Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT EL ET PL RO

Lehdistötiedote

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous

COR/13/7

Bryssel 4. helmikuuta 2013

Hyväksi havaittu nuorisotakuu otettava käyttöön koko EU:ssa

Euroopan kunnat ja alueet ovat kehottaneet EU:n ministereitä sopimaan pikaisesti suunnitelmasta, jolla taataan kaikille alle 30-vuotiaille laadukas työ- tai koulutuspaikka. Näin piristettäisiin kasvua ja varmistettaisiin, ettei Eurooppaan synny "menetettyä sukupolvea". Samalla painotettiin, että ilman riittäviä investointeja ja paikallis- ja alueviranomaisten asianmukaista osallistumista ohjelman onnistuminen on vaakalaudalla.

EU:n alueiden komitea (AK) kannattaa suunnitelmaa tarjota kaikille nuorille eurooppalaisille nk. nuorisotakuu, joka rahoitetaan osittain EU:n koheesiovaroilla. Euroopassa on tällä hetkellä 5,7 miljoonaa työtöntä nuorta. Neuvosto pyysi siksi Euroopan komissiota esittämään ehdotuksen nuorison työllisyyspaketista, johon sisältyi suositus nuorisotakuun käyttöönotosta. Nuorisotakuulla tarkoitetaan takuuta siitä, ettei kenenkään alle 25-vuotiaan tarvitse olla ilman työ- tai koulutuspaikkaa yli neljää kuukautta.

AK antoi tänään päätöslauselman, jossa se pitää tervetulleina näitä kunnianhimoisia suunnitelmia ja sen tunnustamista, että nuorisotyöttömyyden torjunnan tulee olla keskeisellä sijalla EU:n kasvustrategian eli Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisessa ja ratkaisujen etsimisessä tämänhetkiseen kriisiin. AK varoittaa kuitenkin, että jos EU:n vuosien 2014–2020 talousarviosta helmikuussa sopimaan kokoontuva Eurooppa-neuvosto leikkaa koheesiovaroja, ohjelman onnistuminen on vaakalaudalla. AK:n puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE, ES) kehottaa nyt EU:n ministereitä sopimaan viipymättä nuorisotakuuta koskevasta suosituksesta helmikuun loppuun mennessä ja ottamaan ohjelman käyttöön viimeistään tammikuussa 2014.

"Nuorisotakuu on ratkaiseva toimenpide nuorten työttömyyden ja sen katastrofaalisten taloudellisten ja sosiaalisten seurausten torjumiseksi kaikkialla EU:ssa", korosti AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Mercedes Bresso (PSE, IT). "Nuorisotakuu on osoittautunut toimivaksi useissa EU:n jäsenvaltioissa, joten ei ole mitään syytä viivytellä sen käyttöönotossa EU:n laajuisesti. AK kannattaa varauksetta nuorisotakuuta ja uskoo vakaasti, että siitä tulee tehokas väline nuorten työllisyyden parantamiseen ja kasvun elvyttämiseen." AK:n Euroopan allianssi -ryhmän puheenjohtaja ja Kosen kunnanvaltuuston jäsen Uno Silberg (EE, AE) yhtyi tähän ja lisäsi, että nuorisotakuu on ensimmäinen askel, jolla puututaan jäsenvaltioiden aivan liian korkeisiin työttömyyslukuihin. Hän toivoi, että asiasta päästäisiin puheenjohtajavaltio Irlannin johdolla sopimukseen mahdollisimman pian.

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markku Markkula (PPE, FI) kannatti Euroopan komission nuorisotakuuehdotusta, jossa keskeistä on konkreettisten mahdollisuuksien tarjoaminen. "Haluan kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia kokeilemaan kaikkein innovatiivisimpia uusia keinoja nuorten työllisyyden tukemiseksi ja levittämään niistä tietoa alueiden komitean kautta koko unionille", hän sanoi. Markkula kertoi lisäksi aikovansa sisällyttää osia nuorisotakuuta käsittelevästä päätöslauselmasta puheenjohtajavaltio Irlannin pyynnöstä laadittavaan lausuntoonsa "Innovaatiokuilun umpeenkurominen".

AK korostaa myös tarvetta ottaa kunnat ja alueet täysimääräisesti mukaan toteuttamaan ohjelmaa, sillä ne ovat parhaassa asemassa arvioimaan paikallisia työmarkkinoita ja suunnittelemaan ohjelmat nuorten tarpeiden mukaan. AK suhtautuukin myönteisesti komission ehdottamaan kumppanuuspohjaiseen lähestymistapaan ohjelman täytäntöönpanossa, mutta korostaa, että kaikki asianomaiset sidosryhmät, myös paikallis- ja alueviranomaiset, tulee ottaa mukaan alusta alkaen. AK vaatii myös, että tulevissa koheesiopolitiikan kumppanuussopimuksissa käsitellään riittävästi nuorisotyöttömyyttä yleensä ja erityisesti nuorisotakuuta ja hyödynnetään Euroopan sosiaalirahaston määrärahoja eräissä EU:n jäsenvaltioissa jo käytössä olevien hyvien käytäntöjen levittämiseksi.

Toisin kuin alkuperäisissä komission ehdotuksissa, AK ehdottaa, että nuorisotakuujärjestelmät ulotetaan kattamaan vastavalmistuneet aina 30 vuoden ikään asti. Näin voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden hyvin erilaiset koulutusjärjestelmät, joiden organisointi ja rahoitus on usein aluetason vastuulla. AK:n mielestä nuorisotakuuta tulisi myös täydentää tukitoimenpiteillä, joihin sisältyy ehdottomasti kielitaidon sekä käytännön työkokemuksen kartuttaminen, sillä näin parannetaan nuorten työllistettävyyttä ja liikkuvuutta. AK kannattaakin eurooppalaisen ammattikortin käyttöä ja säänneltyihin ammatteihin valmistavaan koulutukseen kuuluvien palkallisten tai palkattomien harjoittelujaksojen tunnustamista EU:n laajuisesti. Koska nuorten liikkuvuusohjelmat ylittävät valtioiden rajat, AK kehottaa EU:ta tukemaan nykyistä enemmän alueiden välistä yhteistyötä ja kiinnittämään tässä erityishuomiota niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat talousvaikeuksissa, ja alueisiin, joilla on maantieteellisiä erityispiirteitä, esimerkiksi maaseutualueisiin, syrjäisimpiin ja harvaan asuttuihin alueisiin sekä saariin.

Lisätietoa:

Alueiden komitea

Alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitean 344 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27 jäsenvaltiota, ja heidän tehtävänään on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset sekä edustamansa yhteisöt mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan komissiolla, Euroopan parlamentilla sekä neuvostolla on velvollisuus kuulla AK:ta politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Komitea voi vedota Euroopan unionin tuomioistuimeen, jos sen oikeuksia loukataan tai jos komitean käsityksen mukaan jokin EU:n säädös on toissijaisuusperiaatteen vastainen tai loukkaa alue- tai paikallistason toimivaltuuksia.

Tutustu AK:n verkkosivuihin osoitteessa: www.cor.europa.eu

Seuraa komiteaa Twitterissä: @EU_CoR

Lisätietoja:

David French

Puh. +32 22822535

Matkap. +32 473854759

david.french@cor.europa.eu

Aiempia lehdistötiedotteita


Side Bar