Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressmeddelande

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare

CoR/13/85.sv

Bryssel den 4 oktober 2013

Europas städer och regioner ska diskutera genomförandet av sammanhållningspolitiken och sociala investeringar för tillväxt vid
ReK:s plenarsession den 8–9 oktober i Bryssel

Vid Regionkommitténs (ReK) 103:e plenarsession den 8–9 oktober kommer Ramón Luis Valcárcel, ReK:s ordförande, och Danuta Hübner, ordförande för Europaparlamentets utskott för regional utveckling, att diskutera läget i förhandlingarna om reglerna för strukturfonderna. De kommer också att ta tillfället i akt att se över de viktigaste utmaningar som programperioden 2014-2020 innebär.

ReK:s ledamöter kommer att diskutera och fatta beslut om sin ståndpunkt när det gäller en bättre användning av strukturfonderna (yttrande utarbetat av Alberto Núñez Feijóo (ES–PPE), regionpresident i regionen Galicien), som ska klargöra hur man på ett bättre sätt kan samordna EU:s, medlemsstaternas och regionernas investeringar för tillväxt och öka effektiviteten i de samfinansierade programmen genom lämplig decentralisering av den operativa förvaltningen. Budget- och styrningsfrågor kommer också att behandlas på grundval av ett yttrande om "Förslaget till EU:s budget för 2014", som kommer att presenteras av Luc Van den Brande (BE-PPE), ordförande i samordningsorganet Flandern-Europa. Behovet av att lösa det allt större strukturella underskottet i EU, konsekvenserna för lokala och regionala myndigheter av de nuvarande förfarandena för antagande av EU:s årliga budget, och de ekonomiska behoven när det gäller nyckelåtgärder inom prioriterade områden såsom ungdomssysselsättning, kommer att stå i centrum för diskussionerna.

Företrädarna för EU:s regioner och städer kommer också att lägga fram sina rekommendationer för att få ut så mycket som möjligt av sociala investeringar i tillväxt och sammanhållning på grundval av ett yttrande av Rotterdams borgmästare, Ahmed Aboutaleb (NL–PSE), om EU:s paket om sociala investeringar. ReK:s ledamöter kommer särskilt att diskutera de lokala och regionala myndigheternas roll när det gäller strategier för aktiv inkludering i utbildning, yrkesutbildning, subventionerat boende, ungdomssysselsättning och kamp mot fattigdomen, och de kommer att klargöra formerna för relevant finansiering och användning av socialbudgetar.

Andra punkter på dagordningen...

Avreglering av EU:s järnvägar

ReK:s ledamöter kommer att anta sin ståndpunkt om EU:s planer på att ytterligare öppna den europeiska järnvägssektorn för konkurrens, en fråga som är både politiskt känslig och tekniskt komplicerad. Underlaget för diskussionerna är yttrandet om "fjärde järnvägspaketet" som utarbetats av Pascal Mangin (FR–PPE), ledamot av regionfullmäktige i Alsace. Enligt föredraganden är det av avgörande betydelse att regionerna involveras för att reformen ska lyckas. Han menar att de regionala myndigheter måste ges en mer kraftfull roll vad gäller styrningen av järnvägssektorn, större flexibilitet vid offentlig upphandling av transporttjänster, samtidigt som man säkerställer att de aktuella transportleverantörerna delar med sig av den information som behövs för att fastställa vilka krav som ska ställas på nya anbud.

Miljö: skiffergas och plastavfall

Utvinning av skiffergas är allmänt omtvistad i Europa och därför är det föga förvånande att utkastet till yttrande, som ska presenteras av Brian Meaney (IE–EA), ledamot av Clare County Council och Mid-West Regional Authority, visat sig vara mycket kontroversiellt och att hela 65 ändringsförslag har lagts fram. I utkastet till yttrande hävdas att de lokala och regionala myndigheterna borde ges rätt att undanta känsliga områden från eventuell utvinning och ges större rätt att bestämma om utvinning ska förbjudas eller tillåtas på deras territorium.

Hanteringen av plastavfall står i fokus för ett yttrande av Linda Gillham (UK–EA), ledamot av Runnymede Borough Council. Produktionen av plastavfall fortsätter att öka: År 1950 producerades totalt endast 1,5 miljoner ton per år, vilket ska jämföras med år 2008, då 60 miljoner ton per år producerades bara i Europa, varav drygt 50 % deponerades. Yttrandet ger en överblick över effekterna och anger åtgärder som behövs för att hantera detta problem samt efterlyser ett totalförbud mot deponering av plast och lättantändligt avfall senast 2020.

OPEN DAYS 2013: Den europeiska veckan för regioner och städer, 7–10 oktober

Plenarsessionen kommer att äga rum samtidigt som 11:e OPEN DAYS — Europeiska veckan för regioner och städer den 7–10 oktober i Bryssel. Detta viktigt årliga evenemang för EU:s regioner kommer att samla omkring 6 000 deltagare, bl.a. beslutsfattare, politiker och experter från alla myndighetsnivåer, som kommer att diskutera de mest angelägna frågor som EU:s regionalpolitik står inför i dag. Evenemanget anordnas vid en kritisk tidpunkt då grundläggande reformer av EU:s sammanhållningspolitik håller på att färdigställas.

Den 103:e plenarsession kommer att hållas i Europaparlamentet (rum JAN 2Q2).

Debatten direktsänds på följande adress: www.cor.europa.eu.

Ytterligare information

Regionkommittén

Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare från EU:s alla 28 medlemsstater. Ledamöternas uppdrag är att involvera de regionala och lokala myndigheter och grupper som de företräder i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådet är skyldiga att rådfråga kommittén inom politikområden som berör kommuner och regioner. Kommittén kan också väcka talan vid EU-domstolen om dess rättigheter inte respekteras eller om kommittén anser att EU-lagstiftningen strider mot subsidiaritetsprincipen eller åsidosätter regionala eller lokala befogenheter.

ReK:s webbplats: www.cor.europa.eu

Följ oss på Twitter: @EU_CoR

För ytterligare information, kontakta:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tfn +32 2 282 2461

Mobil +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tfn +32 2 282 2535

Mobil +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tfn +32 2 282 2499

Mobil +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidigare pressmeddelanden


Side Bar