Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT RO

Komunikat prasowy

PL

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

CoR/14/001.pl

Bruksela, 22 stycznia 2014 r.

Przewodniczący KR-u potwierdza poparcie ze strony władz lokalnych i regionalnych dla integracji Ukrainy z UE i potępia przemoc

Stojąc na czele delegacji członków Komitetu Regionów (KR-u), która przybyła dziś do Kijowa, przewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso zdecydowanie potępił narastającą przemoc i przekazał słowa współczucia rodzinom ofiar. Spotykając się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z Majdanu, wyraził poparcie dla Ukraińców walczących o wolność i prawa człowieka.

Ze względu na pogarszającą się dziś w Kijowie sytuację delegacja KR-u odwołała zaplanowane spotkania z wicepremierem rządu Ukrainy i jego wyższymi urzędnikami, dając w ten sposób wyraz potępieniu jego niedawnych działań. „UE opowiada się po stronie demokracji i wolności. Nie ma od tego wyjątków” – podkreślił przewodniczący Valcárcel.

Odnosząc się do decyzji rządu, który w listopadzie zeszłego roku zrezygnował z zawarcia porozumienia politycznego i porozumienia o wolnym handlu z UE, przewodniczący stwierdził: „Dla wielu ludzi na Ukrainie integracja europejska jest czymś więcej niż porozumieniem handlowym czy zwykłym kawałkiem papieru: jest ona dla nich wizją przyszłości, projektem wiążącym się z perspektywą stabilności, pokoju, demokracji, solidarności i poszanowania praw człowieka na Ukrainie”. Dodał następnie: „Wobec obecnych wydarzeń i protestów ukraińskie społeczeństwo obywatelskie bardziej niż kiedykolwiek dotąd potrzebuje wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Trzeba zadbać o to, by wszystkie kanały dialogu pozostały otwarte na wszystkich poziomach rządów, zachęcić rząd Ukrainy do realizacji zadeklarowanego celu, jakim jest integracja europejska, i potwierdzić, że zawarcie umowy o stowarzyszeniu między UE i Ukrainą nadal jest możliwe”.

Przewodniczący KR-u dał następnie wyraz zaniepokojeniu UE niedawno przyjętymi przepisami, które ograniczają podstawowe prawa obywateli Ukrainy, w tym w prawo do zgromadzeń oraz wolność słowa i prasy. Podkreślił również, że trzeba działać na rzecz niezawisłości samorządów lokalnych i regionalnych oraz niezależności finansowej Ukrainy, jako środka służącego realizacji tak potrzebnej reformy demokratycznej.

Delegacja KR-u*, z przewodniczącym Valcárcelem Siso na czele, spotkała się również z ukraińskimi członkami Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP-u) oraz z przedstawicielami stowarzyszeń ukraińskich regionów i miast. Delegacja powołała się na konkluzje z ostatniego, zorganizowanego w Wilnie szczytu szefów państw i rządów Partnerstwa Wschodniego, które jest platformą współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi i wyraźnie uznaje rolę demokracji lokalnej w realizowaniu unijnej polityki Partnerstwa Wschodniego.

Przewodniczący i delegacja KR-u mają się także spotkać z Eugenią Tymoszenko, córką byłej premier Ukrainy, nadal przebywającej w więzieniu.

* W skład delegacji KR-u wchodzą: Arnoldas Abramavičius (LT/PPE), burmistrz gminy miejskiej Zarasai; Mick Antoniw (PSE/UK), członek Zgromadzenia Narodowego Walii; dr István Sértő Radics (ALDE/HU),burmistrz miasta Uszka (Uszka polgármestere); Uno Siberg (EA/EE), radny gminy Kose i przewodniczący Grupy EA w KR-ze; oraz Daiva Matoniene (EKR/LT), zastępca burmistrza miasta Szawle (Šiauliai) i wiceminister ds. środowiska naturalnego w rządzie Litwy.

CORLEAP:

Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) została ustanowiona przez Komitet Regionów w 2011 r., aby nadać Partnerstwu Wschodniemu UE wymiar regionalny i lokalny. W skład CORLEAP-u wchodzi 36 pochodzących z wyboru przedstawicieli władz szczebla regionalnego i lokalnego z UE i z krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym Ukrainy.

Dodatkowe informacje:

  1. Galeria zdjęć

  1. Partnerstwo Wschodnie: rola demokracji lokalnej i współpracy terytorialnej we wdrażaniu reform politycznych o priorytetowym znaczeniu dla szefów państw i rządów (komunikat prasowy z 29.11.2013 r.)

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Kontakty z prasą:

Nathalie Vandelle

tel. +32 2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu


Side Bar