Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT FI EL ET PL RO

Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

COR/13/7

Brussel, 1 februari 2013

Beproefde en deugdelijk gebleken "jongerengarantie" moet nu overal in de EU worden toegepast

De Europese steden en regio's hebben de EU-ministers opgeroepen om zo spoedig mogelijk hun goedkeuring te hechten aan de plannen om jongeren onder de 30 kwaliteitsvolle banen en kansen op onderwijs of opleiding te garanderen, teneinde groei te bevorderen en te verhinderen dat een "verloren generatie" ontstaat. Zij wijzen erop dat het welslagen van het plan evenwel ernstig wordt bedreigd als onvoldoende wordt geïnvesteerd en lokale en regionale overheden niet bij een en ander worden betrokken.

Het Comité van de Regio's (CvdR) steunt de plannen om alle jonge Europeanen een "jongerengarantie" te geven die met EU-cohesiemiddelen zal worden gecofinancierd. In het licht van de jeugdwerkloosheid die thans in Europa 5,7 miljoen jongeren treft, heeft de Raad de Europese Commissie gevraagd met een Jeugdwerkgelegenheidspakket te komen, met o.a. een aanbeveling om een jongerengarantie in te voeren, d.i. een garantie die verhindert dat jongeren onder de 25 langer dan vier maanden werkloos blijven of geen opleiding of onderwijs kunnen volgen.

Door vandaag een resolutie aan te nemen betuigt het CvdR zijn instemming met deze ambitieuze plannen, waarbij wordt erkend dat de aanpak van de jeugdwerkloosheid centraal moet staan in de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie voor groei en in de bestrijding van de crisis. In het licht van de Europese Raad, die in februari overeenstemming moet bereiken over de EU-begroting voor 2014-2020, waarschuwt het er evenwel voor dat bezuinigingen op de cohesiemiddelen het welslagen van het plan in het gedrang kunnen brengen. De CvdR-voorzitter, de heer Ramón Luis Valcárcel (EVP/ES), zal er bij de EU-ministers voor pleiten om tegen eind februari overeenstemming te bereiken over de aanbeveling inzake de jongerengarantie en het plan uiterlijk in januari 2014 ten uitvoer te leggen.

Eerste CvdR-vicevoorzitster, mevrouw Mercedes Bresso (PSE/IT), wees erop dat de jongerengarantie een doorslaggevende maatregel is om het hoofd te bieden aan de jeugdwerkloosheid en de rampzalige economische maar ook sociale gevolgen daarvan in de hele EU. Een dergelijke garantie heeft in verschillende EU-lidstaten reeds haar waarde bewezen. Er is dan ook geen enkele reden om ze niet in heel Europa in praktijk te brengen. Het CvdR staat ten volle achter de invoering ervan en is er rotsvast van overtuigd dat het een doeltreffend instrument zal zijn om de werkgelegenheid voor jongeren een impuls te geven en de groei opnieuw aan te zwengelen. De fractievoorzitter van de Europese Alliantie bij het CvdR en tevens gemeenteraadslid van Kose, de heer Uni Silberg (EA/EE), is het daarmee eens en voegt eraan toe dat de jongerengarantie een eerste stap is in de aanpak van de onaanvaardbaar hoge werkloosheidscijfers in de lidstaten. Hij hoopt dat het Ierse EU-voorzitterschap zo spoedig mogelijk een overeenkomst over deze kwestie zal bereiken.

Markku Markkula (EVP/FI), lid van de gemeenteraad van Espoo, juicht het voorstel van de Europese Commissie toe omdat het toegespitst is op concrete acties. "Ik wil lokale en regionale overheden aanmoedigen om de meest innovatieve nieuwe kansen ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren aan te grijpen en deze via het Comité van de Regio's over de hele EU te verspreiden", aldus Markkula. Hij is voorts van plan delen uit de resolutie over de jongerengarantie over te nemen in zijn advies over "Het dichten van de innovatiekloof", waarom het Ierse EU-voorzitterschap heeft verzocht.

Het CvdR wijst er voorts op dat lokale en regionale overheden ten volle bij de tenuitvoerlegging van het plan moeten worden betrokken daar zij de meest aangewezen instanties zijn om de lokale arbeidsmarkten te evalueren en programma's op jongeren toe te snijden. Het is dan ook ingenomen met de op partnerschap gebaseerde aanpak van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van het programma maar beklemtoont dat het van belang is alle stakeholders, met inbegrip van lokale en regionale overheden, van meet af aan erbij te betrekken. Voorts pleit het ervoor dat bij toekomstige partnerschapsovereenkomsten in het kader van het cohesiebeleid voldoende aandacht wordt geschonken aan jeugdwerkloosheid in het algemeen en jeugdgarantieregelingen in het bijzonder. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het Europees Sociaal Fonds om de goede praktijken die nu reeds in sommige EU-landen gehanteerd worden, verder ten uitvoer te leggen.

Anders dan in de oorspronkelijke Commissievoorstellen zou het CvdR graag zien dat de jeugdgarantieregelingen worden uitgebreid tot recent afgestudeerden onder de 30 jaar. Aldus kan rekening worden gehouden met de sterk uiteenlopende onderwijsstelsels in de lidstaten, die vaak op regionaal niveau georganiseerd en gefinancierd worden. Volgens het CvdR moet de jongerengarantie worden aangevuld met ondersteunende maatregelen waarin taalvaardigheden en praktische werkervaring absoluut een plaats moeten krijgen en die de inzetbaarheid en mobiliteit van jongeren zullen bevorderen. In dit verband is het CvdR voorstander van een Europese beroepskaart en de erkenning in de hele EU van al dan niet betaalde stages die deel uitmaken van opleidingen met het oog op een gereglementeerd beroep. Aangezien jeugdgarantieregelingen grensoverschrijdend zijn, dringt het CvdR er bij de EU op aan om interregionale samenwerking beter te ondersteunen en daarbij bijzondere aandacht te schenken aan lidstaten die gebukt gaan onder zware bezuinigingen, of regio's met specifieke geografische handicaps, zoals rurale, ultraperifere en dun bevolkte gebieden en eilanden.

Nadere informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle 27 EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French

Tel.: +32 (0) 2 282 2535

Mobiele telefoon: +32 (0) 473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar