Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT FI EL ET RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/7

Bruksela, 1 lutego 2013 r.

W całej UE trzeba wprowadzić niezawodną gwarancję dla młodzieży

Europejskie miasta i regiony zaapelowały do ministrów UE o szybkie uzgodnienie planów gwarantujących wszystkim młodym ludziom do 30. roku życia możliwości wysokiej jakości zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, by ożywić wzrost i zapobiec efektowi „straconego pokolenia”. Podkreślają, że brak inwestycji oraz odpowiedniego udziału władz lokalnych i regionalnych może w dużym stopniu zniweczyć szanse na powodzenie tego programu.

Komitet Regionów (KR) poparł zawarte w gwarancji dla młodzieży plany, które będą współfinansowane z Funduszu Spójności UE i będą obejmowały wszystkich młodych Europejczyków. Wziąwszy pod uwagę, że bezrobocie wśród młodzieży w Europie sięgnęło 5,7 mln osób, Rada zwróciła się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie pakietu w sprawie zatrudnienia młodzieży, który obejmuje zalecenie dotyczące wprowadzenia gwarancji dla młodzieży. Jest to gwarancja, że żadna młoda osoba w wieku do 25 lat nie zostanie pozostawiona bez zatrudnienia, szkolenia czy też kształcenia przez więcej niż cztery miesiące.

KR, przyjmując w dniu dzisiejszym rezolucję, poparł ambitne plany uczynienia walki z bezrobociem wśród młodzieży głównym elementem realizacji strategii „Europa 2020”, czyli strategii UE na rzecz wzrostu, oraz działań mających na celu przezwyciężenie kryzysu. Niemniej Komitet ostrzega, że z uwagi na planowane posiedzenie Rady Europejskiej w lutym, mające na celu uzgodnienie budżetu UE na lata 2014–2020, wszelkie cięcia środków na politykę spójności będą utrudniać pomyślną realizację programu. Przewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE/ES) będzie nalegał, by do końca lutego ministrowie UE zawarli szybkie porozumienie w sprawie zalecenia dotyczącego gwarancji dla młodzieży, a najpóźniej do stycznia 2014 r. wprowadzili program.

Pierwsza wiceprzewodnicząca KR-u Mercedes Bresso (PSE/IT) stwierdziła: „Gwarancja dla młodzieży jest decydującym środkiem na rzecz walki z bezrobociem wśród młodzieży i jej katastrofalnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi w całej UE. Dowiodła ona swej skuteczności w kilku państwach członkowskich UE, dlatego też nie ma powodu, by opóźniać jej wprowadzenie w całej Europie. KR w pełni je popiera w przekonaniu, że będzie to skuteczne narzędzie pobudzenia zatrudnienia wśród młodzieży i ponownego ożywienia wzrostu”. Przewodniczący Grupy Przymierza Europejskiego w KR-ze i radny gminy wiejskiej Kose dr Uno Silberg (EA/EE) zgodził się z przedmówczynią i dodał, że gwarancja dla młodzieży jest pierwszym krokiem do zwalczenia niedopuszczalnie wysokiej stopy bezrobocia w państwach członkowskich, oraz wyraził nadzieję, że prezydencja irlandzka UE dojdzie do jak najszybszego porozumienia w tej kwestii.

Markku Markkula (PPE/FI), członek rady miasta Espoo, wyraził poparcie dla propozycji Komisji Europejskiej w sprawie gwarancji dla młodzieży, która skupia się na konkretnych działaniach. Stwierdził: „Pragnę zachęcić władze lokalne i regionalne do uwzględnienia najbardziej innowacyjnych możliwości wsparcia zatrudnienia wśród młodzieży i rozpropagowania ich za pośrednictwem Komitetu Regionów w całej UE”. Wyraził również zamiar włączenia pewnych fragmentów rezolucji do opinii w sprawie „Zlikwidować przepaść innowacyjną”, sporządzonej na wniosek prezydencji irlandzkiej UE.

KR podkreśla również potrzebę pełnego włączenia miast i regionów do realizacji programu, zważywszy, że nikt nie jest w stanie lepiej niż one ocenić lokalnych rynków zatrudnienia i dostosować programów do potrzeb młodych ludzi. Przyjmuje zatem z zadowoleniem oparte na partnerstwie podejście Komisji do wdrażania programu, podkreślając jednocześnie, że ważny jest udział wszystkich istotnych podmiotów, w tym władz lokalnych i regionalnych, już na samym początku jego realizacji. Apeluje również, by przyszłe umowy o partnerstwie w zakresie polityki spójności należycie uwzględniały „ogólny problem bezrobocia wśród młodzieży, a w szczególności gwarancję dla młodzieży”, poprzez wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wdrażanie dobrych praktyk stosowanych już w niektórych państwach członkowskich.

W przeciwieństwie do pierwotnych propozycji Komisji KR proponuje, by programy gwarancji dla młodzieży objęły również najnowszych absolwentów w wieku do 30 lat, tak by uwzględnić bardzo zróżnicowane systemy kształcenia w państwach członkowskich, często zorganizowane i finansowane na szczeblu regionalnym. Zwraca również uwagę na potrzebę uzupełnienia gwarancji dla młodzieży o środki pomocnicze, które muszą bezwzględnie obejmować umiejętności językowe oraz praktyczne doświadczenie zawodowe, co zwiększy mobilność i szanse młodych ludzi na rynku pracy. W tym względzie KR wyraża poparcie dla europejskiej legitymacji zawodowej i dla uznania w całej UE zarówno płatnych, jak i bezpłatnych praktyk zawodowych przygotowujących do zawodów regulowanych. Zważywszy, że programy mobilności dla młodzieży mają charakter transgraniczny, KR apeluje, by UE lepiej wsparła współpracę międzyregionalną, zwracając szczególną uwagę na państwa członkowskie borykające się z poważnymi ograniczeniami budżetowymi i na regiony o szczególnych cechach geograficznych, takie jak regiony wiejskie i najbardziej oddalone oraz słabo zaludnione obszary i wyspy.

Dalsze informacje:

  1. projekt rezolucji Komitetu Regionów w sprawie gwarancji dla młodzieży

  2. informacje i zdjęcia z 99. sesji plenarnej Komitetu Regionów

  1. rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie gwarancji dla młodzieży (2012/2901(RSP))

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Jego 344 członków ze wszystkich 27 państw członkowskich UE realizuje misję włączenia samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowania ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Zapraszamy na stronę internetową KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela:

David French

tel. +32 (0)2 282 2535

tel. kom. +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar