, Frank Zimmermann (DE/PSE), medlem af Berlins delstatsparlament, gør gældende, at de juridiske rammer på lokalt og regionalt plan og den digitale kløft mellem regioner må tages med i overvejelserne. Desuden opfordres Kommissionen til at støtte lokale og regionale myndigheders finansiering af digital infrastruktur i landdistrikter med midler fra strukturfondene.

Konference om "Kultur og kreativitet" – 29. januar

Regionsudvalget afholder en konference om "Kultur og kreativitet – Europas regioner og byer gør en forskel", som giver deltagerne mulighed for at udveksle lokale og regionale succeshistorier og se nærmere på, hvordan de har påvirket lokalområdet. RU's tanke er at bruge konferencen som en anledning til at fremhæve behovet for en langsigtet vision tæt knyttet til kultur og kreativitet og opfordre til, at disse sektorer integreres tættere i EU's vækststrategi. Hovedtalerne bliver bl.a. Mercedes Bresso, RU's første næstformand, Anton Rombouts, formand for RU's underudvalg for kultur, og Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Plenarforsamlingen holdes i Europa-Parlamentet (mødesal JAN 2Q2)

Debatterne kan følges live på www.cor.europa.eu.

Yderligere oplysninger:

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's politiske forsamling af regionale og lokale repræsentanter fra alle 28 medlemsstater. Dets opgave er at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtet til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder tilsidesættes, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Regionsudvalgets hjemmeside: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tlf.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tlf: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tlf.: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tlf: +32 2 282 23 66
Mobil+32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website