Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL RO

Ανακοίνωση Τύπου

Η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ

COR/13/74

Βρυξέλλες, 05/07/2013

Οι πόλεις και ο περιφέρειες της ΕΕ τάσσουν φιλόδοξους στόχους για τα απόβλητα στην ΕΕ

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) όρισε χθες ένα φιλόδοξο στόχο για τα απόβλητα στην ΕΕ, τονίζοντας τη σημαντική συμβολή της διαχείρισης των αποβλήτων στη δημιουργία μιας ενεργειακά αποδοτικής και πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης. Κάνοντας επίδειξη δυνάμεως, οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρώπης ζήτησαν να υιοθετηθούν όλες οι συστάσεις της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τις προτάσεις της σχετικά με το ζήτημα αυτό το προσεχές έτος. Η γνωμοδότηση, που εκπόνησε ο Michel Lebrun (BE / EPP ), βουλευτής της γαλλόφωνης κοινότητας, υποστηρίζει ότι για να ευοδωθούν, οι στόχοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα προόδου και τους διαθέσιμους πόρους των κρατών μελών και των τοπικών αρχών.

Δεδομένου ότι η διαχείριση αποβλήτων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ, η ΕτΠ κλήθηκε να προετοιμάσει τη θέση της σχετικά με τους αντίστοιχους στόχους της ΕΕ πριν από την ανακοίνωση της Επιτροπής που αναμένεται να δημοσιευθεί το 2014. Ο κ. Lebrun, του οποίου η γνωμοδότηση για τα απόβλητα στην ΕΕ υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στην ολομέλεια του Ιουλίου, τόνισε ότι «Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει 3 δισεκατομμύρια τόνους αποβλήτων - 6 τόνους στερεών αποβλήτων ανά άτομο ανά έτος. Αυτό δεν είναι μόνο επιβλαβές για το περιβάλλον, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου. Καθώς η οικονομική κρίση παρατείνεται, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα που μπορεί να υποστηρίξει τον ανταγωνισμό με τον υπ 'αριθμόν ένα στόχο της αποσύνδεσης της παραγωγής αποβλήτων από την οικονομική ανάπτυξη».

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε γνωμοδότηση με τίτλο «Η επανεξέταση των βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα απόβλητα», στην οποία τονίζεται ότι οι στόχοι της ΕΕ πρέπει να συνεκτιμούν τους λόγους της μη συμμόρφωσης και να είναι ανάλογοι προς τα διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών, υποδομών και επενδύσεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. «Ελπίζω ότι η επικείμενη οδηγία για τα απόβλητα θα επιτρέψει στις πιο προηγμένες χώρες να κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων και θα ενθαρρύνει τις υπόλοιπες να σημειώσουν πρόοδο που απαιτείται για να καλύψουν τη διαφορά», δήλωσε ο κ. Lebrun. Η ΕτΠ ζητά την τυποποίηση της μέτρησης και του ορισμού των αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, πράγμα που θα επιτρέψει σαφείς συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ, θα διευκολύνει την αξιολόγηση της προόδου και θα εξασφαλίσει τη συνοχή. Θα πρέπει επίσης στην αρχή κάθε έτους να συνάπτονται μεμονωμένες συμφωνίες με τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, οι δε επιδοτήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων να διατίθενται μόνο μετά την υποβολή σχεδίων. Η γνωμοδότηση του κ. Lebrun θέτει επίσης σαφείς στόχους της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και προτείνει:

  1. Μείωση των αποβλήτων κατά 10% σε σχέση με το 2010 μέχρι το 2020,

  2. διερεύνηση των επιλογών για την αύξηση του στόχου της ανακύκλωσης στερεών αστικών αποβλήτων σε 70% έως το 2025,

  3. εξασφάλιση επιλεκτικής διαλογής κατά 100% του συνόλου των αποβλήτων από το 2020,

  4. διερεύνηση των επιλογών αύξησης των στόχων για την ανακύκλωση πλαστικών στο 70% και για το γυαλί, τα μέταλλα, το χαρτί, το χαρτόνι και το ξύλο στο 80%

  5. απαγόρευση της απόρριψης βιοδιασπώμενων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής μέχρι το 2020,

  1. απαγόρευση της αποτέφρωσης ανακυκλώσιμων και βιολογικών αποβλήτων μέχρι το 2020, με την εξαίρεση των εγκαταστάσεων που επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση μέσω αποκλειστικής παραγωγής θερμότητας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων.

Για την υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, πρέπει να οριστούν μεσοπρόθεσμοι και ενδιάμεσοι στόχοι. Η έμφαση στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα μειώσει το φόρτο των -συχνά ιδιαίτερα βεβαρυμένων - τοπικών διοικήσεων, η δε βελτίωση της συνεργασίας θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτιστοποίηση υποδομών και πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕτΠ προτείνει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας πληροφοριών που θα υποστηρίζει την εν λόγω διαδικασία και θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Αποστολή της είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και η ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υποχρεούνται να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θίγονται τα δικαιώματά της και όταν κρίνει ότι μια νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβαίνει την αρχή της επικουρικότητας ή δεν σέβεται τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Ιστότοπος της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Παρακολουθείστε μας στο Twitter: @EU_CoR

Για περισσότερες πληροφορίες:

David French

Tel: +32 2 282 2535

david.french@cor.europa.eu

Προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ


Side Bar