Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT FI EL PL RO

Pressiteade

ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu

COR/13/7

Brüssel, 1. veebruar 2013

Katsetused läbinud noortegarantii tuleb nüüd rakendada kogu ELis

Euroopa linnad ja piirkonnad on kutsunud ELi ministreid üles nõustuma kiiresti kavaga tagada kõigile kuni 30aastastele noortele kvaliteetsed töö-, haridus- või koolitusvõimalused, et edendada majanduskasvu ja vältida kadunud põlvkonna tekkimist. Nad rõhutavad, et investeeringute ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste piisava kaasamise puudumine võib tõsiselt ohustada kava edu.

ELi Regioonide Komitee on toetanud kava pakkuda kõigile Euroopa noortele noortegarantiid, mida kaasrahastatakse ELi ühtekuuluvusfondidest. Euroopas on tööta 5,7 miljonit noort ning seepärast palus nõukogu Euroopa Komisjonil esitada noorte tööhõivepaketi, mis sisaldab soovitust võtta kasutusele noortegarantii – tagatis, et ükski kuni 25aastane noor ei jääks töö-, haridus- või koolitusvõimaluseta pikemaks kui neljaks kuuks.

Täna vastu võetud resolutsiooniga tervitab komitee ambitsioonikaid plaane, milles tunnistatakse, et noorte töötusega võitlemine peab olema ELi majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” elluviimisel ja kriisiga võitlemisel kesksel kohal. Seoses veebruaris toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumisega, mille eesmärk on jõuda kokkuleppele ELi eelarves 2014.–2020. aastaks, hoiatab komitee siiski, et ühtekuuluvusfondi vahendite igasugune vähendamine takistaks kava edu. Komitee president Ramón Luis Valcárcel (EPP/ES) kutsub nüüd ELi ministreid üles jõudma noortegarantii soovituse suhtes veebruari lõpuks kiiresti kokkuleppele ning rakendama kava hiljemalt jaanuarist 2014.

Komitee esimene asepresident Mercedes Bresso (PES/IT) märkis, et „noortegarantii on otsustav vahend noorte töötusega ja selle katastroofiliste majanduslike, aga ka sotsiaalsete tagajärgedega võitlemisel kogu ELis. Selline garantii on oma väärtust tõestanud mitmes ELi liikmesriigis, seega ei ole põhjust viivitada selle rakendamisega kogu Euroopas. Regioonide Komitee toetab täielikult selle kasutuselevõttu kindlas veendumuses, et see on tõhus vahend noorte töötuse edendamisel ja majanduskasvu taaskäivitamisel”. Komitee fraktsiooni Euroopa Allianss esimees ja Kose vallavalitsuse liige Uno Silberg (EA/EE) nõustus, lisades, et noortegarantii on esimene samm liikmesriikide vastuvõetamatult kõrge tööpuuduse probleemi käsitlemisel. Ta avaldas lootust, et ELi eesistujariik Iirimaa saavutab selles küsimuses võimalikult kiiresti kokkuleppe.

Espoo linnavolikogu liige Markku Markkula (EPP/FI) väljendas heameelt Euroopa komisjoni noortegarantii ettepaneku üle, milles keskendutakse konkreetsetele meetmetele. Ta ütles järgmist: „Ma tahan innustada kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kaaluma kõige innovatiivsemaid uusi võimalusi, et toetada noorte tööhõivet, ning levitama neid Regioonide Komitee kaudu kogu ELis”. Markkula lisas, et tal on kavas hõlmata osa noortegarantiid käsitlevast resolutsioonist ELi eesistujariigi Iirimaa taotlusel koostatavasse arvamusse teemal „Innovatsioonilõhe kaotamine”.

Komitee tõi esile ka vajaduse kaasata kava elluviimisse täielikult linnad ja piirkonnad, arvestades, et nemad on kõige paremas positsioonis, et hinnata kohalikku tööturgu ja kohandada noorteprogramme. Seepärast väljendab komitee heameelt selle üle, et komisjon valis programmi rakendamiseks partnerlusel põhineva lähenemisviisi, kuid rõhutab, et oluline on kohe alguses kaasata kõik asjaomased sidusrühmad, sealhulgas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. Lisaks leiab komitee, et tulevastes ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepingutes käsitletakse asjakohaselt noorte töötust üldiselt ning noortegarantii kavasid konkreetselt, kasutades Euroopa Sotsiaalfondi mõnes ELi riigis juba kasutusel olevate heade tavade rakendamiseks.

Erinevalt komisjoni algsetest ettepanekutest soovitab komitee, et noortegarantii kavasid laiendataks kuni 30aastastele äsja kõrgkooli lõpetanud noortele, et võtta arvesse liikmesriikide väga erinevaid haridussüsteeme, mida sageli korraldatakse ja rahastatakse piirkondlikul tasandil. Samuti märgib komitee vajadust täiendada noortegarantiid toetavate meetmetega, mis peavad sisaldama keeleoskust ja praktilist töökogemust, mis suurendavad noorte tööalast konkurentsivõimet ja liikuvust. Sellega seoses avaldab komitee toetust Euroopa kutsekaardile ja reguleeritud kutseala õppekava raames toimuva tasustatud või tasustamata praktika tunnustamisele kogu ELis. Arvestades, et noorte liikuvuskavad on piiriülesed, kutsub Regioonide Komitee ELi üles toetama rohkem piirkondadevahelist koostööd, pöörates eritähelepanu rangete eelarvepiirangutega liikmesriikidele ning geograafilise eripäraga piirkondadele, nagu maapiirkonnad, äärepoolseimad ja hõreda asustusega piirkonnad ning saared.

Täiendav teave:

Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondlike ja kohalike esindajate kogu. Komitee 344 liiget esindavad kõiki Euroopa Liidu 27 liikmesriiki. Liikmete ülesanne on kaasata enda esindatavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ja kogukonnad ELi otsustusprotsessi ning teavitada neid ELi poliitikast. Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu on kohustatud komiteega konsulteerima poliitikavaldkondades, mis mõjutavad piirkondi ja linnu. Komitee võib esitada hagisid Euroopa Kohtule, kui tema õigusi piiratakse või kui tal on alust arvata, et mõne ELi õigusaktiga rikutakse subsidiaarsuse põhimõtet või selles ei arvestata piirkondliku ja kohaliku tasandiga.

Külastage Regioonide Komitee veebilehte aadressil www.cor.europa.eu

Jälgige meid Twitteris: @EU_CoR

Täiendav teave:

David French

Tel: +32 (0)2 282 2535

Mobiil: +32 (0)473 85 47 59

david.french@cor.europa.eu

Varasemad pressiteated


Side Bar