Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tlačová správa

Zhromaždenie EU združujúce regionálnych a miestnych zástupcov

CoR/13/85.sk

Brusel, 4. októbra 2013

Plenárne zasadnutie VR, 8. – 9. októbra v Bruseli:

Európske mestá a regióny budú diskutovať o uplatňovaní politiky súdržnosti a sociálnych investíciách pre rast

Na 103. plenárnom zasadnutí Výboru regiónov (VR), ktoré sa uskutoční 8. – 9. októbra, bude jeho predseda Ramón Luis Valcárcel spolu s predsedníčkou Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Danutou Hübner diskutovať o aktuálnom stave rokovaní o pravidlách pre štrukturálne fondy. Obaja využijú túto príležitosť aj na preskúmanie hlavných výziev, ktoré prináša programové obdobie 2014 – 2020.

Členovia sa po diskusii vyjadria k stanovisku o lepšom využívaní štrukturálnych fondov (spravodajca: predseda vlády autonómnej oblasti Galícia Alberto Núñez Feijóo (ES/EĽS), ktoré objasňuje lepšie spôsoby koordinácie európskych, národných a regionálnych investícií pre rast a zlepšenia účinnosti spolufinancovaných programov prostredníctvom primeranej decentralizácie ich prevádzkového manažmentu. Pozornosť sa bude venovať aj otázkam rozpočtu a riadenia, a to na základe stanoviska na tému „Návrh rozpočtu EÚ na rok 2014“, ktoré predstaví predseda kontaktnej kancelárie Flámsko – Európa Luc Van den Brande (BE/EĽS). Medzi hlavné body diskusie bude patriť potreba prekonať rastúci štrukturálny deficit EÚ, dôsledky terajších postupov pre prijímanie ročných rozpočtov EÚ na miestne a regionálne orgány a finančné potreby pre kľúčové opatrenia v prioritných oblastiach, ako je zamestnanosť mladých.

Zástupcovia miest a regiónov EÚ predložia svoje odporúčania, ktoré majú prispieť k maximálnemu využitiu výhod sociálnych investícií pre rast a súdržnosť na základe stanoviska primátora Rotterdamu Ahmeda Aboutaleba (NL/EĽS) na tému „Balík o sociálnych investíciách“. Členovia VR sa budú počas diskusie zaoberať predovšetkým úlohou miestnych a regionálnych orgánov v rámci stratégií aktívneho začlenenia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, sociálneho bývania, zamestnanosti mladých a boja proti chudobe, pričom zároveň objasnia príslušné financovanie a využitie sociálnych rozpočtov.

Ďalšie témy na programe plenárneho zasadnutia….

Liberalizácia železníc EÚ

Členovia VR sa vyjadria k politicky citlivej a technicky náročnej problematike, akou sú plány EÚ na ďalšie otvorenie európskych železníc hospodárskej súťaži. Východiskom pre diskusiu bude stanovisko na tému „Štvrtý železničný balík“, ktoré vypracoval člen regionálnej rady Alsaska Pascal Mangin (FR/EĽS). Podľa spravodajcu je pre úspech tejto reformy podstatné zapojenie regiónov. Požaduje preto silnejšiu úlohu pre regionálne orgány pri riadení železničného trhu, väčšiu flexibilitu pri prideľovaní zmlúv o verejnej doprave a zaistenie výmeny informácií medzi terajšími poskytovateľmi železničných služieb, ktoré sú potrebné na stanovenie požiadaviek pre nové verejné obstarávania.

Životné prostredie: Bridlicový plyn a plastový odpad

Ťažba bridlicového plynu je v Európe značne kontroverznou otázkou. Nie je preto prekvapením, že nemenej sporný sa javí aj návrh stanoviska k tejto téme, ktorý vypracoval člen rady grófstva Clare a regionálneho zhromaždenia oblasti Mid-West Brian Meaney (IE/EA) a ku ktorému bolo predložených 65 pozmeňovacích návrhov. Podľa tohto dokumentu by mali mať miestne a regionálne orgány viac právomocí na to, aby mohli zabrániť možným činnostiam spojeným s produkciou, ak ide o citlivé oblasti, a takisto by sa mala zvýšiť ich nezávislosť, pokiaľ ide o zákaz alebo povoľovanie produkcie.

Na nakladanie s plastovým odpadom je zamerané stanovisko, ktorého spravodajkyňou je členka oblastnej rady Runneymede Linda Gillham (UK/EA). Objem vyprodukovaného plastového odpadu sa zvyšuje: zatiaľ čo v roku 1950 sa vo svete vyprodukovalo len 1,5 milióna ton, v roku 2008 sa vyprodukovalo 60 miliónov ton len v Európe, pričom vyše polovica bola uložená na skládky. Stanovisko sa venuje dôsledkom a opatreniam, ktoré sú potrebné na riešenie tohto problému, a vyzýva na úplný zákaz skládkovania plastového a vysoko horľavého odpadu do roku 2020.

OPEN DAYS 2013: Európsky týždeň regiónov a miest, 7. – 10. októbra

Plenárne zasadnutie sa uskutoční v rovnakom čase ako 11. ročník podujatia OPEN DAYS 2013: Európsky týždeň regiónov a miest (7. – 10. októbra v Bruseli). Toto kľúčové podujatie pre regióny EÚ organizované každoročne je miestom stretnutia 6 000 účastníkov vrátane zákonodarcov, politikov a expertov zo všetkých úrovní riadenia, ktorí tak majú možnosť prediskutovať najpálčivejšie otázky súčasnej regionálnej politiky EÚ. OPEN DAYS sa konajú v mimoriadne dôležitom období, keď sa najdôležitejšie reformy politiky súdržnosti EÚ dostávajú do záverečnej fázy.

Plenárne zasadnutie sa bude konať v priestoroch Európskeho parlamentu (miestnosť JAN 2Q2).

Diskusie môžete sledovať v priamom prenose na internetovej stránke www.cor.europa.eu.

Ďalšie informácie:

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 28 členských štátov Európskej únie. Jeho poslaním je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať na Súdnom dvore EÚ žalobu, ak sú porušované jeho práva alebo sa nazdáva, že istý právny predpis EÚ je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych alebo miestnych orgánov.

Internetová stránka Výboru regiónov: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteri: @EU_CoR

Bližšie informácie Vám poskytne:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Predchádzajúce tlačové správy


Side Bar