Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ES

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

CoR/13/84.pl

Bruksela, 26 września 2013 r.

Kwoty mleczne: René Souchon zgadza się z wnioskami, lecz nie z propozycjami niezależnych ekspertów

René Souchon (PSE/FR), przewodniczący regionu Owernia, sprawozdawca Komitetu Regionów (KR-u) w sprawie wycofywania systemu kwot mlecznych w UE, uczestniczył wczoraj w konferencji pt. „Sektor mleczarski w Unii: rozwój po 2015 r.”. Omawiano na niej przeprowadzone niedawno przez grupę niezależnych ekspertów badanie pt. „Analysis of the future developments in the dairy sector”. Przewodniczącego Souchona do udziału w konferencji zaprosił komisarz Dacian Cioloş na majowej sesji plenarnej KR-u, podczas głosowania nad opinią Komitetu „Kwoty mleczne – miękkie lądowanie”.

René Souchon, przewodniczący regionu Owernia, docenił otwarte stanowisko komisarza Cioloşa, które pozwala spodziewać się lepszego przewidywania kryzysów w sektorze mleczarskim oraz radzenia sobie z nimi. Niemniej, zdaniem byłego ministra rolnictwa z Francji, mocno spóźnione udostępnienie wyników badań negatywnie wpływa na jakość debaty.

Wnioski przedstawione przez grupę ekspertów potwierdzają obawy, jakie KR wyraził w swojej opinii w sprawie wycofywania systemu kwot mlecznych, dotyczące coraz większej koncentracji produkcji na obszarach o najbardziej intensywnej produkcji rolnej, ze szkodą dla realizacji celów dotyczących ochrony środowiska i spójności terytorialnej. Przewodniczący Souchon ubolewał ponadto nad słabym poziomem oceny oddziaływania terytorialnego.

René Souchon stwierdził, że grupa ekspertów odrzuca wszelkie propozycje regulacji podaży jako zbyt trudne do wdrożenia i nieskuteczne, co stoi w sprzeczności z wynikami badań Europejskiej Rady Mleczarskiej oraz Ruchu na rzecz Światowej Organizacji Rolnictwa. Eksperci zalecają szerokie wykorzystanie drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, odnoszącego się do rozwoju obszarów wiejskich, by zniwelować skutki zniesienia kwot na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Tymczasem według sprawozdawcy KR-u „iluzją jest sądzić, że drugi filar będzie w stanie zaspokoić te nowe potrzeby, jeśli uwzględni się dokonane w nim cięcia budżetowe i rozszerzenie jego zakresu”.

Sprawozdawca wzywa więc Komisję Europejską do poważnej analizy różnych propozycji uregulowania produkcji i do wprowadzenia szczególnych środków dla obszarów o mniej korzystnych warunkach gospodarowania, obszarów górskich i innych obszarów pozbawionych możliwości alternatywnych w stosunku do produkcji mleka (kraje bałtyckie). Należy uzdolnić te regiony do stawienia czoła coraz większym wahaniom cen mleka, do zapewnienia dochodu wszystkim producentom i zachowania charakteru obszarów wiejskich w całej UE.

Więcej informacji na ten temat:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych z 28 państw członkowskich UE. Realizuje misję włączenia samorządów oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu.

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

David French

tel. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar