Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu

CoR/13/85.et

Brüssel, 4. oktoober 2013

Euroopa linnad ja piirkonnad arutlevad 8.–9. oktoobril Brüsselis toimuval Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul ühtekuuluvuspoliitika rakendamise ja majanduskasvu edendavate sotsiaalsete investeeringute üle

8.–9. oktoobril toimuval Regioonide Komitee 103. täiskogu istungjärgul liitub komitee presidendi Ramón Luis Valcárcel Sisoga Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni esimees Danuta Hübner, et arutada struktuurifondide eeskirjade üle peetavate läbirääkimiste hetkeseisu. Samuti kasutavad nad võimalust vaadata läbi programmiperioodiga 2014–2020 seonduvad peamised väljakutsed.

Komitee liikmed arutlevad struktuurifondide parema kasutamise üle ning võtavad selleteemalise seisukoha (Hispaania Galicia autonoomse piirkonna valitsuse juhi Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP) koostatud arvamus). Arvamuses selgitatakse, kuidas ELi, riiklikke ja piirkondlikke investeeringuid paremini kooskõlastada majanduskasvu suurendamiseks ning kuidas parandada kaasrahastatavate programmide tõhusust nende operatiivjuhtimise piisava detsentraliseerimise kaudu. Eelarve- ja valitsemisküsimusi arutatakse arvamuse „ELi 2014. aasta eelarve projekt” alusel, mida tutvustab Flaami-Euroopa kontaktasutuse juhataja Luc Van den Brande (BE/EPP). Arutelude keskmes on vajadus lahendada ELi kasvava struktuurse eelarvepuudujäägi küsimus, ELi aastaeelarve vastuvõtmise kehtivate menetluste mõju kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning oluliste meetmete finantsvajadused sellistes prioriteetsetes valdkondades nagu noorte tööhõive.

Rotterdami linnapea Ahmed Aboutalebi (NL/PES) koostatud ELi sotsiaalsete investeeringute paketti käsitleva arvamuse alusel esitavad oma ettepanekuid ka ELi piirkondade ja linnade esindajad, et sotsiaalseid investeeringuid majanduskasvu ja ühtekuuluvuse suurendamiseks võimalikult hästi ära kasutada. Komitee liikmed arutavad eeskätt kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli aktiivsetes kaasamisstrateegiates hariduse, kutseõppe, sotsiaalelamute ja noorte tööhõive valdkonnas ning vaesuse vastu võitlemisel, selgitades samas asjakohaseid rahastamisvahendeid ning sotsiaaleelarvete kasutamist.

Samuti täiskogu istungjärgu päevakorras

ELi raudteede liberaliseerimine

Komitee liikmed võtavad vastu seisukoha ELi kava suhtes avada Euroopa raudteed veelgi suuremale konkurentsile. Tegemist on nii poliitiliselt tundliku kui ka tehniliselt keeruka toimikuga. Arutelud toimuvad Alsace’i piirkonna volikogu liikme Pascal Mangini (FR/EPP) koostatud arvamuse „Neljas raudteepakett” alusel. Raportööri arvates on piirkondade kaasamine reformi eduka elluviimise jaoks otsustava tähtsusega. Raportöör kutsub üles andma piirkondlikele omavalitsustele tugevama rolli raudteeturu haldamisel, suurendama paindlikkust reisijateveo lepingute sõlmimisel, tagades samas, et praegused raudteeveoteenuse osutajad jagavad uutele pakkumustele esitatavate nõuete määratlemiseks vajalikku teavet.

Keskkond: kildagaas ja plastijäätmed

Kildagaasi ammutamine on Euroopas suuri vaidlusi põhjustav teema ning seepärast ei ole üllatav, et Clare’i krahvkonnanõukogu ja Kesk-Lääne piirkondliku omavalitsuse liikme Brian Meaney (IE/EA) esitatav arvamuse eelnõu on tekitanud selle kohta esitatud 65 muudatusettepanekuga sama suuri vaidlusi. Arvamuse eelnõus väidetakse, et kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tuleks anda volitused tundlike piirkondade võimalikust arendustegevusest väljajätmiseks ning jätta neile voli seda oma territooriumil keelata või lubada.

Runnymede'i volikogu liikme Linda Gillhami (UK/EA) koostatud arvamuses keskendutakse plastijäätmete haldamisele. Plastijäätmete tootmine kasvab jätkuvalt: 1950. aastal toodeti ülemaailmselt vaid 1,5 mln tonni plastijäätmeid aastas võrreldes 60 mln tonniga 2008. aastal vaid Euroopas üksinda, millest veidi üle 50 % ladestati prügilatesse. Arvamuses käsitletakse probleemi lahendamiseks vajalikke meetmeid ja nende mõju ning kutsutakse üles keelama alates 2020. aastast plasti ja kergesti süttivate jäätmete prügilatesse ladestamine.

OPEN DAYS 2013: Euroopa piirkondade ja linnade nädal, 7.–10. oktoober

Täiskogu istungjärk toimub samal ajal kui 11. üritus OPEN DAYS – Euroopa piirkondade ja linnade nädal, mis toimub 7.–10. oktoobrini Brüsselis. See ELi piirkondadele suunatud iga-aastane oluline sündmus toob kokku ligikaudu 6 000 osalejat, nende hulgas poliitikakujundajad, poliitikud ja eksperdid kõigilt valitsustasanditelt, et arutleda ELi regionaalpoliitikas praegu kõige pakilisemate küsimuste üle. Üritus toimub väga olulisel ajal, mil ELi ühtekuuluvuspoliitika põhjapanev reform on lõpule jõudmas.

Täiskogu 103. istungjärk toimub Euroopa Parlamendi hoones (ruum JAN 2Q2).

Arutelud kantakse reaalajas üle aadressil www.cor.europa.eu.

Lisateave:

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kõigi 28 liikmesriigi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Komitee ülesanne on kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja nende esindatavad kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagi Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata kohalikku ja piirkondlikku pädevust.

Regioonide Komitee veebileht: www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Lisateave:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel: +32 2 282 2461

Mobiil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel: +32 2 282 2535

Mobiil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel: +32 2 282 2499

Mobiil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar