Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter

CdR/13/85.da

Bruxelles, den 4. oktober 2013

Europas byer og regioner drøfter samhørighedspolitikkens gennemførelse og sociale investeringer i vækst på Regionsudvalgets plenarforsamling den 8.‑9. oktober i Bruxelles

På Regionsudvalgets 103. plenarforsamling vil formanden, Ramón Luis Valcárcel, få selskab af Danuta Hübner, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Regionaludvikling, i en debat om det aktuelle stade i forhandlingerne om reglerne for strukturfondene. De vil også benytte lejligheden til at gennemgå de vigtigste udfordringer for planlægningen af programperioden 2014-2020.

Regionsudvalgets medlemmer vil drøfte og vedtage deres holdning til bedre anvendelse af strukturfondsmidlerne (udtalelse udarbejdet af Alberto Núñez Feijóo (ES/PPE), formand for den selvstyrende region Galicien). Udtalelsen gør rede for, hvordan der kan sikres en bedre koordinering af europæiske, nationale og regionale investeringer i vækst, og hvordan medfinansierede programmers effektivitet kan forbedres gennem decentralisering af deres operationelle forvaltning. Budget- og forvaltningsspørgsmål vil også blive behandlet på grundlag af en udtalelse om "Forslag til EU's budget for 2014", der vil blive præsenteret af Luc Van den Brande (BE/PPE), formand for det flamsk-europæiske forbindelsesorgan. Nødvendigheden af at komme det stigende strukturelle EU‑underskud til livs, indvirkningen på lokale og regionale myndigheder af de nuværende procedurer for vedtagelse af EU's årlige budgetter og det finansielle behov for nøgletiltag på prioriterede områder som f.eks. unges beskæftigelse vil få en central plads i diskussionerne.

Repræsentanterne for EU's regioner og byer vil også fremlægge deres anbefalinger af den optimale udnyttelse af sociale investeringer i vækst og samhørighed på grundlag af en udtalelse udarbejdet af Rotterdams borgmester, Ahmed Aboutaleb (NL/PSE), om EU's sociale investeringspakke. Regionsudvalgets medlemmer vil især drøfte de lokale og regionale myndigheders rolle i strategier for aktiv inklusion inden for grunduddannelse, erhvervsuddannelse, sociale boliger, beskæftigelse af unge og bekæmpelse af fattigdom. De vil samtidig afklare den relevante finansiering og anvendelsen af de sociale budgetter.

Andre punkter på dagsordenen:

Liberalisering af jernbaner i EU

Regionsudvalgets medlemmer vil vedtage deres holdning til EU-planer om yderligere åbning af de europæiske jernbaner for konkurrence – en sag, der både er politisk følsom og teknisk kompliceret. Debatten vil tage udgangspunkt i udtalelsen om "Den fjerde jernbanepakke" udarbejdet af Pascal Mangin (FR/PPE), medlem af regionalrådet i Alsace. Efter ordførerens mening er inddragelse af regionerne afgørende for reformens succes. Han slår til lyd for at give regionale myndigheder en større rolle i forvaltningen af jernbanemarkedet og for større fleksibilitet i tildelingen af kontrakter til offentlig transport. Samtidig skal det sikres, at de nuværende leverandører af jernbanetransport deler de oplysninger, der er nødvendige for at definere krav til nye udbud.

Miljø: Skifergas og plasticaffald

Der er en udbredt modvilje mod udvinding af skifergas i Europa, og det er derfor ingen overraskelse, at forslaget til udtalelse, som er udarbejdet af Brian Meaney (IE/AE), medlem af Clare County Council og Mid-West Regional Authority, er lige så omstridt med 65 indgivne ændringsforslag. Det anføres i udtalelsen, at lokale og regionale myndigheder bør få beføjelse til at udelukke følsomme områder fra mulige udviklingsaktiviteter og få autonomi til at forbyde eller tillade udvikling på deres territorium.

Håndtering af plasticaffald står i fokus for en udtalelse af Linda Gillham (UK/AE), medlem af Runnymede Borough Council. Produktionen af plasticaffald er i støt stigning. I 1950 blev der på verdensplan kun produceret 1,5 mio. ton plastic om året, sammenlignet med 60 mio. ton om året i 2008 alene i Europa, hvoraf godt 50 % blev deponeret. Udtalelsen ser på konsekvenserne og på den indsats, der skal gøres for at løse problemet, og slår til lyd for et direkte forbud mod deponering af plastic og stærkt brændbart affald senest i 2020.

OPEN DAYS 2013 – Den europæiske uge for regioner og byer, 7.-10. oktober

Samtidig med plenarforsamlingen afholdes det 11. OPEN DAYS – Den europæiske uge for regioner og byer – den 7.-10. oktober i Bruxelles. På dette vigtige arrangement for EU's regioner vil ca. 6.000 deltagere, herunder beslutningstagere, politikere og eksperter fra alle regeringsniveauer, samles for at diskutere de mest presserende problemer, som EU's regionalpolitik står over for i dag. Arrangementet finder sted på et afgørende tidspunkt, hvor grundlæggende reformer af EU's samhørighedspolitik er ved at blive færdigbehandlet.

Den 103. plenarforsamling finder sted i Europa-Parlamentet (mødesal JAN 2Q2).

Debatterne kan følges live på www.cor.europa.eu.

Yderligere oplysninger:

Regionsudvalget

Regionsudvalget er EU's politiske forsamling af regionale og lokale repræsentanter fra alle 28 medlemsstater. Dets opgave er at inddrage de lokale og regionale myndigheder, som de repræsenterer, i EU's beslutningsproces og informere dem om EU's politikker. Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er forpligtet til at høre udvalget på politikområder, der berører regioner og byer. Regionsudvalget kan anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis dets rettigheder tilsidesættes, eller hvis det mener, at en EU-retsakt krænker nærhedsprincippet eller tilsidesætter de lokale og regionale myndigheders beføjelser.

Regionsudvalgets hjemmeside: www.cor.europa.eu

Følg os på Twitter: @EU_CoR

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tlf.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tlf.: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tlf.: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tidligere pressemeddelelser


Side Bar