Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL RO

Komunikat prasowy

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE

COR/13/74

Bruksela, 5/7/2013 r.

Miasta i regiony Europy wytyczają ambitne cele unijnej polityce dotyczącej odpadów

Komitet Regionów (KR) określił przedwczoraj ambitne cele UE dotyczące odpadów, podkreślając znaczenie gospodarki odpadami dla stworzenia konkurencyjnej i zasobooszczędnej gospodarki europejskiej. Europejskie miasta i regiony z całą mocą wezwały Komisję Europejską do uwzględnienia wszystkich wystosowanych przez nie zaleceń w komisyjnym wniosku, którego publikacja jest planowana w przyszłym roku. W opinii przedstawionej przez sprawozdawcę Michela Lebruna (BE/PPE), posła do Parlamentu Wspólnoty Francuskojęzycznej, stwierdza się, że pomyślna realizacja tych założeń wymaga, by cele odzwierciedlały różnice w dostępnych zasobach i postępach dokonanych w poszczególnych państwach członkowskich i przez poszczególne władze lokalne.

W chwili gdy gospodarka odpadami jest jednym z największych wyzwań stojących przed władzami lokalnymi i regionalnymi w Europie, do Komitetu zwrócono się z prośbą o przygotowanie stanowiska w sprawie celów UE dotyczących odpadów, w oczekiwaniu na opublikowanie komunikatu Komisji w tej sprawie w 2014 r. Michel Lebrun, którego opinia na ten temat została przyjęta przeważającą większością głosów na lipcowej sesji plenarnej KR-u, stwierdził, że „co roku w Unii Europejskiej wyrzuca się 3 mld ton odpadów – 6 ton stałych odpadów na osobę. Jest to szkodliwe nie tylko dla środowiska, lecz ma także bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie. Wciąż przeżywamy kryzys gospodarczy, istotne jest więc zadbanie o to, by strategie polityczne we wszystkich obszarach wspierały rozwój gospodarczy. Gospodarka odpadami jest priorytetem, który może wspomóc konkurencyjność, przy czym celem numer jeden byłoby oddzielenie wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego”.

W sporządzonej na wniosek Komisji Europejskiej opinii pt. „Przegląd najważniejszych celów UE dotyczących odpadów” KR przekonuje, że w unijnych celach należy wziąć pod uwagę powody niedostosowania się do założeń, a cele mają być proporcjonalne ze względu na różnice poziomów usług, infrastruktury i inwestycji finansowych w gospodarkę odpadami występujące pomiędzy władzami lokalnymi. Michel Lebrun przyznał: „Mam nadzieję, że oczekiwana dyrektywa w sprawie odpadów umożliwi najbardziej postępowym w tym zakresie krajom zbliżenie się do realizacji celu, jakim jest społeczeństwo o zerowym poziomie wytwarzania odpadów, i zachęci pozostałe kraje do poczynienia postępów i nadrobienia zaległości”. Komitet wzywa do standaryzacji pomiarów I definicji odpadów w całej UE, co umożliwi jednoznaczne porównywanie między poszczególnymi państwami członkowskimi i regionami w UE. Dzięki temu będzie można ocenić poczynione postępy i zapewnić spójność. Z każdym państwem członkowskim i jednostką samorządu lokalnego należy zawrzeć opracowaną specjalnie dla niego umowę, przy czym dotacje unijne przeznaczone na gospodarkę odpadami będą dostępne jedynie po przedłożeniu odnośnych planów. W opinii Michela Lebruna wytyczono też jasne cele unijne w zakresie gospodarki odpadami i zaproponowano:

  1. zmniejszenie ilości odpadów do 2020 r. o 10% w stosunku do 2010 r.;

  2. przeanalizowanie różnych możliwości podwyższenia celu dotyczącego recyklingu do 70% odpadów stałych w gminach do 2025 r.;

  3. zapewnienie stuprocentowego sortowania odpadów do 2020 r.;

  4. rozważenie możliwości zwiększenia poziomu recyklingu plastiku do 70%, a recyklingu szkła, metalu, papieru, kartonów i drewna do 80%;

  5. wprowadzenie do 2020 r. zakazu wyrzucania na wysypiska odpadów ulegających biodegradacji;

  1. wprowadzenie do 2020 r. zakazu spalania odpadów organicznych i nadających się do recyklingu, z wyjątkiem przedsiębiorstw, które osiągają efektywność energetyczną dzięki generowaniu jedynie energii cieplnej, gdyż w kogeneracji bierze się pod uwagę właściwości chemiczne i fizyczne odpadów.

Aby wesprzeć władze lokalne i regionalne, należy wytyczyć cele średnioterminowe i pośrednie. Uwydatnienie zasady „zanieczyszczający płaci” mogłoby ulżyć często przeciążonym samorządom lokalnym, a lepsza współpraca mogłaby przyczynić się do optymalizacji wykorzystania infrastruktury I zasobów. W tym względzie Komitet proponuje utworzenie europejskiej platformy informacyjnej, która wspierałaby ten proces, umożliwiając wymianę informacji i opracowanie najlepszych rozwiązań w całej UE.

Więcej informacji:

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz lokalnych i regionalnych.

Strona internetowa KR-u: www.cor.europa.eu

Śledź nas na Twitterze: @EU_CoR

Szczegółowych informacji udziela(ją):

David French

tel. +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Poprzednie komunikaty prasowe


Side Bar