Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС

CoR/13/85.bg

Брюксел, 4 октомври 2013 г.

На пленарната сесия на КР на 8 и 9 октомври в Брюксел представителите на градовете и регионите на Европа ще обсъждат прилагането на политиката на сближаване и социалните инвестиции за растеж

По време на 103-тата пленарна сесия на Комитета на регионите (КР) на 8 и 9 октомври заедно с председателя на КР Рамон Луис Валкарсел в дебата за състоянието на преговорите относно правилата за структурните фондове ще се включи и г‑жа Данута Хюбнер, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Двамата ще използват възможността също и за да направят преглед на основните предизвикателства, които поставя програмният етап за 2014–2020 г.

Членовете на КР ще обсъдят и приемат своята позиция във връзка с по-доброто разходване на средствата от структурните фондове (становище, изготвено от Алберто Нунес Фейхо (ES/ЕНП), министър-председател на автономна област Галисия), като пояснят как могат по‑добре да се координират европейските, националните и регионалните инвестиции за растеж и как ефективността на съфинансираните програми да се подобри чрез адекватна децентрализация на тяхното оперативно управление. Въпроси на бюджета и управлението ще се обсъждат и въз основа на становище относно „Проектобюджет на ЕС за 2014 г.“, което ще бъде представено от Люк Ван ден Бранде (BE/ЕНП), председател на Бюрото за връзка Фландрия – Европа. В центъра на дискусиите ще бъдат необходимостта от справяне с растящия структурен дефицит в бюджета на ЕС, въздействието на текущите процедури за приемане на годишните бюджети на ЕС върху местните и регионалните власти и финансовите нужди за ключови действия в приоритетни области като напр. младежката заетост.

Представителите на регионите и градовете в ЕС ще направят и своите препоръки за максимално оползотворяване на социалните инвестиции за растеж и сближаване въз основа на становище относно „Пакет за инвестициите на ЕС в социалния сектор“, изготвено от кмета на Ротердам Ахмед Абуталеб (NL/ПЕС) Членовете на КР ще обсъдят по-специално ролята на местните и регионалните власти в стратегиите за активно приобщаване в областта на образованието, професионалното обучение, социалното жилищно настаняване, младежката заетост и борбата с бедността, като изяснят съответното финансиране и използването на бюджетите за социални дейности.

И още от дневния ред на пленарната сесия:

Либерализиране на железопътния транспорт в ЕС

Членовете на КР ще приемат своята позиция относно плановете на ЕС за по-нататъшно отваряне на европейския железопътен транспорт за конкуренция – досие, което е едновременно политически чувствително и технически сложно. Дискусиите ще се проведат въз основа на становището относно „Четвърти законодателен пакет в областта на железопътния транспорт“, изготвено от Паскал Манген (FR/ЕНП),регионален съветник от Елзас. Според докладчика включването на регионите е жизнено важно за успеха на реформата. Той призовава за по-голяма роля на регионалните власти в управлението на пазара на железопътния транспорт, за повече гъвкавост при възлагането на обществени поръчки за транспортни услуги, като се гарантира, че настоящите доставчици на транспортни услуги споделят данните, необходими за формулиране на изискванията към нови кандидати.

Околна среда: шистов газ и пластмасови отпадъци

Добиването на шистов газ е крайно оспорвано в цяла Европа и не е изненадващо, че проектостановището, което ще бъде представено от Брайън Мийни (IE/EA), член на Съвета на графство Клеър и на Регионалния съвет на Централно-западния регион, също се оказа много дискусионно, с внесени 65 изменения към него. В проектостановището се настоява местните и регионалните власти да получат правомощия да изключват чувствителни райони от обхвата на потенциалните дейности за разработване, както и да могат самостоятелно да решават дали да забраняват или разрешават такива дейности на своя територия.

Управлението на пластмасови отпадъци е във фокуса на становището, изготвено от Линда Гилам (UK/ЕА), член на Общинския съвет на Рънимийд. Генерирането на пластмасови отпадъци продължава да расте: през 1950 г. в целия свят са произведени общо 1,5 млн. тона спрямо 60 млн. тона годишно през 2008 г. само в Европа, 50% от които са изпратени за депониране. В становището се прави преглед на въздействието и на мерките, необходими за справяне с този проблем и се призовава за въвеждането най-късно през 2020 г. на пълна забрана на депонирането на пластмасови и силно горими отпадъци.

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2013 г.: Европейска седмица на регионите и градовете, 7‑10 октомври

Пленарната сесия ще се проведе по същото време, както и 11-ите ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – Европейска седмица на регионите и градовете, които ще се състоят от 7 до 10 октомври в Брюксел. Това изключително важно за регионите в ЕС събитие ще събере близо 6000 участници, включително фактори, изготвящи конкретни политики, политици и експерти от всички равнища на управление, които ще дебатират по най-належащите въпроси, пред които е изправена днес регионалната политика на ЕС. Проявата съвпада с критичен период, в който се завършват фундаментални реформи в политиката на ЕС за сближаване.

103-тата пленарна сесия ще се проведе в Европейския парламент (зала JAN 2Q2)

Разискванията ще бъдат предавани на живо на уебсайта www.cor.europa.eu.

Допълнителна информация:

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС от всичките 28 държави членки. Мисията му е да приобщава представляваните от тях регионални и местни власти и общности към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информира за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

Уебсайт на КР: www.cor.europa.eu

Можете да следите за новини и в Twitter: @EU_CoR

За повече информация, моля, свържете се с:

Пиерлуиджи Бода

(IT, EN, DE)

Тел: +32 2 282 2461

Мобилен телефон: +32 (0)473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Дейвид Френч

(EN)

Тел: +32 2 282 2535

Мобилен телефон: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Натали Вандел

(FR, EN)

Тел.:+32 2 282 2499

Мобилен телефон: +32 (0)473 86 05 30

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Предишни съобщения за пресата


Side Bar