Navigation path

Left navigation

Additional tools

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

CoR/13/85.nl

Brussel, 4 oktober 2013

Steden en regio's van Europa debatteren over de uitvoering van het cohesiebeleid en over sociale investeringen voor groei tijdens de plenaire vergadering van het CvdR op 8-9 oktober in Brussel

Tijdens de 103e zitting van het Comité van de Regio's (CvdR) op 8-9 oktober zullen de voorzitter van het CvdR, Ramón Luis Valcárcel, en de voorzitter van de EP-commissie Regionale Ontwikkeling, Danuta Hübner, met elkaar in debat gaan over de stand van de onderhandelingen inzake de structuurfondsbepalingen. Zij zullen ook ingaan op de belangrijkste uitdagingen van de programmeringsfase 2014-2020.

De CvdR-leden zullen zich buigen over een betere besteding van de structuurfondsen. Zij zullen hierover een standpunt innemen op basis van een advies dat werd opgesteld door Alberto Núñez Feijóo (ES/EVP), voorzitter van de autonome gemeenschap Galicië. In dit advies wordt uiteengezet hoe de Europese, nationale en regionale investeringen voor groei beter kunnen worden gecoördineerd en hoe de doeltreffendheid van medegefinancierde programma's kan worden verbeterd door hun operationele beheer adequaat te decentraliseren. Budgettaire en bestuurszaken komen aan de orde in een advies over "De ontwerpbegroting van de EU voor 2014", dat wordt ingeleid door Luc Van den Brande (BE/EVP), voorzitter van het Verbindingsbureau Vlaanderen-Europa. Daarbij zal vooral worden ingegaan op de noodzaak het groeiende structurele EU-tekort in te dammen, de impact van de huidige procedures voor de goedkeuring van de jaarlijkse EU-begrotingen op lokale en regionale overheden en de financiering van kernacties op prioritaire terreinen als jeugdwerkgelegenheid.

De vertegenwoordigers van de regio's en steden van de EU zullen ook aanbevelingen formuleren om de sociale investeringen voor groei en cohesie optimaal te benutten. Uitgangspunt daarbij is een advies van de hand van de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb (NL/PSE), over het EU-pakket voor sociale investeringen. Centraal in de discussie staan de rol van de lokale en regionale overheden bij strategieën inzake actieve inclusie op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, sociale huisvesting, jeugdwerkgelegenheid en armoedebestrijding, alsook de financiering hiervan en het gebruik van sociale budgetten.

Andere punten op de agenda van de zitting

Liberalisering van de spoorwegen in de EU

De CvdR-leden zullen eveneens hun licht laten schijnen over de EU-plannen om meer concurrentie op het Europese spoor toe te laten, een dossier dat zowel politiek gevoelig als technisch complex is. Zij zullen dat doen aan de hand van het advies over " Het vierde spoorwegpakket”, opgesteld door Pascal Mangin (FR/EVP), lid van de regioraad van de Elzas. Volgens de rapporteur is de betrokkenheid van de regio's cruciaal voor het succes van de hervorming. Hij pleit voor een grotere rol voor regionale overheden bij de governance van de spoorwegmarkt, meer flexibiliteit bij het gunnen van contracten voor openbaar vervoer en het verstrekken door de huidige spoorwegexploitanten van de informatie die nodig is om de voorwaarden voor nieuwe aanbestedingen te kunnen vaststellen.

Milieu: schaliegas en kunststofafval

De winning van schaliegas doet in heel Europa veel stof opwaaien. Het is dus niet verwonderlijk dat het ontwerpadvies van Brian Meaney (IE/EA), lid van de Clare County Council en de Mid-West Regional Authority, ook het nodige tegengas krijgt: er werden maar liefst 65 wijzigingsvoorstellen ingediend. In het advies wordt gesteld dat lokale en regionale overheden het recht zouden moeten hebben om eventuele winningsactiviteiten te verbieden in gevoelige gebieden, en de autonomie zouden moeten krijgen om winning op hun grondgebied te verbieden of toe te staan.

Wat te doen met kunststofafval? Dat is het onderwerp van een advies van Linda Gillham (UK/EA), lid van de gemeenteraad van Runnymede. De productie van kunststofafval blijft groeien: in 1950 werd wereldwijd slechts 1,5 megaton per jaar geproduceerd, waarvan iets meer dan de helft werd gestort. In 2008 bedroeg de productie in Europa alleen al 60 megaton per jaar. In dit advies wordt nagegaan wat de impact is van dit probleem en wat eraan moet worden gedaan, en wordt opgeroepen tot een algeheel verbod op het storten van kunststof en sterk brandbare afvalstoffen tegen 2020.

OPEN DAYS 2013: Europese week van regio's en steden, 7-10 oktober

De zitting van het CvdR vindt plaats tijdens de 11e OPEN DAYS – Europese week van regio's en steden op 7-10 oktober in Brussel. Dit jaarlijkse topevenement voor EU-regio's brengt ongeveer 6 000 deelnemers - waaronder beleidsmakers, politici en deskundigen van alle bestuursniveaus - bijeen, die over de meest prangende kwesties van het regionaal beleid van de EU discussiëren. Dit evenement komt op een cruciaal moment, nu de laatste hand gelegd wordt aan fundamentele hervormingen van het EU-cohesiebeleid.

De 103e zitting zal plaatsvinden in het gebouw van het Europees Parlement (zaal JAN 2Q2).

De debatten zijn via webstreaming te volgen opwww.cor.europa.eu.

Nadere informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

CvdR-website: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel: +32 2 282 2461

GSM: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

GSM: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

GSM: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar