Navigation path

Left navigation

Additional tools

Het CvdR wijst op het groeipotentieel van culturele en creatieve sectoren voor lokale ontwikkeling

Committee of the Regions - COR/14/2   29/01/2014

Other available languages: EN ES IT RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

CoR/14/002.nl

Brussel, 29 januari 2014

Het CvdR wijst op het groeipotentieel van culturele en creatieve sectoren voor lokale ontwikkeling

Het Comité van de Regio's (CvdR) beklemtoont dat investeringen in de culturele en creatieve sector onderdeel moeten zijn van het antwoord van de EU op de financiële en economische crisis, en pleit daarom voor een langetermijnvisie op Europa die nauw samenhangt met cultuur en creativiteit. Aan de door het CvdR georganiseerde conferentie over "Cultuur en creativiteit - Europa’s regio's en steden maken het verschil" hebben ruim 200 personen, waaronder beleidsmakers uit alle bestuurslagen, culturele verenigingen, kunstenaars en designers deelgenomen, succesverhalen uitgewisseld en nagegaan wat de impact daarvan op de lokale ontwikkeling is geweest.

Tegen de achtergrond van de nieuwe EU-financieringsmogelijkheden voor 2014-2020 en de lancering van het nieuwe programma Creatief Europa heeft Mercedes Bresso (IT/PSE), eerste vicevoorzitter van het CvdR, de nadruk gelegd op het groeipotentieel van cultuur en creativiteit voor steden en regio's. "Culturele investeringen leveren een wezenlijke bijdrage aan de economische aantrekkingskracht, en vandaar ook de groei en de werkgelegenheid in steden en regio's. Uit onderzoek blijkt dat de werkloosheidscijfers doorgaans lager zijn in regio's met een solide economische ontwikkelingsstrategie op basis van cultuur. De culturele dimensie is ook van doorslaggevend belang voor de verbetering van de levenskwaliteit van de burgers en voor de aantrekkelijkheid van een stad voor nieuwe mensen," legt ze uit. Ze pleit tevens voor een langetermijnvisie op Europa die nauw verbonden is met cultuur en creativiteit. "Om deze visie te onderbouwen stellen we voor een Europees Creativiteitsforum op te richten dat het grote publiek, particuliere actoren en vrijwilligersgroepen samenbrengt om na te denken hoe Europa creatieve oplossingen kan vinden voor lokale en Europese problemen", aldus mevrouw Bresso.

Anton Rombouts (NL/EVP), voorzitter van de CvdR-commissie voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Onderzoek, verwoordde zijn ervaringen als burgemeester van 's Hertogenbosch zo: "Gelet op mijn eigen ervaringen als burgemeester en gesteund door tal van internationale studies ben ik er vast van overtuigd dat steden en regio's die investeren in cultuur, sport en onderwijs op economisch vlak succesvoller zijn dan steden en regio's die dat niet doen. Bovendien worden die steden en regio's uiteindelijk ook veiliger plekken om te leven. Vijf woorden, vijf sectoren zijn van belang: cultuur, sport, onderwijs, economie en veiligheid. Investeringen in de drie eerste bevorderen de twee laatste."

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd, beklemtoonde hoezeer de impact van culturele en creatieve sectoren veel verder reikt dan de economische voordelen. "We kunnen de impact van de culturele en creatieve sectoren natuurlijk meten aan de hand van hun bijdrage aan de normale economische groei. Maar we kunnen ook kijken naar een dieper liggende en duurzamere waarde: cultuur bevordert immers de creativiteit van samenlevingen, zorgt voor een unieke identiteit van steden en regio's, verhoogt de levenskwaliteit en verbetert het imago en prestige van een plek. Om die reden is een geïntegreerde aanpak geboden ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren, waarbij alle bestuurslagen worden betrokken - en dat is tevens de reden waarom regio's en gemeenten een spilfunctie vervullen", aldus de commissaris.

Tijdens de conferentie werden voorbeelden van lokale initiatieven uitgewisseld waarbij de vele voordelen van cultuur voor lokale ontwikkeling duidelijk naar voren kwamen. Francisco M. Bernabé Pérez, voorzitter van de stichtingLas Minas in het Spaanse La Unión, toonde aan hoe het heropvissen, opwaarderen en verspreiden van het mijnbouwerfgoed van Sierra Mineral, samen met de organisatie van het internationale Festival of Cante de las Minas, thans de pijlers zijn geworden van de culturele en toeristische aantrekkingskracht van de regio Murcia.

De conclusies van de discussies zullen worden besproken tijdens de CvdR-zitting van 30 januari, en zullen input leveren voor de CvdR-bijdrage aan de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie en de 6e Europese CvdR-top van regio's en steden die op 7 en 8 maart 2014 te Athene wordt gehouden.

Meer informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

CvdR-website: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website