Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: EN LT

Persbericht

De EU-Assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

CoR/13/86.nl

Brussel, 1 oktober 2013

Anton Rombouts pleit voor cultuur als "middel voor sociale en economische transformatie" op lokaal en regionaal niveau

Op een conferentie in Vilnius over cultureel beleid, die wordt georganiseerd door het Litouwse voorzitterschap van de EU, beklemtoonde Anton Rombouts (NL/EVP), voorzitter van de commissie EDUC van het Comité van de Regio's (CvdR) en burgemeester van 's Hertogenbosch, dat cultuur de motor achter groei en ontwikkeling in de steden en regio's van Europa kan zijn. Hij zou graag zien dat er in de Europa 2020-strategie meer aandacht wordt besteed aan cultuur en creativiteit.

Onder de titel "Ready for Tomorrow? Culture as an Agent for Social and Economic Transformation" wordt tijdens deze tweedaagse conferentie (1-2 oktober) gediscussieerd over de rol van cultuur bij het aanpakken van de huidige maatschappelijke en economische uitdagingen, de behoefte aan bijstelling van het cultuurbeleid en adequate publieke investeringen, en de doeltreffendheid van het EU-beleid op dit gebied. Onder de deelnemers bevinden zich deskundigen en beleidsmakers van alle bestuursniveaus, waaronder Šarūnas Birutis, Litouws minister van Cultuur, Rein Lang, Ests minister van Cultuur, Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd, en Doris Pack, voorzitter van de commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement.

Op basis van zijn ervaring als voorzitter van de commissie EDUC van het CvdR en rapporteur voor het CvdR-advies over "Culturele en creatieve sector voor groei en banen in de EU", vestigde de heer Rombouts de aandacht op het belang van cultuur voor het lokale en regionale niveau. Hij deed dat tijdens een workshop over "Culture: Relevant But Not (Yet) Evident Enough". Hij beklemtoonde dat "steden en regio's in veel gebieden van Europa niet alleen goed zijn voor het geld dat aan cultuur wordt uitgegeven, maar ook als proeftuin fungeren voor culturele en creatieve experimenten en een hoofdrol spelen in de opzet van culturele en creatieve clusters". Als voorbeeld noemde hij YES!Delft, een hightech ondernemerscentrum in Delft dat met steun van de gemeente en in samenwerking met gevestigde Nederlandse bedrijven de ondersteuning biedt die nodig is om van een startende onderneming een 'leading firm' te maken.

De heer Rombouts herinnerde er ook aan dat de lokale en regionale overheden een sleutelrol spelen in de bevordering van cultuur in hun regio, vooral wat het behoud van het culturele erfgoed en het stimuleren van artistieke innovatie betreft. "De culturele en creatieve sector is van belang voor regio's en steden en vice versa. Decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor zo'n 65% van de openbare uitgaven voor culturele activiteiten en voor meer dan 30% van de steun aan ondernemingen", aldus de heer Rombouts. Verder wees hij ook nog op de grote rol die lokale overheden spelen op het gebied van infrastructuur (repetitieruimte, podia en productieruimte), strategie en planning (culturele strategie, initiatieven om de sector te ontwikkelen), steun aan artistieke en culturele centra en investeringen in nieuw talent.

Met betrekking tot 'culturele clusters' en 'creatieve districten' zei Anton Rombouts dat het een goede zaak zou zijn "om steden en regio's een centrale plaats te geven in kennisnetwerken, teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van het vrije verkeer van ideeën, kapitaal en mensen in de globale netwerkeconomie. Steun van lokale en regionale overheden is van vitaal belang voor de ontwikkeling van dergelijke clusters, maar deze dienen ook te worden verbonden met Europese en globale kennisnetwerken teneinde hun doeltreffendheid te vergroten".

Tot slot, onder verwijzing naar de reeks conferenties die het CvdR heeft georganiseerd over elk van de vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie, merkte de heer Rombouts nog op dat in de meeste discussies werd verwezen naar de rol van cultuur als noodzakelijke katalysator en aanjager van groei. In verband hiermee pleitte hij voor meer aandacht voor cultuur en creativiteit in de Europa 2020-strategie, met name bij vlaggenschipinitiatieven als "Innovatie-Unie", "Een Digitale Agenda voor Europa" en "Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen".

Verdere stappen:

De discussies die tijdens deze conferentie worden gevoerd, zullen een bijdrage leveren aan een verklaring van het EU-voorzitterschap over meer waardering voor de rol van de culturele en creatieve sector als middel voor sociale en economische transformatie, die ter gelegenheid van de informele bijeenkomst van de ministers van Cultuur en Audiovisuele Zaken op 2 oktober 2013 in Vilnius (Litouwen) zal worden uitgebracht.

Op 29 januari 2014 organiseert het CvdR een conferentie getiteld "Europe's got talents: Regions and Cities make a difference for culture and creativity". Tot de deelnemers behoren beleidsmakers, deskundigen, afgevaardigden van Europese verenigingen en internationale organisaties, academici op het gebied van cultuur, alsook ondernemers uit de culturele en creatieve sector.

Meer informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

CoR website: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nathalie Vandelle

Telefoon: +32 2282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar