Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

Shromáždění EU regionálních a místních zástupců

CoR/13/85.cs

V Bruselu dne 4. října 2013

Města a regiony Evropy budou na plenárním zasedání VR ve dnech 8. a 9. října v Bruselu diskutovat o provádění politiky soudržnosti a o sociálních investicích pro růst

Během 103. plenárního zasedání Výboru regionů (VR) ve dnech 8. a 9. října se předseda VR Ramón Luis Valcárcel Siso a předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj v Evropském parlamentu Danuta Hübner zapojí do diskuse o stavu jednání o pravidlech pro strukturální fondy. Zároveň této příležitosti využijí k revizi hlavních výzev vyvolaných programovým obdobím 2014–2020.

Členové VR budou diskutovat o stanovisku k lepšímu vynakládání prostředků ze strukturálních fondů a přijmou ho (stanovisko vypracoval pan Alberto Núñez Feijóo (ES/ELS), předseda vlády autonomní oblasti Galicie). Toto stanovisko ujasňuje, jak lépe koordinovat unijní, celostátní a regionální investice pro růst a jak zvýšit účinnost společně financovaných programů prostřednictvím vhodné decentralizace jejich operačního řízení. Bude se také jednat o rozpočtových otázkách a otázkách řízení na základě stanoviska o návrhu rozpočtu EU na rok 2014, které představí pan Luc Van den Brande (BE/ELS), předseda styčného úřadu Vlámsko-Evropa. Hlavním tématem diskusí bude potřeba překonat narůstající strukturální deficit EU, dopad stávajících postupů přijímání ročních rozpočtů EU na místní a regionální orgány a finanční potřeby klíčových činností v prioritních oblastech, jako je nezaměstnanost mládeže.

Zástupci regionů a měst EU také předloží svá doporučení, jak co nejlépe využít sociální investice pro růst a soudržnost, na základě stanoviska o balíčku opatření EU v oblasti sociálních investic, které vypracoval starosta Rotterdamu pan Ahmed Aboutaleb (NL/SES). Členové VR budou zejména diskutovat o úloze místních a regionálních orgánů v aktivních strategiích začlenění v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, sociálního bydlení, zaměstnanosti mládeže a boje proti chudobě a zároveň budou objasňovat příslušné financování a využití sociálních rozpočtů.

Na programu jednání dále bude:

Liberalizace železnic v EU

Členové VR zaujmou postoj k plánům EU na další otevírání evropských železnic konkurenci, což je téma jak politicky citlivé, tak technicky složité. Diskuse bude probíhat na základě stanoviska o čtvrtém železničním balíčku, které připravil pan Pascal Mangin (FR/ELS), člen regionální rady Alsaska. Zapojení regionů je podle zpravodaje pro úspěch reformy rozhodující. Požaduje pro regionální orgány výraznější roli při správě železničního trhu, větší flexibilitu při udělování zakázek v oblasti veřejné dopravy a současné zajištění, že stávající poskytovatelé železničních služeb budou sdílet informace potřebné k určení požadavků pro nové veřejné soutěže.

Životní prostředí: Plyn z břidlic a plastové odpady

Proti dobývání plynu z břidlic jsou po celé Evropě vznášeny mnohé námitky, proto není překvapením, že návrh stanoviska, který představí pan Brian Meaney (IE/EA), člen Rady hrabství Clare a správního úřadu regionu Mid-West, se ukazuje být stejně problematický s ohledem na 65 pozměňovacích návrhů, které k němu byly podány. V návrhu stanoviska se uvádí, že místní a regionální orgány by měly získat pravomoc k vyloučení možných průzkumných činností v citlivých oblastech a měly by mít volnost při zakazování nebo povolování průzkumu na svém území.

Nakládání s plastovým odpadem je tématem stanoviska, které vypracovala paní Linda Gillham (UK/EA), zastupitelka samosprávného města Runnymede. Produkce plastového odpadu stále roste: v roce 1950 bylo celosvětově vyprodukováno pouze 1,5 milionu tun ročně ve srovnání s 60 miliony tun ročně v roce 2008 jen v Evropě, z nichž bylo něco přes 50 % uloženo na skládkách. Stanovisko posuzuje dopad tohoto problému a kroky potřebné k jeho řešení a vyzývá k úplnému zákazu ukládání plastového a vysoce hořlavého odpadu na skládky do roku 2020.

OPEN DAYS – Evropský týden regionů a měst, 7.–10. října

Plenární zasedání se bude konat ve stejnou dobu jako 11. ročník OPEN DAYS – Evropského týdne regionů a měst, který se bude konat v Bruselu od 7. do 10. října. Na této každoroční ústřední akci pro regiony EU se sejde více než 6 000 účastníků včetně zákonodárců, politiků a expertů ze všech úrovní státní správy, aby diskutovali o nejpalčivějších otázkách, před nimiž dnes stojí regionální politika EU. Tato akce se koná v rozhodující chvíli dokončování zásadních reforem politiky soudržnosti EU.

103. plenární zasedání se bude konat v budově Evropského parlamentu (sál JAN 2Q2).

Přímý internetový přenos diskusí bude možné sledovat na adrese www.cor.europa.eu.

Další informace:

Výbor regionů

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců ze všech 28 členských států. Jeho úkolem je zapojit orgány regionální a místní samosprávy a společenství, která reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit na Soudní dvůr EU, pokud byla porušena jeho práva, nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř. že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci.

Internetové stránky VR: www.cor.europa.eu

Sledujte nás na Twitteru: @EU_CoR

Další informace poskytnou:

Pierluigi Boda

(IT, EN, DE)

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David French

(EN)

Tel.: +32 2 282 2535

Mobil: +32 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle

(FR, EN)

Tel.: +32 2 282 2499

Mobil: +32 473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Předcházející tiskové zprávy

f-09579 EN-MF/MP/lk


Side Bar