Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

CoR/13/85.pl

Bruksela, 4 października 2013 r.

Regiony i miasta Europy debatują na sesji plenarnej KR-u 8 i 9 października w Brukseli nad wdrożeniem polityki spójności i inwestycjami społecznymi na rzecz wzrostu

Na 103. sesji plenarnej Komitetu Regionów (KR) w dniach 8–9 października na trybunie obok przewodniczącego KR-u Ramóna Luisa Valcárcela zasiądzie przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner, by dyskutować o stanie negocjacji w sprawie przepisów dotyczących funduszy strukturalnych. Przewodniczący skorzystają też z okazji, by przeanalizować główne wyzwania związane z okresem programowania 2014–2020.

Członkowie KR-u omówią i przyjmą swoje stanowisko na temat lepszego wydatkowania funduszy strukturalnych (opinia sporządzona przez Alberta Núñeza Feijóo (ES/PPE), prezydenta wspólnoty autonomicznej Galicja). Stanowisko to wyjaśnia, jak lepiej koordynować unijne, krajowe i regionalne inwestycje na rzecz wzrostu i zwiększyć skuteczność współfinansowanych programów dzięki odpowiedniej decentralizacji ich zarządzania operacyjnego. Kwestie dotyczące budżetu i zarządzania zostaną też podjęte na podstawie opinii w sprawie projektu budżetu na rok 2014, którą przedstawi przewodniczący Flamandzko-Europejskiej Agencji Łącznikowej Luc Van den Brande (BE/PPE). Dyskusja skoncentruje się wokół konieczności zaradzenia rosnącemu deficytowi strukturalnemu UE, wpływu obecnych procedur przyjmowania rocznego budżetu UE na władze lokalne i regionalne oraz potrzeb finansowych dotyczących zasadniczych działań w priorytetowych obszarach, takich jak zatrudnienie młodzieży.

Przedstawiciele regionów i miast Unii wysuną ponadto zalecenia dotyczące tego, jak można najlepiej wykorzystać inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności. Zalecenia te zostały zebrane w opracowanej przez burmistrza Rotterdamu Ahmeda Aboutaleba (NL/PSE) opinii poświęconej pakietowi UE dotyczącemu inwestycji społecznych. Członkowie omówią w szczególności rolę samorządów lokalnych i regionalnych w strategiach aktywnego włączenia w dziedzinie edukacji, kształcenia zawodowego, mieszkalnictwa socjalnego, zatrudnienia młodzieży oraz przeciwdziałania ubóstwu, a zarazem wyjaśnią kwestie niezbędnego finansowania i wykorzystywania budżetów społecznych.

Ponadto w porządku obrad sesji plenarnej....

Liberalizacja kolei w UE

Członkowie KR-u przyjmą stanowisko w sprawie planów UE dotyczących dalszego otwierania europejskiego sektora kolejowego na konkurencję – sprawy zarazem delikatnej politycznie i złożonej pod względem technicznym. Dyskusje będą prowadzone w oparciu o opinię w sprawie czwartego pakietu kolejowego, przygotowanej przez Pascala Mangina (FR/PPE), członka Rady Regionalnej Alzacji. Zdaniem sprawozdawcy kluczowym czynnikiem powodzenia reformy jest zaangażowanie regionów. Apeluje on o zwiększenie roli władz regionalnych w zarządzaniu rynkiem kolejowym, o zapewnienie większej elastyczności udzielania zamówień na transport publiczny, a zarazem o zagwarantowanie, że obecni dostawcy usług kolejowych będą wymieniać się informacjami potrzebnymi do ustalenia wymogów dotyczących nowych przetargów.

Środowisko: gaz łupkowy i odpady z tworzyw sztucznych

Wydobycie gazu łupkowego jest szeroko kwestionowane w całej Europie. Nic więc dziwnego, że projekt opinii, który zostanie przedłożony przez Briana Meaneya (IE/EA), członka Rady Hrabstwa Clare oraz Władz Regionu Środkowozachodniego, okazał się równie kontrowersyjny, gdyż zgłoszono do niego 65 poprawek. W dokumencie tym stwierdza się, że władze lokalne i regionalne powinny mieć prawo do zakazania eksploatacji na obszarach wrażliwych oraz móc niezależnie podejmować decyzje w sprawie zakazu lub koncesjonowania eksploatacji na swoim terytorium.

Gospodarce odpadami z tworzyw sztucznych poświęcona jest opinia Lindy Gillham (UK/EA), członkini Rady Hrabstwa Runnymede. Produkcja odpadów z tworzyw sztucznych nieprzerwanie rośnie: w 1950 r. w skali globu wytwarzano ich zaledwie 1,5 mln ton rocznie, podczas gdy w 2008 r. ilość ta osiągnęła w samej tylko Europie 60 mln ton rocznie, z czego nieco ponad 50% było składowanych. W opinii analizuje się skutki oraz działania niezbędne do zaradzenia problemowi, a także wnosi się o wprowadzenie kategorycznego zakazu składowania odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów łatwopalnych do 2020 r.

OPEN DAYS 2013 – Europejski Tydzień Regionów i Miast, 7–10 października

Sesja plenarna będzie odbywać się równocześnie z 11. Europejskim Tygodniem Regionów i Miast OPEN DAYS, organizowanym w dniach 7–10 października w Brukseli. To doroczne ważne wydarzenie dla regionów UE zgromadzi ok. 6000 uczestników, w tym decydentów politycznych, polityków i ekspertów ze wszystkich szczebli władzy, którzy będą dyskutować o najbardziej naglących kwestiach, przed jakimi stoi dziś polityka regionalna UE. Impreza przypada w kluczowym momencie, kiedy finalizowane są zasadnicze reformy polityki spójności UE.

103. sesja plenarna będzie miała miejsce w Parlamencie Europejskim (sala JAN 2Q2).

Debaty będzie można oglądać na żywo na stronie: www.cor.europa.eu.

Dodatkowe informacje:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Strona internetowa KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udzielają:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

tel. +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

tel. +32 2 282 2535

tel. kom. +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

tel. +32 2 282 2499

tel. kom. +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar