Navigation path

Left navigation

Additional tools

Пленарна сесия на КР: Председателят Барозу и еврокомисарят Рен участват в дебата относно стратегията за растеж, икономическо възстановяване и приоритетите на ЕС за 2014 г.

Committee of the Regions - COR/14/3   24/01/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL RO HR

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

CoR/14/003.bg

Брюксел, 24 януари 2014 година

Пленарна сесия на КР: Председателят Барозу и еврокомисарят Рен участват в дебата относно стратегията за растеж, икономическо възстановяване и приоритетите на ЕС за 2014 г.

Брюксел, 30 и 31 януари 2014 г.

По време на 105-ата пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) на 30 и 31 януари към председателя на КР Валкарсел ще се присъединят председателят на Европейската комисията Жозе Мануел Дурау Барозу и заместник-председателят на ЕК Оли Рен, отговарящ за икономическите и паричните въпроси, за да участват в дебата относно основните политически и икономически предизвикателства на 2014 г. Дискусията с членовете на КР ще се фокусира върху актуалната ситуация и бъдещето на стратегията на ЕС за растеж и заетост, икономическото управление и усилията за фискална консолидация, които те биха искали да бъдат предприети и продължени от държавите членки и местните власти през 2014 г. и след това. Гръцкият министър на вътрешните работи Янис Михелакис също ще говори пред пленарната асамблея, за да представи основните приоритети на председателството на Съвета на ЕС.

По повод на първата си пленарна сесия за 2014 г. и в подготовка за една година, която ще окаже влияние върху бъдещето на ЕС, КР ще проведе дебат с участието на председателя Барозу, който ще се спре на въпроси, свързани с растежа и възстановяването на икономиката в ЕС, включително средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“, ролята на структурните фондове, както и на приноса на градовете и регионите с оглед на изборите за Европейски парламент през 2014 г. На втория ден на пленарните заседания комисарят Оли Рен ще води дебат относно икономическото управление, завършването на икономическия и паричен съюз и фискалната консолидация. Ще бъдат обсъдени също и новите „партньорства за заетост, растеж и конкурентоспособност“, тяхното въздействие върху регионите и градовете и начинът, по който те ще допълнят новите кохезионни и инвестиционни фондове.

Други теми в дневния ред на пленарната сесия:

Социалното измерение на икономическия и паричен съюз (ИПС)

Въз основа на становище, изготвено от Жан-Луи Дестанс (FR/ПЕС), председател на Генералния съвет на департамент Eure, членовете на КР ще приемат своя позиция относно дългоочакваното съобщение на Комисията относно социалното измерение на икономическия и паричен съюз (ИПС). Като приветства инициативата, която цели да се добави социален стълб към вече съществуващите вече стълбове на ИПС (икономически, бюджетен, банков и политически), КР счита, че осигуряването на висококачествена заетост и социални стандарти е от решаващо значение за възвръщане на доверието на гражданите към европейския проект. Докладчикът формулира няколко препоръки, включително и по-нататъшното разработване на предложената таблица с ключови показатели за заетостта и социални показатели, въвеждане на система на финансова помощ за държавите от ИПС, както и на схема на равнището на ЕС за осигуряване при безработица.

Политики в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и превози на отпадъци

В отговор на Зелената книга на Европейската комисия, публикувана миналата година, членовете на КР ще обсъдят становище относно рамка на ЕС за 2030 г. за политиките в областта на климата и енергетиката. Становището, изготвено от Сирпа Хертел (FI/ЕНП) от градския съвет на Espoo, подкрепя предложенията на Европейската комисия държавите членки да се ангажират да намалят емисиите на парникови газове с 50 % спрямо нивата от 1990 г. и да определят цели за енергия от ВЕИ и за енергийна ефективност. В него се призовава и за структурна реформа на схемата за търговия с емисии, включително намаляване на броя на сертификатите за емисии.

Членовете на КР ще обсъдят също и преразглеждането на превозите на отпадъци. Предвид факта, че около 25 % от отпадъците се изнасят извън ЕС, Комисията формулира предложения за изменение на настоящия регламент за превози на отпадъци. Докладът на Пола Бейкър (UK/АЛДЕ) приветства преразглеждането като начин за подобряване на прилагането и осигуряване на съгласуваност в ЕС. Тя обаче ще настоява всички консултации да се провеждат при пълно включване на местните и регионалните власти, с ясни измерими цели и публично оповестявани годишни планове за инспекции. В становището си КР отново призовава за законодателство на ЕС относно екологичните инспекции и надзор, включително предоставени на Комисията правомощия за извършване на инспекции.

Пазарна реформа в областта на електронните съобщителни услуги в ЕС

Широкообхватното предложение на Комисията за реформа на единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги покрива въпроси от ключово значение за целия ЕС и особено за местните и регионалните власти. КР приветства общата цел, но обръща внимание, че обширни части от предложението все още не са готови за приемане. Той изразява резерви най-вече във връзка с прехвърлянето на ЕС на правомощия за управление на честотите, с единната европейска процедура за издаване на разрешения, както и с твърде амбициозния график. Докладчикът на становището Франк Цимерман (DE/ПЕС), член на Берлинската камара на представителите, настоява да бъдат взимани под внимание местните и регионалните правни рамки, както и съществуващото цифрово разделение между регионите. В становището освен това настоятелно се призовава Комисията да оказва подкрепа на местните и регионалните власти при финансирането на цифрова инфраструктура в селските райони чрез структурните фондове.

Конференция „Култура и творчество“ – 29 януари

КР ще проведе конференция на тема „Култура и творчество — европейските региони и градове участват в промяната“, която предлага възможност на участниците да споделят успешен опит в тази област и да обсъдят неговото въздействие на местно равнище. КР ще използва проявата, за да подчертае необходимостта от дългосрочна визия, тясно свързана с културата и творчеството, и да призове за по-доброто интегриране на тези сфери в стратегията на ЕС за растеж. Сред основните оратори са първият заместник-председател на Комитета на регионите г-жа Мерчедес Бресо, Антон Ромбаутс, председател на Комисията по култура в КР, и Андрула Василиу, европейски комисар, отговарящ за образованието, културата, многоезичието и младежта.

Пленарната сесия ще се проведе в Европейския парламент (зала JAN 2Q2)

Разискванията ще бъдат предавани на живо на уебсайта www.cor.europa.eu.

Допълнителна информация:

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС от всичките 28 държави членки. Мисията му е да приобщава представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информира за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Уебсайт на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация, моля, свържете се с:

Pierluigi Boda

(IT, EN)

Тел.: +32 2 282 2461

Мобилен телефон: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Тел.: +32 2 282 2535

Мобилен телефон: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Тел: +32 2 282 2499

Мобилен телефон: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Carmen Schmidle

(DE, EN)

Тел: +32 2 282 23 66
Мобилен телефон: +32 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website