Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/8

Brussel, 1 februari 2013

Europese steden en regio's willen van hernieuwbare energie na 2020 een "belangrijke speler" maken

Het Comité van de Regio's (CvdR) heeft de EU opgeroepen om verder te kijken dan 2020 en zich in te zetten voor de ontwikkeling van een langetermijnstrategie om van hernieuwbare energie een volwaardige speler en een echte alternatieve energiebron voor de komende jaren te maken. Aangezien deze doelstellingen enkel bereikt kunnen worden via een gecoördineerde aanpak op EU-niveau, in combinatie met solide investeringen, hebben de Europese lokale en regionale overheden voorstellen geformuleerd voor een steunregeling voor hernieuwbare energie. Deze plannen worden naar voren geschoven in het advies Hernieuwbare energie: een belangrijke speler op de Europese energiemarkt, dat Witold Stępień (EVP/PL), voorzitter van het regiobestuur van Łódź, heeft voorgesteld en dat op de CvdR-zitting van 31 januari is goedgekeurd.

Aangezien de EU-lidstaten hebben toegezegd om ervoor te zorgen dat hernieuwbare energie in 2020 goed is voor 20 % van de volledige energiemix, is het CvdR het met de Europese Commissie eens om binnenkort een discussie op te starten en te beginnen na te denken over plannen die verder dan 2020 reiken. Het CvdR roept op tot een volledige evaluatie van het hernieuwbare-energiebeleid van de EU na 2020: de bestaande plannen dreigen kortzichtig te zijn en om een echt duurzame energiesector te kunnen bewerkstelligen dringt een veel samenhangendere aanpak zich steeds vaker op. Volgens het CvdR is er behoefte aan een gemeenschappelijke Europese strategie waarin subsidies zorgvuldig worden aangewend en regionale samenwerking wordt geoptimaliseerd om lidstaten en lokale overheden aan te moedigen de ingeslagen weg te blijven volgen. Het CvdR stelt de EU ook voor na te denken over de "mogelijkheid" om in 2050 voor 100 % een beroep op hernieuwbare energie te doen.

"In de toekomst zal een aanzienlijk deel van de energie die in Europa door de maatschappij wordt gebruikt, afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen, die dan beslist ook op een gecoördineerde manier moeten worden ontwikkeld. Bovendien zal het niet mogelijk zijn dit aandeel op te trekken zonder de bestaande steunregelingen te verbeteren. Bij de toekomstige ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen zullen onder meer de volgende acties centraal staan: gecoördineerde subsidieregelingen voor investeringen binnen een concurrerende markt, een grotere rol voor regio's bij de toekenning van steunmiddelen voor hernieuwbare energie, oprichting van regionale hernieuwbare-energiecentra om plaatselijke knowhow uit te dragen," aldus Witold Stępień.

Het CvdR stelt voor deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken met behulp van een pan-Europese steunregeling, die EU-investeringen vereist maar waarbij subsidies voor fossiele brandstoffen moeten worden afgebouwd. De steunregeling voor hernieuwbare energie zou onder meer het volgende moeten bewerkstelligen:

  • de invoering van een pan-Europees steunfonds voor hernieuwbare energie;

  • coördinatie op Europees niveau;

  • een grotere rol voor de regio's;

  • steunregelingen die op verschillende niveaus worden beheerd;

  • toekenning van subsidies;

  • ontwikkeling van infrastructuur voor betere elektriciteitsnetwerken en slimme netwerken;

  • een op solidariteit gebaseerde verdeling van de kosten over de EU-lidstaten.

Ook het belang van grensoverschrijdende en interregionale samenwerking mag niet worden onderschat. Er zijn aanzienlijke investeringen nodig – vooral wat betreft de opwaardering van energienetwerken – om de toegang tot hernieuwbare energie te vereenvoudigen. Aangezien hernieuwbare-energiebronnen zich vaak niet dicht bij de eindgebruikers bevinden, zijn investeringen dringend nodig om de distributie toegankelijker te maken. Volgens het CvdR is het ook belangrijk verschillende hernieuwbare technologieën op regionaal niveau te combineren door slimme-netwerktechnologieën toe te passen, zodat op lokaal niveau de vraag naar en de productie van elektriciteit op elkaar worden afgestemd, terwijl regio's energiezekerder worden en minder worden gekenmerkt door afhankelijkheid van ingevoerde energie uit verre oorden. Bovendien moet de belangrijke rol van hernieuwbare micro-installaties in aanmerking worden genomen en dient de opkomst van "prosumenten" – eindgebruikers die voor eigen gebruik energie produceren – zeker te worden aangemoedigd.

Na de goedkeuring van het advies liet Witold Stępień zich als volgt uit: "Als rapporteur was het een eer om met andere vertegenwoordigers van Europese regio's in het CvdR samen te werken aan een document waarin deze regio's hun gemeenschappelijke standpunt inzake hernieuwbare energie verwoorden. Dankzij de bijdragen van mijn collega's, hun suggesties en onze constructieve discussies tijdens CvdR-vergaderingen biedt dit document een breed overzicht, vertolkt het de behoeften en verwachtingen van de inwoners van alle Europese regio's en sluit het tezelfdertijd aan bij de strategie van het regiobestuur van Łódź, dat hernieuwbare energie als een cruciaal onderdeel van zijn ontwikkelingsstrategie beschouwt."

In dit debat komen ook bredere EU-doelstellingen ter sprake, zoals de strijd tegen de klimaatverandering, een gegarandeerde energiezekerheid in Europa en energieonafhankelijkheid t.o.v. externe bronnen.

Verdere informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French

Tel.: +32 (0)2 282 2535

Gsm: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar