Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL PL RO

Perscommuniqué

De EU-Assemblee van Regionale en Lokale afgevaardigden

COR/13/74

Brussel, 5-7-2013

Europese steden en regio's stellen ambitieuze EU-afvaldoelstellingen voor

Het Comité van de Regio's (CvdR) heeft ambitieuze afvaldoelstellingen voor de EU uiteengezet, waarmee het wijst op de belangrijke bijdrage van afvalbeheer aan de totstandkoming van een concurrerender Europa dat efficiënt met hulpbronnen omspringt. De Europese steden en regio's hebben de Commissie, die volgend jaar haar voorstellen over dit onderwerp bekend zal maken, dringend verzocht om rekening te houden met al hun aanbevelingen. In het advies van rapporteur Michel Lebrun (BE/EVP), lid van het parlement van de Franstalige gemeenschap in België), wordt betoogd dat de doelstellingen, om kans van slagen te hebben, een afspiegeling moeten zijn van de verschillende niveaus van vooruitgang en de middelen waarover de lidstaten en de lokale overheden kunnen beschikken.

Aangezien afvalbeheer een van de grootste uitdagingen voor Europa's lokale en regionale overheden is, werd het CvdR gevraagd een standpunt voor te bereiden over de afvaldoelstellingen van de EU, voorafgaand aan de Commissiemededeling die naar verwachting in 2014 zal worden gepubliceerd. Michel Lebrun, wiens advies over de EU-afvaldoelstellingen tijdens de CvdR-zitting van juli met een overweldigende meerderheid van stemmen werd goedgekeurd, wees erop dat "de Europese Unie ieder jaar 3 miljard ton afval weggooit - dat is 6 ton vast afval per persoon per jaar. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu maar heeft ook rechtstreekse gevolgen voor de volksgezondheid. Omdat wij nog altijd in een economische crisis verkeren is het van essentieel belang ervoor te zorgen dat al het beleid gericht is op ondersteuning van de economische ontwikkeling. Afvalbeheer is een prioriteit die de mededinging ten goede kan komen. De afvalproductie loskoppelen van de economische groei is daarbij doelstelling nummer 1."

In het op verzoek van de Europese Commissie uitgebrachte CvdR-advies "Herziening van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie inzake afval" wordt erop gewezen dat de EU-doelstellingen rekening moeten houden met de redenen voor de niet-naleving, en dat de doelstellingen evenredig moeten zijn, om rekening te houden met de verschillen tussen de lokale overheden op het stuk van de dienstverlening, infrastructuur en investeringen. De heer Lebrun verwoordde het als volgt: "Ik hoop dat de komende afvalrichtlijn de meest ontwikkelde landen in staat stelt om een afvalvrije samenleving tot stand te brengen, en andere landen aanmoedigt om vooruitgang te boeken". Het Comité dringt aan op een standaard afvalberekeningsmethode voor de hele EU, om de in de verschillende lidstaten en regio's geboekte vooruitgang beter te kunnen vergelijken en te beoordelen, en te zorgen voor een grotere samenhang. Ook zouden met iedere lidstaat en iedere lokale overheid afzonderlijke afspraken moeten worden gemaakt, en zouden EU-subsidies voor afvalbeheer afhankelijk moeten worden gemaakt van de indiening van plannen. Het advies van Lebrun bevat duidelijke EU-doelstellingen inzake afvalbeheer, en stelt voor om:

  • de hoeveelheid afval in 2020 met 10% te verminderen ten opzichte van het niveau in 2010;

  • de recycling van vast stedelijk afval te verhogen tot 70% in 2025;

  • tegen 2020 te zorgen voor 100% gescheiden afvalinzameling;

  • de streefcijfers inzake de recycling van plastic te verhogen tot 70%, en voor glas, metaal, papier en karton en hout tot 80%;

  • het storten van biologisch afbreekbaar afval tegen 2020 te verbieden;

  • vóór 2020 een verbod in te voeren op de verbranding van recycleerbare en biologische afvalstoffen, met uitzondering van installaties die efficiënt te werk gaan dankzij een systeem van warmteproductie, warmtekrachtkoppeling of gecombineerde energieproductie, rekening houdend met de fysieke en chemische eigenschappen van het afval.

Om de lokale en regionale overheden te steunen zouden doelstellingen voor de middellange termijn en tussentijdse doelstellingen moeten worden vastgesteld. Een grotere nadruk op het beginsel "de vervuiler betaalt" zou de lokale overheden, die nu al onder grote druk staan, enigszins ontlasten. Bovendien zou de verbeterde samenwerking kunnen helpen om de bestaande infrastructuur en middelen optimaal te benutten. Het Comité stelt in dit verband voor een Europees voorlichtingsplatform op te richten dat de uitwisseling van informatie en beste praktijken in de EU mogelijk maakt.

Nadere informatie:

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het heeft tot taak om de regionale en lokale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het Comité van de Regio's kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van regionale of lokale overheden.

CvdR-website: www.cor.europa.eu

Volg ons op Twitter: @EU_CoR

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

David French

Tel: +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Eerdere persberichten


Side Bar