Navigation path

Left navigation

Additional tools

Plenární zasedání VR: předseda Komise Barroso a komisař Rehn povedou diskusi o strategii pro růst, o hospodářském oživení a prioritách EU v roce 2014

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

CoR/14/003.cs

V Bruselu dne 24. ledna 2014

Plenární zasedání VR: předseda Komise Barroso a komisař Rehn povedou diskusi o strategii pro růst, o hospodářském oživení a prioritách EU v roce 2014

30. a 31. ledna 2014, Brusel

Na 105. plenárním zasedání Výboru regionů (VR) se k předsedovi VR Valcárcelovi připojí předseda Evropské komise Jose Manuel Durão Barroso a místopředseda EK pověřený hospodářskými a měnovými záležitostmi Olli Rehn, aby společně diskutovali o hlavních politických a hospodářských výzvách v roce 2014. Diskuse se členy VR se zaměří na aktuální stav a budoucnost strategie EU pro růst a zaměstnanost, správu ekonomických záležitostí a úsilí o fiskální konsolidaci, o něž by se členské státy měly v roce 2014 a v dalších letech snažit. Před plenárním shromážděním vystoupí také řecký ministr vnitra Yannis Michelakis, aby představil hlavní priority předsednictví EU.

Při příležitosti svého prvního plenárního zasedání v roce 2014 a v rámci přípravy na rok, jenž bude mít dopad na budoucnost EU, uspořádá VR diskusi s předsedou Barrosem, který se bude zabývat otázkami růstu a hospodářského oživení EU, včetně přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období, úlohy strukturálních fondů a příspěvku měst a regionů s ohledem na evropské volby v roce 2014. Druhý den plenárního zasedání povede komisař Olli Rehn diskusi o správě ekonomických záležitostí, dokončení hospodářské a měnové unie a fiskální konsolidaci. Diskutovat se bude také o nových „partnerstvích pro růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost“, jejich dopadu na regiony a města a o způsobu, jakým budou doplňovat nové fondy soudržnosti a investiční fondy.

Na programu jednání dále bude:

Sociální rozměr hospodářské a měnové unie (HMU)

Členové VR přijmou na základě stanoviska, které vypracoval pan Jean-Louis Destans (FR/SES), předseda regionální rady departementu Eure, svůj postoj k dlouho očekávanému sdělení Komise k sociálnímu rozměru HMU. VR sice vítá tuto iniciativu, jejímž cílem je přidat ke stávajícím pilířům HMU (hospodářskému, rozpočtovému, bankovnímu a politickému) i pilíř sociální, tvrdí však, že pro opětovné získání důvěry občanů v evropský projekt je zásadní zaručení velmi kvalitních pracovních míst a sociálních norem. Zpravodaj předkládá řadu doporučení, včetně dalšího rozvoje navrhovaného srovnávacího přehledu klíčových ukazatelů v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociální, zavedení systému finanční pomoci zemím HMU a unijního systému dávek v nezaměstnanosti.

Politika pro klima a energetiku do roku 2030 a přeprava odpadů

Členové VR budou reagovat na zelenou knihu Evropské komise zveřejněnou v loňském roce a prodiskutují stanovisko o rámci politiky EU v oblasti změny klimatu a energetiky do roku 2030. Stanovisko, které zpracovala paní Sirpa Hertell (FI/ELS), radní města Espoo, podporuje návrhy Evropské komise zavázat členské státy ke snížení skleníkových plynů o 50 % oproti úrovni z roku 1990 a stanovit cíle pro energii z obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost. Požaduje také strukturální reformu systému pro obchodování s emisemi, včetně snížení počtu emisních povolenek.

Členové VR také zváží přezkum přepravy odpadů. Vzhledem k tomu, že přibližně 25 % odpadů se odesílá mimo EU, nastínila Komise návrhy na změnu stávajícího nařízení o přepravě odpadů. Paní Paula Baker (UK/ALDE) ve své zprávě změny vítá jako způsob, jak zlepšit prosazování předpisů a zajistit soudržnost v EU. Paní Baker však argumentuje, že všechny konzultace musí být provedeny za plné účasti místních a regionálních orgánů, musí být stanoveny jasné cíle opatření a zveřejněny výroční plány kontrol. Stanovisko znovu opakuje předchozí požadavky VR po zavedení právních předpisů EU týkajících se kontrol a dohledu v oblasti životního prostředí, včetně kontrolních pravomocí předaných Komisi.

Reforma trhu telekomunikací EU

Dalekosáhlý návrh Komise na reformu evropského trhu telekomunikací zahrnuje velmi významné záležitosti pro celou EU a zejména pro místní a regionální orgány. VR vítá celkový cíl, ale tvrdí, že velké části návrhu zatím nejsou připravené k přijetí. Hlavní obavy se týkají přenosu pravomocí v oblasti správy rádiového spektra, postupu jednotného evropského oprávnění a příliš ambiciózního časového plánu. Zpravodaj stanoviska, pan Frank Zimmermann (DE/SES), poslanec parlamentu spolkové země Berlín, argumentuje, že je třeba vzít v úvahu jak místní a regionální právní rámce, tak stávající rozdíly mezi regiony v digitálních technologiích. Stanovisko také žádá Komisi, aby podpořila místní a regionální orgány při financování digitálních infrastruktur ve venkovských oblastech prostřednictvím strukturálních fondů.

Konference o kultuře a tvořivosti – 29. ledna

VR také uspořádá konferenci na téma „Kultura a tvořivost – prosazování vlivu evropských regionů a měst“, jež účastníkům poskytne příležitost podělit se o úspěchy z praxe a prozkoumat jejich místní dopad. VR této akce využije ke zdůraznění potřeby dlouhodobé vize úzce propojené s kulturou a tvořivostí a bude požadovat lepší zapojení těchto odvětví do strategie EU pro růst. Hlavními řečníky budou mimo jiné paní Mercedes Bresso, první místopředsedkyně VR, pan Anton Rombouts, předseda komise VR zabývající se kulturou, a paní Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Plenární zasedání se bude konat v budově Evropského parlamentu (sál JAN 2Q2).

Přímý internetový přenos diskusí bude možné sledovat na adrese www.cor.europa.eu.

Další informace:

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců ze všech 28 členských států. Jeho úkolem je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Soudní dvůr EU, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Tel.: +32 2 282 23 66
Mobil: +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website