Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych UE

.

COR/13/25

Bruksela, 1 lutego 2013 r

Europejskie miasta i regiony przedstawiają plan podniesienia rangi odnawialnych źródeł energii po 2020 r.

Komitet Regionów (KR) wezwał UE, by spojrzała poza horyzont 2020 r. i zobowiązała się do opracowania długoterminowej strategii, która w nadchodzących latach pozwoli odnawialnym źródłom energii faktycznie zająć pozycję konkurencyjną i przeobrazić się w rzeczywiste alternatywne źródło energii. Europejskie władze lokalne i regionalne przedstawiły propozycje programów wspierania odnawialnych źródeł energii, przekonując, że cele te można zrealizować jedynie wtedy, gdy przyjmie się skoordynowane podejście na poziomie UE, któremu towarzyszyć będą znaczne inwestycje. Plany te omówiono w opinii „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii”, przygotowanej przez marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia (PL/PPE) i przyjętej na sesji plenarnej w dniu 31 stycznia br.

Państwa członkowskie UE zobowiązały się zadbać o to, by do 2020 r. energia ze źródeł odnawialnych stanowiła 20% koszyka energetycznego, natomiast KR poparł zamiar Komisji Europejskiej, by rozpocząć dyskusję i rozważyć plany wybiegające poza horyzont 2020 r. Komitet wezwał do przeprowadzenia pełnego przeglądu unijnej strategii dotyczącej odnawialnych źródeł energii po 2020 r. Zwrócił uwagę na to, że obecne plany są krótkowzroczne i że coraz pilniejsze staje się zapewnienie dużo bardziej spójnego podejścia do stworzenia faktycznie zrównoważonego sektora energetycznego. KR przekonuje, że potrzebna jest wspólna strategia europejska ostrożnie korzystająca z dotacji i optymalnie wykorzystująca współpracę regionalną, by zachęcać państwa członkowskie i władze lokalne do dalszego podążania właściwą drogą. Komitet sugeruje ponadto, by UE rozważyła możliwość przejścia w 100% na energię ze źródeł odnawialnych do 2050 r.

Witold Stępień stwierdził: „Skoro odnawialne źródła energii w przyszłości będą stanowiły znaczną część energii wykorzystywanej przez społeczeństwo europejskie, kwestią o żywotnym znaczeniu jest zadbanie o jej skoordynowany rozwój. Co więcej, niemożliwy będzie jakikolwiek poważny wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, dopóki obecne programy wsparcia nie zostaną ulepszone. Kluczowe elementy przyszłego rozwoju odnawialnych źródeł energii będą obejmowały skoordynowane programy dotacji służące wsparciu inwestycji umożliwiających funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku, zwiększenie roli regionów w rozdzielaniu funduszy przyznawanych na wsparcie odnawialnych źródeł energii, utworzenie w regionach ośrodków odnawialnej energii, by umożliwić przekazywanie fachowej wiedzy na szczeblu lokalnym”.

Komitet przedstawił propozycje dotyczące sposobów realizacji tych ambitnych celów dzięki wdrożeniu ogólnoeuropejskiego programu wsparcia, który obejmowałby inwestycje unijne i zmniejszenie dotacji na paliwa kopalne. Program wsparcia odnawialnych źródeł energii powinien obejmować:

  • ustanowienie ogólnoeuropejskiego funduszu, by wspierać odnawialne źródła energii;

  • koordynację na poziomie europejskim;

  • zwiększenie roli regionów;

  • wielopoziomowe zarządzanie tymi programami;

  • proponowanie dotacji;

  • rozwinięcie infrastruktury oferującej udoskonalone sieci przesyłu energii elektrycznej i inteligentne sieci energetyczne;

  • sprawiedliwy podział kosztów między państwami członkowskimi UE.

Komitet zwraca także uwagę na znaczenie współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, której nie sposób nie docenić. Potrzebne są znaczne inwestycje infrastrukturalne, takie jak unowocześnienie sieci energetycznych, by poszerzyć dostęp do energii odnawialnej. Odnawialne źródła energii często znajdują się daleko od konsumentów finalnych, potrzebne są więc pilne inwestycje umożliwiające szerszą dystrybucję. KR przekonuje także, iż ważne jest powiązanie różnych technologii w dziedzinie energii odnawialnej, które są wykorzystywane w regionach, dzięki zastosowaniu technologii inteligentnych sieci i zrównoważeniu lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną z produkcją. Doprowadziłoby to do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionów i zmniejszyło zależność od importu energii z odległych miejsc. Należy uznać ważną rolę mikroinstalacji OZE i istotne znaczenie stworzenia warunków do pojawienia się „prosumentów” – konsumentów, którzy produkują energię na potrzeby własne.

Po przyjęciu opinii Witold Stępień powiedział: „Jako sprawozdawca czuję się zaszczycony współpracą z innymi przedstawicielami regionów Europy w KR-ze nad dokumentem, który przedstawia wspólne stanowisko regionów europejskich w sprawie odnawialnych źródeł energii. Dzięki wkładowi moich kolegów, ich sugestiom i konstruktywnej debacie podczas posiedzeń KR-u, w dokumencie udało się uwzględnić szerszą perspektywę i przedstawić potrzeby i oczekiwania mieszkańców regionów europejskich. Założenia opinii są zgodne ze strategią przyjętą w województwie łódzkim, które uznaje odnawialne źródła energii za istotny element strategii rozwoju”.

Motorem debaty były szersze cele UE w zakresie przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Europie i troska o osiągnięcie niezależności od zewnętrznych źródeł energii.

Dalsze informacje:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

David French

tel. +32 (0)2 282 2535

tel. kom. +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar