Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/8

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2013

Οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρώπης εκπονούν σχέδια για να καταστήσουν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές «σημαντικό παράγοντα» μετά το 2020

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) κάλεσε την ΕΕ να θέσει στόχους για την περίοδο μετά το 2020 και να αναλάβει τη δέσμευση να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα εξασφαλίσει στην ανανεώσιμη ενέργεια μια πραγματικά ανταγωνιστική θέση και θα την καταστήσει μια γνήσια εναλλακτική πηγή ενέργειας για τα προσεχή χρόνια. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της Ευρώπης υπέβαλαν προτάσεις σχετικά με ένα σύστημα για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνον με την υιοθέτηση μιας συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση υγιών επενδύσεων. Οι προτάσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν στη γνωμοδότηση με θέμα «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» την οποία παρουσίασε ο κ. Witold Stępień (EPP/PL), περιφερειάρχης του Łódz, και η οποία υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 31 Ιανουαρίου 2013.

Ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίσουν ότι, έως το 2020, το μερίδιο που θα καταλαμβάνει η ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές στο σύνολο του ενεργειακού μίγματος θα ανέλθει στο 20%, η ΕτΠ προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τη συζήτηση και τη χάραξη σχεδίων με προσανατολισμό πέρα από το 2020. Η ΕτΠ ζήτησε την πλήρη αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά το 2020 και εξέφρασε τον προβληματισμό ότι τα τρέχοντα σχέδια είναι κοντόφθαλμα, ενώ καθίσταται όλο και επιτακτικότερη η ανάγκη να εξασφαλιστεί μια πολύ πιο συνεκτική προσέγγιση, ούτως ώστε να επιτευχθεί ένας πραγματικά βιώσιμος ενεργειακός τομέας. Η ΕτΠ πιστεύει ότι χρειάζεται μια κοινή στρατηγική, η οποία προβλέπει την προσεκτική χρήση των επιδοτήσεων και βελτιστοποιεί την αξιοποίηση της περιφερειακής συνεργασίας προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές να συνεχίσουν τη σωστή πορεία. Η Επιτροπή των Περιφερειών συνιστά επίσης η ΕΕ να εξετάσει «τη δυνατότητα», μέχρι το 2050, να βασίζεται 100% στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

«Δεδομένου ότι, στο μέλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελέσουν σημαντικό μερίδιο της ενέργειας που καταναλώνει η ευρωπαϊκή κοινωνία, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η συντονισμένη ανάπτυξή τους.», επισήμανε ο Witold Stępień και συνέχισε λέγοντας ότι «Επιπλέον, δεν θα επιτευχθεί καμία σημαντική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφόσον δεν ενισχυθούν τα σημερινά συστήματα στήριξης. Κύρια στοιχεία για τη μελλοντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν τα συντονισμένα καθεστώτα επιδότησης για τη στήριξη των επενδύσεων, παράγοντας που καθιστά δυνατή τη λειτουργία τους σε μια ανταγωνιστική αγορά, η ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών στην κατανομή των πόρων που διατίθενται για τη στήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και η δημιουργία κέντρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιφέρειες, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά της τοπικής τεχνογνωσίας».

Η ΕτΠ υπέβαλε προτάσεις για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων μέσω της εφαρμογής ενός πανευρωπαϊκού συστήματος στήριξης, το οποίο θα προβλέπει την πραγματοποίηση επενδύσεων εκ μέρους της ΕΕ και τη μείωση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα. Το σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • σύσταση ενός πανευρωπαϊκού ταμείου για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

  • συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

  • ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών·

  • πολυεπίπεδη διαχείριση των συστημάτων·

  • χορήγηση επιδοτήσεων·

  • ανάπτυξη των υποδομών με τη βελτίωση των ενεργειακών δικτύων και των έξυπνων δικτύων·

  • και την αλληλέγγυα ανάληψη του κόστους από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Επιτροπή των Περιφερειών σημειώνει επίσης ότι δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η σημασία της διασυνοριακής και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες επενδύσεις σε υποδομές –για την αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων– ούτως ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συχνά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν βρίσκονται κοντά στους τελικούς καταναλωτές, συνεπώς, απαιτούνται επειγόντως επενδύσεις για την επέκταση των δικτύων διανομής της ενέργειας. Η ΕτΠ υποστηρίζει επίσης ότι είναι σημαντικός ο συνδυασμός διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στις περιφέρειες με τη χρήση τεχνολογιών έξυπνων δικτύων (smart grid technologies), καθώς και η εξισορρόπηση των τοπικών αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας και της παραγωγής της, αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια των περιφερειών και μειώνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας από μεγάλες αποστάσεις. Κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ο σπουδαίος ρόλος των μικροεγκαταστάσεων ΑΠΕ και να ενθαρρυνθεί η εμφάνιση των λεγόμενων «prosumers» - δηλαδή καταναλωτών ενέργειας που είναι επίσης παραγωγοί για τις δικές τους ανάγκες.

Μετά την υιοθέτηση της γνωμοδότησης ο κ. Stępień ανέφερε ότι, «Ως εισηγητής, νιώθω μεγάλη τιμή που συνεργάστηκα με άλλους εκπροσώπους των περιφερειών της Ευρώπης στο πλαίσιο της ΕτΠ για την εκπόνηση ενός εγγράφου που εκφράζει την κοινή θέση των ευρωπαϊκών περιφερειών στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χάρη στη συμβολή των συναδέλφων μου, στις προτάσεις τους και τις εποικοδομητικές μας συζητήσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της ΕτΠ, η παρούσα γνωμοδότηση περιλαμβάνει μια ευρεία προοπτική και παρουσιάζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των κατοίκων όλων των περιφερειών της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική της Περιφέρειας του Łódź, η οποία θεωρεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζωτικό στοιχείο της αναπτυξιακής της στρατηγικής».

Η σχετική συζήτηση τροφοδοτείται από τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας από εξωτερικές πηγές.

Περισσότερες πληροφορίες:

H Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Αποστολή των 344 μελών της από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

David French

Tηλ.: +32 (0)2 282 2535

Κινητό: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Παλαιότερες ανακοινώσεις Τύπου


Side Bar